22.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 103/06

1.

Op 14 april 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Total Italia Spa. („Total Italia”, Italië), die onder de volledige zeggenschap staat van Total Holdings Europe S.A.S. („Total”, Frankrijk, tezamen „Total Groep”) en ERG Petroli Spa. („EGP”, Italië), die volledig in handen is van ERG Spa. („ERG”, Italië, tezamen ERG Groep), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over JV CO, een nieuwe gemeenschappelijke onderneming die ontstaat uit de fusie van EGP en Total Italia.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Total: productie van olie en aardgas, raffinage en verhandeling van olieproducten, petrochemische producten en chemische specialiteiten,

ERG: verwerking en verhandeling van olieproducten, opwekking en verkoop van thermo-elektriciteit, stoom en gas, opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen,

JV CO: raffinage en verhandeling van olieproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).