10.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 371/16


Talan väckt den 1 augusti 2016 – VIMC mot kommissionen

(Mål T-431/16)

(2016/C 371/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Tyskland) (ombud: advokat R. Bramerdorfer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 maj 2016 (ärende AT.40231 – VIMC/WK&FGB) och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med förevarande talan har sökanden yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 3351 final av den 27 maj 2016, varigenom sökandens klagomål avslogs med stöd av artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003 (1).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, avseende maktmissbruk.

Sökanden gör härvidlag gällande att det inte står kommissionen fritt att bedöma om artikel 13 i förordning (EG) nr 1/2003 ska tillämpas eller inte. Kommissionen är tvärtom skyldig att beaktade särskilda omständigheterna i det enskilda fallet och kan inte med stöd av denna bestämmelse och utan andra skäl avslå en begäran som redan har prövats av en statlig myndighet.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).