20.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 222/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (Puola) on esittänyt 14.3.2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik ja Anna Skomra v. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Asia C-149/16)

(2016/C 222/03)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Halina Socha, Dorota Olejnik ja Anna Skomra

Vastaaja: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (erikoissairaala)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY (1) 1 artiklan 1 kohtaa ja 2 artiklaa, luettuna yhdessä (unionin) oikeuden tehokkuusperiatteen kanssa, tulkittava siten, että työnantaja, joka vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi ilmoittaa työsopimusten työ- ja palkkaehtojen irtisanomisesta (ehtojen uudistamista varten) yksinomaan palkanmaksua koskevien ehtojen osalta, on velvollinen soveltamaan edellä mainitusta direktiivistä ilmenevää menettelyä ja neuvottelemaan irtisanomisista työntekijöiden ammattijärjestöjen kanssa, vaikka kansallisen lainsäädännön – työnantajista riippumattomista syistä päätettäviä työsuhteita koskevista erityisistä säännöistä 13.3.2003 annetun lain (Dz. U. [Puolan tasavallan virallinen lehti] 2003, nro 90, 844 kohta muutoksineen) – 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 § eivät sisällä työsopimuksen ehtojen irtisanomista koskevia säännöksiä?


(1)  EYVL L 225, s. 16.