22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 103/06

1.

W dniu 14 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Total Italia Spa. („Total Italia”, Włochy), w całości kontrolowane przez przedsiębiorstwo Total Holdings Europe S.A.S. („Total”, Francja, pod wspólną nazwą „Total group”) oraz przedsiębiorstwo ERG Petroli Spa. („EGP”, Włochy), w całości należące do przedsiębiorstwa ERG Spa. („ERG”, Włochy, pod wspólną nazwą ERG Group) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad nowoutworzonym przedsiębiorstwem JV CO, powstałym w wyniku połączenia się przedsiębiorstw EGP oraz Total Italia.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Total: produkcja ropy i gazu ziemnego, rafinacja i wprowadzanie na rynek produktów ropopochodnych, produktów petrochemicznych oraz specjalistycznych chemikaliów,

w przypadku przedsiębiorstwa ERG: przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów naftowych, wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej, pary i gazu, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

w przypadku przedsiębiorstwa JV CO: rafinacja i wprowadzanie na rynek produktów naftowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).