ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.025.slv

Uradni list

Evropske unije

L 25

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
26. januar 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 34/2013 z dne 16. januarja 2013 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans seva DSM 14940 in DSM 14941, ciprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamate, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpirad in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 35/2013 z dne 18. januarja 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetomorf, indoksakarb, piraklostrobin in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

49

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 34/2013

z dne 16. januarja 2013

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans seva DSM 14940 in DSM 14941, ciprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamate, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpirad in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 2-fenilfenol, dikvat, ditiokarbamate in folpet so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za ametoktradin, biksafen, ciprokonazol, difenokonazol, epoksikonazol, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpirad in tetrakonazol so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za Aureobasidium pullulans seva DSM 14940 in DSM 14941 niso bile v prilogah II in III določene nobene specifične MRL, snov pa prav tako ni bila vključena v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005, zato se zanju uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov ametoktradin, je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL za uporabo na poru.

(3)

Za biksafen je bila vložena vloga za uporabo na oljni ogrščici, lanenem semenu, makovem semenu in gorčičnem semenu. Za ciprokonazol je bila vložena vloga za uporabo na makovem semenu. Za difenokonazol je bila vložena vloga za uporabo na malinah, robidah in bučnicah (z užitno lupino). Za dikvat je bila vložena vloga za uporabo na boreču. Za ditiokarbamate je bila vložena vloga za uporabo na česnu, čebuli, šalotki, bučnicah in špargljih. Za epoksikonazol je bila vložena vloga za proizvode živalskega izvora ob upoštevanju vrednosti ostankov v krmi, ki so posledica uporabe epoksikonazola na koruzi. Za folpet je bila vložena vloga za uporabo na vinskem grozdju. Za propamokarb je bila vložena vloga za uporabo na ohrovtu. Za spinosad je bila vložena vloga za uporabo na zeleni, koromaču, malinah in robidah. Za spirodiklofen je bila vložena vloga za uporabo na jagodah in bananah. Za tebufenpirad je bila vložena vloga za uporabo na kumarah in bučkah. Za tetrakonazol je bila vložena vloga za uporabo na semenu oljne ogrščice.

(4)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov Aureobasidium pullulans seva DSM 14940 in DSM 14941, je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(5)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za uporabo ametoktradina na krompirju, tropskih korenovkah in gomoljnicah, čebuli, česnu, šalotki, spomladanski čebuli, paradižniku, papriki, jajčevcih, okri, drugih razhudnikih, kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, drugih bučnicah (z užitno lupino), bučnicah (z neužitno lupino), brokoliju, glavnatem zelju, kitajskem kapusu, solati, endiviji, kreši, rani barbici, rukoli/rukvici, ogrščici, listih in poganjkih Brassica spp., špinači, blitvi, portulaku, zeleni, koromaču in hmelju. Vlagatelj trdi, da ob odobreni uporabi ametoktradina na takih pridelkih v Združenih državah in Kanadi ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu teh pridelkov potrebne višje MRL.

(6)

Za spirodiklofen je bila vložena vloga za povišanje veljavnih MRL za papajo, avokado in mango, ker ob odobreni uporabi navedene snovi na takih pridelkih v Združenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005. Da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu teh pridelkov, so potrebne višje MRL.

(7)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(8)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila utemeljena mnenja o predlaganih MRL (2). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(9)

Agencija je v obrazloženih mnenjih ugotovila, da predloženi podatki o uporabi ametoktradina na spomladanski čebuli ne zadostujejo za določitev nove MRL. Predloženi podatki za paradižnik in papriko ne kažejo na potrebo po spremembi obstoječih MRL. Predloženi podatki o uporabi biksafena na oljni ogrščici, lanenem semenu, makovem semenu in gorčičnem semenu ne zadostujejo za določitev nove MRL. Agencija je v zvezi z dikvatom sklenila, da podatki o ostankih ne podpirajo v zadostni meri predvidene uporabe in da novih uporab ni mogoče odobriti, dokler ne bo opravljen temeljit pregled obstoječih MRL. Predloženi podatki glede ostankov epoksikonazola v živalskih proizvodih ne kažejo na potrebo po spremembi obstoječih MRL. Predloženi podatki o uporabi spirodiklofena na jagodah ne zadostujejo za določitev nove MRL.

(10)

Pri ditiokarbamatih, ki nastanejo pri uporabi metirama na špargljih, čebuli, šalotki in bučnicah (z užitno lupino), spremembe MRL niso potrebne, saj so MRL iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 396/2005 enake zahtevanim.

(11)

Za Aureobasidium pullulans seva DSM 14940 in DSM 14941 je Agencija sklenila, da je primerno, da se vključita v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(12)

Agencija je glede vseh drugih vlog sklenila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vlagatelji, sprejemljive glede varnosti potrošnikov po oceni izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih evropskih potrošniških skupin. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkoročni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih pridelkov in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se preseže sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek.

(13)

V Uredbi (ES) št. 304/2010 (3) so MRL za 2-fenilfenol v citrusih določene do 30. septembra 2012, dokler se ne predložita in ocenita dodatna preskusa za ugotavljanje ostankov na citrusih in veljavne študije o obstojnosti pri skladiščenju. Navedena preskusa in podatki so bili marca 2012 predloženi Španiji, državi članici poročevalki za navedeno snov. Španija je navedene podatke ocenila in pripravila poročilo o oceni, ki ga je Komisiji predložila 18. julija 2012. Da bi imela Agencija dovolj časa za oceno navedenega poročila, Komisija pa za sprejetje sklepa, je primerno, da se veljavnost teh MRL podaljša do 30. septembra 2014.

(14)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(15)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Zaradi pravne varnosti bi se morala sprememba glede 2-fenilfenola uporabljati od 1. oktobra 2012.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka (1)(a) Priloge se uporablja od 1. oktobra 2012.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za ametoktradin v različnih proizvodih (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities). EFSA Journal 2012; 10(6):2771 [43 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.

 

Obrazloženo mnenje Agencije: morebitna vključitev Aureobasidium pullulans sevov DSM 14940 in DSM 14941 v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 (Reasoned opinion of EFSA: Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005). EFSA Journal 2011; 9(11):2435 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za biksafen v oljni ogrščici, lanenem semenu, makovem semenu in gorčičnem semenu (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed). EFSA Journal 2012; 10(7):2844 [28 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za ciprokonazol v makovem semenu (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyproconazole in poppy seed). EFSA Journal 2012; 10(7):2834 [26 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol v malinah, robidah in bučnicah (z užitno lupino) (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel)). EFSA Journal 2012; 10(8):2867 [30 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za dikvat v boreču (vključno z Echium plantagineum) (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum))). EFSA Journal 2012; 10(5):2711 [24 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za ditiokarbamate (izraženo kot ogljikov disulfid) v gomoljastih zelenjadnicah, bučnicah in špargljih (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus). EFSA Journal 2012; 10(7):2846 [36 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za epoksikonazol v proizvodih živalskega izvora. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin.) EFSA Journal 2012; 10(6):2795 [34 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za folpet v vinskem grozdju (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes). EFSA Journal 2012; 10(6):2769 [31 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za propamokarb v redkvi in ohrovtu. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale.) EFSA Journal 2012;10(4):2684 [30 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2684. Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za spinosad v zeleni, koromaču, malinah in robidah (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries). EFSA Journal 2012; 10(6):2770 [27 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi MRL za spirodiklofen v jagodah, bananah, avokadu, mangu in papaji (Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya). EFSA Journal 2012; 10(7):2821 [30 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za tebufenpirad v kumarah in bučkah. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes.) EFSA Journal 2012; 10(6):2793 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.

 

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za tetrakonazol v semenu oljne ogrščice (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed). EFSA Journal 2012; 10(7):2842 [31 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.

(3)  UL L 94, 15.4.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpec za 2-fenilfenol se nadomesti z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

2-fenilfenol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

(i)

Citrusi

5 (+)

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

0110990

Drugo

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,1 (2)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

 

0120070

Makadamija

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,05 (2)

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

0130020

Hruške (Naši)

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplja

 (3)

0130050

Japonska nešplja

 (3)

0130990

Drugo

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,05 (2)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

 

0140990

Drugo

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

0,05 (2)

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

0154050

Šipek

 (3)

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 (3)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 (3)

0154990

Drugo

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,05 (2)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne olive

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kivi

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

0162030

Pasijonka

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (3)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 (3)

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granatno jabolko

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 (3)

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

0163100

Durian

 (3)

0163110

Graviola

 (3)

0163990

Drugo

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

0,05 (2)

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

0212040

Maranta

 (3)

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Peteršilj- koren

 

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo

 

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

 

0220010

Česen

 

0220020

Čebula (Srebrnjak)

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

 

0220990

Drugo

 

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

 

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

 

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

 

0231040

Bamija, oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

0242990

Drugo

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

0251040

Kreša

 

0251050

Rana barbica

 (3)

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

0251070

Ogrščica

 (3)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

0251990

Drugo

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 (3)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

0252990

Drugo

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

 

0255000

(e)

Vitlof

 

0256000

(f)

Zelišča

 

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 (3)

0256060

Rožmarin

 (3)

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 (3)

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 (3)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

0256100

Pehtran (Ožep)

 (3)

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0270010

Špargelj

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Koromač

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 (3)

0270090

Palmovi srčki

 (3)

0270990

Drugo

 

0280000

(viii)

Gobe

 

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

0280990

Drugo

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (3)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,05 (2)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

0300040

Volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0401000

(i)

Seme oljnic

0,1 (2)

0401010

Laneno seme

 

0401020

Zemeljski oreški

 

0401030

Makovo seme

 

0401040

Sezamovo seme

 

0401050

Sončnično seme

 

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčično seme

 

0401090

Bombažno seme

 

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

0401110

Navadni rumenik

 (3)

0401120

Boreč

 (3)

0401130

Navadni riček

 (3)

0401140

Konoplja

 

0401150

Kloščevec

 (3)

0401990

Drugo

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

0,05 (2)

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

0402030

Plodovi oljne palme

 (3)

0402040

Kapokovec

 (3)

0402990

Drugo

0,1 (3)

0500000

5.

ŽITA

0,05 (2)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

 

0500990

Drugo

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,1 (2)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

0631000

(a)

Cvetovi

 (3)

0631010

Cvetovi kamilice

 (3)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

0631990

Drugo

 (3)

0632000

(b)

Listi

 (3)

0632010

Jagodni listi

 (3)

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

0632990

Drugo

 (3)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

0633020

Koren ginsenga

 (3)

0633990

Drugo

 (3)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

0650000

(v)

Rožičevec

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,1 (2)

0800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

0810000

(i)

Semena

 (3)

0810010

Janež

 (3)

0810020

Črnika

 (3)

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 (3)

0810040

Semena koriandra

 (3)

0810050

Semena kumine

 (3)

0810060

Semena kopra

 (3)

0810070

Janeževa semena

 (3)

0810080

Božja rutica

 (3)

0810090

Muškatni orešek

 (3)

0810990

Drugo

 (3)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (3)

0820010

Pimet

 (3)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

0820050

Brinove jagode

 (3)

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 (3)

0820070

Stroki vanilijie

 (3)

0820080

Tamarinda

 (3)

0820990

Drugo

 (3)

0830000

(iii)

Skorja

 (3)

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 (3)

0830990

Drugo

 (3)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (3)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

0840040

Hren

 (3)

0840990

Drugo

 (3)

0850000

(v)

Brsti

 (3)

0850010

Dišeči klinčevec

 (3)

0850020

Kapre

 (3)

0850990

Drugo

 (3)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (3)

0860010

Žafran

 (3)

0860990

Drugo

 (3)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (3)

0870010

Muškatov cvet

 (3)

0870990

Drugo

 (3)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (3)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (3)

0900020

Sladkorni trs

 (3)

0900030

Koren cikorije

 (3)

0900990

Drugo

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,05 (2)

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Meso

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

1011030

Jetra

 

1011040

Ledvica

 

1011050

Užitna drobovina

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Meso

 

1012020

Maščoba

 

1012030

Jetra

 

1012040

Ledvica

 

1012050

Užitna drobovina

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovca

 

1013010

Meso

 

1013020

Maščoba

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvica

 

1013050

Užitna drobovina

 

1013990

Drugo

 

1014000

(d)

Koza

 

1014010

Meso

 

1014020

Maščoba

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvica

 

1014050

Užitna drobovina

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (3)

1015010

Meso

 (3)

1015020

Maščoba

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

1015040

Ledvica

 (3)

1015050

Užitna drobovina

 (3)

1015990

Drugo

 (3)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

1016010

Meso

 

1016020

Maščoba

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvica

 

1016050

Užitna drobovina

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

1017020

Maščoba

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

1017040

Ledvica

 (3)

1017050

Užitna drobovina

 (3)

1017990

Drugo

 (3)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

1020010

Govedo

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Konj

 

1020990

Drugo

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

1030010

Piščanci

 

1030020

Race

 (3)

1030030

Gosi

 (3)

1030040

Prepelice

 (3)

1030990

Drugo

 (3)

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

 (3)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (Žabji kraki, krokodili)

 (3)

1060000

(vi)

Polži

 (3)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (3)

2-fenilfenol

(+)

MRL velja do 30. septembra 2014 do predložitve in ocene dveh dodatnih poskusov za ugotavljanje ostankov na agrumih in veljavnih študij o obstojnosti med skladiščenjem.

0110000

(i)

Citrusi

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

0110030

Limone (Citrona, limona)

0110040

Limete

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

0110990

Drugo‘

(b)

stolpca za ditiokarbamate in folpet se nadomestita z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (4)

Ditiokarbamati (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom)

Folpet

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0110000

(i)

Citrusi

5

0,02 (5)

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

 

0110990

Drugo

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

0,02 (5)

0120010

Mandeljni

0,05 (5)

 

0120020

Brazilski oreški

0,05 (5)

 

0120030

Indijski orehi

0,05 (5)

 

0120040

Kostanj

0,05 (5)

 

0120050

Kokosovi orehi

0,05 (5)

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

0,05 (5)

 

0120070

Makadamija

0,05 (5)

 

0120080

Pekani

0,05 (5)

 

0120090

Pinjole

0,05 (5)

 

0120100

Pistacije

0,05 (5)

 

0120110

Orehi

0,1

 

0120990

Drugo

0,05 (5)

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

5

3 (+)

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

 

0130020

Hruške (Naši)

 

 

0130030

Kutine

 

 

0130040

Nešplja

 (6)

 (6)

0130050

Japonska nešplja

 (6)

 (6)

0130990

Drugo

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

0140010

Marelice

2 (+)

0,02 (5)

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

2 (+)

2

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

2 (+)

0,02 (5)

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

2 (+)

0,02 (5)

0140990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

5 (+)

 

0151010

Namizno grozdje

 

0,02 (5)

0151020

Vinsko grozdje

 

10

0152000

(b)

Jagode

10 (+)

3 (+)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,05 (5)

 

0153010

Robide

 

3 (+)

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

0,02 (5)

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

3 (+)

0153990

Drugo

 

0,02 (5)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

5

0,02 (5)

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

5

0,02 (5)

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

5 (+)

3 (+)

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

5

3 (+)

0154050

Šipek

 (6)

 (6)

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 (6)

 (6)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 (6)

 (6)

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 (6)

 (6)

0154990

Drugo

5

0,02 (5)

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

0,02 (5)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0161010

Dateljni

0,05 (5)

 

0161020

Fige

0,05 (5)

 

0161030

Namizne olive

5 (+)

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (5)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (6)

 (6)

0161060

Kaki

 (6)

 (6)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 (6)

 (6)

0161990

Drugo

0,05 (5)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,05 (5)

 

0162010

Kivi

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (6)

 (6)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (6)

 (6)

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 (6)

 (6)

0162990

Drugo

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

0,05 (5)

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

2 (+)

 

0163030

Mango

2 (+)

 

0163040

Papaja

7 (+)

 

0163050

Granatno jabolko

0,05 (5)

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 (6)

 (6)

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 (6)

 (6)

0163080

Ananas

0,05 (5)

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 (6)

 (6)

0163100

Durian

 (6)

 (6)

0163110

Graviola

 (6)

 (6)

0163990

Drugo

0,05 (5)

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,3 (+)

0,1

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05 (5)

0,02 (5)

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

0212040

Maranta

 (6)

 (6)

0212990

Drugo

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0,02 (5)

0213010

Rdeča pesa

0,5 (+)

 

0213020

Korenje

0,2 (+)

 

0213030

Gomoljna zelena

0,3 (+)

 

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

0,2 (+)

 

0213050

Topinambur

0,05 (5)

 

0213060

Pastinak

0,2 (+)

 

0213070

Peteršilj- koren

0,2 (+)

 

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

2 (+)

 

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

0,2 (+)

 

0213100

Podzemna koleraba

0,05 (5)

 

0213110

Repa

0,05 (5)

 

0213990

Drugo

0,05 (5)

 

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

 

 

0220010

Česen

0,6 (+)

0,1

0220020

Čebula (Srebrnjak)

1 (+)

0,1

0220030

Šalotka

1 (+)

0,02 (5)

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

1 (+)

0,02 (5)

0220990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

5 (+)

0,02 (5)

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

3 (+)

0,02 (5)

0231040

Bamija, oslez

0,5 (+)

0,02 (5)

0231990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

2 (+)

0,02 (5)

0232010

Kumare

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

 

0232990

Drugo

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

1.5 (+)

1

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

 

0233030

Lubenice

 

 

0233990

Drugo

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (5)

0,02 (5)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (5)

0,02 (5)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

1 (+)

0,02 (5)

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0,02 (5)

0242010

Brstični ohrovt

2 (+)

 

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

3 (+)

 

0242990

Drugo

0,05 (5)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,5 (+)

0,02 (5)

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

0243990

Drugo

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

1 (+)

0,05

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

5 (+)

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

0,02 (5)

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

2

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

0,02 (5)

0251040

Kreša

 

0,02 (5)

0251050

Rana barbica

 (6)

 (6)

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

0,02 (5)

0251070

Ogrščica

 (6)

 (6)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

0,02 (5)

0251990

Drugo

 

0,02 (5)

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

0,05 (5)

10

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 (6)

 (6)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

0,05 (5)

0,02 (5)

0252990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0253000

(c)

Trtni listi

 (6)

 (6)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

(e)

Vitlof

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

(f)

Zelišča

5 (+)

0,02(*’)

0256010

Prava krebuljica

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 (6)

 (6)

0256060

Rožmarin

 (6)

 (6)

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 (6)

 (6)

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 (6)

 (6)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (6)

 (6)

0256100

Pehtran (Ožep)

 (6)

 (6)

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

1 (+)

2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,1 (+)

2 (+)

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

1 (+)

0,02 (5)

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,2 (+)

0,02 (5)

0260050

Leča

0,05 (5)

0,02 (5)

0260990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0,02 (5)

0270010

Špargelj

0,5 (+)

 

0270020

Kardij

0,05 (5)

 

0270030

Belušna zelena

0,05 (5)

 

0270040

Koromač

0,05 (5)

 

0270050

Artičoke

0,05 (5)

 

0270060

Por

3 (+)

 

0270070

Rabarbara

0,5 (+)

 

0270080

Bambusovi vršički

 (6)

 (6)

0270090

Palmovi srčki

 (6)

 (6)

0270990

Drugo

0,05 (5)

 

0280000

(viii)

Gobe

0,05 (5)

0,02 (5)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

0280990

Drugo

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (6)

 (6)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

 

0,02 (5)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,1 (+)

 

0300020

Leča

0,05 (5)

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

0,1 (+)

 

0300040

Volčji bob

0,05 (5)

 

0300990

Drugo

0,05 (5)

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0,02 (5)

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

0401010

Laneno seme

0,1 (5)

 

0401020

Zemeljski oreški

0,1 (5)

 

0401030

Makovo seme

0,1 (5)

 

0401040

Sezamovo seme

0,1 (5)

 

0401050

Sončnično seme

0,1 (5)

 

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

0,5 (+)

 

0401070

Soja

0,1 (5)

 

0401080

Gorčično seme

0,1 (5)

 

0401090

Bombažno seme

0,1 (5)

 

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

0,1 (5)

 

0401110

Navadni rumenik

 (6)

 (6)

0401120

Boreč

 (6)

 (6)

0401130

Navadni riček

 (6)

 (6)

0401140

Konoplja

0,1 (5)

 

0401150

Kloščevec

 (6)

 (6)

0401990

Drugo

0,1 (5)

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

5 (+)

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (6)

 (6)

0402030

Plodovi oljne palme

 (6)

 (6)

0402040

Kapokovec

 (6)

 (6)

0402990

Drugo

0,1 (5)

 

0500000

5.

ŽITA

 

 

0500010

Ječmen

2 (+)

2

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500030

Koruza

0,05 (5)

0,02 (5)

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500050

Oves

2 (+)

0,02 (5)

0500060

Riž

0,05 (5)

0,02 (5)

0500070

1 (+)

0,02 (5)

0500080

Sirek

0,05 (5)

0,02 (5)

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

1 (+)

2

0500990

Drugo

0,05 (5)

0,02 (5)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (6)

 (6)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (6)

 (6)

0631000

(a)

Cvetovi

 (6)

 (6)

0631010

Cvetovi kamilice

 (6)

 (6)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (6)

 (6)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (6)

 (6)

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 (6)

 (6)

0631050

Lipa

 (6)

 (6)

0631990

Drugo

 (6)

 (6)

0632000

(b)

Listi

 (6)

 (6)

0632010

Jagodni listi

 (6)

 (6)

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 (6)

 (6)

0632030

Mate

 (6)

 (6)

0632990

Drugo

 (6)

 (6)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (6)

 (6)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (6)

 (6)

0633020

Koren ginsenga

 (6)

 (6)

0633990

Drugo

 (6)

 (6)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (6)

 (6)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (6)

 (6)

0650000

(v)

Rožičevec

 (6)

 (6)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

25 (+)

150

0800000

8.

ZAČIMBE

 (6)

 (6)

0810000

(i)

Semena

 (6)

 (6)

0810010

Janež

 (6)

 (6)

0810020

Črnika

 (6)

 (6)

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 (6)

 (6)

0810040

Semena koriandra

 (6)

 (6)

0810050

Semena kumine

 (6)

 (6)

0810060

Semena kopra

 (6)

 (6)

0810070

Janeževa semena

 (6)

 (6)

0810080

Božja rutica

 (6)

 (6)

0810090

Muškatni orešek

 (6)

 (6)

0810990

Drugo

 (6)

 (6)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (6)

 (6)

0820010

Pimet

 (6)

 (6)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (6)

 (6)

0820030

Kumina

 (6)

 (6)

0820040

Kardamom

 (6)

 (6)

0820050

Brinove jagode

 (6)

 (6)

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 (6)

 (6)

0820070

Stroki vanilijie

 (6)

 (6)

0820080

Tamarinda

 (6)

 (6)

0820990

Drugo

 (6)

 (6)

0830000

(iii)

Skorja

 (6)

 (6)

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 (6)

 (6)

0830990

Drugo

 (6)

 (6)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (6)

 (6)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (6)

 (6)

0840020

Ingver

 (6)

 (6)

0840030

Kurkuma

 (6)

 (6)

0840040

Hren

 (6)

 (6)

0840990

Drugo

 (6)

 (6)

0850000

(v)

Brsti

 (6)

 (6)

0850010

Dišeči klinčevec

 (6)

 (6)

0850020

Kapre

 (6)

 (6)

0850990

Drugo

 (6)

 (6)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (6)

 (6)

0860010

Žafran

 (6)

 (6)

0860990

Drugo

 (6)

 (6)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (6)

 (6)

0870010

Muškatov cvet

 (6)

 (6)

0870990

Drugo

 (6)

 (6)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (6)

 (6)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (6)

 (6)

0900020

Sladkorni trs

 (6)

 (6)

0900030

Koren cikorije

 (6)

 (6)

0900990

Drugo

 (6)

 (6)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,05 (5)

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

1011010

Meso

 

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

 

1011030

Jetra

 

 

1011040

Ledvica

 

 

1011050

Užitna drobovina

 

 

1011990

Drugo

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

1012010

Meso

 

 

1012020

Maščoba

 

 

1012030

Jetra

 

 

1012040

Ledvica

 

 

1012050

Užitna drobovina

 

 

1012990

Drugo

 

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

1013010

Meso

 

 

1013020

Maščoba

 

 

1013030

Jetra

 

 

1013040

Ledvica

 

 

1013050

Užitna drobovina

 

 

1013990

Drugo

 

 

1014000

(d)

Koza

 

 

1014010

Meso

 

 

1014020

Maščoba

 

 

1014030

Jetra

 

 

1014040

Ledvica

 

 

1014050

Užitna drobovina

 

 

1014990

Drugo

 

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (6)

 (6)

1015010

Meso

 (6)

 (6)

1015020

Maščoba

 (6)

 (6)

1015030

Jetra

 (6)

 (6)

1015040

Ledvica

 (6)

 (6)

1015050

Užitna drobovina

 (6)

 (6)

1015990

Drugo

 (6)

 (6)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

 

1016010

Meso

 

 

1016020

Maščoba

 

 

1016030

Jetra

 

 

1016040

Ledvica

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

1016990

Drugo

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 (6)

 (6)

1017010

Meso

 (6)

 (6)

1017020

Maščoba

 (6)

 (6)

1017030

Jetra

 (6)

 (6)

1017040

Ledvica

 (6)

 (6)

1017050

Užitna drobovina

 (6)

 (6)

1017990

Drugo

 (6)

 (6)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

 

1020010

Govedo

 

 

1020020

Ovca

 

 

1020030

Koza

 

 

1020040

Konj

 

 

1020990

Drugo

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

 

1030010

Piščanci

 

 

1030020

Race

 (6)

 (6)

1030030

Gosi

 (6)

 (6)

1030040

Prepelice

 (6)

 (6)

1030990

Drugo

 (6)

 (6)

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

 (6)

 (6)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (Žabji kraki, krokodili)

 (6)

 (6)

1060000

(vi)

Polži

 (6)

 (6)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (6)

 (6)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

0140010

Marelice

(+)

(mz, me, pr, t, z)

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, t)

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t, z)

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr, t)

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(t)

0152000

(b)

Jagode

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0161030

Namizne olive

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t)

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163030

Mango

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163040

Papaja

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0211000

(a)

Krompir

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213010

Rdeča pesa

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213020

Korenje

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(ma, me, pr, t)

0213030

Gomoljna zelena

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213060

Pastinak

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213070

Peteršilj- koren

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

(+)

V oklepaju izvor ostanka (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)