22.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 103/06

1.

Den 14. april 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Total Italia Spa. (»Total Italia«, Italien), der kontrolleres helt af Total Holdings Europe S.A.S. (»Total«, Frankrig, tilsammen »Total-koncernen«) og ERG Petroli Spa. (»EGP«, Italien), der ejes fuldt ud af ERG Spa. (»ERG«, Italien, tilsammen ERG Group) erhverver fælles kontrol over det nyoprettede joint venture JV CO, der er resultatet af en fusion mellem EGP og Total Italia, jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Total: produktion af olie og naturgas, raffinering og markedsføring af olieprodukter, petrokemikalier og specialkemikalier,

ERG: bearbejdning og markedsføring af olieprodukter, produktion og salg af termoelektrisk energi, damp og gas samt produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder,

JV CO: raffinering og markedsføring af olieprodukter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).