19.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 12/6


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 12/06

Riikliku abi viitenumber

X 544/09

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Galicia

Artikkel 87 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Abimeetme nimetus

IG119: AEI: Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Muutmine XS 127/08

Kestus

30.3.2009–31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

0,20 EUR (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

50 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Riikliku abi viitenumber

X 545/09

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Galicia

Artikkel 87 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Abimeetme nimetus

IG121: AEI: Preparación de proyectos de innovación para concorrer a convocatorias públicas estatales o europeas

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Muutmine XS 206/07

Kestus

30.6.2009–31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

0,10 EUR (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

70 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Riikliku abi viitenumber

X 547/09

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Galicia

Artikkel 87 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Abimeetme nimetus

IG148: Incentivos a la formación empresarial

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

30.4.2009–31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

0,15 EUR (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FSE 2007-2013 — 0,12 EUR (en millones)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

45 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Riikliku abi viitenumber

X 548/09

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

NLD

Piirkonna nimi (NUTS)

Limburg (NL)

Artikkel 87 lõige 3 punkt c

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

NEDERLAND

http://www.limburg.nl

Abimeetme nimetus

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in limburg 2009-2013

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie Limburg

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

5.6.2009–31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

1,00 EUR (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Investeeringuteks ettenähtud ja tööhõivealane regionaalabi (artikkel 13) Abikava

10 %

20 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

20 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/93371/PB_no._27_2009.doc

Riikliku abi viitenumber

X 550/09

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

421-40306/0019

Piirkonna nimi (NUTS)

Deutschland

Artikkel 87 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

http://www.ble.de

Abimeetme nimetus

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt, Erhaltung autochtoner Populationen bedrohter Krebs- und Fischarten

Projekt 07BM018

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zuwendungsbescheid vom 15. Mai 2009

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

1.6.2009

Sektorid

Mageveevesiviljelus

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

0,03 EUR (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

85 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://download.ble.de/07BM018.pdf