ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.025.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 25

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 26. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 34/2013 (2013. gada 16. janvāris), ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz 2-fenilfenola, ametoktradīna, Aureobasidium pullulans celmu DSM 14940 un DSM 14941, ciprokonazola, difenokonazola, ditiokarbamātu, folpeta, propamokarba, spinosada, spirodiklofēna, tebufēnpirada un tetrakonazola maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 35/2013 (2013. gada 18. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem dimetomorfa, indoksakarba, piraklostrobīna un trifloksistrobīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem ( 1 )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 34/2013

(2013. gada 16. janvāris),

ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz 2-fenilfenola, ametoktradīna, Aureobasidium pullulans celmu DSM 14940 un DSM 14941, ciprokonazola, difenokonazola, ditiokarbamātu, folpeta, propamokarba, spinosada, spirodiklofēna, tebufēnpirada un tetrakonazola maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz 2-fenilfenolu, dikvatu, ditiokarbamātiem un folpetu maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Attiecībā uz ametoktradīnu, biksafēnu ciprokonazolu, difenokonazolu, epoksikonazolu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofēnu, tebufēnpiradu un tetrakonazolu MAL ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā. Attiecībā uz Aureobasidium pullulans celmu DSM 14940 un DSM 14941 II un III pielikumā netika noteikti konkrēti MAL, un šī viela nav iekļauta Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā, tāpēc tai piemēro noklusējuma vērtību 0,01 mg/kg.

(2)

Saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru, lai uz puraviem varētu izmantot augu aizsardzības līdzekli, kas satur darbīgo vielu ametoktradīnu, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktam tika iesniegts pieteikums par spēkā esošo MAL grozīšanu.

(3)

Attiecībā uz biksafēnu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar rapšu sēklām, linsēklām, magoņu sēklām un sinepju sēklām. Attiecībā uz ciprokonazolu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar magoņu sēklām. Attiecībā uz difenokonazolu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu avenēm, kazenēm un ķirbjaugiem (ar ēdamu mizu). Attiecībā uz dikvatu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu gurķu mētrai. Attiecībā uz ditiokarbamātiem šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu ķiplokiem, sīpoliem, šalotēm, ķirbjaugiem un sparģeļiem. Attiecībā uz epoksikonazolu šādu pieteikumu iesniedza par izmantošanu dzīvnieku izcelsmes produktiem, ņemot vērā atlieku līmeņus barībā, kas rodas no epoksikonazola izmantošanas uz kukurūzas. Attiecībā uz folpetu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu vīna vīnogām. Attiecībā uz propamokarbu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu lapu kāpostiem. Attiecībā uz spinosadu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu selerijām, fenheļa, avenēm un kazenēm. Attiecībā uz spirodiklofēnu šādu pieteikumu iesniedza par izmantošanu zemenēm un banāniem. Attiecībā uz tebufēnpiradu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu gurķiem un kabačiem. Attiecībā uz tetrakonazolu šādu pieteikumu iesniedza saistībā ar rapšu sēklām.

(4)

Saistībā ar atļaujas procedūru izmantot augu aizsardzības līdzekli, kas satur darbīgo vielu Aureobasidium pullulans celmu DSM 14940 un DSM 14941, tika iesniegts pieteikums atbilstoši 6. panta 1. punktam Regulā (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz šīs darbīgās vielas iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.

(5)

Atbilstoši 6. panta 2. un 4. punktam Regulā (EK) Nr. 396/2005 tika iesniegts pieteikums attiecībā uz ametoktradīnu uz kartupeļiem, tropiskajiem sakņu un bumbuļu dārzeņiem, sīpoliem, ķiplokiem, šalotēm, sīpollokiem, tomātiem, pipariem, baklažāniem, okras, citiem nakteņu dzimtas augiem, gurķiem, pipargurķīšiem, kabačiem, citiem ķirbjaugiem (ar ēdamu mizu), ķirbjaugiem (ar neēdamu mizu), brokoļiem, galviņkāpostiem, Ķīnas kāpostiem, dārza salātiem, platlapu cigoriņiem, kressalātiem, rukolas/sējas pazvērītēm, brūnajām sinepēm, krustziežu dzimtas augu lapām un dzinumiem, spinātiem, lapu bietēm, portulakiem, selerijām, fenheļa un apiņiem. Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka atļautā ametoktradīna izmantošana uz šādiem kultūraugiem Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā rada atliekas, kuru daudzums pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(6)

Attiecībā uz spirodiklofēnu šādu pieteikumu iesniedza, lai paaugstinātu spēkā esošo MAL papaijai, avokado un mango, jo, atļautā veidā izmantojot šo vielu uz minētajiem kultūraugiem Amerikas Savienotajās Valstīs, rodas atliekas, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL. Lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam, jānosaka augstāki MAL.

(7)

Attiecīgās dalībvalstis izvērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumus.

(8)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”) novērtēja pieteikumus un novērtējuma ziņojumus, īpaši izskatot riskus attiecībā uz patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde šos atzinumus nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(9)

Iestāde pamatotajos atzinumos secināja, ka par ametoktradīna izmantošanu uz sīpollokiem iesniegtie dati nav pietiekami, lai noteiktu jaunu MAL. Attiecībā uz tomātiem un pipariem iesniegtie dati neliecina par vajadzību mainīt spēkā esošos MAL. Attiecībā uz biksafēnu uz rapšu sēklām, linsēklām, magoņu sēklām un sinepju sēklām iesniegtie dati nav pietiekami, lai noteiktu jaunu MAL. Attiecībā uz dikvatu iestāde secināja, ka paredzētais izmantošanas veids nav pietiekami pamatots ar datiem par atliekām un ka nevar atļaut jaunus izmantošanas veidus, kamēr nav veikts visaptverošs pārskats par spēkā esošajiem MAL. Attiecībā uz epoksikonazola atliekām dzīvnieku produktos iesniegtie dati neliecina par vajadzību mainīt spēkā esošos MAL. Attiecībā uz spirodiklofēna izmantošanu uz zemenēm iesniegtie dati nav pietiekami, lai noteiktu jaunu MAL.

(10)

Attiecībā uz ditiokarbamātiem, kuri rodas, izmantojot metiramu uz sparģeļiem, sīpoliem, šalotēm un ķirbjaugiem (ar ēdamu mizu), nav vajadzības mainīt MAL, jo Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā noteiktie MAL ir identiski pieprasītajiem MAL.

(11)

Attiecībā uz Aureobasidium pullulans celmu DSM 14940 un DSM 14941 iestāde secināja, ka ir lietderīgi to iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.

(12)

Attiecībā uz visiem pārējiem pieteikumiem iestāde secināja, ka visas prasības saistībā ar datiem ir izpildītas un, pamatojoties uz tādu novērtējumu par iedarbību uz patērētājiem, kurā izmantotas 27 konkrētas Eiropas patērētāju grupas, no patērētāju drošības viedokļa pieteikuma iesniedzēju pieprasītās MAL izmaiņas ir pieņemamas. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne šo vielu iedarbība, uzņemot tās dzīves laikā ar visiem pārtikas produktiem, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga iedarbība, lielā daudzumā patērējot attiecīgos kultūraugus un produktus, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu (ADI) vai akūto atsauces devu (ARfD).

(13)

Attiecībā uz 2-fenilfenolu citrusaugļos Regulā (EK) Nr. 304/2010 (3) MAL tika noteikti līdz 2012. gada 30. septembrim, kamēr nebija iesniegtas un novērtētas divas atlieku papildu pārbaudes par citrusaugļiem un derīgi pētījumi par uzglabāšanas stabilitāti. Šīs pārbaudes un datus 2012. gada martā iesniedza Spānijai, kas ir ziņotāja dalībvalsts attiecībā uz šo vielu. Spānija izvērtēja šos datus un sagatavoja novērtējuma ziņojumu, ko iesniedza Komisijai 2012. gada 18. jūlijā. Lai iestādei atvēlētu šā ziņojuma novērtēšanai vajadzīgo laiku un Komisijai – lēmuma pieņemšanai vajadzīgo laiku, ir lietderīgi pagarināt minēto MAL piemērošanas termiņu līdz 2014. gada 30. septembrim.

(14)

Balstoties uz iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgās MAL izmaiņas atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(15)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(16)

Juridiskās noteiktības labad grozījums attiecībā uz 2-fenilfenolu būtu jāpiemēro no 2012. gada 1. oktobra.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2012. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. EFSA Journal 2012. gads;10(6):2771 [43. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.

 

EFSA pamatotais atzinums: Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2011. gads; 9(11):2435 [25. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal, 2012. gads; 10(7):2844 [28. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyproconazole in poppy seed. EFSA Journal, 2012. gads; 10(7):2834 [26. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel). EFSA Journal, 2012. gads; 10(8):2867 [30. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum)). EFSA Journal, 2012. gads; 10(5):2711 [24. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus. EFSA Journal, 2012. gads; 10(7):2846 [36. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin. EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2795 [34. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes. EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2769 [31. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. EFSA Journal, 2012. gads;10(4):2684[30. lpp.].doi:10.2903/j.efsa.2012.2684. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2770 [27. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.

 

Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya. EFSA Journal, 2012. gads; 10(7):2821 [30. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes. EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2793 [25. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed. EFSA Journal, 2012. gads; 10(7):2842 [31. lpp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.

(3)  OV L 94, 15.4.2010., 1 lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza šādi:

(1)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

aili par 2-fenilfenolu aizstāj ar šādu:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

2-fenilfenola

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

0110000

i)

citrusaugļi

5 (+)

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

 

0110040

Laimi

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

 

0110990

Pārējie

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,1 (2)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Ēdamie kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Ciedru rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Pārējie

 

0130000

iii)

sēkleņi

0,05 (2)

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 (3)

0130050

Eriobotrijas

 (3)

0130990

Pārējie

 

0140000

iv)

kauleņi

0,05 (2)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši )

 

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

 

0140990

Pārējie

 

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

0,05 (2)

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

 

0152000

b)

zemenes

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

 

0153020

Zilganās kazenes (Kazeņavenes, boizenes un lācenes)

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

Pārējie

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes )

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes)

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 (3)

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 (3)

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 (3)

0154990

Pārējie

 

0160000

vi)

dažādi augļi

0,05 (2)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 (3)

0161060

Hurmas

 (3)

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora) )

 (3)

0161990

Pārējie

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi

 

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni)

 

0162030

Pasifloras

 

0162040

Opuncijas

 (3)

0162050

Hrizofilas

 (3)

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes))

 (3)

0162990

Pārējie

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 (3)

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananāsi

 

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 (3)

0163100

Duriana augļi

 (3)

0163110

Guanabanas

 (3)

0163990

Pārējie

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

0,05 (2)

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0211000

a)

kartupeļi

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0212010

Manioka (Kolokāzijas, tannijas)

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

0212040

Marantas

 (3)

0212990

Pārējie

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes )

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

0213090

Plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži)

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Pārējie

 

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

0220010

Ķiploki

 

0220020

Sīpoli (Sīpoli konservēšanai)

 

0220030

Šalotes

 

0220040

Vasaras sīpoli (Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas)

 

0220990

Pārējie

 

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti (Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

 

0231020

Pipari (Čilli pipari)

 

0231030

Baklažāni (Pepino)

 

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

 

0231990

Pārējie

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Garaugļu gurķi

 

0232020

Īsaugļu gurķi

 

0232030

Cukini (Kabači, patisoni)

 

0232990

Pārējie

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones (Kivano )

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji)

 

0233030

Arbūzi

 

0233990

Pārējie

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

 

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

 

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti) (Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi )

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Pārējie

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

 

0242990

Pārējie

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

0243990

Pārējie

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

 

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

 

0251040

Kressalāti

 

0251050

Barbarejas

 (3)

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

 

0251070

Brūnās sinepes

 (3)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

 

0251990

Pārējie

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti)

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 (3)

0252030

Lapu bietes (Galda biešu lapas)

 

0252990

Pārējie

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 (3)

0254000

d)

ūdenskreses

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

 

0256000

f)

garšaugi

 

0256010

Kārveles

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas)

 

0256040

Pētersīļi

 

0256050

Salvija (Kalnumētras)

 (3)

0256060

Rozmarīns

 (3)

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 (3)

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra)

 (3)

0256090

Lauru lapas

 (3)

0256100

Estragons (Izops)

 (3)

0256990

Pārējie (Ēdamie ziedi)

 

0260000

(vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Pārējie

 

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

0270010

Sparģeļi

 

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenhelis

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 (3)

0270090

Palmas sirds

 (3)

0270990

Pārējie

 

0280000

viii)

sēnes

 

0280010

Kultivētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes)

 

0280020

Meža sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

0280990

Pārējie

 

0290000

(ix)

jūras zāles

 (3)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,05 (2)

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

 

0300040

Lupīna

 

0300990

Pārējie

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

i)

eļļas augu sēklas

0,1 (2)

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapša sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

 

0401110

Saflora sēklas

 (3)

0401120

Gurķenes sēklas

 (3)

0401130

Sējas idras sēklas

 (3)

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinaugs

 (3)

0401990

Pārējie

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

0,05 (2)

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (3)

0402030

Eļļas palmas augļi

 (3)

0402040

Kapoka sēklas

 (3)

0402990

Pārējie

0,1 (3)

0500000

5.

LABĪBA

0,05 (2)

0500010

Mieži

 

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

 

0500030

Kukurūza

 

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa)

 

0500050

Auzas

 

0500060

Rīsi

 

0500070

Rudzi

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle )

 

0500990

Pārējie

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,1 (2)

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 (3)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (3)

0631000

a)

ziedi

 (3)

0631010

Kumelīšu ziedi

 (3)

0631020

Hibiska ziedi

 (3)

0631030

Rožu ziedlapiņas

 (3)

0631040

Jasmīna ziedi (Plūškoka ziedi (Sambucus nigra).)

 (3)

0631050

Liepu ziedi

 (3)

0631990

Pārējie

 (3)

0632000

b)

lapas

 (3)

0632010

Zemeņu lapas

 (3)

0632020

Roibosa krūma lapas (Ginko lapas)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

0632990

Pārējie

 (3)

0633000

c)

saknes

 (3)

0633010

Baldriāna sakne

 (3)

0633020

Žeņšeņa sakne

 (3)

0633990

Pārējie

 (3)

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (3)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 (3)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (2)

0800000

8.

GARŠVIELAS

 (3)

0810000

i)

sēklas

 (3)

0810010

Anīsa sēklas

 (3)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (3)

0810030

Selerijas sēklas (Ārstniecības lupstāja sēklas)

 (3)

0810040

Koriandra sēklas

 (3)

0810050

Ķimeņu sēklas

 (3)

0810060

Diļļu sēklas

 (3)

0810070

Fenheļa sēklas

 (3)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (3)

0810090

Muskatrieksts

 (3)

0810990

Pārējie

 (3)

0820000

ii)

augļi un ogas

 (3)

0820010

Jamaikas pipari

 (3)

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (3)

0820030

Pļavas ķimenes

 (3)

0820040

Kardamons

 (3)

0820050

Kadiķogas

 (3)

0820060

Pipari (melnie un baltie) (Garie pipari, sārtie pipari)

 (3)

0820070

Vaniļas pākstis

 (3)

0820080

Tamarinda augļi

 (3)

0820990

Pārējie

 (3)

0830000

iii)

miza

 (3)

0830010

Kanēļkoka miza (Kasijas koka miza)

 (3)

0830990

Pārējie

 (3)

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (3)

0840010

Lakricas sakne

 (3)

0840020

Ingvera saknenis

 (3)

0840030

Kurkumas sakne

 (3)

0840040

Mārrutka sakne

 (3)

0840990

Pārējie

 (3)

0850000

v)

pumpuri

 (3)

0850010

Krustnagliņas

 (3)

0850020

Kaperi

 (3)

0850990

Pārējie

 (3)

0860000

vi)

zieda drīksna

 (3)

0860010

Safrāns

 (3)

0860990

Pārējie

 (3)

0870000

vii)

sēklsedze

 (3)

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (3)

0870990

Pārējie

 (3)

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (3)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 (3)

0900020

Cukurniedres

 (3)

0900030

Cigoriņu saknes

 (3)

0900990

Pārējie

 (3)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

0,05 (2)

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Gaļa

 

1011020

Tauki bez liesuma

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1011990

Pārējie

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Gaļa

 

1012020

Tauki

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1012990

Pārējie

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Gaļa

 

1013020

Tauki

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1013990

Pārējie

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Gaļa

 

1014020

Tauki

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1014990

Pārējie

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (3)

1015010

Gaļa

 (3)

1015020

Tauki

 (3)

1015030

Aknas

 (3)

1015040

Nieres

 (3)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

1015990

Pārējie

 (3)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

1016010

Gaļa

 

1016020

Tauki

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1016990

Pārējie

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku (Truši, ķenguri)

 (3)

1017010

Gaļa

 (3)

1017020

Tauki

 (3)

1017030

Aknas

 (3)

1017040

Nieres

 (3)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

1017990

Pārējie

 (3)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

1020010

Liellopu

 

1020020

Aitu

 

1020030

Kazu

 

1020040

Zirgu

 

1020990

Pārējie

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

1030010

Vistu

 

1030020

Pīļu

 (3)

1030030

Zosu

 (3)

1030040

Paipalu

 (3)

1030990

Pārējie

 (3)

1040000

iv)

medus (Peru pieniņš, ziedputekšņi)

 (3)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi (Varžu kājiņas, krokodili)

 (3)

1060000

vi)

gliemeži

 (3)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (3)

2-fenilfenola

(+)

MAL ir spēkā līdz 2014. gada 30. septembrim, kamēr papildus nav iesniegtas un novērtētas divas atlieku pārbaudes par citrusaugļiem un derīgi pētījumi par uzglabāšanas stabilitāti.

0110000

i)

citrusaugļi

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

0110040

Laimi

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

0110990

Pārējie’

b)

ailes attiecībā uz ditiokarbamātiem un folpetu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (4)

Ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, kas izteikti kā CS2, ieskaitot manebu, mankocebu, metriāmu, propinebu, tirāmu un ciramu)

Folpets

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

5

0,02 (5)

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni)

 

 

0110040

Laimi

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi)

 

 

0110990

Pārējie

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

 

0,02 (5)

0120010

Mandeles

0,05 (5)

 

0120020

Brazīlijas rieksti

0,05 (5)

 

0120030

Indijas rieksti

0,05 (5)

 

0120040

Ēdamie kastaņi

0,05 (5)

 

0120050

Kokosrieksti

0,05 (5)

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

0,05 (5)

 

0120070

Makadāmijas rieksti

0,05 (5)

 

0120080

Pekanrieksti

0,05 (5)

 

0120090

Ciedru rieksti

0,05 (5)

 

0120100

Pistācijas

0,05 (5)

 

0120110

Valrieksti

0,1

 

0120990

Pārējie

0,05 (5)

 

0130000

iii)

sēkleņi

5

3 (+)

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

0130040

Mespili

 (6)

 (6)

0130050

Eriobotrijas

 (6)

 (6)

0130990

Pārējie

 

 

0140000

iv)

kauleņi

 

 

0140010

Aprikozes

2 (+)

0,02 (5)

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši )

2 (+)

2

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

2 (+)

0,02 (5)

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

2 (+)

0,02 (5)

0140990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

 

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

5 (+)

 

0151010

Galda vīnogas

 

0,02 (5)

0151020

Vīnogas pārstrādei

 

10

0152000

b)

zemenes

10 (+)

3 (+)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,05 (5)

 

0153010

Kazenes

 

3 (+)

0153020

Zilganās kazenes (Kazeņavenes, boizenes un lācenes)

 

0,02 (5)

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavene (Rubus arcticus x idaeus))

 

3 (+)

0153990

Pārējie

 

0,02 (5)

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes )

5

0,02 (5)

0154020

Dzērvenes (Brūklenes)

5

0,02 (5)

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

5 (+)

3 (+)

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

5

3 (+)

0154050

Mežrožu paaugļi

 (6)

 (6)

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 (6)

 (6)

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 (6)

 (6)

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 (6)

 (6)

0154990

Pārējie

5

0,02 (5)

0160000

vi)

dažādi augļi

 

0,02 (5)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

0161010

Dateles

0,05 (5)

 

0161020

Vīģes

0,05 (5)

 

0161030

Galda olīvas

5 (+)

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (5)

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 (6)

 (6)

0161060

Hurmas

 (6)

 (6)

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas (grumichama Eugenia uniflora))

 (6)

 (6)

0161990

Pārējie

0,05 (5)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,05 (5)

 

0162010

Kivi

 

 

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, mangostāni)

 

 

0162030

Pasifloras

 

 

0162040

Opuncijas

 (6)

 (6)

0162050

Hrizofilas

 (6)

 (6)

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes))

 (6)

 (6)

0162990

Pārējie

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0163010

Avokado

0,05 (5)

 

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

2 (+)

 

0163030

Mango

2 (+)

 

0163040

Papaijas

7 (+)

 

0163050

Granātāboli

0,05 (5)

 

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 (6)

 (6)

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija jeb pūķauglis (Hylocereus undatus))

 (6)

 (6)

0163080

Ananāsi

0,05 (5)

 

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 (6)

 (6)

0163100

Duriana augļi

 (6)

 (6)

0163110

Guanabanas

 (6)

 (6)

0163990

Pārējie

0,05 (5)

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0211000

a)

kartupeļi

0,3 (+)

0,1

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,05 (5)

0,02 (5)

0212010

Manioka (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

0212020

Batātes

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

0212040

Marantas

 (6)

 (6)

0212990

Pārējie

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0,02 (5)

0213010

Galda bietes

0,5 (+)

 

0213020

Burkāni

0,2 (+)

 

0213030

Sakņu selerijas

0,3 (+)

 

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes )

0,2 (+)

 

0213050

Topinambūri

0,05 (5)

 

0213060

Pastinaki

0,2 (+)

 

0213070

Sakņu pētersīļi

0,2 (+)

 

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

2 (+)

 

0213090

Plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži)

0,2 (+)

 

0213100

Kāļi

0,05 (5)

 

0213110

Rāceņi

0,05 (5)

 

0213990

Pārējie

0,05 (5)

 

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

 

0220010

Ķiploki

0,6 (+)

0,1

0220020

Sīpoli (Sīpoli konservēšanai)

1 (+)

0,1

0220030

Šalotes

1 (+)

0,02 (5)

0220040

Vasaras sīpoli (Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas)

1 (+)

0,02 (5)

0220990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

0231010

Tomāti (Ķiršveida tomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

Pipari (Čilli pipari)

5 (+)

0,02 (5)

0231030

Baklažāni (Pepino)

3 (+)

0,02 (5)

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

0,5 (+)

0,02 (5)

0231990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

2 (+)

0,02 (5)

0232010

Garaugļu gurķi

 

 

0232020

Īsaugļu gurķi

 

 

0232030

Cukini (Kabači, patisoni)

 

 

0232990

Pārējie

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

1.5 (+)

1

0233010

Melones (Kivano )

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji)

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

0233990

Pārējie

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,05 (5)

0,02 (5)

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,05 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

 

 

0241000

a)

ziedošie krustzieži

1 (+)

0,02 (5)

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti) (Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi )

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

0241990

Pārējie

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0,02 (5)

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

2 (+)

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

3 (+)

 

0242990

Pārējie

0,05 (5)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

0,5 (+)

0,02 (5)

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti )

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

0243990

Pārējie

 

 

0244000

d)

kolrābji

1 (+)

0,05

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

5 (+)

 

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

 

0,02 (5)

0251020

Salāti (Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

 

2

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi)

 

0,02 (5)

0251040

Kressalāti

 

0,02 (5)

0251050

Barbarejas

 (6)

 (6)

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle)

 

0,02 (5)

0251070

Brūnās sinepes

 (6)

 (6)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei))

 

0,02 (5)

0251990

Pārējie

 

0,02 (5)

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

 

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti)

0,05 (5)

10

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 (6)

 (6)

0252030

Lapu bietes (Galda biešu lapas)

0,05 (5)

0,02 (5)

0252990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 (6)

 (6)

0254000

d)

ūdenskreses

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

f)

garšaugi

5 (+)

0,02(*’)

0256010

Kārveles

 

 

0256020

Maurloki

 

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas)

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

0256050

Salvija (Kalnumētras)

 (6)

 (6)

0256060

Rozmarīns

 (6)

 (6)

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 (6)

 (6)

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra)

 (6)

 (6)

0256090

Lauru lapas

 (6)

 (6)

0256100

Estragons (Izops)

 (6)

 (6)

0256990

Pārējie (Ēdamie ziedi)

 

 

0260000

(vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

 

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas)

1 (+)

2 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

0,1 (+)

2 (+)

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

1 (+)

0,02 (5)

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

0,2 (+)

0,02 (5)

0260050

Lēcas

0,05 (5)

0,02 (5)

0260990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

0,02 (5)

0270010

Sparģeļi

0,5 (+)

 

0270020

Lapu artišoki

0,05 (5)

 

0270030

Selerijas

0,05 (5)

 

0270040

Fenhelis

0,05 (5)

 

0270050

Artišoki

0,05 (5)

 

0270060

Puravi

3 (+)

 

0270070

Rabarberi

0,5 (+)

 

0270080

Bambusa dzinumi

 (6)

 (6)

0270090

Palmas sirds

 (6)

 (6)

0270990

Pārējie

0,05 (5)

 

0280000

viii)

sēnes

0,05 (5)

0,02 (5)

0280010

Kultivētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes)

 

 

0280020

Meža sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

 

0280990

Pārējie

 

 

0290000

(ix)

jūras zāles

 (6)

 (6)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

 

0,02 (5)

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

0,1 (+)

 

0300020

Lēcas

0,05 (5)

 

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

0,1 (+)

 

0300040

Lupīna

0,05 (5)

 

0300990

Pārējie

0,05 (5)

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0,02 (5)

0401000

i)

eļļas augu sēklas

 

 

0401010

Linsēklas

0,1 (5)

 

0401020

Zemesrieksti

0,1 (5)

 

0401030

Magoņu sēklas

0,1 (5)

 

0401040

Sezama sēklas

0,1 (5)

 

0401050

Saulespuķu sēklas

0,1 (5)

 

0401060

Rapša sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

0,5 (+)

 

0401070

Sojas pupas

0,1 (5)

 

0401080

Sinepju sēklas

0,1 (5)

 

0401090

Kokvilnas sēklas

0,1 (5)

 

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

0,1 (5)

 

0401110

Saflora sēklas

 (6)

 (6)

0401120

Gurķenes sēklas

 (6)

 (6)

0401130

Sējas idras sēklas

 (6)

 (6)

0401140

Kaņepju sēklas

0,1 (5)

 

0401150

Rīcinaugs

 (6)

 (6)

0401990

Pārējie

0,1 (5)

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

5 (+)

 

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (6)

 (6)

0402030

Eļļas palmas augļi

 (6)

 (6)

0402040

Kapoka sēklas

 (6)

 (6)

0402990

Pārējie

0,1 (5)

 

0500000

5.

LABĪBA

 

 

0500010

Mieži

2 (+)

2

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500030

Kukurūza

0,05 (5)

0,02 (5)

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500050

Auzas

2 (+)

0,02 (5)

0500060

Rīsi

0,05 (5)

0,02 (5)

0500070

Rudzi

1 (+)

0,02 (5)

0500080

Sorgo

0,05 (5)

0,02 (5)

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle)

1 (+)

2

0500990

Pārējie

0,05 (5)

0,02 (5)

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

 

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 (6)

 (6)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (6)

 (6)

0631000

a)

ziedi

 (6)

 (6)

0631010

Kumelīšu ziedi

 (6)

 (6)

0631020

Hibiska ziedi

 (6)

 (6)

0631030

Rožu ziedlapiņas

 (6)

 (6)

0631040

Jasmīna ziedi (Plūškoka ziedi (Sambucus nigra).)

 (6)

 (6)

0631050

Liepu ziedi

 (6)

 (6)

0631990

Pārējie

 (6)

 (6)

0632000

b)

lapas

 (6)

 (6)

0632010

Zemeņu lapas

 (6)

 (6)

0632020

Roibosa krūma lapas (Ginko lapas)

 (6)

 (6)

0632030

Mate

 (6)

 (6)

0632990

Pārējie

 (6)

 (6)

0633000

c)

saknes

 (6)

 (6)

0633010

Baldriāna sakne

 (6)

 (6)

0633020

Žeņšeņa sakne

 (6)

 (6)

0633990

Pārējie

 (6)

 (6)

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (6)

 (6)

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (6)

 (6)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 (6)

 (6)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

25 (+)

150

0800000

8.

GARŠVIELAS

 (6)

 (6)

0810000

i)

sēklas

 (6)

 (6)

0810010

Anīsa sēklas

 (6)

 (6)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (6)

 (6)

0810030

Selerijas sēklas (Ārstniecības lupstāja sēklas)

 (6)

 (6)

0810040

Koriandra sēklas

 (6)

 (6)

0810050

Ķimeņu sēklas

 (6)

 (6)

0810060

Diļļu sēklas

 (6)

 (6)

0810070

Fenheļa sēklas

 (6)

 (6)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (6)

 (6)

0810090

Muskatrieksts

 (6)

 (6)

0810990

Pārējie

 (6)

 (6)

0820000

ii)

augļi un ogas

 (6)

 (6)

0820010

Jamaikas pipari

 (6)

 (6)

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (6)

 (6)

0820030

Pļavas ķimenes

 (6)

 (6)

0820040

Kardamons

 (6)

 (6)

0820050

Kadiķogas

 (6)

 (6)

0820060

Pipari (melnie un baltie) (Garie pipari, sārtie pipari)

 (6)

 (6)

0820070

Vaniļas pākstis

 (6)

 (6)

0820080

Tamarinda augļi

 (6)

 (6)

0820990

Pārējie

 (6)

 (6)

0830000

iii)

miza

 (6)

 (6)

0830010

Kanēļkoka miza (Kasijas koka miza)

 (6)

 (6)

0830990

Pārējie

 (6)

 (6)

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (6)

 (6)

0840010

Lakricas sakne

 (6)

 (6)

0840020

Ingvera saknenis

 (6)

 (6)

0840030

Kurkumas sakne

 (6)

 (6)

0840040

Mārrutka sakne

 (6)

 (6)

0840990

Pārējie

 (6)

 (6)

0850000

v)

pumpuri

 (6)

 (6)

0850010

Krustnagliņas

 (6)

 (6)

0850020

Kaperi

 (6)

 (6)

0850990

Pārējie

 (6)

 (6)

0860000

vi)

zieda drīksna

 (6)

 (6)

0860010

Safrāns

 (6)

 (6)

0860990

Pārējie

 (6)

 (6)

0870000

vii)

sēklsedze

 (6)

 (6)

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (6)

 (6)

0870990

Pārējie

 (6)

 (6)

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (6)

 (6)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 (6)

 (6)

0900020

Cukurniedres

 (6)

 (6)

0900030

Cigoriņu saknes

 (6)

 (6)

0900990

Pārējie

 (6)

 (6)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

0,05 (5)

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

1011000

a)

cūku

 

 

1011010

Gaļa

 

 

1011020

Tauki bez liesuma

 

 

1011030

Aknas

 

 

1011040

Nieres

 

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

1011990

Pārējie

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

1012010

Gaļa

 

 

1012020

Tauki

 

 

1012030

Aknas

 

 

1012040

Nieres

 

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

1012990

Pārējie

 

 

1013000

c)

aitu

 

 

1013010

Gaļa

 

 

1013020

Tauki

 

 

1013030

Aknas

 

 

1013040

Nieres

 

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

1013990

Pārējie

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

1014010

Gaļa

 

 

1014020

Tauki

 

 

1014030

Aknas

 

 

1014040

Nieres

 

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

1014990

Pārējie

 

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (6)

 (6)

1015010

Gaļa

 (6)

 (6)

1015020

Tauki

 (6)

 (6)

1015030

Aknas

 (6)

 (6)

1015040

Nieres

 (6)

 (6)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (6)

 (6)

1015990

Pārējie

 (6)

 (6)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

 

1016010

Gaļa

 

 

1016020

Tauki

 

 

1016030

Aknas

 

 

1016040

Nieres

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

1016990

Pārējie

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku (Truši, ķenguri)

 (6)

 (6)

1017010

Gaļa

 (6)

 (6)

1017020

Tauki

 (6)

 (6)

1017030

Aknas

 (6)

 (6)

1017040

Nieres

 (6)

 (6)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (6)

 (6)

1017990

Pārējie

 (6)

 (6)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

 

1020010

Liellopu

 

 

1020020

Aitu

 

 

1020030

Kazu

 

 

1020040

Zirgu

 

 

1020990

Pārējie

 

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

1030010

Vistu

 

 

1030020

Pīļu

 (6)

 (6)

1030030

Zosu

 (6)

 (6)

1030040

Paipalu

 (6)

 (6)

1030990

Pārējie

 (6)

 (6)

1040000

iv)

medus (Peru pieniņš, ziedputekšņi)

 (6)

 (6)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi (Varžu kājiņas, krokodili)

 (6)

 (6)

1060000

vi)

gliemeži

 (6)

 (6)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (6)

 (6)

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

0140010

Aprikozes

(+)

(mz, me, pr, t, z)

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši )

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz, t)

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz, me, t, z)

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes)

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(ma, mz, me, pr, t)

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(t)

0152000

b)

zemenes

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz, pr)

0161030

Galda olīvas

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz, me, t)

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0163030

Mango

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0163040

Papaijas

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0211000

a)

kartupeļi

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213010

Galda bietes

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213020

Burkāni

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(ma, me, pr, t)

0213030

Sakņu selerijas

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213060

Pastinaki

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213070

Sakņu pētersīļi

(+)

Iekavās norādīta atliekas izcelsme (ma: manebs mz: mankocebs me: metirams pr: propinebs t: tirāms z: cirams).

(+)

(mz)

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

(+)