20.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. martā iesniedza Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Polija) – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Lieta C-149/16)

(2016/C 222/03)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Pamatlietas puses

Prasītājas: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

Atbildētāja: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 16. lpp.) (1) 1. panta 1. punkts un 2. pants saistībā ar tiesību efektivitātes principu ir jāinterpretē tādējādi, ka darba devējam, darba līgumos uzteicot atsevišķus darba un samaksas nosacījumus (uzteikums saistībā ar grozījumiem) tikai attiecībā uz atlīdzības nosacījumiem sakarā ar sarežģītu finansiālo situāciju, ir pienākums piemērot šajā direktīvā noteikto procedūru, kā arī konsultēties par šādiem uzteikumiem ar uzņēmuma arodbiedrībām, lai gan valsts tiesībās – 2003. gada 13. marta Likumā par īpašiem noteikumiem attiecībā uz darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbiniekiem nesaistītu iemeslu dēļ (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. 2003, Nr. 90, poz 844, ar grozījumiem) 1., 2., 3., 4., 5. un 6. pantā – nav nekādu noteikumu par darba līguma nosacījumu uzteikumu?


(1)  OV L 225, 16. lpp.