ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 213

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
31. augusta 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 213/1

Zoznam organizácií a laboratórií, ktoré majú povolenie tretích krajín vyhotovovať sprievodné dokumenty, ktoré musia byť vystavené pre každú zásielku vína dovážanú do spoločenstva (Článok 29 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001)

1


SK