10.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 371/16


Kanne 1.8.2016 – VIMC v. komissio

(Asia T-431/16)

(2016/C 371/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Bramerdorfer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 27.5.2016 annetun komission päätöksen (asia AT.40231 – VIMC v. WK & FGB) ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteessaan 27.5.2016 annetun komission päätöksen C (2016) 3351 final, jolla hylättiin kantajan asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 13 artiklan perusteella tekemä kantelu, kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön.

Tässä yhteydessä kantaja väittää, että asetuksen (EY) N:o 1/2003 13 artiklan soveltaminen tai soveltamatta jättäminen ei kuulu komission harkintavallan piiriin. Komission on sitä vastoin otettava huomioon yksittäistapauksen erityiset olosuhteet, ja se ei voi kyseisen säännöksen perusteella ilman mitään tarkempia perusteluita hylätä kantelua, joka on jo kansallisen viranomaisen käsiteltävänä.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).