18.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 49/22


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. novembra 2011 — Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-568/10) (1)

2012/C 49/38

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011.