22.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2010/C 103/06

1.

La data de 14 aprilie 2010, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Total Italia Spa. („Total Italia”, Italia), controlată integral de întreprinderea Total Holdings Europe S.A.S. („Total”, Franța, denumită colectiv „Total group”), și întreprinderea ERG Petroli Spa. („EGP”, Italia), deținută integral de întreprinderea ERG Spa. („ERG”, Italia, denumită colectiv ERG Group), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulament, controlul în comun asupra JV CO, o întreprindere mixtă nou-înființată, rezultată în urma fuziunii dintre EGP și Total Italia.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Total: producția de petrol și gaze naturale, rafinarea și comercializarea de produse petroliere, produse petrochimice și produse chimice de specialitate,

în cazul întreprinderii ERG: prelucrarea și comercializarea de produse petroliere, producerea și vânzarea de energie termică, generarea de energie electrică din surse regenerabile,

în cazul întreprinderii JV CO: rafinarea și comercializarea de produse petroliere.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].