19.1.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/6


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 12/06

Referentienummer staatssteun

X 544/09

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Galicia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Benaming van de steunmaatregel

IG119: AEI: Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XS 127/08

Looptijd

30.3.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,20 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

50 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Referentienummer staatssteun

X 545/09

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Galicia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Benaming van de steunmaatregel

IG121: AEI: Preparación de proyectos de innovación para concorrer a convocatorias públicas estatales o europeas

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XS 206/07

Looptijd

30.6.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,10 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

70 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Referentienummer staatssteun

X 547/09

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Galicia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Benaming van de steunmaatregel

IG148: Incentivos a la formación empresarial

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.4.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,15 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

FSE 2007-2013 — 0,12 EUR (en millones)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

45 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Referentienummer staatssteun

X 548/09

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

NLD

Naam van de regio (NUTS)

Limburg (NL)

Artikel 87, lid 3, onder c)

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

NEDERLAND

http://www.limburg.nl

Benaming van de steunmaatregel

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in limburg 2009-2013

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie Limburg

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

5.6.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

1,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

10 %

20 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20 %

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

20 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/93371/PB_no._27_2009.doc

Referentienummer staatssteun

X 550/09

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

421-40306/0019

Naam van de regio (NUTS)

Deutschland

Artikel 87, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

http://www.ble.de

Benaming van de steunmaatregel

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt, Erhaltung autochtoner Populationen bedrohter Krebs- und Fischarten

Projekt 07BM018

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Zuwendungsbescheid vom 15. Mai 2009

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Datum steunverlening

1.6.2009

Betrokken economische sector(en)

Aquacultuur in zoet water

Soort begunstigde

kmo

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

0,03 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

85 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://download.ble.de/07BM018.pdf