12.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 238/2011

z dne 11. marca 2011

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Zázrivský korbáčik (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Slovaške za registracijo imena „Zázrivský korbáčik“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 188, 13.7.2010, str. 20.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

SLOVAŠKA

Zázrivský korbáčik (ZGO)