13.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 310/12


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 1. augusta 2012

k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. apríla 2012 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSD), ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“). 19. apríla 2012 prijala ECB žiadosť Európskeho parlamentu o stanovisko k navrhovanému nariadeniu.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú definovania a implementácie menovej politiky eurozóny a podpory plynulej prevádzky platobných systémov zo strany ECB podľa článku 127 ods. 2 zmluvy, ako aj prispievania ECB k plynulému uskutočňovania politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému podľa článku 127 ods. 5 zmluvy. Článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) navyše ustanovuje, že ECB a národné centrálne banky môžu poskytovať zariadenia a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči iným krajinám. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Navrhované nariadenie bude spolu so smernicou 2004/39/ES (2) a návrhom nariadenia o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (3) súčasťou regulačného rámca pre trhové infraštruktúry a obchodné miesta. CSD sa z dôvodu ich veľkosti, zložitosti a systémovej prepojenosti považujú za systémovo dôležité (4), a preto si vyžadujú podrobný regulačný rámec pre dohľad a dozor, ktorý je kombináciou mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych nástrojov. ECB silno podporuje návrh Komisie, aby sa posilnil právny rámec pre CSD a harmonizovali pravidlá pre prevádzku, povoľovanie a dohľad nad CSD, ako aj pravidlá týkajúce sa poistenia, držby a prevodu cenných papierov prostredníctvom takých CSD v Únii (5).

Eurosystém vyvíja TARGET2-Securities (T2S) s cieľom vytvoriť v Európe jednotný systém vyrovnania. Aj v tejto súvislosti má návrh nariadenia silnú podporu ECB, keďže zlepší právne a prevádzkové podmienky cezhraničného vyrovnania v Únii vo všeobecnosti, ale najmä vo vzťahu k T2S. Preto ECB odporúča, aby sa navrhované nariadenie a súvisiace vykonávacie predpisy prijali pred plánovaným začiatkom T2S v júni 2015.

1.   Rozsah pôsobnosti nariadenia

V navrhovanom nariadení sa ustanovujú jednotné požiadavky na vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi (6). Podľa smernice 2004/39/ES (7) patria medzi „finančné nástroje“ prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, derivátové zmluvy, finančné diferenčné zmluvy a emisné kvóty. ECB v tejto súvislosti poznamenáva, že v navrhovanom nariadení sa nevymedzujú „finančné nástroje“, a že niektoré jeho časti platia len pre „cenné papiere“ alebo prevoditeľné cenné papiere (8), pričom iné platia aj pre nástroje peňažného trhu (9), podiely v podnikoch kolektívneho investovania a emisné kvóty (10). V navrhovanom nariadení sa CDS navyše vymedzujú ako právnické osoby, ktoré prevádzkujú systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi a vykonávajú aspoň jednu zo základných úloh uvedených v prílohe (11). Podľa názoru ECB by mali byť všetky tri základné služby predmetom regulácie. V tejto súvislosti odporúča ECB z dôvodu právnej jednoznačnosti ďalej objasniť, aký je rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia, jednak čo sa týka druhu nástroja, na ktorý sa uplatňuje a jednak vymedzenia CSD.

Vymedzenie pojmu CSD by sa malo zmeniť a doplniť v záujme predísť regulačnej arbitráži, ku ktorej by mohlo dôjsť, ak by CSD vytvoril dve alebo viaceré právnické osoby na výkon rôznych základných činností bez toho, aby podliehali nariadeniu, ktoré platí pre CSD. Podľa názoru ECB by sa nariadenie malo vzťahovať na každú právnická osoba, ktorá ponúka niektorú z troch základných služieb uvedených v oddiele A prílohy.

2.   Spolupráca medzi orgánmi

2.1.

V navrhovanom nariadení sa priznáva rozhodujúca úloha príslušným orgánom dohľadu a podporná úloha členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ako príslušným orgánom vo vzťahu k CSD. Berúc do úvahy úlohu centrálnych bánk ako orgánov dozoru a/alebo vydávajúcich centrálnych bánk, ako aj skutočnosť, že centrálne banky používajú služby CSD na vyrovnanie operácií menovej politiky, v navrhovanom nariadení by sa malo zabezpečiť, aby právomoci príslušných orgánov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) doplnila a vyvážila primeraná účasť členov ESCB. Centrálne banky a regulátori cenných papierov vo výbore pre platobné systémy a systémy vyrovnania (CPSS) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) uznali význam regulácie, dohľadu a dozoru v oblasti infraštruktúr finančného trhu vrátane CSD (12). Podľa názoru ECB by malo byť navrhované nariadenie v súlade so zásadami CPSS-IOSCO. Mala by sa posilniť efektívna a úzka spolupráca medzi príslušnými orgánmi a členmi ESCB v pozícii orgánov dohľadu ako aj vydávajúcich centrálnych bánk a bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci centrálnych bánk (13).

2.2.

ECB ďalej poznamenáva, že v navrhovanom nariadení sa už vymedzujú určité oblasti spolupráce a navrhuje niektoré ďalšie oblasti, v ktorej sa podľa jej názoru vyžaduje účasť ESMA-ESCB. ECB okrem toho zdôrazňuje potrebu spolupráce ESMA-ESCB pri vytváraní návrhov technických predpisov. Malo by sa tým zabezpečiť, aby členovia ESCB nemuseli vytvárať dodatočné a potenciálne rozdielne požiadavky na nástroje dohľadu, vrátane právnych predpisov. Okrem toho by sa tým predišlo potrebe neustále posudzovať, či CSD, ktorí sa podieľajú na vyrovnávaní operácií menovej politiky, spĺňajú používateľské normy (14). Takéto posudzovanie by sa inak vyžadovalo na splnenie právnych záväzkov ESCB. V tomto kontexte je obzvlášť dôležitá aj včasná a primeraná výmena potrebných informácií, vrátane informácií na účely finančnej stability, dozoru a štatistiky.

2.3.

Návrh nariadenia by mal preto obsahovať pravidlá o spolupráci, ktoré by príslušným orgánom umožnili, aby si plnili svoje povinnosti jednak na vnútroštátnej úrovni, a jednak cezhranične v súlade so zásadami CPSS-IOSCO (15). Navrhované nariadenie by malo uľahčiť ucelený dohľad a dozor v cezhraničnom kontexte na základe očakávaného vývoja cezhraničných operácií a vyrovnania, ako aj spojení medzi CSD, ktoré sa uľahčia a posilnia zavedením spoločnej platformy T2S. Príslušné orgány by mali mať možnosť zvoliť si vhodnú formu spolupráce. V tejto súvislosti by mohla zvážiť možnosť vytvoriť kolégiá orgánov, najmä ak sa CSD podieľa na cezhraničnej činnosti prostredníctvom dcérskej spoločnosti alebo pobočky alebo keď sa poskytovanie cezhraničných služieb stane významným (16).

3.   Makroprudenciálny dohľad

Je uznávanou skutočnosťou, že veľké infraštruktúry finančného trhu vrátane systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi, podstatne prispievajú k finančnej stabilite tým, že znižujú systémové riziko (17). ECB poznamenáva, že výkonom makroprudenciálneho dohľadu zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká a prípadne príslušných vnútroštátnych orgánov by nemali byť dotknuté príslušné právomoci členov ESCB.

4.   Vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky

V navrhovanom nariadení sa umožňuje CSD, aby ponúkali vyrovnanie v hotovosti v peniazoch komerčných bánk, keď nie je vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky praktické a dostupné (18). Je to v súlade so zásadami CPSS-IOSCO a s odporúčaniami ESCB-CESR (19) a dôkazom toho, že likvidita centrálnych bánk a peniaze komerčných bánk nie sú rovnocennými možnosťami, pokiaľ ide o riziko. Ak sa CSD umožňuje, aby ponúkal vyrovnanie v hotovosti v peniazoch komerčných bánk, malo by sa od neho vyžadovať, aby zaviedol prísne kritériá pre úverovú inštitúciu, ktorá koná ako vyrovnacia banka, a monitoroval ich dodržiavanie (20). ECB ďalej víta, že sa v navrhovanom nariadení neupravuje prístup k úverom od centrálnych bánk vrátane núdzového dodávania likvidity, ktorý priamo súvisí s menovou politikou a patrí do výlučnej právomoci centrálnych bánk.

5.   CSD a doplnkové služby bankového charakteru

5.1.

Podľa navrhovaného nariadenia nemôžu CSD sami poskytovať žiadne doplnkové služby bankového charakteru a namiesto toho by mali mať možnosť poveriť jednu alebo viaceré úverové inštitúcie výkonom určitých doplnkových služieb bankového charakteru uvedených v navrhovanom nariadení. Výnimočne a pri zohľadnení určitých záruk možno udeliť niektorým CSD obmedzené povolenie na výkon takýchto služieb (21).

5.2.

Vyžaduje si to pozorné preskúmanie, aby sa zabezpečil súlad v pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže a s rámcami Únie týkajúcimi sa systémového makroprudenciálneho dohľadu a bankovej legislatívy (22), ako aj vhodné rozdelenie úloh medzi orgány dohľadu nad CSD a orgány bankového dohľadu. ECB sa v tejto súvislosti a v súlade so svojím predchádzajúcim stanoviskom prikláňa k systematickej účasti Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktorý by mal vopred uskutočňovať technickú analýzu legislatívy Únie v oblasti bankovníctva (23).

V navrhovanom nariadení sa konkrétne rozlišujú na jednej strane doplnkové služby bankového charakteru pre účastníkov systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktoré súvisia so službami vyrovnania a na strane druhej doplnkové služby bankového charakteru, ktoré súvisia s ostatnými základnými alebo pomocnými službami (24). Komisii sa tiež udeľuje právomoc prijať delegované akty s cieľom bližšie vymedziť tieto doplnkové služby (25). Podľa názoru ECB nie je uvedené rozlišovanie jednoznačné a uvedené doplnkové služby bankového charakteru by sa mali čo najviac zosúladiť s terminológiou Európskej legislatívy v oblasti bankovníctva.

5.3.

Rámec pre poskytovanie doplnkových bankových služieb by sa mal riadiť snahou primerane zmierňovať riziko, pričom by mal zaručovať výkonnosť CSD pri poskytovaní ich služieb. Keďže ide o zásadnú otázku, žiadalo by sa podrobne posúdiť rôzne možnosti poskytovania doplnkových bankových služieb. Takéto posúdenie by slúžilo na určenie a) rôznych rizík vrátane rizika súvisiaceho s riešením problémov, ako aj právneho, kreditného, prevádzkového, obchodného rizika a rizika likvidity a b) profilov výkonnosti, ktoré sú spojené s týmito možnosťami a pomohlo by vymedziť najbezpečnejší a najvýkonnejší model. ECB je ochotná prispieť k tomuto posúdeniu.

Okrem toho by nemali byť pochybnosti o presnom rozsahu doplnkových bankových služieb, na ktorých výkon budú mať určené úverové inštitúcie povolenie (26), o prudenciálnych požiadavkách, ktoré sa nich budú vzťahovať a miere ich autonómie vo vzťahu k legislatívnemu rámcu v oblasti bankovníctva (27).

5.4.

Navrhované nariadenie obmedzuje rozsah služieb, ktoré má poskytovať určená úverová inštitúcia patriaca do rovnakej skupiny ako CSD (28). ECB sa domnieva, že obmedzenie je motivované úvahami o riziku, najmä snahou predísť kontaminačným účinkom. ECB odporúča, aby sa obmedzenie týkalo všetkých úverových inštitúcií, ktoré poskytujú bankové služby uvedené v oddiele C prílohy účastníkom systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi, prihliadajúc na možné nepriaznivé účinky na schopnosť CSD pokračovať vo výkone svojich funkcií, najmä tých, ktoré sú založené na systéme dodania oproti platbe, v prípade riešenia problémov alebo platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie.

5.5.

ECB je tiež toho názoru, že navrhovaný postup udeľovania výnimiek je dosť zložitý a mohol by sa zjednodušiť s cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň istoty a celistvosti. Na účely určenia, či sa výnimka môže udeliť, by sa okrem potrebných kvalitatívnych kritérií uvedených v návrhu mali konkrétne prijať objektívne kritériá vrátane, ak je to možné, kvantitatívnych kritérií.

6.   Súlad s globálnymi normami pre CSD

V navrhovanom nariadení sa uznáva, že nariadenie by malo byť v súlade s existujúcimi odporúčaniami, ktoré vydali CPSS-IOSCO (29). Napriek tomu existuje medzi zásadami CPSS-IOSCO a navrhovaným nariadením určitý nesúlad, ktorý ECB odporúča odstrániť. Napríklad požiadavky na účasť v poradí (30) nie sú súčasťou navrhovaného nariadenia. V navrhovanom nariadení sa navyše spomína potreba riadiť riziká vyplývajúce zo vzájomných závislostí (31) len v kontexte prevádzkového rizika (32). Nesúlad sa týka aj riadenia rizika likvidity (33), t.j. v navrhovanom nariadení sa nerozlišuje medzi systémami neskoršieho čistého vyrovnania (deferred net settlement systems — DNS), ktoré poskytujú záruku za vyrovnanie a DNS, ktoré takúto záruku neposkytujú. Uvedené nie je v súlade so zásadami CPSS-IOSCO, ktoré vyžadujú, aby DNS poskytujúci záruku za vyrovnanie v plnom rozsahu kryl kreditné expozície a expozície likvidity, pričom DNS, ktorý neposkytuje záruku za vyrovnanie, musí kryť kreditné expozície voči dvom najväčším účastníkom a subjektom k nim pridruženým a expozíciu likvidity voči najväčšiemu účastníkovi a subjektom k nemu pridruženým.

7.   Zverenie činností verejným subjektom

V navrhovanom nariadení sa uvádzajú požiadavky, ktoré musia CSD spĺňať, keď zverujú časť svojich činností externým subjektom (34). Výnimka platí pre prípady, v ktorých CSD zveruje časť svojej prevádzky verejným subjektom, ak sa externé zabezpečovanie činností riadi vhodným právnym, regulačným a prevádzkovým rámcom. ECB poznamenáva, že táto výnimka sa bude týkať aj súčasného projektu T2S Eurosystému. ECB túto výnimku víta, pretože zohľadňuje skutočnosť, že externé zabezpečovania činností môže byť významným prínosom pre hospodárstvo, prispieva k výkonu úloh Eurosystému a riadi sa rámcovou zmluvou, ktorá obsahuje záruky (35).

8.   Kolízia zákonov

Navrhované nariadenie obsahuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého sa všetky otázky týkajúce sa vlastníckych záležitostí v súvislosti s cennými papiermi v držbe CSD riadia právnym poriadkom krajiny, v ktorej je vedený účet cenných papierov (36). Hoci je toto všeobecné pravidlo v súlade s prístupom obsiahnutým v ostatných právnych aktoch Únie, podľa ktorého sa vlastnícke záležitosti týkajúce sa cenných papierov riadia právnym poriadkom štátu príslušného sprostredkovateľa (37), ECB silno namieta proti zavedeniu ďalších kolíznych pravidiel, ktoré by boli v rozpore so súčasnou legislatívou Únie a mali by vplyv na právnu istotu (38).

Ako sa uvádza v predchádzajúcom stanovisku, hoci sú jasné a jednoduché kolízne normy pre všetky aspekty zaknihovaných cenných papierov dôležité pre efektívnu a bezpečnú cezhraničnú držbu a prevod finančných nástrojov, praktické uplatňovanie jednotného režimu kolíznych noriem pre cezhraničné zúčtovanie a klíring cenných papierov v Únii neustále poukazuje na rozdiely medzi členskými štátmi pri výklade pojmu umiestnenie účtu (39). V tejto súvislosti považuje ECB za potrebné, aby sa harmonizovali rôzne právne rámce Únie týkajúce sa držby cenných papierov a nakladania s nimi a výkonu práv spojených s cennými papiermi, v súlade so záverečnou správou skupiny o právnej istote (40).

9.   Osobitný režim riešenia problémov CSD

Keďže navrhované nariadenie neobsahuje osobitný, podrobný režim riešenia problémov CSD, ECB odporúča prijať takýto režim.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 1. augusta 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 v konečnom znení.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1). V súčasnosti prebieha jej revízia. Pozri návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, KOM(2011) 656 v konečnom znení a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, KOM(2011) 652 v konečnom znení.

(3)  Pozri návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov, KOM(2010) 484 v konečnom znení.

(4)  Pozri odsek 1 dôvodovej správy k navrhovanému nariadeniu.

(5)  Pozri tiež odpoveď služieb ECB z 22. marca 2011 (ďalej len „odpoveď ECB“) na verejnú konzultáciu Komisie ohľadom centrálnych depozitárov cenných papierov a harmonizácie určitých aspektov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Európskej únii (ďalej len „konzultácia Komisie“). Odpoveď ECB je k dispozícii na internetovej stránke ECB http://www.ecb.int

(6)  Pozri článok 1 ods. 1 navrhovaného nariadenia.

(7)  Smernica 2004/39/ES. Návrh Komisie na zrušenie smernice 2004/39/ES (pozri poznámku pod čiarou 3) takisto zahŕňa pojem emisných kvót.

(8)  Pozri článok 4 ods. 18 smernice 2004/39/ES.

(9)  Pozri článok 4 ods. 19 smernice 2004/39/ES.

(10)  Povolenia emisií sú vymedzené v navrhovanom nariadení prostredníctvom odkazu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(11)  Pozri článok 2 ods. 1 pododsek 1 a oddiel A prílohy k navrhovanému nariadeniu.

(12)  Pozri dokument CPSS-IOSCO „Principles for financial market infrastructures“(Zásady pre infraštruktúry finančného trhu) z apríla 2012, najmä jeho kapitolu 4, k dispozícii na internetovej stránke BIS http://www.bis.org (ďalej len „zásady CPSS-IOSCO“).

(13)  Pozri stanovisko ECB CON/2011/1 z 13. januára 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ C 57, 23.2.2011, s. 1). Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(14)  Normy pre používanie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi EÚ v úverových operáciách ESCB, Európsky menový inštitút, január 1998.

(15)  Pozri zásady CPSS-IOSCO, najmä povinnosť E (Spolupráca s inými orgánmi).

(16)  Legislatívny rámec EMIR EÚ a smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1), ako aj zásady CPSS-IOSCO obsahujú ustanovenia o vytváraní kolégií.

(17)  Pozri dokument Rady pre finančnú stabilitu z októbra 2010 „Reducing the moral hazard posed by systematically important financial institution — recommendations and time lines“(Znižovanie morálneho hazardu, ktorému sú vystavené systémovo dôležité finančné inštitúcie – odporúčania a časový harmonogram), s. 8.

(18)  Článok 37 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(19)  V tejto súvislosti pozri zásadu 9 zásad CPSS-IOSCO a „Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union“(Odporúčania pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi a odporúčania pre centrálne protistrany v Európskej únii), odporúčanie 10 z mája 2009 (ďalej len „odporúčania ESCB-CESR“).

(20)  V tejto súvislosti pozri zásadu 9 zásad CPSS-IOSCO a odporúčanie 10 odporúčaní ESCB-CESR.

(21)  Pozri najmä hlavu IV a oddiel C v prílohe k navrhovanému nariadeniu.

(22)  Pozri smernicu 2006/48/ES a zmeny a doplnenia v textoch kompromisu predsedníctva, o ktorých sa v súčasnosti rokuje.

(23)  V tejto súvislosti pozri odsek 3.2 stanoviska ECB CON/2012/5 z 25. januára 2012 k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Ú. v. EÚ C 105, 11.4.2012, s. 1).

(24)  Pozri oddiel C prílohy k navrhovanému nariadeniu.

(25)  Pozri článok 2 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(26)  Pozri článok 54 navrhovaného nariadenia.

(27)  V tejto súvislosti pozri články 57 a 58 navrhovaného nariadenia.

(28)  Pozri článok 52 ods. 5 navrhovaného nariadenia.

(29)  Pozri bod odôvodnenia 25 navrhovaného nariadenia.

(30)  Pozri zásadu 19 zásad CPSS-IOSCO.

(31)  Pozri zásadu 3 zásad CPSS-IOSCO.

(32)  Článok 42 ods. 6 navrhovaného nariadenia.

(33)  Pozri zásadu 7 zásad CPSS-IOSCO a článok 57 navrhovaného nariadenia.

(34)  Pozri článok 28 navrhovaného nariadenia.

(35)  Pozri konzultáciu Komisie a odpoveď ECB.

(36)  Pozri článok 46 ods. 1 navrhovaného nariadenia.

(37)  Pozri článok 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45), článok 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. EÚ L 168, 27.6.2002, s. 43) a článok 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15).

(38)  Pozri článok 46 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(39)  V tejto súvislosti pozri odsek 8 stanoviska ECB CON/2008/37 zo 7. augusta 2008 k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES a smernica 2002/47/ES (Ú. v. EÚ C 216, 23.8.2008, s. 1).

(40)  Pozri http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 6

„6.

Rada pre finančnú stabilitu (FSB) vyzvala 20. októbra 2010 na vytvorenie silnejších základných trhových infraštruktúr a požiadala o revíziu a rozšírenie existujúcich noriem. Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) dokončujú návrh globálnych noriem. Tieto normy majú nahradiť odporúčania BIS z roku 2001, ktoré boli upravené prostredníctvom nezáväzných usmernení na európskej úrovni v roku 2009 zo strany Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).“

„6.

Rada pre finančnú stabilitu (FSB) vyzvala 20. októbra 2010 na vytvorenie silnejších základných trhových infraštruktúr a požiadala o revíziu a rozšírenie existujúcich noriem. Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) uverejnili v apríli 2012 zásady pre infraštruktúry finančných trhov. Tieto zásady nahrádzajú odporúčania CPSS-IOSCO pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi z novembra 2001, ktoré boli na úrovni Únie implementované prostredníctvom odporúčaní pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi a pre centrálne protistrany v máji 2009 spoločne zo strany Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).“

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie zohľadňuje prijatie zásad CPSS-IOSCO a objasňuje odkaz na ESCB a CESR.

Zmena a doplnenie 2

Bod odôvodnenia 8

„8.

Jednou zo základných úloh ESCB je podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Členovia ESCB v tejto súvislosti vykonávajú dohľad tým, že zabezpečujú efektívne a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy. Členovia ESCB často pôsobia ako zúčtovací agenti pre peňažné časti transakcií s cennými papiermi. Sú takisto dôležitými klientmi CSD, ktorí často riadia kolateralizáciu operácií menovej politiky. Členovia ESCB by mali byť úzko zapojení prostredníctvom konzultácií s nimi pri povoľovaní CSD a dohľade nad nimi, uznávaní CSD tretích krajín a schvaľovaní spojení CSD. Mali by byť úzko zapojení aj tým, že sa konzultujú pri stanovovaní regulačných a vykonávacích technických predpisov, ako aj usmernení a odporúčaní. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemali byť dotknuté zodpovednosti Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk (NCB) s cieľom zabezpečiť efektívne a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy v rámci Únie a v ďalších krajinách.“

„8.

Jednou zo základných úloh ESCB je podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Členovia ESCB v tejto súvislosti vykonávajú dohľad tým, že zabezpečujú efektívne a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy. Členovia ESCB v tejto súvislosti vykonávajú dohľad tým, že zabezpečujú efektívne a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy. Sú takisto dôležitými klientmi CSD, ktorí často riadia kolateralizáciu operácií menovej politiky. Členovia ESCB by mali byť úzko zapojení do povoľovaní CSD a dohľade nad nimi, uznávaní CSD tretích krajín a schvaľovaní spojení CSD a mali by sa s nimi v tejto súvislosti uskutočňovať konzultácie. S cieľom predchádzať vzniku súbežných súborov pravidiel, mali by byť úzko zapojení do stanovovania regulačných a vykonávacích technických predpisov, ako aj usmernení a odporúčaní, a mali by sa s nimi v tejto súvislosti uskutočňovať konzultácie. Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté zodpovednosti Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk (NCB) s cieľom zabezpečiť efektívne a spoľahlivé zúčtovacie a platobné systémy v rámci Únie a v ďalších krajinách. Prístup členov ESCB k informáciám má rozhodujúci význam pre primeraný výkon ich dohľadu nad infraštruktúrami finančného trhu ako aj funkcie emisnej centrálnej banky.

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny a doplnenia je vyzdvihnúť dôležitosť úzkej a rovnej spolupráce medzi ESMA a ESCB pri príprave návrhov technických predpisov. Takisto sa týka prístupu k informáciám zo strany príslušných zainteresovaných osôb. Podporili by navrhované zmeny a doplnenia článku 20.

Zmena a doplnenie 3

Bod odôvodnenia 25

„25.

Vzhľadom na globálny charakter finančných trhov a systémový význam CSD je potrebné zaistiť medzinárodnú konvergenciu prudenciálnych požiadaviek, ktorým podliehajú. Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali riadiť existujúcimi odporúčaniami vypracovanými CPSS-IOSCO a ESCB-CESR. ESMA by mal pri príprave alebo návrhu revízie regulačných technických a vykonávacích predpisov, ako aj usmernení a odporúčaní požadovaných v tomto nariadení vziať do úvahy existujúce normy a ich budúci vývoj.“

„25.

Vzhľadom na globálny charakter finančných trhov a systémový význam CSD je potrebné zaistiť medzinárodnú konvergenciu prudenciálnych požiadaviek, ktorým podliehajú. Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali riadiť zásadami CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu a odporúčaniami ESCB-CESR pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi a pre centrálne protistrany v Európskej únii. ESMA by mal pri návrhu regulačných technických a vykonávacích predpisov, ako aj usmernení a odporúčaní uvedených v tomto nariadení vziať do úvahy existujúce normy a ich budúci vývoj.“

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny a doplnenia je objasniť znenie tohto bodu odôvodnenia a zohľadniť prijatie zásad CPSS-IOSCO.

Zmena a doplnenie 4

Bod odôvodnenia 35

„35.

Bezpečnosť dohôd o spojení uzatvorených medzi CSD by mala podliehať osobitným požiadavkám s cieľom umožniť prístup ich príslušných účastníkov do iných zúčtovacích systémov cenných papierov. Požiadavka poskytovať doplnkové služby bankového charakteru osobitnou právnickou osobou by nemala brániť CSD v tom, aby prijímali takéto služby, najmä keď sú účastníkmi zúčtovacieho systému cenných papierov prevádzkovaného iným CSD. Je obzvlášť dôležité, aby akékoľvek potenciálne riziká vyplývajúce z dohôd o spojení, ako napr. úverové riziko, riziko likvidity, organizačné riziko alebo akékoľvek iné relevantné riziká pre CSD, boli plne zmierňované. Pre interoperabilné spojenia je dôležité, aby spojené zúčtovacie systémy cenných papierov mali rovnaké časy zadávania prevodných príkazov do systému, neodvolateľnosť prevodných príkazov a konečnú platnosť prevodov cenných papierov a hotovosti. Na CSD, ktoré používajú spoločnú infraštruktúru informačných technológií (IT) pre zúčtovanie, by sa mali uplatňovať rovnaké zásady.“

„35.

Bezpečnosť dohôd o spojení uzatvorených medzi CSD by mala podliehať osobitným požiadavkám s cieľom umožniť prístup ich príslušných účastníkov do iných zúčtovacích systémov cenných papierov. Požiadavka poskytovať doplnkové služby bankového charakteru osobitnou právnickou osobou by nemala brániť CSD v tom, aby prijímali takéto služby, najmä keď sú účastníkmi zúčtovacieho systému cenných papierov prevádzkovaného iným CSD. Je obzvlášť dôležité, aby akékoľvek potenciálne riziká vyplývajúce z dohôd o spojení, ako napr. úverové riziko, riziko likvidity, organizačné riziko alebo akékoľvek iné relevantné riziká pre CSD, boli plne zmierňované. V prípade interoperabilných spojení vyžaduje smernica 98/26/ES, aby systémy v čo najväčšej miere zabezpečili koordináciu svojich pravidiel týkajúcich sa časov zadávania prevodných príkazov do systému, neodvolateľnosti prevodných príkazov a konečnej platnosti prevodov cenných papierov a hotovosti. Na CSD, ktoré používajú spoločnú infraštruktúru informačných technológií (IT) pre zúčtovanie, by sa mali uplatňovať rovnaké zásady.“

Odôvodnenie

Touto zmenou a doplnením sa zavádza odkaz na smernicu 98/26/ES, keďže sa jej článku 3 ods. 4 vyžaduje, aby systémy v čo najväčšej miere koordinovali pravidlá všetkých dotknutých interoperabilných systémov. Pozri tiež návrh pridať nový odsek do článku 45 navrhovaného nariadenia.

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 4 a článok 1 ods. 5 (nový)

„4.   Články 9 až 18 a 20, ako aj ustanovenia hlavy IV sa neuplatňujú na členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ostatné vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré vykonávajú podobné funkcie alebo verejné orgány členských štátov poverené správou verejného dlhu alebo zasahujúce do správy verejného dlhu.“

„4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), alebo verejné orgány členských štátov poverené správou verejného dlhu alebo zasahujúce do správy verejného dlhu.

5.   Bez ohľadu na odsek 4 sa toto nariadenie, s výnimkou článku 7 ods. 1 a článkov 9 až 18, 20, 25 a 44 ako aj ustanoví hlavy IV, uplatňuje na členov ESCB pri prevádzke ich systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a výkone základných služieb uvedených v oddiele A prílohy.

Odôvodnenie

ECB podporuje všeobecnú výnimku z právnej úpravy finančných služieb pre členov ESCB. Zároveň ECB podporuje uplatňovanie navrhovaného nariadenia s výnimkou požiadaviek na povolenie a dohľad uvedených v článkoch 9 až 18 a 20, ako aj hlavy IV na členov ESCB, ktorí prevádzkujú systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi. Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť to. Okrem toho sa vypúšťa odkaz na ostatné vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré vykonávajú podobné funkcie, pretože sa v dôsledku odkazu na členov ESCB stáva nadbytočným.

Zmena a doplnenie 6

Článok 2 ods. 1

„„centrálny depozitár cenných papierov‘ (‚CSD“) je právnická osoba, ktorá prevádzkuje zúčtovací systém cenných papierov uvedený v bode 3 oddielu A prílohy a vykonáva aspoň jednu ďalšiu základnú službu uvedenú v oddiele A prílohy;“

„‚centrálny depozitár cenných papierov‘ (‚CSD‘) je právnická osoba, ktorá vykonáva aspoň jednu zo základných služieb uvedených v oddiele A prílohy;“

Odôvodnenie

Zmenou a doplnením sa mení vymedzenie pojmu CSD, aby sa predišlo regulačnej arbitráži spôsobenej vytvorením dvoch alebo troch právnických osôb zo strany CSD na účely výkonu rôznych základných služieb bez toho, aby podliehali pravidlám, ktoré platia pre CSD. Podľa názoru ECB by sa nariadenie malo uplatňovať na každú právnickú osobu ponúkajúcu niektorú z troch základných služieb uvedených v oddiele A prílohy.

Zmena a doplnenie 7

Článok 3 ods. 1

„1.   Každá spoločnosť, ktorá emituje prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch zabezpečí, aby takéto cenné papiere boli predkladané v zaknihovanej forme, ako imobilizácia prostredníctvom vystavenia globálnej zmenky, ktorá predstavuje celú emisiu, alebo následne po priamej emisii cenných papierov v dematerializovanej forme.“

„1.   Každá právnická osoba, ktorá emituje prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch zabezpečí, aby takéto cenné papiere boli predkladané v zaknihovanej forme, ako imobilizácia prostredníctvom vystavenia globálnej zmenky, ktorá predstavuje celú emisiu, alebo následne po priamej emisii cenných papierov v dematerializovanej forme.“

Odôvodnenie

Prevoditeľné cenné papiere môžu emitovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, ako napríklad členské štáty, regionálne a miestne orgány členských štátov alebo orgány medzinárodného práva verejného. Navrhuje sa rozšíriť pôsobnosť článku 3 ods. 1 navrhovaného nariadenia tak, že sa pojem „spoločnosť“ nahradí pojmom „právnická osoba", aby sa vzťahoval na emitentov iných obchodných spoločností. Ak bude táto navrhovaná zmena prijatá, článok 4 ods. 1 navrhovaného nariadenia by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Zmena a doplnenie 8

Článok 6 ods. 4

„4.   Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vypracuje po konzultácii s členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť údaje o postupoch, ktoré umožnia potvrdenie príslušných údajov o transakciách a uľahčia zúčtovanie uvedené v odsekoch 1 a 2 a údaje o monitorovacích nástrojoch, prostredníctvom ktorých sa určia pravdepodobné nevykonania zúčtovania uvedené v odseku 3.

[…]“

„4.   Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vypracuje v úzkej spolupráci s členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť údaje o postupoch, ktoré umožnia potvrdenie príslušných údajov o transakciách a uľahčia zúčtovanie uvedené v odsekoch 1 a 2 a údaje o monitorovacích nástrojoch, prostredníctvom ktorých sa určia pravdepodobné nevykonania zúčtovania uvedené v odseku 3.

[…]“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť primeranú účasť ESCB na príprave návrhov regulačných predpisov zo strany ESMA.

Zmena a doplnenie 9

Článok 7 ods. 1

„1.   CSD pre každý zúčtovací systém cenných papierov, ktorý prevádzkuje, zavedie systém, ktorý monitoruje nevykonania zúčtovania transakcií s finančnými nástrojmi uvedené v článku 5 ods. 1. Príslušnému orgánu a všetkým osobám s oprávneným záujmom predkladá pravidelné správy o počte a podrobnostiach nevykonaných zúčtovaní a všetky ostatné relevantné informácie. Príslušné orgány zdieľajú všetky príslušné informácie o nevykonaných zúčtovaniach s ESMA.“

„1.   CSD pre každý zúčtovací systém cenných papierov, ktorý prevádzkuje, zavedie systém, ktorý monitoruje nevykonania zúčtovania transakcií s finančnými nástrojmi uvedené v článku 5 ods. 1. Príslušnému orgánu, orgánom uvedeným v článku 11 a všetkým osobám s oprávneným záujmom predkladá pravidelné správy o počte a podrobnostiach nevykonaných zúčtovaní a všetky ostatné relevantné informácie. Príslušné orgány zdieľajú všetky príslušné informácie o nevykonaných zúčtovaniach s ESMA.“

Odôvodnenie

Cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia je zabezpečiť poskytovanie včasných a primeraných informácií príslušným orgánom, ako aj členom ESCB.

Zmena a doplnenie 10

Článok 8

„1.   Príslušný orgán členského štátu, ktorého právo sa uplatňuje na zúčtovací systém cenných papierov, ktorý prevádzkuje CSD, je zodpovedný za zabezpečenie uplatňovania článkov 6 a 7 a za monitorovanie uložených sankcií v úzkej spolupráci s orgánmi zodpovednými za dohľad nad regulovanými trhmi, MTF, OTF a CCP uvedenými v článku 7. Orgány predovšetkým monitorujú uplatňovanie pokút uvedených v článku 7 ods. 2 a ods. 4 a opatrení uvedených v článku 7 ods. 6.

2.   ESMA môže s cieľom zabezpečiť jednotné, efektívne a účinné postupy dohľadu v celej Únii v súvislosti s článkami 6 a 7 tohto nariadenia vydať usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„1.   Orgány, uvedené v článku 10 zodpovedné za zabezpečenie uplatňovania článkov 6 a 7 a za monitorovanie uložených sankcií v úzkej spolupráci s orgánmi zodpovednými za dohľad nad regulovanými trhmi, MTF, OTF a CCP uvedenými v článku 7 a s orgánmi uvedenými v článku 11 ods. 1. Orgány predovšetkým monitorujú uplatňovanie pokút uvedených v článku 7 ods. 2 a ods. 4 a opatrení uvedených v článku 7 ods. 6.

2.   ESMA môže s cieľom zabezpečiť jednotné, efektívne a účinné postupy dohľadu v celej Únii v súvislosti s článkami 6 a 7 tohto nariadenia vydať v úzkej spolupráci s členmi ESCB usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Pojem „príslušný orgán“ nie je vymedzený v článku 1 navrhovaného nariadenia. Cieľom zmeny a doplnenia odseku 1 je objasniť, že orgány uvedené v článkoch 10 a 11 ods. 1 by mali zabezpečiť súlad s článkami 6 a 7. ECB ďalej poznamenáva, že odkaz na rozhodné právo nie je v súlade s terminológiou použitou v smernici 98/26/ES  (2). Cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia odseku 2 je zabezpečiť primeranú účasť členov ESCB. Články 7 ods. 8, 15 ods. 7 a 8, 20 ods. 8 a 9, 27 ods. 3 a 4, 30 ods. 6, 34 ods. 4, 35 ods. 6, 36 ods. 9, 42 ods. 7, 44 ods. 3, 47 ods. 6, 50 ods. 6, 51 ods. 5, 53 ods. 6, 57 ods. 5 a 58 ods. 4 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Zmena a doplnenie 11

Článok 11 ods. 1

„1.   Tieto orgány sú zapojené do povoľovania CSD a dohľadu nad nimi vždy, keď sa to konkrétne uvádza v tomto nariadení:

a)

orgán zodpovedný za dohľad nad zúčtovacím systémom cenných papierov, ktorý prevádzkuje CSD v členskom štáte, ktorého právo sa uplatňuje na tento zúčtovací systém cenných papierov;

b)

v prípade potreby centrálna banka v Únii, na ktorej účtoch sa zúčtovávajú peňažné časti zúčtovacieho systému cenných papierov, ktorý prevádzkuje CSD, alebo v prípade zúčtovania prostredníctvom úverovej inštitúcie v súlade s hlavou IV centrálna banka v Únii, ktorá vydáva príslušnú menu.“

„1.   Tieto orgány sú zapojené do povoľovania CSD a dohľadu nad nimi vždy, keď sa to konkrétne uvádza v tomto nariadení:

a)

orgán zodpovedný za dohľad nad zúčtovacím systémom cenných papierov, ktorý prevádzkuje CSD v členskom štáte, ktorého právo sa uplatňuje na tento zúčtovací systém cenných papierov;

b)

centrálna banka v Únii vydávajúca menu, v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie;

c)

prípadne člen ESCB, na ktorého účtoch sa zúčtovávajú peňažné časti zúčtovacieho systému cenných papierov, ktorý prevádzkuje CSD, .“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je objasniť, akú úlohu má vydávajúca centrálna banka, a že vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky by malo byť chápané ako vyrovnanie v mene vydávanej centrálnou bankou.

Zmena a doplnenie 12

Článok 12 ods. 1 druhý pododsek

„S cieľom zaručiť jednotné, efektívne a účinné postupy v oblasti dohľadu v celej Únii vrátane spolupráce medzi orgánmi uvedenými v článkoch 9 a 11 pri rôznych posúdeniach potrebných pre uplatňovanie tohto nariadenia môže ESMA vydávať usmernenia určené orgánom uvedeným v článku 9 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„S cieľom zaručiť jednotné, efektívne a účinné postupy v oblasti dohľadu v celej Únii vrátane spolupráce medzi orgánmi uvedenými v článkoch 9 a 11 pri rôznych posúdeniach potrebných pre uplatňovanie tohto nariadenia môže ESMA vydávať v úzkej spolupráci s členmi ESCB usmernenia určené orgánom uvedeným v článku 9 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia je zabezpečiť primeranú účasť členov ESCB, v postavení orgánov uvedených v článku 11 navrhovaného nariadenia, na príprave usmernení ESMA.

Zmena a doplnenie 13

Článok 13

„Orgány uvedené v článkoch 9 a 11 bezodkladne informujú ESMA a informujú sa navzájom o všetkých mimoriadnych situáciách týkajúcich sa CSD, aj o vývoji na finančných trhoch, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na likviditu trhu a na stabilitu finančného systému v niektorom z členských štátov, v ktorých má sídlo CSD alebo jeden z jeho účastníkov.“

Bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie podľa článku 6 smernice 98/26/ES, orgány uvedené v článkoch 9 a 11 bezodkladne informujú ESMA, ESRB a informujú sa navzájom o všetkých mimoriadnych situáciách týkajúcich sa CSD, aj o vývoji na finančných trhoch, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na likviditu trhu, na stabilitu meny v ktorej sa uskutočňuje vyrovnanie, integritu menovej politiky a na stabilitu finančného systému v niektorom z členských štátov, v ktorých má sídlo CSD alebo jeden z jeho účastníkov.“

Odôvodnenie

Cieľom meny a doplnenia je zapojiť ESRB s ohľadom na povahu uvedenej núdzovej situácie, ktorá môže mať vplyv na stabilitu finančného systému. Jej cieľom je tiež objasniť, že stabilita príslušných mien a integrita menovej politiky sú relevantnými faktormi bezpečnosti CSD. Informačný postup podľa tohto článku by sa nemal dotýkať oznamovania požadovaného podľa článku 6 ods. 3 smernice 98/26/ES.

Zmena a doplnenie 14

Článok 15 ods. 5

„5.   Pred tým, ako príslušný orgán udelí povolenie žiadajúcemu CSD, uskutoční konzultácie s príslušnými orgánmi druhého dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

[…]“

„5.   Pred tým, ako príslušný orgán udelí povolenie žiadajúcemu CSD, uskutoční konzultácie s príslušnými orgánmi a s orgánmi uvedenými v článku 11 druhého dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

[…]“

Odôvodnenie

Zásady CPSS-IOSCO zdôrazňujú dôležitosť spolupráce medzi centrálnymi bankami, orgánmi dohľadu a ostatnými príslušnými orgánmi. Cieľom navrhovanej zmeny a doplnenia je zabezpečiť takúto spoluprácu vo vzťahu k pravidlám pre povoľovanie CSD. Ak bude táto navrhovaná zmena prijatá, články 17 ods. 2, 18 ods. 2 články 22 a 23 navrhovaného nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Zmena a doplnenie 15

Článok 17 ods. 1 písm. d)

„CSD, ktorý získal povolenie, predloží žiadosť o povolenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, keď chce zveriť vykonávanie základnej služby tretej strane podľa článku 28 alebo rozšíriť svoje činnosti o jednu alebo viaceré z týchto činností:

[…]

d)

vytvorenie akéhokoľvek spojenia CSD.“

„CSD, ktorý získal povolenie, predloží žiadosť o povolenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, keď chce zveriť vykonávanie základnej služby tretej strane podľa článku 28 alebo rozšíriť svoje činnosti o jednu alebo viaceré z týchto činností:

[…];

d)

vytvorenie akéhokoľvek interoperabilného spojenia .“

Odôvodnenie

S ohľadom na administratívnu záťaž by sa mal postup podľa článku 17 ods. 1 obmedziť na interoperabilné spojenia CSD. Navrhuje sa tiež uskutočniť podobné zmeny a doplnenia v článkoch 45 ods. 2 a 50 ods. 3 navrhovaného nariadenia.

Zmena a doplnenie 16

Článok 19 ods. 2

„2.   Centrálne banky okamžite informujú ESMA o všetkých CSD, ktoré prevádzkujú.“

„2.   Členovia ESCB informujú ESMA o všetkých systémoch vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktoré prevádzkujú.“

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny a doplnenia je objasniť rozsah pôsobnosti článku 19 ods. 2. V súlade s bodom odôvodnenia 9 a článkom 1 ods. 4 navrhovaného nariadenia sa objasňuje, že členovia ESCB neprevádzkujú CSD, ale môžu prevádzkovať systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi a vykonávajú ďalšie základné služby uvedené v oddiele A prílohy.

Zmena a doplnenie 17

Článok 20

„1.   Príslušné orgány preskúmajú aspoň raz ročne opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy, ktoré CSD zaviedol v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia, a vyhodnotia riziká, ktorým CSD je alebo by mohol byť vystavený.

[…]

4.   Príslušný orgán pri vykonávaní preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 konzultuje v počiatočnej fáze príslušné orgány uvedené v článku 11, pokiaľ ide o fungovanie zúčtovacích systémov cenných papierov, ktoré prevádzkuje CSD.

5.   Príslušný orgán pravidelne a aspoň raz ročne informuje príslušné orgány uvedené v článku 11 o výsledkoch, vrátane nápravných opatrení alebo sankcií, preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1.

[…]“

„1.   Príslušné orgány preskúmajú aspoň raz ročne opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy, ktoré CSD zaviedol v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia, a vyhodnotia riziká, ktorým CSD je alebo by mohol byť vystavený alebo s ktorými sa spája alebo by sa mohol spájať. Príslušný orgán je oprávnený zbierať všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre jeho hodnotenie.

[…]

4.   Príslušný orgán pri vykonávaní preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 úzko spolupracuje v počiatočnej fáze s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 11, pokiaľ ide o fungovanie zúčtovacích systémov cenných papierov, ktoré prevádzkuje CSD.

5.   Príslušný orgán pravidelne a vopred prejednáva s príslušnými orgánmi uvedeými v článku 11 výsledky vrátane nápravných opatrení alebo sankcií, preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1.

[…]“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia odseku 1 je zabezpečiť, aby príslušné orgány zbierali a dostávali všetky relevantné informácie potrebné na posúdenie a makroprudenciálnu analýzu rizík, ktorým je alebo môže byť CSD vystavený, vrátane rizík spojených s jeho systémovou úlohou.

Cieľom zmien a doplnení odsekov 4 a 5 je formálne ustanoviť úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, orgánmi dohľadu a inými relevantnými orgánmi.

Zmena a doplnenie 18

Článok 21 ods. 2

„2.   Každý CSD, ktorý chce poskytovať svoje služby na území iného členského štátu po prvýkrát alebo chce zmeniť rozsah poskytovaných služieb, oznámi tieto informácie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo:

a)

členský štát, v ktorom zamýšľa pôsobiť;

b)

plán činnosti, v ktorom sa uvádzajú najmä služby, ktoré plánuje poskytovať;

c)

v prípade pobočky organizačnú štruktúru pobočky a mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.“

„2.   Každý CSD, ktorý chce poskytovať svoje služby na území iného členského štátu po prvýkrát alebo chce zmeniť rozsah poskytovaných služieb, oznámi tieto informácie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo:

a)

členský štát, v ktorom zamýšľa pôsobiť;

b)

plán činnosti, v ktorom sa uvádzajú najmä služby, ktoré plánuje poskytovať, vrátane meny alebo mien, ktoré spracúva;

c)

v prípade pobočky organizačnú štruktúru pobočky a mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.“

Odôvodnenie

CSD by mal poskytnúť informácie o mene alebo menách, v ktorých uskutočňuje vyrovnanie. Tieto informácie sú potrebné na určenie vydávajúcich centrálnych bánk, ktoré by sa mali zúčastňovať na procese udeľovania povolenia a posudzovania CSD.

Zmena a doplnenie 19

Článok 21 ods. 3

„3.   Príslušný orgán do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, pokiaľ vzhľadom na poskytovanie plánovaných služieb nemá dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie CSD, ktorý chce poskytovať svoje služby v hostiteľskom členskom štáte.“

„3.   Príslušný orgán do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 oznámi tieto informácie orgánom uvedeným v článku 11 a príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, pokiaľ vzhľadom na poskytovanie plánovaných služieb nemá dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie CSD, ktorý chce poskytovať svoje služby v hostiteľskom členskom štáte.“

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny a doplnenia je zabezpečiť, aby sa informácie uvedené v článku 21 ods. 2 navrhovaného nariadenia poskytli aj orgánom uvedeným v článku 11 navrhovaného nariadenia ihneď a rovnocenne.

Zmena a doplnenie 20

Článok 20a Služobné tajomstvo (nový)

[žiadny text]

1.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo majú všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali v orgánoch uvedených v článkoch 10 a 11 a ESMA, alebo audítori a odborníci, ktorí konajú v súlade s pokynmi príslušných orgánov, ESMA alebo ESRB.

Dôverné informácie, ktoré môžu získať pri výkone svojich právomocí, neposkytujú žiadnej inej osobe, ani orgánu s výnimkou informácií v súhrnnej alebo agregovanej forme, na základe ktorých nemožno rozpoznať jednotlivého CSD alebo žiadne ďalšie osoby. Tým nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa uplatňuje trestné alebo daňové právo alebo iné ustanovenia tohto nariadenia.

2.   V prípade, že bol vyhlásený úpadok CSD alebo je CSD v nútenej likvidácii, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb sa môžu poskytnúť v občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaniach, pokiaľ je to potrebné pre priebeh týchto konaní.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa uplatňuje trestné a daňové právo, orgány uvedené v článkoch 10 a 11, ESMA, orgány alebo fyzické ale právnické osoby iné ako príslušné orgány, ktoré sú príjemcami dôverných informácií podľa tohto nariadenia, môžu tieto informácie využívať len pri výkone svojich povinností a na výkon svojich funkcií vrátane poskytovania informácií nadriadeným orgánom, v prípade príslušných orgánov, v rámci pôsobnosti tohto nariadenia alebo v prípade iných orgánov alebo fyzických alebo právnických osôb na účely, na ktoré im informácie boli poskytnuté, alebo v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním, ktoré sa konkrétne týka výkonu týchto funkcií alebo v oboch prípadoch. Ak ESMA, príslušný alebo iný orgán alebo osoba poskytne súhlas s použitím informácie, orgán, ktorý je príjemcom informácie, ju môže použiť na iné nekomerčné účely.

4.   Každá dôverná informácia, ktorá bola prijatá, vymenená alebo prenesená podľa tohto nariadenia, podlieha podmienkam služobného tajomstva uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3.

Tieto podmienky však nebránia ESMA alebo orgánom uvedeným v článkoch 10 a 11, aby si vymieňali alebo zasielali dôverné informácie v súlade s ich zákonnými povinnosťami a s inými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, penzijné fondy, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov (AIFM), sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, poisťovne, regulované trhy alebo organizátorov trhu alebo inak, so súhlasom príslušného orgánu alebo iného orgánu alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorá oznámila tieto informácie.

5.   Odseky 1, 2 a 3 nebránia orgánom uvedeným v článkoch 10 a 11, aby si v súlade s vnútroštátnym právom vymieňali alebo zasielali dôverné informácie, ktoré neboli prijaté príslušným orgánom z iného členského štátu.

Odôvodnenie

Na základe tejto zmeny a doplnenia navrhuje ECB zaviesť režim služobného tajomstva, pričom jej znenie sa podobá ustanoveniam inej Európskej právnej úpravy finančných služieb, napr. EMIR. Na tento účel sa navrhuje vložiť do navrhovaného nariadenia nový článok 20a.

Zmena a doplnenie 21

Článok 20b Výmena informácií (nový)

[žiadny text]

1.   ESMA, orgány uvedené v článkoch 10 a 11 a ďalšie príslušné orgány si navzájom bez zbytočného odkladu poskytujú informácie potrebné na účely výkonu svojich povinností.

2.   Orgány uvedené v článkoch 10 a 11, iné príslušné orgány, ESMA a ďalšie orgány alebo fyzické a právnické osoby, ktorí pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia prijímajú dôverné informácie, používajú tieto informácie len pri plnení svojich povinností.

3.   Príslušné orgány oznamujú informácie ESRB a príslušným členom ESCB, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich povinností.

Odôvodnenie

Na základe tejto zmeny a doplnenia navrhuje ECB zaviesť režim výmeny informácií, pričom jeho znenie sa podobá ustanoveniam inej európskej právnej úpravy finančných služieb, napr. EMIR. Na tento účel sa navrhuje vložiť do navrhovaného nariadenia nový článok 20b.

Zmena a doplnenie 22

Článok 22 ods. 7

„7.   ESMA vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy na účely dohôd o spolupráci uvedených v odsekoch 1, 3 a 5.

ESMA predloží tieto návrhy vykonávacích technických predpisov Komisii do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„7.   ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s členmi ESCB návrhy vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy na účely dohôd o spolupráci uvedených v odsekoch 1, 3 a 5.

ESMA predloží tieto návrhy vykonávacích technických predpisov Komisii do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť primeranú účasť členov ESCB na príprave návrhov vykonávacích technických predpisov.

Zmena a doplnenie 23

Článok 23 ods. 2

„2.   ESMA po konzultácii s orgánmi uvedenými v odseku 3 uzná CSD so sídlom v tretej krajine, ktorý požiadal o uznanie poskytovať služby uvedené v odseku 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

Komisia prijala rozhodnutie v súlade s odsekom 6;

b)

CSD podlieha účinnému povoľovaniu a dohľadu, ktoré zabezpečujú úplný súlad s prudenciálnymi požiadavkami platnými v danej tretej krajine;

c)

uzatvorili sa dohody o spolupráci medzi ESMA a príslušnými orgánmi v danej tretej krajine podľa odseku 7.“

„2.   ESMA po konzultácii s orgánmi uvedenými v odseku 3 uzná CSD so sídlom v tretej krajine, ktorý požiadal o uznanie poskytovať služby uvedené v odseku 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

Komisia prijala rozhodnutie v súlade s odsekom 6;

b)

CSD podlieha účinnému povoľovaniu, dohľadu a dozoru, prípadne len dozoru, ak je systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi prevádzkuje centrálna banka, ktoré zabezpečujú úplný súlad s prudenciálnymi požiadavkami platnými v danej tretej krajine;

c)

uzatvorili sa dohody o spolupráci medzi ESMA a relevantnými orgánmi v danej tretej krajine podľa odseku 7.“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť, aby sa podmienka podľa písm. b) uplatňovala na CSD prevádzkovaných centrálnymi bankami z tretích krajín, ktoré podliehajú len dozoru, ako je tomu v súčasnosti v prípade niektorých CSD prevádzkovanými národnými centrálnymi bankami v Únii. Odsek 2 písm. c) by sa mal vzťahovať na centrálne banky v ich postavení orgánov dozoru, ako aj v postavení vydávajúcich centrálnych bánk.

Zmena a doplnenie 24

Článok 23 ods. 3

„3.   ESMA pri posudzovaní, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, konzultuje:

a)

príslušné orgány členských štátov, v ktorých CSD tretej krajiny plánuje poskytovať služby CSD;

b)

príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad CSD so sídlom v Únii, s ktorými CSD tretej krajiny nadviazal spojenia;

c)

orgány uvedené v písmene a) článku 11 ods. 1;

d)

orgán v tretej krajine zodpovedný za schvaľovanie CSD a dohľad nad nimi.“

„3.   ESMA pri posudzovaní, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, konzultuje:

a)

príslušné orgány členských štátov, v ktorých CSD tretej krajiny plánuje poskytovať služby CSD;

b)

príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad CSD so sídlom v Únii, s ktorými CSD tretej krajiny nadviazal spojenia;

c)

orgány uvedené v článku 11 ods. 1;

d)

orgán v tretej krajine zodpovedný za schvaľovanie CSD a dohľad nad nimi.“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť, aby sa príslušná vydávajúca centrálna banka podieľala na posudzovaní ESMA v súlade so zásadami CPSS-IOSCO.

Zmena a doplnenie 25

Článok 25 ods. 5

„5.   CSD jednoznačne určí úlohy a povinnosti rady a sprístupní zápisnice zo zasadnutí rady príslušnému orgánu.“

„5.   CSD jednoznačne určí úlohy a povinnosti rady a sprístupní zápisnice zo zasadnutí rady príslušnému orgánu a audítorovi.“

Odôvodnenie

Vďaka zmene a doplneniu sa toto ustanovenie zosúlaďuje s článkom 25 ods. 3 EMIR.

Zmena a doplnenie 26

Článok 28 ods. 5

„5.   Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú, ak CSD zadá externé zabezpečovanie niektorých z jeho služieb alebo činností verejnému subjektu a v prípade, že sa externé zabezpečovanie činností riadi osobitným právnym, regulačným a prevádzkovým rámcom, ktorý bol spoločne dohodnutý a sformulovaný verejným subjektom a príslušným CSD a schválený príslušnými orgánmi na základe požiadaviek stanovených v tomto nariadení.“

„5.   Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú, ak CSD zadá externé zabezpečovanie niektorých z jeho služieb alebo činností verejnému subjektu a v prípade, že sa externé zabezpečovanie činností riadi osobitným právnym, regulačným a prevádzkovým rámcom, ktorý bol spoločne dohodnutý a sformulovaný verejným subjektom a príslušným CSD a schválený príslušnými orgánmi príslušného CSD.“

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie sa týka editačných návrhov. Okrem toho sa navrhuje vypustiť záver vety, keďže sa v navrhovanom nariadení neustanovujú žiadne konkrétne požiadavky na vývoj tohto prevádzkového rámca.

Zmena a doplnenie 27

Článok 35

„1.   CSD pre každý zúčtovací systém cenných papierov, ktorý prevádzkuje, vedie záznamy a účty, ktoré mu na účtoch v CSD kedykoľvek a bezodkladne umožnia odlíšiť cenné papiere účastníka od cenných papierov iných účastníkov a prípadne od vlastných aktív CSD.

2.   CSD vedie záznamy a účty, ktoré účastníkovi umožňujú odlíšiť cenné papiere tohto účastníka od cenných papierov klientov účastníka.

3.   CSD ponúkne vedenie záznamov a účtov, ktoré účastníkovi umožňujú odlíšiť cenné papiere každého klienta tohto účastníka, ak o to účastník požiada a tak, ako to vyžaduje (‚oddelenie jednotlivých klientov‘).

[…]“

„1.   CSD pre každý zúčtovací systém cenných papierov, ktorý prevádzkuje, vedie záznamy a účty, ktoré mu na účtoch v CSD kedykoľvek a bezodkladne umožnia oddeliť cenné papiere účastníka od cenných papierov iných účastníkov a prípadne od vlastných aktív CSD.

2.   CSD vedie záznamy a účty, ktoré účastníkovi umožňujú oddeliť cenné papiere tohto účastníka od cenných papierov klientov účastníka.

3.   CSD ponúkne vedenie záznamov a účtov, ktoré účastníkovi umožňujú oddeliť cenné papiere každého klienta tohto účastníka, ak o to účastník požiada a tak, ako to vyžaduje (‚oddelenie jednotlivých klientov‘).

[…]“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je objasniť, že cenné papiere v držbe klientov by sa mali oddeliť od cenných papierov CSD a ostatných klientov. Uvedené je v súlade s zásadou 11 CPSS-IOSCO.

Zmena a doplnenie 28

Článok 36 ods. 6

„6.   CSD ukončí konečné zúčtovanie najneskôr do konca pracovného dňa v určený deň zúčtovania. Na požiadanie jeho výboru užívateľov nainštaluje systémy, ktoré umožňujú zúčtovanie v rámci dňa alebo v reálnom čase.“

„6.   CSD ukončí konečné zúčtovanie najneskôr do konca pracovného dňa v určený deň zúčtovania. Na požiadanie jeho výboru užívateľov ustanoví prevádzkové postupy, ktoré umožňujú zúčtovanie v rámci dňa alebo v reálnom čase.“

Odôvodnenie

V kontexte navrhovaného nariadenia má pojem „systém“ osobitný význam vymedzený v článku 2 smernice 98/26/ES. Cieľom zmeny a doplnenia je predísť takému výkladu pojmu „systém“, aký nebol zámerom normotvorcu.

Zmena a doplnenie 29

Článok 37 ods. 1

„1.   V prípade transakcií denominovaných v mene krajiny, v ktorej sa zúčtovanie uskutoční, CSD zúčtuje platby v hotovosti v jeho príslušnom zúčtovacom systéme cenných papierov prostredníctvom účtov vedených v centrálnej banke, ktorá pracuje s takouto menou, pokiaľ je to vhodné a dostupné.“

„1.   V prípade transakcií denominovaných v mene krajiny, v ktorej sa zúčtovanie uskutoční, CSD zúčtuje platby v hotovosti v jeho príslušnom zúčtovacom systéme cenných papierov prostredníctvom účtov vedených vo vydávajúcej centrálnej banke, takejto meny, pokiaľ je to vhodné a dostupné.“

Odôvodnenie

Na základe zaistenia bezpečnosti a výkonnosti vyrovnania a v súlade so zásadami CPSS-IOSCO, toto ustanovenie by malo byť doplnené tak, že by mali CSD, v prípade transakcií denominovaných v mene krajiny vyrovnania, vyrovnávať obchody v peniazoch centrálnej banky, pokiaľ je to vhodné a dostupné. Cieľom tejto zmeny a doplnenia je bližšie uviesť, že účty na vyrovnanie platieb v hotovosti by namiesto centrálnych bánk pracujúcich s menou mali viesť v centrálnych bankách vydávajúcich menu.

Zmena a doplnenie 30

Článok 39 navrhovaného nariadenia

„CSD prijmú spoľahlivý rámec riadenia rizík na komplexné riadenie právnych, obchodných, prevádzkových a ďalších rizík.“

„CSD prijmú spoľahlivý rámec riadenia rizík na komplexné riadenie právnych, obchodných, prevádzkových, systémových a ďalších rizík.“

Odôvodnenie

CSD sú považované za trhové infraštruktúry systémovej dôležitosti. Prudenciálne požiadavky, ktoré sa na ne uplatňujú, by preto mali zohľadňovať systémové riziko.

Zmena a doplnenie 31

Článok 40 ods. 2

„2.   CSD navrhne svoje pravidlá, postupy a zmluvy tak, aby sa mohli presadzovať vo všetkých príslušných jurisdikciách aj v prípade zlyhania účastníka.“

„2.   CSD navrhne svoje pravidlá, postupy a zmluvy tak, aby sa mohli presadzovať v prípade zlyhania účastníka.“

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie má editačný charakter. Z vymožiteľnosti pravidiel, postupov a zmlúv možno vyvodiť, že ide o vymožiteľnosť vo všetkých príslušných jurisdikciách.

Zmena a doplnenie 32

Článok 45 ods. 4

„4.   V prípade dočasného prevodu cenných papierov medzi spojenými CSD je spätný prevod cenných papierov zakázaný pred tým, než sa sfinalizuje prvý prevod.“

„4.   V prípade dočasného prevodu cenných papierov medzi spojenými CSD je spätný prevod cenných papierov alebo ich ďalší prevod tretím CSD zakázané pred tým, než sa sfinalizuje prvý prevod.“

Odôvodnenie

Táto zmena a doplnenie reaguje na problém súvisiaci s možnosťou vytvoriť cenné papiere, pri ktorých sa zruší dočasný prevod a dočasne prevedené cenné papiere sa prevedú do ďalšieho CSD. Tieto riziká sa týkajú integrity emisie.

Zmena a doplnenie 33

Článok 45 ods. 8a (nový)

[žiadny text]

„CSD zabezpečí vhodnú štruktúru účtov, aby umožnil účastníkom vrátane ostatných CSD pripojiť sa k jeho systémom. Štruktúra účtov je podporovaná vhodnými mechanizmami vyrovnania, úschovy a rozpočtovými mechanizmami.“

Odôvodnenie

Správne fungovanie spojenia medzi CSD je možné, len ak CSD, s ktorým je spojený ďalší CSD, ponúka vhodnú štruktúru účtov, napr. vo forme súhrnného účtu.

Zmena a doplnenie 34

Článok 45 ods. 9

„9.   ESMA vypracuje po konzultácii s členmi ESCB návrh regulačných technických predpisov s cieľom vymedziť podmienky, ako sa uvádzajú v odseku 3, na základe ktorých každý druh dohody o spojení poskytuje primeranú ochranu spojených CSD a ich účastníkov, najmä keď má CSD v úmysle zúčastňovať sa zúčtovacieho systému cenných papierov prevádzkovaného iným CSD, monitorovania a riadenia dodatočných rizík uvedených v odseku 5 vyplývajúcich z využívania sprostredkovateľov, zosúladeniemetód uvedených v odseku 6, prípady, kedy je zúčtovanie DVP prostredníctvom spojení možné a uskutočniteľné, ako sa uvádza v odseku 7, a metódy jeho posúdenia.“

„9.   ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s členmi ESCB návrh regulačných technických predpisov s cieľom vymedziť podmienky, ako sa uvádzajú v odseku 3, na základe ktorých každý druh dohody o spojení poskytuje primeranú ochranu spojených CSD a ich účastníkov, najmä keď má CSD v úmysle zúčastňovať sa zúčtovacieho systému cenných papierov prevádzkovaného iným CSD, monitorovania a riadenia dodatočných rizík uvedených v odseku 5 vyplývajúcich z využívania sprostredkovateľov,zosúladenia metód uvedených v odseku 6, prípady, kedy je zúčtovanie DVP prostredníctvom spojení možné a uskutočniteľné, ako sa uvádza v odseku 7, ustanovenia odseku [8a] o vhodných štruktúrach účtov vrátane príslušných mechanizmov a metódy jeho posúdenia.“

Odôvodnenie

Účelom zmeny a doplnenia je umožniť, aby ESMA prijal technické predpisy o štruktúre účtov pre spojenia medzi CSD.

Zmena a doplnenie 35

Článok 46

„1.   Všetky otázky týkajúce sa vlastníckych záležitostí v súvislosti s finančnými nástrojmi držanými CSD sa riadia právom krajiny, v ktorej je vedený daný účet.

2.   Keď sa účet používa na zúčtovanie v zúčtovacom systéme cenných papierov, rozhodným právom bude právo, ktorým sa riadi zúčtovací systém cenných papierov.

3.   Keď sa účet nepoužíva na zúčtovanie v zúčtovacom systéme cenných papierov, predpokladá sa, že tento účet je vedený na mieste, kde má CSD svoje zvyčajné sídlo, ako sa ustanovuje v článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008.

4.   Uplatnenie práva krajiny určeného podľa tohto článku znamená uplatnenie platných právnych predpisov tejto krajiny s výnimkou jeho noriem medzinárodného práva súkromného.“

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 2 písm. a), 9 a 10 smernice 98/26/ES, všetky otázky týkajúce sa vlastníckych záležitostí v súvislosti s finančnými nástrojmi držanými CSD sa riadia právom krajiny, v ktorej je vedený daný účet. Predpokladá sa, že účet je vedený na mieste, kde má CSD svoje zvyčajné sídlo, ako sa ustanovuje v článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008.

2.   Ak sa systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi spravujú iným právnym poriadkom ako je právny poriadok členského štátu, v ktorom sa vedie účet a systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi bol určený v súlade článkom 2 smernice 98/26/ES, rozhodným právom je právo, ktorým sa spravuje systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

   

3.   Uplatnenie práva krajiny určeného podľa tohto článku znamená uplatnenie platných právnych predpisov tejto krajiny s výnimkou jeho noriem medzinárodného práva súkromného.“

Odôvodnenie

Navrhované nariadenie obsahuje výnimku z hlavného pravidla uvedeného v článku 46 ods. 1 a umožňuje zvoliť si právny poriadok, ktorým sa bude spravovať účet používaný na vyrovnanie v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi. Pojem systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi je vymedzený ako formálny mechanizmus, ktorý sa spravuje právnym poriadkom členského štátu, ktorý si účastníci zvolili  (3). Keďže sú si účastníci môžu zvoliť právny poriadok, ktorým sa systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi spravuje, je možné si zvoliť právny poriadok rozhodný pre systém zúčtovania obchodov s cennými papiermi uvedený v článku 46 ods. 2 navrhovaného nariadenia, a preto sa môže líšiť of právneho poriadku štátu, v ktorom bol CSD zriadený. Tým sa vytvára právna neistota ohľadom práva, ktorým sa spravuje vyrovnanie cenných papierov na účtoch v CSD. Cieľom zmeny a doplnenia je obmedziť rozsah voľby práva, prihliadajúc na určité špecifické prípady, v ktorých sa právny poriadok štátu, v ktorom sa vedie účet, odlišuje od právneho poriadku, ktorým sa spravujú pravidlá systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

Zmena a doplnenie 36

Článok 52 ods. 2

„2.   […]

Následne po podrobnom posúdení vplyvu, konzultácii s dotknutými podnikmi a po zohľadnení stanovísk EBA,ESMA a ECB Komisia prijme vykonávacie rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 66. Komisia uvedie dôvody pre svoje vykonávacie rozhodnutie.

[…]“

„2.   […]

Následne po podrobnom posúdení vplyvu, konzultácii s dotknutými CSD a po zohľadnení stanovískEBA, ESMA, ECB a orgánov dohľadu a posudku ESRB Komisia prijme vykonávacie rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 66. Komisia uvedie dôvody pre svoje vykonávacie rozhodnutie.

[…]“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je objasniť, že dotknutými podnikmi sú CSD, a že aj ESRB poskytne Komisii svoj posudok.

Zmena a doplnenie 37

Článok 52 ods. 3

„3.   CSD, ktorý má v úmysle zúčtovať peňažné časti všetkých alebo časti jeho zúčtovacích systémov cenných papierov v súlade s článkom 37 ods. 2 tohto nariadenia, získa povolenie určiť na tento účel oprávnenú úverovú inštitúciu, ako sa uvádza v hlave II smernice 2006/48/ES, pokiaľ príslušný orgán uvedený v článku 53 ods. 1 tohto nariadenia na základe dostupných dôkazov nepreukáže, že vystavenie jednej úverovej inštitúcie koncentrácii rizík podľa článku 57 ods. 3 a 4 tohto nariadenia nie je dostatočne zmiernené. V tomto druhom prípade príslušný orgán uvedený v článku 53 ods. 1 môže od CSD vyžadovať, aby určil viac ako jednu úverovú inštitúciu. Určené úverové inštitúcie sa považujú za zúčtovacích agentov. “

„3.   CSD, ktorý má v úmysle zúčtovať peňažné časti všetkých alebo časti jeho zúčtovacích systémov cenných papierov v súlade s článkom 37 ods. 2 tohto nariadenia, získa povolenie určiť na tento účel oprávnenú úverovú inštitúciu, ako sa uvádza v hlave II smernice 2006/48/ES, pokiaľ príslušný orgán uvedený v článku 53 ods. 1 tohto nariadenia na základe dostupných dôkazov nepreukáže, že vystavenie jednej úverovej inštitúcie koncentrácii rizík podľa článku 57 ods. 3 a 4 tohto nariadenia nie je dostatočne zmiernené. V tomto druhom prípade príslušný orgán uvedený v článku 53 ods. 1 môže od CSD vyžadovať, aby určil viac ako jednu úverovú inštitúciu. Určené úverové inštitúcie sa považujú za zúčtovacích agentov, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. d) smernice 98/26/ES.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je objasniť, že sa má určená úverová inštitúcia považovať za zúčtovacieho agenta v zmysle smernice 98/26/ES pre peňažné časti transakcií s cennými papiermi, čím sa zaisťuje definitívnosť prevodných príkazov týkajúcich sa tejto peňažnej časti.

Zmena a doplnenie 38

Článok 53 ods. 5

„5.   ESMA vypracuje po konzultácii s členmi ESCB návrhy regulačných technických predpisov s cieľom upresniť informácie, ktoré žiadajúci CSD predloží príslušnému orgánu.

[…]“

„5.   ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s členmi ESCB a EBA návrhy regulačných technických predpisov s cieľom upresniť informácie, ktoré žiadajúci CSD predloží príslušnému orgánu.

[…]“

Odôvodnenie

Cieľom zmeny a doplnenia je zapojiť EBA do vytvárania návrhov regulačných predpisov uvedených v článku 53 ods. 5, keďže sa predmet týchto predpisov týka informácií o úverových inštitúciách.


(1)  Tučným písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtknutrým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Pozri najmä smernicu 98/26/ES, ktorá namiesto rozhodného práva obsahuje zmienku práve, ktorým sa systém spravuje.

(3)  V tejto súvislosti pozri článok 2 smernice 98/26/ES, ktorá namiesto rozhodného práva obsahuje zmienku práve, ktorým sa systém spravuje.