26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/73


Жалба, подадена на 31 октомври 2012 г. — CH/Парламент

(Дело F-129/12)

2013/C 26/151

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CH (представители: адв. L. Levi, адв. C. Bernard-Glanz, адв. A. Tymen)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя и на решението за отхвърляне на неговото искане за съдействие с цел признаване на психически тормоз, и искане за обезщетение на вреди.

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

да се отмени решението за уволнение на жалбоподателя от 19 януари 2012 г.,

да се отмени решението от 20 март 2012 г., с което се отхвърля искането за съдействие на жалбоподателя от 22 декември 2011 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 20 юли 2012 г., получено на 24 юли 2012 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 30 март 2012 г. срещу решението за уволнението му,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 8 октомври 2012 г., получено на 11 октомври 2012 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 22 юни 2012 г. срещу решението за отхвърляне на искането му за съдействие,

да се осъди ответника да заплати сумата от 120 000 EUR като обезщетение за вреди,

да се осъди Парламента да заплати всички съдебни разноски.