30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/19


Жалба, подадена на 23 февруари 2011 г. — LG Display and LG Display Taiwan/Комисия

(Дело T-128/11)

2011/C 130/37

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: LG Display Co. Ltd (Сеул, Корея) и LG Display Taiwan (Тайван, Китайската народна република) (представители: A. Winckler и F.-C. Laprévote, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

да се отмени или частично да се намали наложената глоба,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски и другите разходи, свързани с настоящото производство и

да се предприемат всички други мерки, които Съдът счете за подходящи.

Правни основания и основни доводи

С жалбата си жалбоподателите искат частично да бъде отменено Решение C(2010) 8761 окончателен на Комисията от 8 декември 2010 г. по преписка COMP/39.309 — LCD — Панели с течни кристали — с което Комисията е установила, че жалбоподателите, заедно с други предприятия, са нарушили член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП като са участвали в единно и трайно споразумение и в съгласувани практики в сектора на панели с течни кристали за телевизори, ноутбуци и монитори — в частта, в която решението налага глоба на жалбоподателите.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват четири правни основания.

1.

Първо правно основание, изведено от погрешно и необосновано включване от Комисията на продажбите, извършени от LG Display на дружества майки, в стойността на продажбите за изчисляване на глобите, както и от нарушение на процедурни принципи, като например на правото им на защита. В това отношение те изтъкват:

първо, че твърденията на Комисията, съгласно които нарушението, свързано с продажбите, извършени от LG Display на дружества майки, не са посочени в известието за нарушенията, като несъответствието между известието за нарушения и обжалваното решение нарушава правото на жалбоподателите да бъдат изслушани;

второ, че Комисията е допуснала грешка при прилагането на Насоките относно метода за определяне на глобите като е включила продажбите, извършени от LG Display на дружества майки, в стойността на продажбите за изчисляване на глобите;

трето, че класификацията на Комисията на съответните продажби като „преки продажби в ЕИП” и „преки продажби в ЕИП посредством преработени продукти“ нарушава принципа на равно третиране.

Жалбоподателите твърдят, че всяка глоба, наложена на LG Display, трябва да се основава на продажбите на „свободния пазар“ на несвързани правни субекти, тъй като нарушението би могло да засегне само такива продажби.

2.

Второ правно основание, изведено от неправилния отказ на Комисията да признае имунитета на LG Display по отношение налагането на глоби за 2005 г. и следователно от нарушение на Известието относно сътрудничеството от 2002 г. В това отношение жалбоподателите твърдят:

първо, че достъпът на LG Display до преписката по случая е бил сериозно възпрепятстван от процедурни нарушения;

второ, че LG Display отговаря на изискванията за частичен имунитет съгласно приложимото Известието относно сътрудничеството от 2002 г.;

трето, че отхвърлянето от Комисията на молбата на LG Display е необосновано, опорочено от грешки при прилагане на правото и фактически неправилно.

Жалбоподателите твърдят, че глобата на LG Display трябва да е съобразена с частичния му имунитет за 2005 г.

3.

Трето правно основание, изведено от обстоятелството, че независимо че LG Display е предоставило изключително съдействие на Комисията, надхвърлящо значително задълженията му по Известието относно сътрудничеството от 2002 г., Комисията отказала да му предостави допълнително намаление на глобата от поне 10 % за такова сътрудничество и по този начин нарушила Известието относно сътрудничеството.

4.

Четвърто правно основание, изведено от твърдението, че с изключването на японските доставчици на LCD от обжалваното решение — въпреки че двама от тях са признали участието си в същото единно и продължаващо нарушение — Комисията е нарушила принципа на правна сигурност, с което е изложила LG Display на двойно по-голяма опасност и е нарушила принципа на пропорционалност.