03/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

293


32011R0238


L 066/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 238/2011

od 11. ožujka 2011.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Zázrivský korbáčik (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno prvi podstavak njezinog članka 7. stavka 4.,

budući da:

(1)

U skladu s prvim podstavkom članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Slovačke za registraciju naziva „Zázrivský korbáčik” objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisija nije primila ni jedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, taj je naziv potrebno upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv naveden u Prilogu ovoj Uredbi ovim se upisuje u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2011.

Za Komisiju u ime Predsjednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL C 188, 13.7.2010., str. 20.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.3.   Sirevi

SLOVAČKA

Zázrivský korbáčik (ZOZP)