26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/73


Žaloba podaná 31. októbra 2012 — CH/Parlament

(Vec F-129/12)

2013/C 26/151

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CH (v zastúpení: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne a rozhodnutia o zamietnutí jej žiadosti o pomoc vo veci uznania obťažovania, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť rozhodnutie o prepustení žalobkyne z 19. januára 2012,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 20. júla 2012, doručené 24. júla 2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 30. marca 2012 proti rozhodnutiu o jej prepustení,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 8. októbra 2012, doručené 11. októbra 2012, ktorým sa zamieta námietka žalobkyne z 22. júna 2012 podaná proti rozhodnutiu o zamietnutí jej žiadosti o pomoc,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť sumu 120 000 eur ako náhradu škody,

zaviazať Parlament na náhradu všetkých trov konania.