ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.025.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
26 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 34/2013 av den 16 januari 2013 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 14941, cyprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamater, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad och tetrakonazol i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 35/2013 av den 18 januari 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för dimetomorf, indoxakarb, pyraklostrobin och trifloxystrobin i eller på vissa produkter ( 1 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 34/2013

av den 16 januari 2013

om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 14941, cyprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamater, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad och tetrakonazol i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För 2-fenylfenol, dikvat, ditiokarbamater och folpet har gränsvärden fastställts i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. För ametoktradin, bixafen, cyprokonazol, difenokonazol, epoxikonazol, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad och tetrakonazol har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 14941 har inga särskilda gränsvärden fastställts i bilaga II eller bilaga III, och ämnet har inte tagits med i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005, så det generella gränsvärdet på 0,01 mg/kg är tillämpligt.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av att ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet ametoktradin används på purjolök lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

Vad gäller bixafen har en sådan ansökan lämnats in för rapsfrön, linfrön, vallmofrön och senapsfrön. Vad gäller cyprokonazol har en sådan ansökan lämnats in för vallmofrön. Vad gäller difenokonazol har en sådan ansökan lämnats in för hallon, björnbär och gurkväxter med ätligt skal. Vad gäller dikvat har en sådan ansökan lämnats in för gurkört. Vad gäller ditiokarbamater har en sådan ansökan lämnats in för vitlök, kepalök, schalottenlök, gurkväxter och sparris. Vad gäller epoxikonazol har en sådan ansökan lämnats in för animaliska produkter med beaktande av resthalter i foder på grund av användning av epoxikonazol på majs. Vad gäller folpet har en sådan ansökan lämnats in för druvor för vinframställning. Vad gäller propamokarb har en sådan ansökan lämnats in för grönkål. Vad gäller spinosad har en sådan ansökan lämnats in för stjälkselleri, fänkål, hallon och björnbär. Vad gäller spirodiklofen har en sådan ansökan lämnats in för jordgubbar och bananer. Vad gäller tebufenpyrad har en sådan ansökan lämnats in för slanggurkor och zucchini. Vad gäller tetrakonazol har en sådan ansökan lämnats in för rapsfrön.

(4)

I samband med ett förfarande för godkännande av användning av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 14941 lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om att det verksamma ämnet skulle tas med i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(5)

I enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 har en ansökan lämnats in rörande ametoktradin på potatis, tropiska rot- och knölgrönsaker, kepalök, vitlök, schalottenlök, knipplök, tomater, paprikor, auberginer, okra, övriga solanaceae, slanggurkor, druvgurkor, zucchini, övriga gurkväxter med ätligt skal, gurkväxter med oätligt skal, broccoli, huvudkål, salladskål, sallat, escarole, kryddkrasse, vinterkrasse, senapskål/ruccolasallat, sareptasenap, blad och groddar av Brassica spp., spenat, betblad, portlak, stjälkselleri, fänkål samt humle. Sökanden gör gällande att godkänd användning av ametoktradin på sådana grödor i Förenta staterna och Kanada leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden behövs för att undvika handelshinder mot import av sådana grödor.

(6)

Vad gäller spirodiklofen har en ansökan lämnats in om höjning av de gällande gränsvärdena för papaya, avokado och mango då godkänd användning av det ämnet på de grödorna i Förenta staterna leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005. För att undvika handelshinder för import av dessa grödor behövs högre gränsvärden.

(7)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(8)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, varvid den då särskilt undersökte riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Den sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(9)

Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att de inlämnade uppgifterna i fråga om användningen av ametoktradin på knipplök inte var tillräckliga för att fastställande av ett nytt gränsvärde. För tomater och paprikor visade de inlämnade uppgifterna inte på något behov av ändring av de befintliga gränsvärdena. I fråga om användning av bixafen på rapsfrön, linfrön, vallmofrön och senapsfrön var de inlämnade uppgifterna inte tillräckliga för fastställande av ett nytt gränsvärde. I fråga om dikvat fann myndigheten att den avsedda användningen inte hade tillräckligt stöd i uppgifterna om resthalter och att inga nya användningar kan godkännas förrän en heltäckande översyn av befintliga gränsvärden har utförts. Beträffande resthalter av epoxikonazol i animaliska produkter visade de inlämnade uppgifterna inte på något behov av ändring av gällande gränsvärden. I fråga om användning av spirodiklofen på jordgubbar var de inlämnade uppgifterna inte tillräckliga för fastställande av ett nytt gränsvärde.

(10)

I fråga om ditiokarbamater som uppkommer genom användning av metiram på sparris, kepalök, schalottenlök och gurkväxter med ätligt skal behöver gränsvärdena inte ändras eftersom de gränsvärden som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 är identiska med dem som föreslås.

(11)

Vad gäller Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 14941 fann myndigheten att ämnet bör tas med i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(12)

I fråga om alla andra användningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärden som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering när det gäller 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnena genom konsumtion av de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna och produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(13)

Beträffande 2-fenylfenol i citrusfrukt fastställs i förordning (EG) nr 304/2010 (3) gränsvärden med giltighet till och med den 30 september 2012, i väntan på att två ytterligare resthaltsprovningar avseende citrusfrukt och lämplig lagringsbeständighet skulle lämnas in och bedömas. Provningarna och uppgifterna lämnades in till Spanien, rapporterande medlemsstat för det ämnet, i mars 2012. Spanien utvärderade uppgifterna och sammanställde en utvärderingsrapport som överlämnades till kommissionen den 18 juli 2012. För att ge myndigheten nödvändig tid att ta ställning till rapporten och för att kommissionen ska kunna fatta beslut bör gränsvärdenas giltighet förlängas till och med den 30 september 2014.

(14)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(15)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Av rättssäkerhetsskäl bör ändringen rörande 2-fenylfenol tillämpas från och med den 1 oktober 2012.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 a i bilagan ska tillämpas från och med den 1 oktober 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Myndighetens vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2771, [43 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.

 

”Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol 9(2011):11, artikelnr 2435, [25 s.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2844, [28 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyproconazole in poppy seed”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2834, [26 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel)”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):8, artikelnr 2867, [30 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum))”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2711, [24 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2846, [36 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2795, [34 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2769, [31 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):4, artikelnr 2684, [30 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2684. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2770, [27 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.

 

”Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2821, [30 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2793, [25 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.

 

”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2842, [31 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.

(3)  EUT L 94, 15.4.2010, s. 1.


BILAGA

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnen för 2-fenylfenol ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

2-fenylfenol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

0110000

i)

Citrusfrukter

5 (+)

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

0110040

limefrukter

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

0110990

övriga

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,1 (2)

0120010

mandlar

 

0120020

paranötter

 

0120030

cashewnötter

 

0120040

kastanjer

 

0120050

kokosnötter

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

0120070

macadamianötter

 

0120080

pekannötter

 

0120090

pinjenötter

 

0120100

pistaschmandlar

 

0120110

valnötter

 

0120990

övriga

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,05 (2)

0130010

äpplen (vildapel)

 

0130020

päron (nashipäron)

 

0130030

kvitten

 

0130040

mispel

 (3)

0130050

japansk mispel

 (3)

0130990

övriga

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,05 (2)

0140010

aprikoser

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

 

0140990

övriga

 

0150000

v)

Bär och små frukter

0,05 (2)

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

0151010

bordsdruvor

 

0151020

druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

björnbär

 

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

0154020

tranbär (lingon)

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

0154050

nypon

 (3)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 (3)

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 (3)

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 (3)

0154990

övriga

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,05 (2)

0161000

a)

Ätligt skal

 

0161010

dadlar

 

0161020

fikon

 

0161030

bordsoliver

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

carambola (bilimbi)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

övriga

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

0162010

kiwifrukter

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

0162030

passionsfrukter

 

0162040

kaktusfikon

 (3)

0162050

stjärnäpple

 (3)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 (3)

0162990

övriga

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

0163010

avokado

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

0163030

mango

 

0163040

papaya

 

0163050

granatäpplen

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 (3)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

ananas

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 (3)

0163100

durian

 (3)

0163110

taggannona

 (3)

0163990

övriga

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0,05 (2)

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

0212020

sötpotatis

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

0212040

arrowrot

 (3)

0212990

övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

rödbetor

 

0213020

morötter

 

0213030

rotselleri

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

0213050

jordärtskockor

 

0213060

palsternackor

 

0213070

rotpersilja

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

0213100

kålrötter

 

0213110

rovor

 

0213990

övriga

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

0220010

vitlök

 

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

0220030

schalottenlök

 

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

0220990

övriga

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

 

0231040

okra

 

0231990

övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

slanggurkor

 

0232020

druvgurkor

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

0232990

övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

meloner (kiwano)

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

0233030

vattenmeloner

 

0233990

övriga

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

 

0241020

blomkål

 

0241990

övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

brysselkål

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

0242990

övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

0243990

övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

0251040

kryddkrasse

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

0251070

sareptasenap

 (3)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

0251990

övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 (3)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

0252990

övriga

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse

 

0255000

e)

Endivesallat

 

0256000

f)

Örter

 

0256010

körvel

 

0256020

gräslök

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

0256040

persilja

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

 (3)

0256060

rosmarin

 (3)

0256070

timjan (mejram, oregano)

 (3)

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 (3)

0256090

lagerblad

 (3)

0256100

dragon (isop)

 (3)

0256990

övriga (ätliga blommor)

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

0260050

linser

 

0260990

övriga

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

0270010

sparris

 

0270020

kardon

 

0270030

stjälkselleri

 

0270040

fänkål

 

0270050

kronärtskockor

 

0270060

purjolök

 

0270070

rabarber

 

0270080

bambuskott

 (3)

0270090

palmhjärtan

 (3)

0270990

övriga

 

0280000

viii)

Svampar

 

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

0280990

övriga

 

0290000

ix)

Havsväxter

 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,05 (2)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

0300020

linser

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

0300040

lupin

 

0300990

övriga

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

0,1 (2)

0401010

linfrön

 

0401020

jordnötter

 

0401030

vallmofrön

 

0401040

sesamfrön

 

0401050

solrosfrön

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

0401070

sojabönor

 

0401080

senapsfrön

 

0401090

bomullsfrön

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

0401110

safflor

 (3)

0401120

gurkört

 (3)

0401130

oljedådra

 (3)

0401140

hampa

 

0401150

ricin

 (3)

0401990

övriga

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

0402010

oliver för oljeproduktion

0,05 (2)

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

0402030

palmfrukt

 (3)

0402040

kapok

 (3)

0402990

övriga

0,1 (3)

0500000

5.

SPANNMÅL

0,05 (2)

0500010

korn

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

0500030

majs

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

 

0500050

havre

 

0500060

ris

 

0500070

råg

 

0500080

sorghum

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

0500990

övriga

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,1 (2)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

0631000

a)

Blommor

 (3)

0631010

kamomill

 (3)

0631020

rosellhibiskus

 (3)

0631030

rosenblad

 (3)

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 (3)

0631050

lind

 (3)

0631990

övriga

 (3)

0632000

b)

Blad

 (3)

0632010

jordgubbsblad

 (3)

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 (3)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

0632990

övriga

 (3)

0633000

c)

Rötter

 (3)

0633010

vänderot

 (3)

0633020

ginsengrot

 (3)

0633990

övriga

 (3)

0639000

d)

Andra örtteer

 (3)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

0650000

v)

Johannesbröd

 (3)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (2)

0800000

8.

KRYDDOR

 (3)

0810000

i)

Fröer

 (3)

0810010

anisfrö

 (3)

0810020

svartkummin

 (3)

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 (3)

0810040

korianderfrö

 (3)

0810050

spiskummin

 (3)

0810060

dillfrö

 (3)

0810070

fänkålsfrö

 (3)

0810080

bockhornsklöver

 (3)

0810090

muskotnöt

 (3)

0810990

övriga

 (3)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

0820010

kryddpeppar

 (3)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

0820030

kummin

 (3)

0820040

kardemumma

 (3)

0820050

enbär

 (3)

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 (3)

0820070

vaniljstänger

 (3)

0820080

tamarind

 (3)

0820990

övriga

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

0830010

kanel (kassia)

 (3)

0830990

övriga

 (3)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

0840010

lakritsrot

 (3)

0840020

ingefära

 (3)

0840030

gurkmeja

 (3)

0840040

pepparrot

 (3)

0840990

övriga

 (3)

0850000

v)

Knoppar

 (3)

0850010

kryddnejlika

 (3)

0850020

kapris

 (3)

0850990

övriga

 (3)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

0860010

saffran

 (3)

0860990

övriga

 (3)

0870000

vii)

Frömantlar

 (3)

0870010

muskotblomma

 (3)

0870990

övriga

 (3)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 (3)

0900020

sockerrör

 (3)

0900030

cikoriarötter

 (3)

0900990

övriga

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,05 (2)

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

1011000

a)

Svin

 

1011010

kött

 

1011020

fett utan kött

 

1011030

lever

 

1011040

njure

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

1011990

övriga

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

1012010

kött

 

1012020

fett

 

1012030

lever

 

1012040

njure

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

1012990

övriga

 

1013000

c)

Får

 

1013010

kött

 

1013020

fett

 

1013030

lever

 

1013040

njure

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

1013990

övriga

 

1014000

d)

Getter

 

1014010

kött

 

1014020

fett

 

1014030

lever

 

1014040

njure

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

1014990

övriga

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

1015010

kött

 (3)

1015020

fett

 (3)

1015030

lever

 (3)

1015040

njure

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

1015990

övriga

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

1016010

kött

 

1016020

fett

 

1016030

lever

 

1016040

njure

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

1016990

övriga

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 (3)

1017010

kött

 (3)

1017020

fett

 (3)

1017030

lever

 (3)

1017040

njure

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

1017990

övriga

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

1020010

nötkreatur

 

1020020

får

 

1020030

getter

 

1020040

hästar

 

1020990

övriga

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

1030010

kycklingar

 

1030020

ankor

 (3)

1030030

gäss

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

1030990

övriga

 (3)

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

2-fenylfenol

(+)

Gränsvärdena gäller till och med den 30 september 2014 i väntan på att två ytterligare undersökningar av bekämpningsmedelsrester på citrusfrukter och giltiga undersökningar av lagringsstabiliteten läggs fram och utvärderas.

0110000

i)

Citrusfrukter

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

0110040

limefrukter

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

0110990

övriga”

b)

Kolumnerna för ditiokarbamater och folpet ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckt som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram)

Folpet

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

5

0,02 (5)

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

0110040

limefrukter

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

0110990

övriga

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

 

0,02 (5)

0120010

mandlar

0,05 (5)

 

0120020

paranötter

0,05 (5)

 

0120030

cashewnötter

0,05 (5)

 

0120040

kastanjer

0,05 (5)

 

0120050

kokosnötter

0,05 (5)

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

0,05 (5)

 

0120070

macadamianötter

0,05 (5)

 

0120080

pekannötter

0,05 (5)

 

0120090

pinjenötter

0,05 (5)

 

0120100

pistaschmandlar

0,05 (5)

 

0120110

valnötter

0,1

 

0120990

övriga

0,05 (5)

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

5

3 (+)

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

0130030

kvitten

 

 

0130040

mispel

 (6)

 (6)

0130050

japansk mispel

 (6)

 (6)

0130990

övriga

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

0140010

aprikoser

2 (+)

0,02 (5)

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

2 (+)

2

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

2 (+)

0,02 (5)

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

2 (+)

0,02 (5)

0140990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

5 (+)

 

0151010

bordsdruvor

 

0,02 (5)

0151020

druvor för vinframställning

 

10

0152000

b)

Jordgubbar

10 (+)

3 (+)

0153000

c)

Rubusfrukter

0,05 (5)

 

0153010

björnbär

 

3 (+)

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

0,02 (5)

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

3 (+)

0153990

övriga

 

0,02 (5)

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0154010

blåbär (blåbär)

5

0,02 (5)

0154020

tranbär (lingon)

5

0,02 (5)

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

5 (+)

3 (+)

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

5

3 (+)

0154050

nypon

 (6)

 (6)

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 (6)

 (6)

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 (6)

 (6)

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 (6)

 (6)

0154990

övriga

5

0,02 (5)

0160000

vi)

Diverse frukter

 

0,02 (5)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

0161010

dadlar

0,05 (5)

 

0161020

fikon

0,05 (5)

 

0161030

bordsoliver

5 (+)

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (5)

 

0161050

carambola (bilimbi)

 (6)

 (6)

0161060

persimon

 (6)

 (6)

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 (6)

 (6)

0161990

övriga

0,05 (5)

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

0,05 (5)

 

0162010

kiwifrukter

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

0162040

kaktusfikon

 (6)

 (6)

0162050

stjärnäpple

 (6)

 (6)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 (6)

 (6)

0162990

övriga

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

0163010

avokado

0,05 (5)

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

2 (+)

 

0163030

mango

2 (+)

 

0163040

papaya

7 (+)

 

0163050

granatäpplen

0,05 (5)

 

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 (6)

 (6)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 (6)

 (6)

0163080

ananas

0,05 (5)

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 (6)

 (6)

0163100

durian

 (6)

 (6)

0163110

taggannona

 (6)

 (6)

0163990

övriga

0,05 (5)

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0211000

a)

Potatis

0,3 (+)

0,1

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,05 (5)

0,02 (5)

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

0212040

arrowrot

 (6)

 (6)

0212990

övriga

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0,02 (5)

0213010

rödbetor

0,5 (+)

 

0213020

morötter

0,2 (+)

 

0213030

rotselleri

0,3 (+)

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

0,2 (+)

 

0213050

jordärtskockor

0,05 (5)

 

0213060

palsternackor

0,2 (+)

 

0213070

rotpersilja

0,2 (+)

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

2 (+)

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

0,2 (+)

 

0213100

kålrötter

0,05 (5)

 

0213110

rovor

0,05 (5)

 

0213990

övriga

0,05 (5)

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

 

0220010

vitlök

0,6 (+)

0,1

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

1 (+)

0,1

0220030

schalottenlök

1 (+)

0,02 (5)

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

1 (+)

0,02 (5)

0220990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

paprikor (chilipeppar)

5 (+)

0,02 (5)

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

3 (+)

0,02 (5)

0231040

okra

0,5 (+)

0,02 (5)

0231990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

2 (+)

0,02 (5)

0232010

slanggurkor

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

0232990

övriga

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

1,5 (+)

1

0233010

meloner (kiwano)

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

0233990

övriga

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,05 (5)

0,02 (5)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,05 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

 

0241000

a)

Blommande kål

1 (+)

0,02 (5)

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

 

 

0241020

blomkål

 

 

0241990

övriga

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0,02 (5)

0242010

brysselkål

2 (+)

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

3 (+)

 

0242990

övriga

0,05 (5)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

0,5 (+)

0,02 (5)

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

0243990

övriga

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

1 (+)

0,05

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

5 (+)

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

0,02 (5)

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

2

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

0,02 (5)

0251040

kryddkrasse

 

0,02 (5)

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (6)

 (6)

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

0,02 (5)

0251070

sareptasenap

 (6)

 (6)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

0,02 (5)

0251990

övriga

 

0,02 (5)

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

0,05 (5)

10

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 (6)

 (6)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

0,05 (5)

0,02 (5)

0252990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (6)

 (6)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

e)

Endivesallat

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

f)

Örter

5 (+)

0,02(*’)

0256010

körvel

 

 

0256020

gräslök

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

 

0256040

persilja

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

 (6)

 (6)

0256060

rosmarin

 (6)

 (6)

0256070

timjan (mejram, oregano)

 (6)

 (6)

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 (6)

 (6)

0256090

lagerblad

 (6)

 (6)

0256100

dragon (isop)

 (6)

 (6)

0256990

övriga (ätliga blommor)

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

 

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

1 (+)

2 (+)

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

0,1 (+)

2 (+)

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

1 (+)

0,02 (5)

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0,2 (+)

0,02 (5)

0260050

linser

0,05 (5)

0,02 (5)

0260990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

0,02 (5)

0270010

sparris

0,5 (+)

 

0270020

kardon

0,05 (5)

 

0270030

stjälkselleri

0,05 (5)

 

0270040

fänkål

0,05 (5)

 

0270050

kronärtskockor

0,05 (5)

 

0270060

purjolök

3 (+)

 

0270070

rabarber

0,5 (+)

 

0270080

bambuskott

 (6)

 (6)

0270090

palmhjärtan

 (6)

 (6)

0270990

övriga

0,05 (5)

 

0280000

viii)

Svampar

0,05 (5)

0,02 (5)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

0280990

övriga

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

 (6)

 (6)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

 

0,02 (5)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

0,1 (+)

 

0300020

linser

0,05 (5)

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

0,1 (+)

 

0300040

lupin

0,05 (5)

 

0300990

övriga

0,05 (5)

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0,02 (5)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

linfrön

0,1 (5)

 

0401020

jordnötter

0,1 (5)

 

0401030

vallmofrön

0,1 (5)

 

0401040

sesamfrön

0,1 (5)

 

0401050

solrosfrön

0,1 (5)

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

0,5 (+)

 

0401070

sojabönor

0,1 (5)

 

0401080

senapsfrön

0,1 (5)

 

0401090

bomullsfrön

0,1 (5)

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0,1 (5)

 

0401110

safflor

 (6)

 (6)

0401120

gurkört

 (6)

 (6)

0401130

oljedådra

 (6)

 (6)

0401140

hampa

0,1 (5)

 

0401150

ricin

 (6)

 (6)

0401990

övriga

0,1 (5)

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

5 (+)

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (6)

 (6)

0402030

palmfrukt

 (6)

 (6)

0402040

kapok

 (6)

 (6)

0402990

övriga

0,1 (5)

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

 

0500010

korn

2 (+)

2

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500030

majs

0,05 (5)

0,02 (5)

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500050

havre

2 (+)

0,02 (5)

0500060

ris

0,05 (5)

0,02 (5)

0500070

råg

1 (+)

0,02 (5)

0500080

sorghum

0,05 (5)

0,02 (5)

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

1 (+)

2

0500990

övriga

0,05 (5)

0,02 (5)

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 (6)

 (6)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (6)

 (6)

0631000

a)

Blommor

 (6)

 (6)

0631010

kamomill

 (6)

 (6)

0631020

rosellhibiskus

 (6)

 (6)

0631030

rosenblad

 (6)

 (6)

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 (6)

 (6)

0631050

lind

 (6)

 (6)

0631990

övriga

 (6)

 (6)

0632000

b)

Blad

 (6)

 (6)

0632010

jordgubbsblad

 (6)

 (6)

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 (6)

 (6)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (6)

 (6)

0632990

övriga

 (6)

 (6)

0633000

c)

Rötter

 (6)

 (6)

0633010

vänderot

 (6)

 (6)

0633020

ginsengrot

 (6)

 (6)

0633990

övriga

 (6)

 (6)

0639000

d)

Andra örtteer

 (6)

 (6)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (6)

 (6)

0650000

v)

Johannesbröd

 (6)

 (6)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

25 (+)

150

0800000

8.

KRYDDOR

 (6)

 (6)

0810000

i)

Fröer

 (6)

 (6)

0810010

anisfrö

 (6)

 (6)

0810020

svartkummin

 (6)

 (6)

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 (6)

 (6)

0810040

korianderfrö

 (6)

 (6)

0810050

spiskummin

 (6)

 (6)

0810060

dillfrö

 (6)

 (6)

0810070

fänkålsfrö

 (6)

 (6)

0810080

bockhornsklöver

 (6)

 (6)

0810090

muskotnöt

 (6)

 (6)

0810990

övriga

 (6)

 (6)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (6)

 (6)

0820010

kryddpeppar

 (6)

 (6)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (6)

 (6)

0820030

kummin

 (6)

 (6)

0820040

kardemumma

 (6)

 (6)

0820050

enbär

 (6)

 (6)

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 (6)

 (6)

0820070

vaniljstänger

 (6)

 (6)

0820080

tamarind

 (6)

 (6)

0820990

övriga

 (6)

 (6)

0830000

iii)

Bark

 (6)

 (6)

0830010

kanel (kassia)

 (6)

 (6)

0830990

övriga

 (6)

 (6)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (6)

 (6)

0840010

lakritsrot

 (6)

 (6)

0840020

ingefära

 (6)

 (6)

0840030

gurkmeja

 (6)

 (6)

0840040

pepparrot

 (6)

 (6)

0840990

övriga

 (6)

 (6)

0850000

v)

Knoppar

 (6)

 (6)

0850010

kryddnejlika

 (6)

 (6)

0850020

kapris

 (6)

 (6)

0850990

övriga

 (6)

 (6)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (6)

 (6)

0860010

saffran

 (6)

 (6)

0860990

övriga

 (6)

 (6)

0870000

vii)

Frömantlar

 (6)

 (6)

0870010

muskotblomma

 (6)

 (6)

0870990

övriga

 (6)

 (6)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (6)

 (6)

0900010

sockerbetor (roten)

 (6)

 (6)

0900020

sockerrör

 (6)

 (6)

0900030

cikoriarötter

 (6)

 (6)

0900990

övriga

 (6)

 (6)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,05 (5)

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

1011010

kött

 

 

1011020

fett utan kött

 

 

1011030

lever

 

 

1011040

njure

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1011990

övriga

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

1012010

kött

 

 

1012020

fett

 

 

1012030

lever

 

 

1012040

njure

 

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1012990

övriga

 

 

1013000

c)

Får

 

 

1013010

kött

 

 

1013020

fett

 

 

1013030

lever

 

 

1013040

njure

 

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1013990

övriga

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

1014010

kött

 

 

1014020

fett

 

 

1014030

lever

 

 

1014040

njure

 

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1014990

övriga

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (6)

 (6)

1015010

kött

 (6)

 (6)

1015020

fett

 (6)

 (6)

1015030

lever

 (6)

 (6)

1015040

njure

 (6)

 (6)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (6)

 (6)

1015990

övriga

 (6)

 (6)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

 

1016010

kött

 

 

1016020

fett

 

 

1016030

lever

 

 

1016040

njure

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1016990

övriga

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 (6)

 (6)

1017010

kött

 (6)

 (6)

1017020

fett

 (6)

 (6)

1017030

lever

 (6)

 (6)

1017040

njure

 (6)

 (6)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (6)

 (6)

1017990

övriga

 (6)

 (6)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

 

1020010

nötkreatur

 

 

1020020

får

 

 

1020030

getter

 

 

1020040

hästar

 

 

1020990

övriga

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

 

1030010

kycklingar

 

 

1030020

ankor

 (6)

 (6)

1030030

gäss

 (6)

 (6)

1030040

vaktlar

 (6)

 (6)

1030990

övriga

 (6)

 (6)

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

 (6)

 (6)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

 (6)

 (6)

1060000

vi)

Sniglar

 (6)

 (6)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (6)

 (6)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

0140010

aprikoser

(+)

(mz, me, pr, t, z)

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, t)

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t, z)

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr, t)

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(t)

0152000

b)

Jordgubbar

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0161030

bordsoliver

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t)

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163030

mango

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163040

papaya

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0211000

a)

Potatis

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213010

rödbetor

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213020

morötter

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, me, pr, t)

0213030

rotselleri

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213060

palsternackor

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213070

rotpersilja

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

(+)

Källan till resthalten anges inom parentes (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)