26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/73


Žaloba podaná dne 31. října 2012 — CH v. Parlament

(Věc F-129/12)

2013/C 26/151

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: CH (zástupci: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobkyně a rozhodnutí o zamítnutí její žádosti o pomoc, kterou se domáhá uznání psychického obtěžování, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit rozhodnutí o propuštění žalobkyně ze dne 19. ledna 2012;

zrušit rozhodnutí ze dne 20. března 2012, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o pomoc ze dne 22. prosince 2011;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 20. července 2012, jež bylo doručeno dne 24. července 2012 a kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně z 30. března 2012 proti rozhodnutí o jejím propuštění;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 8. října 2012, jež bylo doručeno dne 11. října 2012 a kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně z 22. června 2012, kterou podala proti rozhodnutí o zamítnutí její žádosti o pomoc;

uložit žalovanému zaplacení částky 120 000 eur jako náhrady škody;

uložit Parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení.