19.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 343/38


Жалба, подадена на 8 юли 2016 г. — Portigon/ЕСП

(Дело T-365/16)

(2016/C 343/52)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Portigon AG (Дюселдорф, Германия) (представители: D. Bliesener и V. Jungkind, Rechtsanwälte)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решенията на ответника, на които се основават актовете на германската Федерална служба за стабилизиране на финансовите пазари (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung) от 22 април 2016 г. (преписка 2208101-2016-JB) и от 10 юни 2016 г. (преписка 2208102-2016-JB2) за определяне на годишните вноски на жалбоподателя към Единния фонд за преструктуриране за 2016 г.,

да задължи ответника да представи решенията, упоменати в точка 1,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.

1.

Първо основание: нарушение на член 70, параграф 2, първа, втора и трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 (1) във връзка с член 8, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/81 (2) във връзка с член 103, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС (3).

Ответникът незаконосъобразно е приел, че жалбоподателят дължи вноски към Фонда, въпреки че всъщност институцията няма рискови експозиции, изключено е да бъде преструктурирана съобразно правилата на Регламент (ЕС) № 806/2014, нито пък има значение за стабилността на финансовата система.

Жалбоподателят вече няма оперативна дейност на пазара. От началото на 2012 г. не извършва нови сделки и в резултат от решение на Комисията в областта на помощите е в процес на преструктуриране. Голямата част от останалите си задължения той държи при условията на доверително управление за сметка на друго лице, носител на съответните права, върху което са преминали и всички рискове и възможности.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 (4), който не предвижда изключения за институции като жалбоподателя, е приет в нарушение на член 103, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС.

2.

Второ основание: нарушение на членове 16 и 20 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

Тъй като жалбоподателят се намира в особено положение в сравнение с останалите дължащи вноски кредитни институции, решенията се приети в нарушение на общия принцип на равно третиране. Освен това те съставляват непропорционално посегателство срещу свободата на стопанска инициатива на жалбоподателя.

3.

Трето основание, посочено при условията на евентуалност: нарушение на член 70, параграф 2, първа, втора и трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 във връзка с член 8, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/81 във връзка с член 103, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС.

Размерът на вноската на жалбоподателя е изчислен незаконосъобразно, доколкото от сумата на релевантните за определянето на вноската задължения не са приспаднати безрисковите балансови задължения, които жалбоподателят държи при условията на доверително управление.

4.

Четвърто основание, посочено при условията на евентуалност: нарушение на член 70, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 във връзка с член 5, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63.

Ответникът е изчислил незаконосъобразно размера на вноската, доколкото по отношение на деривативните договори на жалбоподателя не е взел предвид нетните стойности след отчитане на риска, а брутните стойности.

5.

Пето основание, посочено при условията на евентуалност: нарушение на член 70, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 във връзка с член 6, параграф 8, буква a) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63.

При изчисляването на размера на вноската ответникът незаконосъобразно е третирал жалбоподателя като институция в процес на оздравяване. Показателят за риска по член 6, параграф 5, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 е трябвало да бъде отчетен на минималната стойност.

6.

Шесто основание: нарушение на член 41, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Хартата, доколкото ответникът е бил длъжен да изслуша жалбоподателя, преди да приеме решенията си.

7.

Седмо основание: нарушение на член 41, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Хартата, доколкото ответникът не е мотивирал надлежно решенията си.


(1)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/81 на Съвета от 19 декември 2014 година за определяне на еднообразни условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране (ОВ L 15, 2015 г., стр. 1).

(3)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 2014 г., стр. 190).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г., стр. 44).