18.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 250/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 18. jūnijā iesniedza Amtsgericht Laufen (Vācija) — Krimināllieta pret Gjoko Filev un Adnan Osmani

(Lieta C-297/12)

2012/C 250/19

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Laufen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Gjoko Filev un Adnan Osmani

Otra lietas dalībniece: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/115/EK (1) 11. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstīm nav atļauts par administratīvām izraidīšanām vai attiecīgi pārvietošanām paredzēt sodu, ja atkārtotas ieceļošanas brīdī kopš izraidīšanas/pārvietošanas ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi?

2)

Vai direktīvas 11. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Vācijas Federatīvajai Republikai nav atļauts paredzēt sodu par administratīvām izraidīšanām/pārvietošanām, kas ir notikušas pirms vairāk nekā 5 gadiem pirms Vācijas 2011. gada 22. novembra transponējošā likuma spēkā stāšanās?

3)

Vai valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts, ka izraidīšanas/pārvietošanas sekas principā ir beztermiņa, ja vien attiecīgā persona neiesniedz pieteikumu par termiņa noteikšanu, atbilst Savienības tiesībām direktīvas 11. panta 2. punkta izpratnē? Vai tāda tiesību norma atbilst direktīvas preambulas 4. apsvērumam labi, ar skaidriem, pārskatāmiem un taisnīgiem noteikumiem pārvaldītas migrācijas politikas nozīmē?

4)

Vai direktīva ir jāinterpretē tādējādi, ka pirms vairāk nekā 5 gadiem direktīvas netransponēšanas periodā notikušās izraidīšanas/pārvietošanas dalībvalstīm ir aizliegts vēlāk atkal izmantot par pamatu saukšanai pie kriminālatbildības, ja izraidīšana/pārvietošana bija pamatota ar kriminālsodāmību?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi; OV L 348, 98. lpp.