30.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 130/19


Žaloba podaná 23. februára 2011 — LG Display a LG Display Taiwan/Komisia

(Vec T-128/11)

2011/C 130/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: LG Display Co. Ltd (Soul, Kórea) a LG Display Taiwan (Taiwan, Čínska republika) (v zastúpení: A. Winckler a F.-C. Laprévote, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkýň

čiastočne zrušiť alebo podstatne znížiť uloženú pokutu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania a ďalších trov a výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s touto vecou, a

rozhodnúť o akýkoľvek ďalších opatreniach, ktoré Súdny dvor považuje za nevyhnutné.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne sa prostredníctvom svojej žaloby domáhajú zrušenia rozhodnutia Komisie K(2010) 8761 v konečnom znení z 8. decembra 2010 vo veci COMP/39.309 — LCD — Tekuté kryštálové zariadenia, v ktorom Komisia rozhodla, že žalobkyne spolu s ostatnými podnikmi porušili článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP, keď sa podieľali na jedinej a pokračujúcej dohode v odvetví tekutých kryštálových zariadení pre TV, notebooky a monitory, v rozsahu, v akom im rozhodnutie ukladá pokutu.

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia nesprávne a nedôvodne zahrnula predaje spoločností LG Display ich materským spoločnostiam do hodnoty predajov na účely výpočtu pokút a porušila zásady riadneho konania, ako aj práva na obhajobu. V tejto súvislosti žalobkyne uvádzajú, že:

po prvé, tvrdenie Komisie, že sa protiprávne konanie týkalo predajov materským spoločnostiam LG Display, nebolo súčasťou oznámenia námietok, a rozdiely medzi oznámením námietok a napadnutým rozhodnutím porušujú právo žalobkýň na to, aby boli vypočuté,

po druhé, Komisia nesprávne uplatnila usmernenia k metóde stanovovania pokút, keď predaje LG Display jej materským spoločnostiam zahrnula do výpočtu pokuty,

po tretie, opis predmetných predajov ako „priamych predajov v rámci EHP“ a „priamych predajov v rámci EHP prostredníctvom transformovaných výrobkov“, ktorý použila Komisia, porušuje zásadu rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyne sa domnievajú, že akákoľvek pokuta uložená LG Display musí vychádzať z predajov na „voľnom trhu“ uskutočnených v prospech neprepojených subjektov, keďže protiprávne konania sa môžu týkať len týchto predajov.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia nesprávne v roku 2005 odmietla oslobodiť spoločnosti LG Display od pokuty, čím porušila oznámenie o zhovievavosti z roku 2002. V tejto súvislosti žalobkyne tvrdia, že:

po prvé, prístup LG Display ku spisovému materiálu bol vážne znemožnený procesnými chybami,

po druhé, LG Display splnila požiadavky pre čiastočné oslobodenie od pokuty podľa uplatniteľného oznámenia o zhovievavosti z roku 2002,

po tretie, odmietnutie žiadosti LG Display zo strany Komisie nie je odôvodnené, vychádza z niekoľkých nesprávnych právnych posúdení a zakladá sa na nesprávnom skutkovom posúdení.

Žalobkyne sa domnievajú, že pokuta uložená LG Display musí vychádzať z čiastočného oslobodenia pre rok 2005.

3.

Tretí žalobný dôvod vychádza z toho, že napriek skutočnosti, že LG Display poskytla Komisii výnimočnú pomoc, ktorá presahovala rámec jej povinností podľa oznámenia o zhovievavosti z roku 2002, Komisia odmietla na základe tejto spolupráce dodatočne znížiť pokutu aspoň o 10 % a porušila tým oznámenie o zhovievavosti.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že skutočnosť, že Komisia z napadnutého rozhodnutia vylúčila japonských dodávateľov LCD, hoci dvaja z nich priznali svoju účasť na tom istom pokračujúcom protiprávnom konaní, je v rozpore so zásadou právnej istoty, vystavuje LG Display významnému riziku porušenia zásady ne bis in idem a porušuje zásadu proporcionality.