ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.092.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 92

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
27 marca 2014


Spis treści

 

III   Inne akty

Strona

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

1

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

3

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

5

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

6

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

7

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 184/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

9

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 185/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

10

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 186/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

12

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 187/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

13

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 188/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

14

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 189/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

15

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 190/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 191/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

17

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 192/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

19

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 194/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

20

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 195/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 196/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

22

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 197/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

23

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

24

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 199/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik V (Swobodny przepływ pracowników) do Porozumienia EOG

25

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 200/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

26

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 201/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

27

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 202/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

28

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

29

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

30

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 205/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

31

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 207/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

33

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

34

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 209/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

35

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 210/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

36

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 211/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

37

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 212/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

38

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/1


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 179/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/235/UE z dnia 23 maja 2013 r. zmieniającą decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (2).

(3)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 39 części 1.2 (decyzja Komisji 2009/821/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 D 0235: decyzją wykonawczą Komisji 2013/235/UE z dnia 23 maja 2013 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 29).”;

2)

w części 7.1 w pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0056: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 56/2013 i decyzji wykonawczej 2013/235/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 3.

(2)  Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 29.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/3


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 180/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/766/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą część A załącznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/767/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy i uchylającą decyzję 2006/393/WE (2).

(3)

Decyzja wykonawcza 2012/767/UE uchyla decyzję Komisji 2006/393/WE (3), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(5)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 3.1 w pkt 1a (dyrektywa Rady 2003/85/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 D 0766: decyzją wykonawczą Komisji 2012/766/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 337 z 11.12.2012, s. 53).”;

2)

pkt 35 (decyzja Komisji 2006/393/WE) w części 3.2 otrzymuje brzmienie:

32012 D 0767: Decyzja wykonawcza Komisji 2012/767/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy i uchylającą decyzję 2006/393/WE (Dz.U. L 337 z 11.12.2012, s. 54).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczych 2012/766/UE oraz 2012/767/UE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 11.12.2012, s. 53.

(2)  Dz.U. L 337 z 11.12.2012, s. 54.

(3)  Dz.U. L 152 z 7.6.2006, s. 31.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 181/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE (1).

(2)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 41 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008) w części 3.2 i w pkt 90 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008) w części 4.2 rozdziału I w załączniku I dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0072: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 9).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 72/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 9.

(2)  Brak wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/6


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 182/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy w odniesieniu do wysyłania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pomiędzy państwami członkowskimi (1).

(2)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 9c (rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011) w części 7.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 1097: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1097/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 142/2011, w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 3.

(2)  Brak wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 183/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 230/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wycofania z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające apetyt” (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 306/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) u prosiąt odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory świniowatych innych niż Sus scrofa domesticus (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 308/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 oraz preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (3).

(4)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 357/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 373/2011 w zakresie minimalnej zawartości preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych) (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (4).

(5)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanych przez Trichoderma reesei (ATCC 74444) jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i nieśnego i dla prosiąt odstawionych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 1876/2006 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) (5).

(6)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2013 z dnia 6 maja 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego do stosowania w wodzie pitnej dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, kur niosek i kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (6).

(7)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(8)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1zzzf (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0403: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 26).”;

2)

w pkt 1zs (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004) oraz 1zzn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0403: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 26).”;

3)

w pkt 1zzzzzn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0357: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 357/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 109 z 19.4.2013, s. 22).”;

4)

w pkt 2zb (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2011) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0357: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 357/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 109 z 19.4.2013, s. 22).”;

5)

po pkt 78 (rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 161/2013) dodaje się punkty w brzmieniu:

„79.

32013 R 0230: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 230/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wycofania z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy »środki aromatyzujące i wzmagające apetyt« (Dz.U. L 80 z 21.3.2013, s. 1);

80.

32013 R 0306: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 306/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. dotyczącym zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) u prosiąt odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory świniowatych innych niż Sus scrofa domesticus (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 5);

81.

32013 R 0308: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 308/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącym zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 oraz preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 94 z 4.4.2013, s. 1);

82.

32013 R 0403: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczącym zezwolenia na stosowanie preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanych przez Trichoderma reesei (ATCC 74444) jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i nieśnego i dla prosiąt odstawionych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 1876/2006 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 26);

83.

32013 R 0413: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 413/2013 z dnia 6 maja 2013 r. dotyczącym zezwolenia na stosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego do stosowania w wodzie pitnej dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, kur niosek i kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 230/2013, (UE) nr 306/2013, (UE) nr 308/2013, (UE) nr 357/2013, (UE) nr 403/2013 i (UE) nr 413/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (7).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 80 z 21.3.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 5.

(3)  Dz.U. L 94 z 4.4.2013, s. 1.

(4)  Dz.U. L 109 z 19.4.2013, s. 22.

(5)  Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 26.

(6)  Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 1.

(7)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/9


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 184/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepów Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, difenokonazolu, ditiokarbaminianów, folpetu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu w niektórych produktach lub na ich powierzchni (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (2).

(3)

Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego pasze i środki spożywcze. Prawodawstwa regulującego pasze i środki spożywcze nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I oraz wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0034: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 1),

32013 R 0035: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 49).”.

Artykuł 2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0034: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 1),

32013 R 0035: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 49).”.

Artykuł 3

Teksty rozporządzeń (UE) nr 34/2013 i (UE) nr 35/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 25 z 26.1.2013, s. 49.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/10


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 185/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniającą załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG (1) usunięto tekst pkt 1 rozdziału I załącznika II do Porozumienia EOG.

(2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/40/WE z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zapobiegających wjechaniu pod pojazdy silnikowe oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (2) oraz dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. odnosząca się do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 78/548/EWG (3), które to obie były uwzględnione w Porozumieniu EOG jako tiret w pkt 1 rozdziału I załącznika II, zostały pomyłkowo uchylone decyzją nr 6/2012.

(3)

Dyrektywę 2000/40/WE należy zatem włączyć do Porozumienia EOG.

(4)

Dyrektywę 2001/56/WE należy zatem włączyć do Porozumienia EOG.

(5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 (4), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, uchyla ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r., dyrektywy 2000/40/WE i 2001/56/WE, które w związku z tym należy uchylić ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika II do porozumienia EOG po pkt 45zzr (rozporządzenie Komisji (UE) nr 523/2012) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„45zzs.

32000 L 0040: dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zapobiegających wjechaniu pod pojazdy silnikowe oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, s. 9);

45zzt.

32001 L 0056: dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. odnosząca się do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 78/548/EWG (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 21).”.

Artykuł 2

Teksty pkt 45zzs (dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i 45zzt (dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG usuwa się z mocą od dnia 1 listopada 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 161 z 21.6.2012, s. 10.

(2)  Dz.U. L 203 z 10.8.2000, s. 9.

(3)  Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 21.

(4)  Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 186/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/277/UE z dnia 21 maja 2012 r. zmieniającą decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego zagadnienia produktów spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54zze (decyzja Komisji 2002/840/WE) rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 D 0277: decyzją wykonawczą Komisji 2012/277/UE z dnia 21 maja 2012 r. (Dz.U. L 134 z 24.5.2012, s. 29).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2012/277/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 24.5.2012, s. 29.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/13


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 187/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatku do żywności dioctan potasu (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego zagadnienia produktów spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) i 69 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012) rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0025: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 25/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 13 z 17.1.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 25/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 13 z 17.1.2013, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/14


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 188/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania askorbinianu sodu (E 301) w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0244: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 244/2013 z dnia 19 marca 2013 r. (Dz.U. L 77 z 20.3.2013, s. 3),

32013 R 0256: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 256/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 24).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 244/2013 i (UE) nr 256/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 77 z 20.3.2013, s. 3.

(2)  Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 24.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/15


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 189/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monenzyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 115/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji diklazuril, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji eprinomektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0059: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 21),

32013 R 0115: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 115/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 11),

32013 R 0116: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 116/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 14).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 59/2013, (UE) nr 115/2013 i (UE) nr 116/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 21.

(2)  Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 11.

(3)  Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 14.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 190/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 394/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2013 z dnia 2 maja 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji prednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0394: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 394/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 17),

32013 R 0406: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 406/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 42).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 394/2013 i (UE) nr 406/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 17.

(2)  Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 42.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 191/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/262/UE z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniającą decyzję wykonawczą Komisji 2012/715/UE ustanawiającą wykaz państw trzecich, których ramy prawne mające zastosowanie do substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz odnośne środki kontrolne i wykonawcze zapewniają poziom ochrony zdrowia publicznego równoważny poziomowi zapewnianemu w Unii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG w pkt 15qb (decyzja wykonawcza Komisji 2012/715/UE) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 D 0262: decyzją wykonawczą Komisji 2013/262/UE z dnia 4 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 52).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2013/262/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2), lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2013 z dnia 8 października 2013 r. (3), w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 52.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3)  Dz.U. L 58 z 27.2.2014, s. 15.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 192/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0348: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 108 z 18.4.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 348/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 18.4.2013, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/19


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 193/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rtęci (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 0847: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. (Dz.U. L 253 z 20.9.2012, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 847/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 253 z 20.9.2012, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 194/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/204/UE z dnia 25 kwietnia 2013 r. dotyczącą niewłączania formaldehydu do celów jego stosowania w produktach typu 20 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 12zzn (decyzja Komisji 2013/85/UE) rozdziału XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„12zzo.

32013 D 0204: decyzja Komisji 2013/204/UE z dnia 25 kwietnia 2013 r. dotycząca niewłączania formaldehydu do celów jego stosowania w produktach typu 20 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 117 z 27.4.2013, s. 18).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2013/204/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2)

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 117 z 27.4.2013, s. 18.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 195/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (1), sprostowane w Dz.U. L 142 z 29.5.2013, s. 10.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009) w rozdziale XVI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0344: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 344/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 114 z 25.4.2013, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 142 z 29.5.2013, s. 10.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 344/2013, sprostowanego w Dz.U. L 142 z 29.5.2013, s. 10, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 114 z 25.4.2013, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/22


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 196/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 483/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 1a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009) w rozdziale XVI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0483: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 483/2013 z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 8).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 483/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 8.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 197/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającą załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 7 (dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 L 0002: dyrektywą Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.U. L 37 z 8.2.2013, s. 10).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2013/2/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 37 z 8.2.2013, s. 10.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/24


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 198/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 164/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (1).

(2)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych. Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 9 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008) w rozdziale XXVII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 0164: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 164/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz.U. L 53 z 25.2.2012, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 164/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 53 z 25.2.2012, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/25


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 199/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik V (Swobodny przepływ pracowników) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (1).

(2)

Decyzja wykonawcza 2012/733/UE uchyla, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., decyzję Komisji 2003/8/WE (2), która została włączona do Porozumienia EOG i którą należy w związku z tym uchylić na mocy Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku V do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 2 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011) dodaje się punkt w brzmieniu:

„2a.

32012 D 0733: decyzja wykonawcza Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21).”;

2)

tekst pkt 7 (decyzja Komisji 2003/8/WE) skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2012/733/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21.

(2)  Dz.U. L 5 z 10.1.2003, s. 16.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/26


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 200/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2012/688/UE z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie harmonizacji zakresów częstotliwości 1 920–1 980 MHz i 2 110–2 170 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 5czh (decyzja Komisji 2010/267/UE) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„5czi.

32012 D 0688: decyzja wykonawcza Komisji 2012/688/UE z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie harmonizacji zakresów częstotliwości 1 920–1 980 MHz i 2 110–2 170 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii (Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 84).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej 2012/688/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 84.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/27


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 201/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie Komisji 2010/167/UE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 26 l (zalecenie Komisji 2010/572/UE) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„26m.

32010 H 0167: zalecenie Komisji 2010/167/UE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zezwoleń dla systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) (Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 42).”.

Artykuł 2

Teksty zalecenia 2010/167/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 42.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/28


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 202/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/21/UE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 24fa (rozporządzenie Rady (UE) nr 383/2012) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„24fb.

32013 D 0021: decyzja Komisji 2013/21/UE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (Dz.U. L 19 z 22.1.2013, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2013/21/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 19 z 22.1.2013, s. 1.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/29


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 203/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 104/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami za pomocą urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) w połączeniu z ręcznymi wykrywaczami metali (HHMD) (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/511/UE z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniającą decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami za pomocą urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) w połączeniu z ręcznymi wykrywaczami metali (HHMD).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66he (rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0104: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 104/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. (Dz.U. L 34 z 5.2.2013, s. 13).”;

2)

w pkt 66hf (decyzja Komisji C(2010) 774 final) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0511: decyzja wykonawcza Komisji 2013/511/UE z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami za pomocą urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) w połączeniu z ręcznymi wykrywaczami metali (HHMD).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 104/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 34 z 5.2.2013, s. 13.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/30


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 204/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 428/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO, o których mowa w art. 3 ust. 1, i uchylające rozporządzenie (UE) nr 929/2010 (1).

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 428/2013 uchyla rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010 (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 66wc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0428: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 428/2013 z dnia 8 maja 2013 r. (Dz.U. L 127 z 9.5.2013, s. 23).”;

2)

skreśla się tiret pierwsze (rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010) w pkt 66wc (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 428/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 127 z 9.5.2013, s. 23.

(2)  Dz.U. L 273 z 19.10.2010, s. 4.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/31


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 205/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 659/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 66zab (rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0659: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 659/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. (Dz.U. L 190 z 11.7.2013, s. 54).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 659/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 190 z 11.7.2013, s. 54.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/32


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 206/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/98 (1), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, wygasło w dniu 31 grudnia 2003 r. i w związku z powyższym należy usunąć odniesienie do niego z Porozumienia EOG.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, wygasło w dniu 31 marca 2005 r. w wyniku przedłużenia jego obowiązywania na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 502/2004 (3) i w związku z powyższym należy usunąć odniesienie do niego z Porozumienia EOG.

(3)

Decyzja Komisji nr 2496/96/EWWiS (4), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 22 lipca 2002 r. i w związku z powyższym należy usunąć odniesienie do niej z Porozumienia EOG.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Skreśla się tekst pkt 1aa (decyzja Komisji nr 2496/96/EWWiS), 1b (rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98) i 1ca (rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002) załącznika XV do Porozumienia EOG.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (5).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 202 z 18.7.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 172 z 2.7.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 6.

(4)  Dz.U. L 338 z 28.12.1996, s. 42.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/33


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 207/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/295/UE z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającą decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 2d (decyzja Komisji 2006/799/WE), 2da (decyzja Komisji 2007/64/WE), 2v (decyzja Komisji 2009/544/WE) i 2z (decyzja Komisji 2009/543/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 D 0295: decyzją Komisji 2013/295/UE z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 57).”;

2)

w pkt 2f (decyzja Komisji 2009/567/WE), 2g (decyzja Komisji 2009/563/WE), 2i (decyzja Komisji 2009/568/WE), 2j (decyzja Komisji 2009/300/WE), 2k (decyzja Komisji 2009/607/WE), 2m (decyzja Komisji 2009/578/WE), 2o (decyzja Komisji 2011/331/UE), 2p (decyzja Komisji 2009/564/WE), 2w (decyzja Komisji 2009/598/WE), 2za (decyzja Komisji 2009/967/WE), 2zb (decyzja Komisji 2010/18/WE) oraz 2zd (decyzja Komisji 2009/894/WE) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 D 0295: decyzją Komisji 2013/295/UE z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 57).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2013/295/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 19.6.2013, s. 57.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/34


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 208/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/250/UE z dnia 21 maja 2013 r. ustalającą kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 2zh (decyzja Komisji 2012/721/UE) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

„2zi.

32013 D 0250: decyzja Komisji 2013/250/UE z dnia 21 maja 2013 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej (Dz.U. L 145 z 31.5.2013, s. 6).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2013/250/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 31.5.2013, s. 6.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/35


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 209/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IC, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 32c (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0255: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 19).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 255/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 19.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/36


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 210/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (1).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 557/2013 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Pkt 17b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002) załącznika XXI do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

32013 R 0557: rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (Dz.U. L 164 z 18.6.2013, s. 16).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 557/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 164 z 18.6.2013, s. 16.

(2)  Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/37


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 211/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i stosowanych wobec nich ograniczeń, jak również rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do dokumentów towarzyszących przewozowi produktów sektora wina oraz rejestrów, które należy prowadzić w sektorze wina (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 172/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie usunięcia niektórych istniejących nazw win z rejestru przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Przepisy regulujące kwestie związane z winem nie mają zastosowania do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi – zgodnie z siódmym akapitem części wprowadzającej protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 9 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0144: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 144/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 56).”;

2)

w pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 0144: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 144/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 56).”;

3)

po pkt 12 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010) dodaje się punkt w brzmieniu:

„13.

32013 R 0172: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 172/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie usunięcia niektórych istniejących nazw win z rejestru przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 55 z 27.2.2013, s. 20).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 144/2013 i (UE) nr 172/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 56.

(2)  Dz.U. L 55 z 27.2.2013, s. 20.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/38


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 212/2013

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 579/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1185/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Przepisy regulujące kwestie związane z winem nie mają zastosowania do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi – zgodnie z siódmym akapitem części wprowadzającej protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 0579: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 579/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.2012, s. 4),

32012 R 1185: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1185/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 18).”;

2)

tekst dostosowania w pkt 11 otrzymuje brzmienie:

»Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

w art. 70a dodaje się, co następuje:

»W stosownych przypadkach państwa EFTA stosują procedury określone w art. 70a ust. 1 lit. b) oraz art. 70a ust. 2 i 4.«;

b)

w tabeli w części A załącznika X dodaje się, co następuje:

„w języku norweskim

»sulfitter« lub »svoveldioksid«

»egg«, »eggprotein«, »eggprodukt«, »egglysozym« lub »eggalbumin«

»melk«, »melkeprodukt«, »melkekasein« lub »melkeprotein« ”

c)

w tabeli w załączniku Xa dodaje się, co następuje:

„Nr

»bearbeidingsvirksomhet« lub »vinprodusent«

»bearbeidet av« ” «

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 579/2012 i (UE) nr 1185/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 30.6.2012, s. 4.

(2)  Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 18.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.