30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 130/19


Sag anlagt den 23. februar 2011 — LG Display and LG Display Taiwan mod Kommissionen

(Sag T-128/11)

2011/C 130/37

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: LG Display Co. Ltd. (Seoul, Korea) og LG Display Taiwan (Taiwan, Republikken Kina) (ved advokaterne A. Winckler og F.-C. Laprévote)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Den pålagte bøde annulleres delvist eller nedsættes væsentligt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger og andre omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen.

Der træffes enhver anden foranstaltning, som Retten finder passende.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har med deres søgsmål nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse K(2010) 8761 endelig af 8. december 2010 i sag COMP/39.309 — LCD — Flydende krystal-skærme, ved hvilken Kommissionen har konkluderet, at sagsøgerne, såvel som andre virksomheder, overtrådte artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 ved at deltage i en enkelt og vedvarende aftale samt i en samordnet praksis i sektoren for flydende krystal-skærme til fjernsynsapparater, computere og monitorskærme, i det omfang der ved afgørelsen pålægges sagsøgerne en bøde.

Sagsøgerne gør til støtte for søgsmålet fire anbringender gældende.

1)

Første anbringende om, at Kommissionen med urette og ubegrundet inkluderede LG Display’s salg til sine moderselskaber i salgsværdien med henblik på beregning af bøderne og tilsidesatte gældende processuelle principper såsom retten til forsvar. I den forbindelse har sagsøgerne gjort følgende gældende:

For det første var Kommissionens indsigelse, hvorefter overtrædelsen vedrørte salg til LG Display’s moderselskaber, ikke en del af klagepunktsmeddelelsen, og uoverensstemmelserne mellem klagepunktsmeddelelsen og den anfægtede afgørelse tilsidesætter sagsøgernes ret til at blive hørt.

For det andet anvendte Kommissionen retningslinjerne for beregning af bøder fejlagtigt ved at inkludere LG Display’s salg til sine moderselskaber ved beregningen af bøden.

For det tredje indebærer Kommissionens definition af det påvirkede salg som »direkte afsætning til EØS« og »direkte afsætning til EØS af forarbejdede produkter« en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling.

Sagsøgerne har gjort gældende, at enhver bøde, der måtte pålægges LG Display, kun skal baseres på salget på »det frie marked« til ikke-associerede enheder, eftersom det kun er dette salg, som ville kunne være blevet berørt af overtrædelsen.

2)

Andet anbringende om, at Kommissionen med urette afviste at tildele LG Display bødefritagelse for 2005 og således tilsidesatte samarbejdsmeddelelsen fra 2002. I den forbindelse har sagsøgeren gjort følgende gældende:

For det første, at LG Display’s adgang til sagsakterne blev alvorligt hindret på grund af processuelle utilstrækkeligheder.

For det andet, at LG Display opfyldte betingelserne for delvis bødefritagelse i medfør af den gældende samarbejdsmeddelelse for 2002.

For det tredje, at Kommissionen afvisning af LG Display’s anmodning ikke er begrundet og baserer sig på flere retlige og faktuelle fejl.

Sagsøgerne har gjort gældende, at bøden til LG Display derfor skulle afspejle en delvis bødefritagelse for 2005.

3)

Tredje anbringende om, at Kommissionen trods den omstændighed, at LG Display ydede ekstraordinær bistand til denne institution, som gik vel ud over LG Display’s forpligtelser i medfør af samarbejdsmeddelelsen for 2002, afslog at indrømme en yderligere bødenedsættelse på mindst 10 % for et sådant samarbejde og dermed tilsidesatte samarbejdsmeddelelsen.

4)

Fjerde anbringende om, at Kommissionens udelukkelse af japanske leverandører af LCD fra den anfægtede afgørelse, selv om to af disse indrømmede at have deltaget i den samme enkelte og vedvarende overtrædelse, tilsidesætter retssikkerhedsprincippet, udsætter LG Display for en betydelig risiko for dobbeltsanktionering og tilsidesætter proportionalitetsprincippet.