22.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 103/13


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 103/06

1.

14. aprillil 2010 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Total Italia Spa. (edaspidi „Total Italia”, Itaalia), kelle üle on valitsev mõju ettevõtjal Total Holdings Europe S.A.S. (edaspidi „Total”, Prantsusmaa, edaspidi ühiselt „Total group”), ja ERG Petroli Spa. (edaspidi „EGP”, Itaalia), kelle üle on valitsev mõju ettevõtjal ERG Spa. (edaspidi „ERG”, Itaalia, edaspidi ühiselt „ERG Group”), omandavad ühiskontrolli EÜ ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja JV CO, EGP ja Total Italia ühinemisel tekkiva ühisettevõtja üle.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Total: nafta ja maagaasi tootmine, naftatoodete, naftakeemiatoodete ja erikemikaalide rafineerimine ja turustamine,

ERG: naftatoodete töötlemine ja turustamine, termoelektrienergia, auru ja gaasi tootmine ja müük, elektri tootmine taastuvatest allikatest,

JV CO: naftatoodete rafineerimine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).