26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/73


31. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-129/12)

2013/C 26/151

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja teenistusest vabastamise kohta, otsus jätta rahuldamata tema abitaotlus psühholoogilise ahistamise tuvastamiseks ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada 19. jaanuari 2012. aasta otsus hageja teenistusest vabastamise kohta;

tühistada 20. märtsi 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 22. detsembri 2011. aasta abitaotlus;

vajalikus osas tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 20. juuli 2012. aasta otsus, mille hageja sai kätte 24. juulil 2012 ning millega jäeti rahuldamata hageja 30. märtsi 2012. aasta kaebus tema teenistusest vabastamise otsuse peale;

vajalikus osas tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 8. oktoobri 2012. aasta otsus, mille hageja sai kätte 11. oktoobril 2012 ja millega jäeti rahuldamata hageja 22. juuni 2012. aasta kaebus, mille ta esitas tema abitaotluse rahuldamata jätmise otsuse peale;

mõista kostjalt välja 120 000 euro suurune kahjuhüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.