14.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 303/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 303/11

1.

La data de 7 octombrie 2011, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile CE Gas Marketing & Trading GmbH („CEMAG”, Austria) și Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft („VNG”, Germania) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii VNG Austria GmbH („VNG Austria”, Austria), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CEMAG: comercializarea gazelor naturale;

în cazul întreprinderii VNG: importul de gaze naturale, comerțul cu ridicata și transportul de gaze naturale, exploatarea rezervoarelor subterane de gaz și comercializarea capacităților de stocare;

în cazul întreprinderii VNG Austria: furnizarea și distribuția de gaze.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).