13.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 310/12


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 1 august 2012

cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Introducere și temei juridic

La 3 aprilie 2012, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories — CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”). La 19 aprilie 2012, BCE a primit și din partea Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la regulamentul propus.

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât regulamentul propus conține dispoziții care au legătură cu definirea și punerea în aplicare de către BCE a politicii monetare din zona euro și cu promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți, în temeiul articolului 127 alineatul (2) din tratat, precum și cu contribuția BCE la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar, în temeiul articolului 127 alineatul (5) din tratat. În plus, articolul 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) prevede că BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

Regulamentul propus va face parte, împreună cu Directiva 2004/39/CE (2) și cu propunerea de regulament privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (3), din cadrul de reglementare a infrastructurilor pieței și a locurilor de tranzacționare. Datorită dimensiunii, complexității și interconectării lor sistemice, CSD sunt considerați importanți din punct de vedere sistemic (4) și, în consecință, necesită un cadru de reglementare global pentru supraveghere și control, care să combine instrumente micro- și macroprudențiale. BCE sprijină cu fermitate propunerea Comisiei de consolidare a cadrului juridic aplicabil CSD și de armonizare a normelor care stau la baza funcționării, autorizării și supravegherii CDS, precum și a celor privind emiterea, deținerea și transferul instrumentelor financiare în Uniune prin intermediul acestor CSD (5).

Eurosistemul dezvoltă în prezent sistemul TARGET2-Securities (T2S) care are drept obiectiv crearea unui instrument (motor) unic de decontare la nivelul Europei. În același context, BCE sprijină cu fermitate regulamentul propus care va îmbunătăți condițiile juridice și operaționale pentru decontarea transfrontalieră în cadrul Uniunii în general și în cadrul sistemului TS2 în special. În această privință, BCE recomandă ca atât regulamentul propus, cât și actele corespunzătoare de punere în aplicare a acestuia să fie adoptate înainte de lansarea TS2, care este planificată pentru luna iunie 2015.

1.   Domeniul de aplicare al regulamentului

Regulamentul propus prevede cerințe uniforme pentru decontarea instrumentelor financiare (6). Potrivit Directivei 2004/39/CE (7), „instrumentele financiare” includ valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, părți (a se citi: unități emise) de organisme de plasament colectiv, contracte derivate, contracte financiare pentru diferențe și contracte financiare referitoare la autorizații pentru emisiuni (a se citi: certificate de emisii). BCE observă în această privință că regulamentul propus nu definește „instrumentele financiare” și că anumite părți ale acestuia se aplică numai „titlurilor de valoare” sau instrumentelor financiare (8), în timp ce altele se aplică și instrumentelor piețelor monetare (9), unităților emise de organisme de plasament colectiv și certificatelor de emisii (10). În plus, regulamentul propus definește CSD ca fiind persoane juridice care gestionează un sistem de decontare a instrumentelor financiare și care furnizează cel puțin un alt serviciu de bază prevăzut în anexă (11). BCE este de opinie că trebuie reglementate toate cele trei servicii de bază. În aceste condiții, din motive de claritate juridică, BCE recomandă clarificarea suplimentară a domeniului de aplicare al regulamentului propus, atât în ceea ce privește tipul de instrumente căruia i se aplică, cât și definiția CSD.

Definiția CSD ar trebui modificată în vederea evitării arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din crearea de către CSD a două sau trei entități juridice care să desfășoare activități de bază diferite fără a intra sub incidența regulamentului aplicabil CDS. BCE apreciază că fiecare dintre persoanele juridice care oferă unul dintre cele trei servicii de bază indicate în secțiunea A din anexă ar trebui să intre în sfera de aplicare a regulamentului.

2.   Cooperarea dintre autorități

2.1.

Regulamentul propus acordă un rol predominant autorităților de supraveghere competente și un rol secundar membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) ca autorități relevante în ceea ce privește CSD. Având în vedere rolul băncilor centrale de autorități de supraveghere și/sau de bănci centrale emitente, precum și faptul că băncile centrale utilizează serviciile CSD pentru decontarea operațiunilor de politică monetară, regulamentul propus ar trebui să asigure că puterile autorităților competente și cele ale Autorității europene pentru instrumente financiare și piețe (AEVMP) sunt completate și echilibrate printr-o implicare adecvată a membrilor SEBC. Băncile centrale și autoritățile de reglementare a instrumentelor financiare din cadrul Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) și al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au recunoscut importanța reglementării, supravegherii și monitorizării în domeniul infrastructurilor piețelor financiare, inclusiv în domeniul CSD (12). BCE consideră că regulamentul propus ar trebui să fie consecvent cu principiile CPSS-IOSCO. Între autoritățile competente și membrii SEBC trebuie promovată o cooperare strânsă și efectivă, atât din perspectiva monitorizării, cât și din perspectiva calității acestora de bănci centrale emitente, însă fără a aduce atingere competențelor băncilor centrale (13).

2.2.

BCE observă, de asemenea, că regulamentul propus identifică deja mai multe domenii de cooperare și sugerează câteva domenii suplimentare atunci când consideră că este necesară și implicarea AEVMP-SEBC. În plus, BCE subliniază necesitatea unei colaborări între AEVMP-SEBC în ceea ce privește elaborarea proiectelor de standarde tehnice. Aceasta ar trebui să asigure că membrii SEBC nu trebuie să introducă cerințe suplimentare și potențial diferite în cadrul unor măsuri de monitorizare, inclusiv acte juridice. În plus, această colaborare ar evita necesitatea evaluării continue a CSD care iau parte la decontarea operațiunilor de politică monetară în ceea ce privește respectarea standardelor utilizatorului (14), care ar fi altfel necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor juridice care îi revin SEBC. Schimbul oportun și adecvat de informații necesare, inclusiv pentru scopuri de stabilitate financiară, de monitorizare și statistice, prezintă, de asemenea, o importanță deosebită în acest context.

2.3.

Proiectul de regulament ar trebui așadar să stabilească norme de cooperare care să permită autorităților competente și autorităților relevante să își îndeplinească responsabilitățile atât în context intern, cât și în context transfrontalier, în conformitate cu principiile CPSS-IOSCO (15). Regulamentul propus ar trebui să faciliteze supravegherea și monitorizarea cuprinzătoare într-un context transfrontalier dată fiind evoluția preconizată a operațiunilor și decontărilor transfrontaliere, precum și legăturile dintre CSD, o caracteristică ce va fi facilitată și chiar promovată prin lansarea platformei comune TS2. Autoritățile competente ar trebui să aibă la dispoziție opțiunea de a decide asupra formei adecvate a acordurilor de cooperare. În acest context, opțiunea de instituire a unor colegii de autorități poate fi avută în vedere în special în situația în care CSD se angajează în activități transfrontaliere prin intermediul unei sucursale sau filiale sau în cazul în care furnizarea de servicii transfrontaliere devine substanțială (16).

3.   Supravegherea macroprudențială

Deja s-a constatat faptul că infrastructurile robuste ale piețelor financiare, inclusiv sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituie o contribuție esențială la stabilitatea financiară prin reducerea riscului sistemic (17). BCE observă că supravegherea macroprudențială realizată de Comitetul european pentru risc sistemic și de autoritățile naționale competente, după caz, ar trebui să fie exercitată fără a aduce atingere competențelor membrilor SEBC.

4.   Decontarea în banii băncii centrale

Regulamentul propus permite CSD să ofere servicii de decontare în numerar în banii băncii comerciale atunci când decontarea în banii băncii centrale nu este practică și posibilă (18). Acest lucru este în conformitate cu principiile CPSS-IOSCO și cu recomandările SEBC-CESR (19), subliniind că lichiditatea băncii centrale și banii băncii comerciale nu constituie opțiuni echivalente din perspectiva riscului. În cazul în care un CSD are permisiunea de a oferi servicii de decontare în numerar în banii băncii comerciale, acesta ar trebui să aibă obligația de a stabili criterii stricte pentru instituția de credit care acționează ca bancă de decontare și de a monitoriza respectarea acestora (20). BCE apreciază, de asemenea, faptul că regulamentul propus nu reglementează accesul la creditele acordate de banca centrală, inclusiv asistența privind lichiditatea în caz de urgență care este o prerogativă a băncilor centrale și care este legat în mod direct de politica monetară.

5.   CDS și serviciile auxiliare de tip bancar

5.1.

Regulamentul prevede că CSD nu pot furniza ei înșiși niciun fel de servicii auxiliare de tip bancar și că, în schimb, aceștia ar trebui să fie autorizați să desemneze una sau mai multe instituții de credit pentru a efectua anumite tipuri de servicii auxiliare de tip bancar definite în regulamentul propus. Cu toate acestea, prin derogare și luând în considerare anumite măsuri de siguranță, anumiți CSD pot primi o autorizație limitată pentru furnizarea unor astfel de servicii (21).

5.2.

Aceasta impune realizarea unei verificări aprofundate în vederea asigurării consecvenței cu normele Uniunii în materie de concurență și cu cadrele legislative bancare și de supraveghere macroprudențială (22), precum și o repartizare adecvată a sarcinilor între autoritățile de supraveghere a CSD și autoritățile de supraveghere bancară. În acest sens, și astfel cum a fost subliniat într-un aviz anterior, BCE este în favoarea implicării sistematice a Autorității bancare europene (ABE) în realizarea oricărei analize tehnice prealabile cu privire la legislația bancară a Uniunii (23).

Mai exact, regulamentul propus distinge între serviciile auxiliare de tip bancar pentru participanții la un sistem de decontare a instrumentelor financiare, legate de serviciul de decontare, pe de o parte, și serviciile auxiliare de tip bancar legate de alte servicii de bază sau auxiliare, pe de altă parte (24). De asemenea, regulamentul propus abilitează Comisia să adopte acte delegate pentru specificarea acestor servicii auxiliare (25). BCE este de opinie că distincția de mai sus nu este clară și că serviciile auxiliare de tip bancar menționate ar trebui aliniate într-o măsură cât mai mare posibil la terminologia utilizată în legislația bancară europeană.

5.3.

Cadrul pentru furnizarea serviciilor bancare auxiliare ar trebui să se bazeze pe o diminuare corespunzătoare a riscurilor, protejând în același timp nivelul de eficiență al CSD în furnizarea serviciilor lor. Având în vedere importanța majoră a acestui aspect, poate fi asigurată o evaluare mai cuprinzătoare a diverselor opțiuni pentru furnizarea serviciilor bancare auxiliare. O astfel de evaluare ar ajuta la stabilirea detaliată a (a) diferitelor riscuri, inclusiv riscurile pe care le poate implica restructurarea, precum și a riscurilor juridice, de credit, de lichiditate, operaționale și comerciale, și a (b) profilelor de eficiență inerente acestor opțiuni și ar ajuta la definirea celui mai sigur și mai eficient model. BCE este pregătită să contribuie la realizarea unei astfel de evaluări.

În plus, ar trebui să nu existe nicio îndoială cu privire la sfera exactă a serviciilor bancare auxiliare pe care ar fi autorizate să le furnizeze instituțiile de credit desemnate (26), cu privire la cerințele prudențiale pe care acestea ar trebui să le respecte și gradul lor de autonomie față de cadrul legislativ bancar (27).

5.4.

Regulamentul propus limitează serviciile care trebuie furnizate de o instituție de credit desemnată care aparține aceluiași grup ca CSD (28). BCE înțelege că limitarea este determinată de considerații legate de risc, în special de evitarea efectelor de propagare. BCE recomandă extinderea acestei limitări la toate instituțiile de credit care furnizează participanților la un sistem de decontare a instrumentelor financiare serviciile bancare enumerate în secțiunea C din anexă, ținând cont de efectele negative potențiale asupra capacității CSD de a continua să își îndeplinească funcțiile, în special cele bazate pe un mecanism livrare-contra-plată, în cazul restructurării sau insolvenței instituției de credit.

5.5.

În sfârșit, BCE consideră că procedura propusă pentru acordarea unei derogări este destul de complexă și ar putea fi simplificată în vederea atingerii gradului necesar de securitate și uniformitate. În special, pentru a stabili dacă o derogare poate sau nu poate fi acordată, ar trebui asigurată adoptarea unor criterii obiective, inclusiv a unor criterii cantitative, dacă este posibil, pe lângă criteriile calitative necesare prevăzute în propunere.

6.   Consecvența cu standardele globale aplicabile CSD

Regulamentul propus recunoaște că regulamentul ar trebui să dea curs recomandărilor existente formulate de CPSS-IOSCO (29). Cu toate acestea, există anumite neconcordanțe între principiile CPSS-IOSCO și regulamentul propus, a căror soluționare BCE o recomandă. De exemplu, cerințele privind participarea ierarhizată (30) nu sunt prevăzute în regulamentul propus. În plus, regulamentul propus menționează necesitatea gestionării riscurilor rezultate din interdependență (31) numai în contextual riscului operațional (32). Există, de asemenea, neconcordanțe în ceea ce privește gestionarea riscului de lichiditate (33), mai exact, regulamentul propus nu distinge între sistemele de decontare pe bază netă amânate (DNS — deferred net settlement systems) care oferă o garanție de decontare și DNS care nu oferă o astfel de garanție. Acest lucru nu este în conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, care impun ca DNS care oferă o garanție de decontare să acopere integral expunerile de credit și de lichiditate și ca DNS care nu oferă o garanție de decontare să acopere expunerile de credit la cei mai mari doi participanți și societățile afiliate ale acestora și expunerile de lichiditate la cel mai mare participant și societățile sale afiliate.

7.   Externalizarea către entități publice

Regulamentul propus introduce cerințe pe care CSD trebuie să le îndeplinească atunci când externalizează o parte din activități (34). Situațiile în care CSD externalizează anumite operațiuni către entități publice sunt exceptate, cu condiția ca această externalizare să fie guvernată de un cadru juridic, de reglementare și operațional adecvat. BCE observă că această derogare este aplicabilă proiectul T2S curent dezvoltat de Eurosistem. BCE apreciază această derogare, care ține seama de faptul că o astfel de externalizare poate aduce beneficii semnificative economiei, contribuie la îndeplinirea sarcinilor Eurosistemului și face obiectul unui acord cadru care include măsuri de siguranță (35).

8.   Conflictul de legi

Regulamentul propus prevede, ca regulă generală, că toate aspectele care țin de proprietate și afectează instrumentele financiare deținute de un CSD sunt reglementate de legislația țării în care este păstrat contul (36). Întrucât această normă generală este consecventă cu abordarea din alte acte juridice ale Uniunii conform căreia aspectelor care țin de proprietate și afectează instrumentele financiare li se aplică legea locului intermediarului relevant (37), BCE obiectează ferm față de introducerea unor norme suplimentare cu privire la conflictul de legi, care ar fi incompatibile cu legislația existentă a Uniunii și ar aduce atingere securității juridice (38).

În plus, și astfel cum s-a arătat într-un aviz anterior, deși o normă clară și simplă privind conflictul de legi pentru toate aspectele legate de titlurile de valoare în formă dematerializată este importantă pentru deținerea și transferul transfrontaliere de instrumente financiare în mod eficient și sigur, aplicarea practică a unui singur regim privind conflictul de legi pentru compensarea și decontarea transfrontalieră a titlurilor de valoare în cadrul Uniunii continuă să evidențieze diferențele dintre statele membre cu privire la interpretarea „localizării contului” (39). În această privință, BCE consideră că este necesar să se armonizeze diferitele cadre juridice ale Uniunii cu privire la deținerea și înstrăinarea instrumentelor financiare și exercitarea drepturilor conexe instrumentelor financiare în conformitate cu raportul final al Grupului pentru securitatea juridică (40).

9.   Regimul specific pentru restructurarea CSD

Întrucât regulamentul propus nu conține un regim specific și exhaustiv pentru restructurarea CSD, BCE recomandă adoptarea unui astfel de regim.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 1 august 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 final.

(2)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele valorilor mobiliare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1). În prezent face obiectul revizuirii. A se vedea propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele valorilor mobiliare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului, COM(2011) 656 final, și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele valorilor mobiliare și de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții, COM(2011) 652 final.

(3)  A se vedea propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții, COM(2010) 484 final.

(4)  A se vedea primul paragraf din expunerea de motive la regulamentul propus.

(5)  A se vedea, de asemenea, răspunsul serviciilor BCE din 22 martie 2011 (denumit în continuare „răspunsul BCE”) adresat consultării publice inițiate de Comisie cu privire la depozitarii centrali de valori mobiliare și armonizarea anumitor aspecte privind decontarea valorilor mobiliare în Uniunea Europeană (denumită în continuare „consultarea Comisiei”). Răspunsul BCE este disponibil pe website-ul BCE la adresă: http://www.ecb.int

(6)  A se vedea articolul 1 alineatul (1) din regulamentul propus.

(7)  Directiva 2004/39/CE. Propunerea Comisiei de abrogare a Directivei 2004/39/CE (a se vedea nota de subsol 2) include și noțiunea de „certificate de emisii”.

(8)  A se vedea articolul 4 punctul 18 din Directiva 2004/39/CE.

(9)  A se vedea articolul 4 punctul 19 din Directiva 2004/39/CE.

(10)  Certificatele de emisii sunt definite în regulamentul propus prin referire la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(11)  A se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul 1 și secțiunea A din anexa la regulamentul propus.

(12)  A se vedea CPSS-IOSCO, „Principles for financial market infrastructures” (Principiile infrastructurilor piețelor financiare), aprilie 2012, disponibil pe website-ul BIS, la adresa http://www.bis.org, în special capitolul 4 (denumit în continuare „principiile CPSS-IOSCO”).

(13)  A se vedea Avizul BCE CON/2011/1 din 13 ianuarie 2011 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții (JO C 57, 23.2.2011, p. 1). Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu

(14)  „Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations” (Standarde de utilizare a sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare din Uniunea Europeană în cadrul operațiunilor de creditare ale SEBC), Institutul Monetar European, ianuarie 1998.

(15)  A se vedea în special responsabilitatea E (cooperarea cu alte autorități) din cadrul principiilor CPSS-IOSCO.

(16)  Atât cadrul legislativ EMIR al Uniunii Europene și Directiva 2006/48/CE privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (JO L 177, 30.6.2006, p. 1), cât și principiile CPSS-IOSCO prevăd deja instituirea de colegii.

(17)  A se vedea Consiliul pentru Stabilitate Financiară, „Reducerea riscului moral prezentat de instituțiile financiare de importanță sistemică – recomandări și termene”, octombrie 2010, p. 8.

(18)  Articolul 37 alineatul (2) din regulamentul propus.

(19)  A se vedea în acest sens principiul 9 din principiile CPSS-IOSCO și recomandarea 10 din documentul SEBC-CERS „Recomandări pentru sistemele de decontare a valorilor mobiliare și recomandări pentru contrapartidele centrale din Uniunea Europeană”, mai 2009 (denumit în continuare „recomandările SEBC-CESR”).

(20)  A se vedea în acest sens principiul 9 din principiile CPSS-IOSCO și recomandarea 10 din recomandările SEBC-CESR.

(21)  A se vedea în special titlul IV și secțiunea C din anexa la regulamentul propus.

(22)  A se vedea Directiva 2006/48/CE și modificările discutate în prezent în cadrul propunerilor de compromis al președinției.

(23)  A se vedea în acest sens paragraful 3.2 din Avizul BCE CON/2012/5 din 25 ianuarie 2012 cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și o propunere de regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (JO C 105, 11.4.2012, p. 1).

(24)  A se vedea secțiunea C din anexa la regulamentul propus.

(25)  A se vedea articolul 2 alineatul (2) din regulamentul propus.

(26)  Articolul 54 din regulamentul propus.

(27)  A se vedea în această privință articolele 57 și 58 din regulamentul propus.

(28)  A se vedea articolul 52 alineatul (5) din regulamentul propus.

(29)  A se vedea considerentul 25 din regulamentul propus.

(30)  A se vedea principiul 19 din principiile CPSS-IOSCO.

(31)  A se vedea principiul 3 din principiile CPSS-IOSCO.

(32)  Articolul 42 alineatul (6) din regulamentul propus.

(33)  A se vedea principiul 7 din principiile CPSS-IOSCO și articolul 57 din regulamentul propus.

(34)  A se vedea articolul 28 din regulamentul propus.

(35)  A se vedea consultarea Comisiei și răspunsul BCE.

(36)  A se vedea articolul 46 alineatul (1) din regulamentul propus.

(37)  A se vedea articolul 9 din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45), articolul 9 din Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43), și articolul 24 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15).

(38)  A se vedea articolul 46 alineatul (2) din regulamentul propus.

(39)  A se vedea în această privință paragraful 8 din Avizul BCE CON/2008/37 din 7 august 2008 cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 98/26/CE și a Directivei 2002/47/CE (JO C 216, 23.8.2008, p. 1).

(40)  A se vedea: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 6

„(6)

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a solicitat, la 20 octombrie 2010, infrastructuri cheie mai solide ale pieței și a cerut revizuirea și ameliorarea standardelor existente. Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) al Băncii Reglementelor Internaționale (BIS) și Organizația Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (OISCO) sunt pe cale de a finaliza proiectul de standarde globale. Acestea urmează să înlocuiască recomandările BIS din 2001, care în 2009 au fost adaptate la nivel european, prin orientări cu caracter neobligatoriu, de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și de Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR).”

„(6)

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a solicitat, la 20 octombrie 2010, infrastructuri-cheie mai solide ale pieței și a cerut revizuirea și ameliorarea standardelor existente. În aprilie 2012, Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) al Băncii Reglementelor Internaționale (BIS) și Organizația Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (OISCO) au publicat principiile aplicabile infrastructurilor piețelor financiare. Acesteprincipii înlocuiesc recomandările CPSS-IOSCO privind sistemele de decontare a valorilor mobiliare din 2001, care în au fost puse în aplicare la nivelul Uniunii prin recomandările privind sistemele de decontare a valorilor mobiliare și contrapărțile centrale adoptate în comun în mai 2009, de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și de Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR)”.

Explicație

Această modificare ia în considerare adoptarea principiilor CPSS-IOSCO și clarifică trimiterea la SEBC-CESR.

Modificarea 2

Considerentul 8

„(8)

Una dintre misiunile fundamentale ale SEBC este de a promova o bună funcționare a sistemelor de plăți. În acest sens, membrii SEBC exercită supravegherea, asigurând funcționarea eficientă și sigură a sistemelor de compensare și de plăți. Membrii SEBC acționează deseori ca agenți de decontare pentru etapa în numerar a tranzacțiilor cu instrumente financiare. De asemenea, sunt clienți importanți ai CSD, care gestionează adesea constituirea de garanții în cadrul operațiunilor de politică monetară. Membrii SEBC trebuie să fie în continuare implicați îndeaproape, prin consultarea în procesul de autorizare și supraveghere a CSD, de recunoaștere a CSD din țări terțe și de aprobare a conexiunilor între CSD. De asemenea, trebuie să fie implicați îndeaproape, prin consultarea în procesul de stabilire a reglementărilor și de implementare a standardelor tehnice, precum și a orientărilor și recomandărilor. Dispozițiile prezentului regulament trebuie să se aplice fără a aduce atingere responsabilităților Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale (BCN) de a asigura eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în țări terțe.”

„(8)

Una dintre misiunile fundamentale ale SEBC este de a promova o bună funcționare a sistemelor de plăți. În acest sens, membrii SEBC exercită supravegherea, asigurând funcționarea eficientă și sigură a sistemelor de compensare și de plăți. Membrii SEBC acționează deseori ca agenți de decontare pentru etapa în numerar a tranzacțiilor cu instrumente financiare. De asemenea, sunt clienți importanți ai CSD, care gestionează adesea constituirea de garanții în cadrul operațiunilor de politică monetară. Membrii SEBC trebuie să fie în continuare implicați, și consultați îndeaproape în procesul de autorizare și supraveghere a CSD, de recunoaștere a CSD din țări terțe și de aprobare a conexiunilor între CSD. Pentru a împiedica elaborarea unor seturi de norme paralele, aceștia, trebuie să fie, de asemenea, implicați , și consultați îndeaproape în procesul de stabilire a reglementărilor și de implementare a standardelor tehnice, precum și a orientărilor și recomandărilor. Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere responsabilităților Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale (BCN) de a asigura eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în țări terțe. Accesul membrilor SEBC la informații este esențial pentru îndeplinirea adecvată a obligațiilor lor de supraveghere a infrastructurilor piețelor financiare, precum și pentru funcționarea unei bănci centrale emitente”.

Explicație

Modificarea are drept obiectiv să sublinieze importanța unei cooperări strânse și egale între AEVMP și SEBC atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice. Aceasta se referă, de asemenea, accesul la informații al participanților relevanți și sprijină modificarea articolului 20.

Modificarea 3

Considerentul 25

„(25)

Având în vedere natura globală a piețelor financiare și importanța sistemică a CSD, este necesar să se asigure convergența la nivel internațional a cerințelor prudențiale la care sunt supuse acestea. Dispozițiile prezentului regulament trebuie să dea curs recomandărilor existente formulate de CPSS-IOSCO și de SEBC-CESR. AEVMP trebuie să ia în considerare standardele existente și evoluția viitoare a acestora atunci când elaborează sau propune revizuirea proiectelor de standarde de reglementare tehnice și de implementare, precum și a orientărilor și recomandărilor prevăzute în prezentul regulament.”

„(25)

Având în vedere natura globală a piețelor financiare și importanța sistemică a CSD, este necesar să se asigure convergența la nivel internațional a cerințelor prudențiale la care sunt supuse acestea. Dispozițiile prezentului regulament trebuie să dea curs principiilor existente formulate de CPSS-IOSCO cu privire la infrastructurile piețelor financiare și recomandărilor formulate de SEBC-CESR cu privire la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, precum și recomandărilor pentru contrapărțile centrale din Uniunea Europeană. AEVMP trebuie să ia în considerare standardele existente și evoluția viitoare a acestora atunci când propune proiecte de standarde de reglementare tehnice și de implementare, precum și orientări și recomandărie la care se face trimitere în prezentul regulament”.

Explicație

Modificarea urmărește să clarifice textul acestui considerent și ia în considerare adoptarea principiilor CPSS-IOSCO.

Modificarea 4

Considerentul 35

„(35)

Siguranța acordurilor de conexiune încheiate între CSD trebuie să facă obiectul unor cerințe specifice pentru a permite accesul participanților fiecărui CSD la alte sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Cerința de a furniza servicii auxiliare de tip bancar prin entități juridice distincte nu trebuie să împiedice CSD să beneficieze de astfel de servicii, în special în cazul în care participă la un sistem de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD. Este foarte important ca orice riscuri potențiale rezultate din acordurile de conexiune, precum riscurile de credit, de lichiditate, organizatorice sau orice alt tip de riscuri relevante pentru CSD să fie pe deplin contracarate. În ceea ce privește conexiunile de interoperabilitate, este important ca sistemele conectate să aibă momente identice pentru introducerea în sistem a ordinelor de transfer, irevocabilitatea ordinelor de transfer și finalizarea transferurilor de instrumente financiare și de numerar. Aceleași principii trebuie să se aplice în cazul CSD care utilizează o infrastructură IT comună pentru decontare.”

„(35)

Siguranța acordurilor de conexiune încheiate între CSD trebuie să facă obiectul unor cerințe specifice pentru a permite accesul participanților fiecărui CSD la alte sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Cerința de a furniza servicii auxiliare de tip bancar prin entități juridice distincte nu trebuie să împiedice CSD să beneficieze de astfel de servicii, în special în cazul în care participă la un sistem de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD. Este foarte important ca toate riscurile potențiale rezultate din acordurile de conexiune, precum riscurile de credit, de lichiditate, organizatorice sau orice alt tip de riscuri relevante pentru CSD să fie pe deplin contracarate. În ceea ce privește conexiunile de interoperabilitate, Directiva 98/26/CE prevede că sistemele trebuie să asigure, în măsura în care acest lucru este posibil, coordonarea normelor lor cu privire la momentele pentru introducerea în sistem a ordinelor de transfer, irevocabilitatea ordinelor de transfer și finalizarea transferurilor de instrumente financiare și de numerar. Aceleași principii trebuie să se aplice în cazul CSD care utilizează o infrastructură IT comună pentru decontare”.

Explicație

Modificarea introduce o trimitere la Directiva 98/26/CE întrucât articolul 3 alineatul (4) din aceasta prevede că sistemele trebuie să coordoneze, în măsura în care este posibil, normele tuturor sistemelor interoperabile în cauză. A se vedea, de asemenea, propunerea de adăugare a unui nou alineat la articolul 45 din regulamentul propus.

Modificarea 5

Articolul 1 alineatul (4) și articolul 1 alineatul (5) (nou)

„(4)   Articolele 9 - 18 și articolul 20, precum și dispozițiile titlului IV nu se aplică membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), altor organisme naționale ale statelor membre care îndeplinesc funcții similare, și nici organismelor publice ale statelor membre însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în acest proces.”

„(4)   Prezentul regulament nu se aplică membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), și nici organismelor publice ale statelor membre însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în acest proces.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (4), prezentul regulament, cu excepția articolului 7 alineatul (1) și a articolelor 9-18, 20, 25 și 44, precum și a dispozițiilor din titlul IV, se aplică membrilor SEBC atunci când gestionează un sistem de decontare a instrumentelor financiare și furnizează serviciile de bază enumerate în secțiunea A din anexă”.

Explicație

BCE sprijină acordarea unei derogări generale de la legislația privind serviciile financiare pentru membrii SEBC. În același timp, BCE sprijină aplicarea regulamentului propus, cu excepția cerințelor de autorizare și de supraveghere prevăzute la articolele 9-18 și 20 și în titlul IV, în cazul membrilor SEBC care gestionează sisteme de decontare a instrumentelor financiare. Modificarea urmărește să se prevadă acest lucru. În plus, trimiterea la alte organisme naționale ale statelor membre care îndeplinesc funcții similare este eliminată întrucât, având în vedere trimiterea la membrii SEBC, este redundantă.

Modificarea 6

Articolul 2 alineatul (1)

„ «depozitar central de instrumente financiare» (CSD) înseamnă o persoană juridică care gestionează un sistem de decontare a instrumentelor financiare prevăzut la punctul 3 din secțiunea A din anexă și care furnizează cel puțin un alt serviciu de bază prevăzut la secțiunea A din anexă;”

„ «depozitar central de instrumente financiare» (CSD) înseamnă o persoană juridică care furnizează cel puțin unul dintre serviciiile de bază prevăzute la secțiunea A din anexă;”

Explicație

Modificarea schimbă definiția CSD în vederea evitării arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din crearea de către CSD a două sau trei entități juridice care să îndeplinească activități de bază diferite fără a intra sub incidența regulamentului aplicabil CSD. BCE consideră că toate persoanele juridice care oferă unul dintre cele trei servicii de bază indicate în secțiunea A din anexă ar trebui să intre în domeniul de aplicare al regulamentului.

Modificarea 7

Articolul 3 alineatul (1)

„(1)   Societățile care emit instrumente financiare care sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate iau măsuri ca aceste instrumente financiare să fie reprezentate prin înscriere în cont ca imobilizare, prin emiterea unei note globale, care reprezintă întreaga emisiune, sau după o emisiune directă de instrumente financiare, în formă dematerializată.”

„(1)   Entitățile juridice care emit instrumente financiare care sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate iau măsuri ca aceste instrumente financiare să fie reprezentate prin înscriere în cont ca imobilizare, prin emiterea unei note globale, care reprezintă întreaga emisiune, sau după o emisiune directă de instrumente financiare, în formă dematerializată”.

Explicație

Valorile mobiliare pot fi emise de societăți și de alte entități juridice, precum statele membre, autoritățile regionale sau locale ale statelor membre sau organismele publice internaționale. Se propune extinderea domeniului de aplicare al articolului 3 alineatul (1) din regulamentul propus pentru a include alți emitenți decât societățile, prin înlocuirea noțiunii „societăți”cu noțiunea „entități juridice”. Dacă propunerea este acceptată, articolul 4 alineatul (1) din regulamentul propus trebuie, de asemenea, modificat în mod corespunzător.

Modificarea 8

Articolul 6 alineatul (4)

„(4)   Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează, în consultare cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile procedurilor necesare pentru a permite confirmarea detaliilor relevante ale tranzacțiilor și a facilita decontarea, prevăzute la alineatele (1) și (2), precum și detaliile instrumentelor de monitorizare pentru identificarea cazurilor probabile de neexecutare a decontării, prevăzute la alineatul (3).

[…]”

„Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează, în strânsă colaborare cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile procedurilor necesare pentru a permite confirmarea detaliilor relevante ale tranzacțiilor și a facilita decontarea, prevăzute la alineatele (1) și (2), precum și detaliile instrumentelor de monitorizare pentru identificarea cazurilor probabile de neexecutare a decontării, prevăzute la alineatul (3).

[…]”

Explicație

Modificarea urmărește să asigure implicarea adecvată a SEBC în elaborarea standardelor de reglementare de AEVMP.

Modificarea 9

Articolul 7 alineatul (1)

„(1)   Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care îl gestionează, CSD instituie un sistem care monitorizează cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu instrumentele financiare menționate la articolul 5 alineatul (1). CSD transmit rapoarte periodice autorității competente și oricărei persoane care are un interes legitim, cuprinzând numărul de cazuri de neexecutare a decontării și detaliile legate de acestea, precum și orice alte informații relevante. Autoritățile competente comunică AEVMP orice informații relevante cu privire la cazurile de neexecutare a decontării.”

„(1)   Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care îl gestionează, CSD instituie un sistem care monitorizează cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu instrumentele financiare menționate la articolul 5 alineatul (1). CSD transmit rapoarte periodice autorității competente, autorităților menționate la articolul 11 și oricărei persoane care are un interes legitim, cuprinzând numărul de cazuri de neexecutare a decontării și detaliile legate de acestea, precum și orice altă informație relevantă. Autoritățile competente comunică AEVMP orice informație relevantă cu privire la cazurile de neexecutare a decontării”.

Explicație

Modificarea propusă urmărește să asigure furnizarea de informații oportune și adecvate atât autorităților competente, cât și membrilor SEBC.

Modificarea 10

Articolul 8

„(1)   Autoritatea competentă din statul membru a cărui legislație este aplicabilă sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un CSD este competentă să garanteze aplicarea articolelor 6 și 7 și să monitorizeze sancțiunile impuse, în strânsă colaborare cu autoritățile competente pentru supravegherea piețelor reglementate, MTF, OTF și CCP menționate la articolul 7. În mod concret, autoritățile trebuie să monitorizeze aplicarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatele (2) și (4) și a măsurilor prevăzute la articolul 7 alineatul (6).

(2)   Pentru a asigura coerența, eficiența și eficacitatea practicilor în materie de supraveghere în cadrul Uniunii în ceea ce privește articolele 6 și 7 din prezentul regulament, AEVMP poate emite orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

„(1)   Autoritățile menționate la articolul 10 sunt responsabile să garanteze aplicarea articolelor 6 și 7 și să monitorizeze toate sancțiunile impuse, în strânsă colaborare cu autoritățile competente pentru supravegherea piețelor reglementate, MTF, OTF și CCP menționate la articolul 7, precum și cu autoritățile menționate la articolul 11 alineatul (1). În mod concret, aceste autorități trebuie să monitorizeze aplicarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatele (2) și (4) și a măsurilor prevăzute la articolul 7 alineatul (6).

(2)   Pentru a asigura coerența, eficiența și eficacitatea practicilor în materie de supraveghere în cadrul Uniunii în ceea ce privește articolele 6 și 7 din prezentul regulament, AEVMP poate emite, în strânsă colaborare cu membrii SEBC, orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”.

Explicație

Noțiunea „autoritate relevantă” nu este definită la articolul 1 din regulamentul propus. Modificarea alineatului (1) urmărește să clarifice faptul că autoritățile menționate la articolul 10 și la articolul 11 alineatul (1) trebuie să asigure respectarea articolelor 6 și 7. BCE observă, de asemenea, că trimiterea la legislația aplicabilă nu este aliniată cu terminologia utilizată în Directiva 98/26/CE  (2). Modificarea alineatului (2) urmărește să asigure implicarea adecvată a membrilor SEBC. Articolul 7 alineatul (8), articolul 15 Alineatele (7) și (8), articolul 20 alineatele (8) și (9), articolul 24 alineatul (8), articolul 27 alineatele (3) și (4), articolul 30 alineatul (6), articolul 34 alineatul (4), articolul 35 alineatul (6), articolul 36 alineatul (9), articolul 42 alineatul (7), articolul 44 alineatul (3), articolul 47 alineatul (6), articolul 50 alineatul (6), articolul 51 alineatul (5), articolul 53 alineatul (6), articolul 57 alineatul (5) și articolul 58 alineatul (4) trebuie modificate în mod corespunzător.

Modificarea 11

Articolul 11 alineatul (1)

„(1)   Următoarele autorități sunt implicate în autorizarea și supravegherea CSD, ori de câte ori prezentul regulament prevede acest lucru în mod expres:

(a)

autoritatea responsabilă pentru supravegherea sistemului de decontare a instrumentelor financiare, gestionată de CSD din statul membru a cărui legislație se aplică sistemului de decontare a instrumentelor financiare respective;

(b)

după caz, banca centrală din Uniune în ale cărei registre se decontează etapa în numerar a sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de CSD sau, în caz de decontare prin intermediul unei instituții de credit în conformitate cu titlul IV, banca centrală din Uniune care emite moneda relevantă.”

„(1)   Următoarele autorități sunt implicate în autorizarea și supravegherea CSD, ori de câte ori prezentul regulament prevede acest lucru în mod expres:

(a)

autoritatea responsabilă pentru supravegherea sistemului de decontare a instrumentelor financiare, gestionată de CSD din statul membru a cărui legislație se aplică sistemului de decontare a instrumentelor financiare respective;

(b)

, banca centrală din Uniune care emite moneda în care este realizată decontarea;

(c)

după caz, membrul SEBC în ale cărui registre se decontează etapa în numerar a sistemului de decontare a instrumentelor financiare gestionat de CSD ”.

Explicație

Modificarea urmărește să clarifice rolul băncilor centrale emitente și faptul că decontarea în banii băncii centrale ar trebui considerată decontare în moneda emisă de banca centrală respectivă.

Modificarea 12

Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf

„Pentru a asigura coerența, eficiența și eficacitatea practicilor în materie de supraveghere în cadrul Uniunii, inclusiv cooperarea între autoritățile menționate la articolele 9 și 11 în cadrul diferitelor evaluări necesare pentru aplicarea prezentului regulament, AEVMP poate emite orientări adresate autorităților menționate la articolul 9, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

„Pentru a asigura coerența, eficiența și eficacitatea practicilor în materie de supraveghere în cadrul Uniunii, inclusiv cooperarea între autoritățile menționate la articolele 9 și 11 în cadrul diferitelor evaluări necesare pentru aplicarea prezentului regulament, AEVMP, în strânsă colaborare cu membrii SEBC, poate emite orientări adresate autorităților menționate la articolul 9, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”.

Explicație

Modificarea propusă urmărește să asigure implicarea adecvată a membrilor SEBC în pregătirea orientărilor AEVMP în calitate de autorități menționate la articolul 11 din regulamentul propus.

Modificarea 13

Articolul 13

„Autoritățile menționate la articolele 9 și 11 informează imediat AEVMP și se informează reciproc cu privire la orice situație de urgență legată de un CSD, inclusiv cu privire la eventualele evoluții apărute pe piețele financiare, care ar putea avea un efect negativ asupra lichidității pieței și asupra stabilității sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care este stabilit CSD sau unul dintre participanții acestuia.”

Fără a aduce atingere notificării menționate la articolul 6 din Directiva 98/26/CE, autoritățile menționate la articolele 9 și 11 informează imediat AEVMP, CERS și se informează reciproc cu privire la orice situație de urgență legată de un CSD, inclusiv cu privire la eventualele evoluții apărute pe piețele financiare, care ar putea avea un efect negativ asupra lichidității pieței, asupra stabilității monedei în care se realizează decontarea, asupra integrității politicii monetare și asupra stabilității sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care este stabilit CSD sau unul dintre participanții acestuia”.

Explicație

Modificarea urmărește implicarea CERS dată fiind natura situației de urgență la care se face trimitere, care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar și urmărește, de asemenea, clarificarea faptului că stabilitatea monedelor relevante și integritatea politicii monetare sunt factori relevanți pentru siguranța CSD. Procedura de informare menționată în prezentul articol nu trebuie să aducă atingere notificării prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 98/26/CE.

Modificarea 14

Articolul 15 alineatul (5)

„(5)   Înainte de autorizarea CSD solicitant, autoritatea competentă consultă autoritățile competente din celălalt stat membru implicat în următoarele cazuri:

[…]”

„(5)   Înainte de autorizarea CSD solicitant, autoritatea competentă consultă autoritățile competente și autoritățile menționate la articolul 11 din celălalt stat membru implicat în următoarele cazuri:

[…]”

Explicație

Principiile CPSS-IOSCO subliniază importanța cooperării între băncile centrale, autoritățile de supraveghere și alte autorități relevante. Modificarea propusă urmărește să asigure o astfel de colaborare în ceea ce privește normele aplicabile autorizării CSD. Dacă propunerea este acceptată, articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) și articolele 22 și 23 din regulamentul propus ar trebui modificate în mod corespunzător.

Modificarea 15

Articolul 17 alineatul (1) litera (d)

„CSD autorizate prezintă o cerere de autorizare autorității competente a statului membru în care sunt stabilite atunci când doresc să externalizeze un serviciu de bază către o terță parte în temeiul articolului 28 sau să își extindă activitatea prin adăugarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități:

[…]

(d)

instituirea de conexiuni între CSD.”

„CSD autorizate prezintă o cerere de autorizare autorității competente a statului membru în care sunt stabilite atunci când doresc să externalizeze un serviciu de bază către o terță parte în temeiul articolului 28 sau să își extindă activitatea prin adăugarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități:

[…];

(d)

instituirea de conexiuni de interoperabilitate”.

Explicație

Având în vedere sarcina sa administrativă, procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (1) trebuie limitată la conexiunile dintre CSD interoperabile. Se propune, de asemenea, aplicarea unor modificări similare la articolul 45 alineatul (2) și la articolul 50 alineatul (3) din regulamentul propus.

Modificarea 16

Articolul 19 alineatul (2)

„(2)   Băncile centrale informează imediat AEVMP în legătură cu CSD pe care le gestionează.”

„(2)   Membrii SEBC informează AEVMP în legătură cu sistemele de decontare a instrumentelor financiare pe care le gestionează.”

Explicație

Modificarea urmărește să clarifice domeniul de aplicare al articolului 19 alineatul (2). În conformitate cu considerentul 9 și cu articolul 1 alineatul (4) din regulamentul propus, această modificare clarifică faptul că membrii SEBC nu gestionează CSD, dar pot gestiona un sistem de decontare a instrumentelor financiare și pot furniza alt serviciu de bază enumerat în secțiunea A din anexă.

Modificarea 17

Articolul 20

„(1)   Autoritatea competentă examinează, cel puțin o dată pe an, acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de un CSD pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscurile la care CSD este sau ar putea fi expus.

[…]

(4)   Când se realizează examinarea și evaluarea menționate la alineatul (1), autoritatea competentă consultă într-un stadiu incipient autoritățile competente prevăzute la articolul 11 cu privire la funcționarea sistemelor de decontare a instrumentelor financiare gestionate de CSD.

(5)   Autoritatea competentă informează în mod regulat, cel puțin o dată pe an, autoritățile competente menționate la articolul 11 cu privire la rezultatele examinării și evaluării menționate la alineatul (1), inclusiv eventualele măsuri de remediere sau sancțiuni.

[…]”

„(1)   Autoritatea competentă examinează, cel puțin o dată pe an, acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de un CSD pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscurile la care CSD este sau ar putea fi expus sau asociat. Autoritatea competentă are dreptul să colecteze toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea sa.

[…]

(4)   Când se realizează examinarea și evaluarea menționate la alineatul (1), autoritatea competentă colaborează strâns cu autoritățile competente prevăzute la articolul 11 cu privire la funcționarea sistemelor de decontare a instrumentelor financiare gestionate de CSD.

(5)   Autoritatea competentă discută în mod regulat, și în avans, cu autoritățile competente menționate la articolul 11 cu privire la rezultatele examinării și evaluării menționate la alineatul (1), inclusiv eventualele măsuri de remediere sau sancțiuni.

[…]”

Explicație

Modificarea alineatului (1) urmărește să asigure că autoritățile competente colectează și primesc toate informațiile necesare pentru evaluarea și analiza macroprudențială a riscurilor la care poate fi expus un CSD, inclusiv riscurile asociate cu rolul sistemic al acestuia.

Modificările alineatelor (4) și (5) urmăresc să formalizeze colaborarea strânsă între autoritățile competente, autoritățile de supraveghere și alte autorități relevante.

Modificarea 18

Articolul 21 alineatul (2)

„(2)   CSD care doresc să furnizeze servicii pe teritoriul unui alt stat membru pentru prima dată, sau să modifice gama de servicii furnizate, comunică următoarele informații autorității competente din statul membru în care sunt stabilite:

(a)

statul membru în care intenționează să funcționeze;

(b)

un program al activităților, enumerând în mod concret serviciile pe care doresc să le furnizeze;

(c)

în cazul sucursalelor, structura organizatorică a sucursalei și numele persoanelor care răspund de gestionarea sucursalei.”

„(2)   CSD care doresc să furnizeze servicii pe teritoriul unui alt stat membru pentru prima dată, sau să modifice gama de servicii furnizate, comunică următoarele informații autorității competente din statul membru în care sunt stabilite:

(a)

statul membru în care intenționează să funcționeze;

(b)

un program al activităților, enumerând în mod concret serviciile pe care doresc să le furnizeze, inclusiv moneda sau monedele pe care le procesează;

(c)

în cazul sucursalelor, structura organizatorică a sucursalei și numele persoanelor care răspund de gestionarea sucursalei”.

Explicație

CSD ar trebui să furnizeze informații cu privire la moneda sau monedele în care furnizează servicii de decontare. Această informație este necesară pentru a stabili băncile centrale emitente care ar trebui implicate în procesul de autorizare și de evaluare a respectivului CSD.

Modificarea 19

Articolul 21 alineatul (3)

„(3)   În termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2), autoritatea competentă comunică aceste informații autorității competente din statul membru gazdă, cu excepția cazului în care, ținând cont de prestarea de servicii avută în vedere, are motive să se îndoiască de nivelul de adecvare a structurii administrative sau de situația financiară a CSD care dorește să furnizeze servicii în statul membru gazdă.”

„(3)   În termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2), autoritatea competentă comunică aceste informații autorităților menționate la articolul 11 și autorității competente din statul membru gazdă, cu excepția cazului în care, ținând cont de prestarea de servicii avută în vedere, are motive să se îndoiască de nivelul de adecvare a structurii administrative sau de situația financiară a CSD care dorește să furnizeze servicii în statul membru gazdă”.

Explicație

Modificarea urmărește să asigure că autoritățile menționate la articolul 11 din regulamentul propus primesc, de asemenea, informațiile menționate la articolul 21 alineatul (2) din regulamentul propus imediat și pe o bază egală.

Modificarea 20

Articolul 20a Secretul profesional (nou)

[Nu există text]

(1)   Obligația păstrării secretului profesional se aplică tuturor persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile menționate la articolele 10 și 11 și pentru AEVMP, precum și auditorilor și experților instruiți de autoritățile competente, AEVMP sau CERS.

Aceste persoane nu pot divulga nicio informație confidențială la care au avut acces în timpul îndeplinirii sarcinilor lor niciunei alte persoane sau autorități, decât într-o formă rezumativă sau prescurtată care să nu permită identificarea CSD sau a oricărei altei persoane, fără a aduce atingere cazurilor care intră sub incidența dreptului penal sau fiscal sau altor dispoziții din prezentul regulament.

(2)   În cazul în care a fost declarat falimentul unui CSD sau acesta este lichidat forțat, informațiile confidențiale care nu privesc terțe părți pot fi divulgate în cadrul unor acțiuni civile sau comerciale atunci când acest lucru este necesar pentru derularea acțiunii.

(3)   Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de dreptul fiscal, autoritățile menționate la articolele 10 și 11, AEVMP, organismele ori persoanele fizice sau juridice, altele decât autoritățile competente, care primesc informații confidențiale în temeiul prezentului regulament, le pot utiliza, în cazul autorităților competente, doar în executarea atribuțiilor lor și pentru exercitarea funcțiilor lor, inclusiv comunicarea de informații unui organism superior, în limitele prezentului regulament sau, în cazul celorlalte autorități, organisme sau persoane fizice sau juridice, în scopurile pentru care aceste informații le-au fost comunicate sau în cadrul unor proceduri administrative sau judiciare legate în mod expres de exercitarea funcțiilor lor sau în ambele situații. Dacă AEVMP, autoritatea competentă sau orice altă autoritate, organism sau persoană care comunică informația își exprimă consimțământul în acest sens, autoritatea care a primit informația o poate utiliza în alte scopuri necomerciale.

(4)   Informațiile confidențiale primite, schimbate sau transmise în temeiul prezentului regulament sunt supuse cerințelor secretului profesional prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

Aceste condiții nu împiedică însă AEVMP sau autoritățile menționate la articolele 10 și 11 să transmită sau să facă schimb de informații confidențiale în conformitate cu atribuțiile lor statutare și cu alte dispoziții legislative aplicabile societăților de investiții, instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv în instrumente financiare (OPCVM), administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA), intermediarilor de asigurări și de reasigurări, întreprinderilor de asigurări, piețelor reglementate sau operatorilor de pe piață, sau pe altă bază, cu acordul autorității competente, al unei alte autorități, al unui alt organism sau al unei alte persoane fizice sau juridice care a comunicat aceste informații.

(5)   Alineatele (1), (2) și (3) nu împiedică autoritățile menționate la articolele 10 și 11 să transmită sau să facă schimb, în conformitate cu legislația națională, de informații confidențiale pe care nu le-au primit de la o autoritate competentă a altui stat membru”.

Explicație

Prin această modificare, BCE propune introducerea unui regim de păstrare a secretului profesional similar cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul altor măsuri legislative europene cu privire serviciile financiare, precum Regulamentul EMIR. În acest scop, se propune introducerea unui nou articol 20a.

Modificarea 21

Articolul 20b Schimbul de informații (nou)

[Nu există text]

(1)   AEVMP, autoritățile menționate la articolele 10 și 11 și alte autorități relevante își comunică fără întârziere informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin.

(2)   Autoritățile menționate la articolele 10 și 11, alte autorități relevante, AEVMP și alte organisme sau persoane fizice și juridice care primesc informații confidențiale în exercitarea atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, le utilizează exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

(3)   Autoritățile competente comunică CERS și membrilor relevanți ai SEBC informațiile relevante pentru exercitarea atribuțiilor acestora”.

Explicație

Prin această modificare, BCE propune introducerea unui regim privind schimbul de informații similar cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul altor măsuri legislative europene cu privire serviciile financiare, precum Regulamentul EMIR. În acest scop, se propune introducerea unui nou articol 20b.

Modificarea 22

Articolul 22 alineatul (7)

„(7)   AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru acordurile de cooperare menționate la alineatele (1), (3) și (5).

AEVMP prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

„(7)   AEVMP, în strânsă colaborare cu membrii SEBC, elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru acordurile de cooperare menționate la alineatele (1), (3) și (5).

AEVMP prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010”.

Explicație

Modificarea urmărește să asigure că membrii SEBC sunt implicați în mod corespunzător în elaborarea proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare.

Modificarea 23

Articolul 23 alineatul (2)

„(2)   După consultarea autorităților menționate la alineatul (3), AEVMP recunoaște un CSD stabilit într-o țară terță care a solicitat recunoașterea în vederea prestării serviciilor menționate la alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

Comisia a adoptat o decizie în conformitate cu alineatul (6);

(b)

CSD face efectiv obiectul autorizării și supravegherii, prin care se asigură conformitatea deplină cu cerințele prudențiale aplicabile în țara terță respectivă;

(c)

au fost încheiate acorduri de cooperare între AEVMP și autoritățile competente din țara terță în cauză, în conformitate cu alineatul (7).”

„(2)   După consultarea autorităților menționate la alineatul (3), AEVMP recunoaște un CSD stabilit într-o țară terță care a solicitat recunoașterea în vederea prestării serviciilor menționate la alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

Comisia a adoptat o decizie în conformitate cu alineatul (6);

(b)

CSD face efectiv obiectul autorizării, supravegherii și monitorizării sau, în cazul în care sistemul de decontare a instrumentelor financiare este gestionat de o bancă centrală, face obiectul monitorizării, prin care se asigură conformitatea deplină cu cerințele prudențiale aplicabile în țara terță respectivă;

(c)

au fost încheiate acorduri de cooperare între AEVMP și autoritățile relevante din țara terță în cauză, în conformitate cu alineatul (7)”.

Explicație

Modificarea urmărește să asigure că cerința prevăzută la litera (b) se aplică CSD din țări terțe gestionate de bănci centrale care sunt supuse numai monitorizării, astfel cum se întâmplă în prezent în cazul anumitor CSD gestionate de BCN din Uniune. Alineatul (2) litera (c) ar trebui să includă băncile centrale atât în calitatea lor de autorități de supraveghere, cât și în calitatea lor de bănci centrale emitente.

Modificarea 24

Articolul 23 alineatul (3)

„(3)   Atunci când evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (2), AEVMP se consultă cu:

(a)

autoritățile competente din statele membre în care CSD din țara terță intenționează să furnizeze servicii de tip CSD;

(b)

autoritățile competente care supraveghează CSD stabilite în Uniune, cu care CSD din țara terță a stabilit conexiuni;

(c)

autoritățile menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a);

(d)

autoritatea din țara terță, competentă pentru autorizarea și supravegherea CSD.”

„(3)   Atunci când evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (2), AEVMP se consultă cu:

(a)

autoritățile competente din statele membre în care CSD din țara terță intenționează să furnizeze servicii de tip CSD;

(b)

autoritățile competente care supraveghează CSD stabilite în Uniune, cu care CSD din țara terță a stabilit conexiuni;

(c)

autoritățile menționate la articolul 11 alineatul (1) ;

(d)

autoritatea din țara terță, competentă pentru autorizarea și supravegherea CSD”.

Explicație

Modificarea urmărește să asigure că banca centrală emitentă relevantă este implicată în evaluarea realizată de AEVMP, în conformitate cu principiile CPSS-IOSCO.

Modificarea 25

Articolul 25 alineatul (5)

„(5)   CSD stabilesc cu claritate rolurile și responsabilitățile consiliului de administrație și pun procesele verbale ale ședințelor consiliului la dispoziția autorității competente.”

„(5)   CSD stabilesc cu claritate rolurile și responsabilitățile consiliului de administrație și pun procesele verbale ale ședințelor consiliului la dispoziția autorității competente și a auditorului”.

Explicație

Prin această modificare, prezenta dispoziție devine conformă cu articolul 25 alineatul (3) din EMIR.

Modificarea 26

Articolul 28 alineatul (5)

„(5)   Alineatele (1)-(4) nu se aplică în cazul în care CSD externalizează o parte dintre serviciile sau activitățile sale unei entități publice, iar externalizarea respectivă este guvernată de un cadru juridic, de reglementare și operațional specific care a fost convenit și formalizat de entitatea publică și CSD relevant și agreat de autoritățile competente în baza cerințelor stabilite în prezentul regulament.”

„(5)   Alineatele (1)-(4) nu se aplică în cazul în care CSD externalizează o parte dintre serviciile sau activitățile sale unei entități publice, iar externalizarea respectivă este guvernată de un cadru juridic, de reglementare și operațional specific care a fost convenit și formalizat de entitatea publică și CSD relevant și aprobat de autoritățile competente ale CSD relevant”.

Explicație

Modificarea introduce sugestii editoriale. În plus, se propune eliminarea fragmentului final al tezei întrucât în regulamentul propus nu există cerințe specifice cu privire la elaborarea acestui cadru operațional.

Modificarea 27

Articolul 35

„(1)   Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care îl gestionează, CSD țin o evidență și o contabilitate care să le permită, în orice moment și fără întârziere, să distingă în conturile de la CSD instrumentele financiare ale unui participant de instrumentele financiare ale unui alt participant și, dacă este cazul, de activele proprii ale CSD.

(2)   CSD țin o evidență și o contabilitate care să permită unui participant să distingă instrumentele financiare proprii de instrumentele financiare ale clienților săi.

(3)   CSD se oferă să țină o evidență și o contabilitate care să permită unui participant să distingă instrumentele financiare ale fiecăruia dintre clienții săi, dacă și astfel cum cere participantul respectiv («segregare individuală a clienților»).

[…]”

„(1)   Pentru fiecare sistem de decontare a instrumentelor financiare pe care îl gestionează, CSD țin o evidență și o contabilitate care să le permită, în orice moment și fără întârziere, să separe în conturile de la CSD instrumentele financiare ale unui participant de instrumentele financiare ale unui alt participant și, dacă este cazul, de activele proprii ale CSD.

(2)   CSD țin o evidență și o contabilitate care să permită unui participant să separe instrumentele financiare proprii de instrumentele financiare ale clienților săi.

(3)   CSD se oferă să țină o evidență și o contabilitate care să permită unui participant să separe instrumentele financiare ale fiecăruia dintre clienții săi, dacă și astfel cum cere participantul respectiv («segregare individuală a clienților»).

[…]”

Explicație

Modificarea urmărește să clarifice faptul că instrumentele financiare deținute de clienți ar trebui separate de instrumentele financiare ale CSD și ale altor clienți. Această segregare este conformă cu principiul 11 din principiile CPSS-IOSCO.

Modificarea 28

Articolul 36 alineatul (6)

„(6)   CSD asigură caracterul definitiv al decontării cel mai târziu la data prevăzută pentru decontare, până la sfârșitul programului de lucru. La cererea comitetului de utilizatori, CSD instalează sisteme care permit decontarea în timp real sau pe durata unei zile (intraday).”

„(6)   CSD asigură caracterul definitiv al decontării cel mai târziu la data prevăzută pentru decontare, până la sfârșitul programului de lucru. La cererea comitetului de utilizatori, CSD instalează proceduri operaționale care permit decontarea în timp real sau pe durata unei zile (intraday)”.

Explicație

În contextul regulamentului propus, termenul „sistem” are un înțeles specific, astfel cum este definit la articolul 2 din Directiva 98/26/CE. Modificarea urmărește evitarea oricărei interpretări nedorite a termenului „sistem”.

Modificarea 29

Articolul 37 alineatul (1)

„(1)   În cazul tranzacțiilor exprimate în moneda țării în care are loc decontarea, CSD decontează plățile în numerar din sistemele lor de decontare a instrumentelor financiare prin conturi deschise la o bancă centrală care efectuează operațiuni în moneda respectivă, atunci când această opțiune este practică și disponibilă.”

„(1)   În cazul tranzacțiilor exprimate în moneda țării în care are loc decontarea, CSD decontează plățile în numerar din sistemele lor de decontare a instrumentelor financiare prin conturi deschise la banca centrală emitentă a monedei respective, atunci când această opțiune este practică și disponibilă”.

Explicație

În baza garantării siguranței și eficienței decontării și în conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, această dispoziție trebuie completată prin adăugarea mențiunii că, în cazul tranzacțiilor exprimate în moneda țării în care are loc decontarea, CSD trebuie să efectueze decontarea în banii băncii centrale, atunci când această opțiune este practică și fezabilă. Modificarea urmărește să precizeze că la banca centrală emitentă a monedei ar trebui deschise conturile de decontare în numerar, și nu la orice bancă centrală care efectuează operațiuni în moneda respectivă.

Modificarea 30

Articolul 39 din regulamentul propus

„CSD adoptă un cadru riguros de gestionare cuprinzătoare a riscurilor juridice, de afaceri, operaționale și de alte tipuri.”

„CSD adoptă un cadru riguros de gestionare cuprinzătoare a riscurilor juridice, de afaceri, operaționale, sistemice și de alte tipuri”.

Explicație

CSD sunt considerate infrastructuri de piață de importanță sistemică. Pentru acest motiv, cerințele prudențiale care le sunt aplicabile ar trebui să includă riscurile sistemice.

Modificarea 31

Articolul 40 alineatul (2)

„(2)   CSD elaborează reguli, proceduri și contracte care pot fi aplicate în toate jurisdicțiile relevante, inclusiv în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către participant”.

„(2)   CSD elaborează reguli, proceduri și contracte care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către participant”.

Explicație

Modificarea este de natură editorială. Punerea în aplicare a regulilor, procedurilor și contractelor implică deja punerea acestora în aplicare în toate jurisdicțiile relevante.

Modificarea 32

Articolul 45 alineatul (4)

„(4)   În cazul unui transfer provizoriu de instrumente financiare între CSD conectate, se interzice retransferul instrumentelor financiare înainte ca primul transfer să aibă un caracter definitiv.”

„(4)   În cazul unui transfer provizoriu de instrumente financiare între CSD conectate, se interzice retransferul sau transferul ulterior către un CSD terț al instrumentelor financiare înainte ca primul transfer să aibă un caracter definitiv”.

Explicație

Modificarea vizează problemele legate de eventualitatea creării unor instrumente financiare în cazurile în care un transfer provizoriu este anulat și instrumentele financiare transferate în mod provizoriu sunt transferate în conturile unui alt CSD. Aceste riscuri se referă la integritatea emisiunii.

Modificarea 33

Articolul 45 alineatul (8a) (nou)

[Nu există text]

„CSD furnizează structuri adecvate de conturi pentru a permite participanților, inclusiv altor CSD, să se conecteze la sistemele lor. Structura de conturi se bazează pe mecanisme adecvate de decontare, de custodie și fiscale”.

Explicație

Dacă un CSD cu care este conectat un alt CSD nu oferă structuri adecvate de conturi, sub forma, de exemplu, a structurilor de conturi globale (omnibus), conectarea dintre acești CSD nu poate funcționa în mod adecvat.

Modificarea 34

Articolul 45 alineatul (9)

„(9)   AEVMP elaborează, în consultare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze condițiile, astfel cum se prevede la alineatul (3), în care fiecare tip de acord de conexiune prevede o protecție adecvată pentru CSD conectate și participanții lor, în special în cazul în care un CSD intenționează să participe la sistemul de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD, monitorizarea și gestionarea riscurilor suplimentare menționate la alineatul (5) care decurg din utilizarea serviciilor unor intermediari,metodele de reconciliere menționate la alineatul (6), cazurile în care decontarea LCP prin conexiuni este practică și posibilă astfel cum se prevede la alineatul (7) și metodele de evaluare a acestora.”

„(9)   AEVMP elaborează, în strânsă colaborare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze condițiile, astfel cum se prevede la alineatul (3), în care fiecare tip de acord de conexiune prevede o protecție adecvată pentru CSD conectate și participanții lor, în special în cazul în care un CSD intenționează să participe la sistemul de decontare a instrumentelor financiare gestionat de un alt CSD, monitorizarea și gestionarea riscurilor suplimentare menționate la alineatul (5) care decurg din utilizareaserviciilor unor intermediari, metodele de reconciliere menționate la alineatul (6), cazurile în care decontarea LCP prin conexiuni este practică și posibilă astfel cum se prevede la alineatul (7), dispozițiile de la alineatul [8a] cu privire la structurile adecvate de conturi, inclusiv acordurile relevante și metodele de evaluare a acestora”.

Explicație

Modificarea are drept scop să se prevadă că AEVMP adoptă standarde tehnice luând în considerare structurile de conturi pentru conexiunile dintre CSD.

Modificarea 35

Articolul 46

„(1)   Orice aspecte care țin de proprietate și afectează instrumentele financiare deținute de un CSD sunt reglementate de legislația țării în care este administrat contul.

(2)   În cazul în care contul este utilizat pentru decontarea într-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, legislația aplicabilă este cea care reglementează respectivul sistem de decontare a instrumentelor financiare.

(3)   În cazul în care contul nu este utilizat pentru decontarea într-un sistem de decontare a instrumentelor financiare, se consideră că respectivul cont este menținut într-un loc în care CSD își are reședința obișnuită, stabilită în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

(4)   Aplicarea legislației oricărei țări menționate în prezentul articol include aplicarea normelor de drept în vigoare în țara respectivă, cu excepția normelor de drept internațional privat.”

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 2 litera (a) și articolelor 9 și 10 din Directiva 98/26/CE, orice aspecte care țin de proprietate și afectează instrumentele financiare deținute de un CSD sunt reglementate de legislația țării în care este administrat contul. Se presupune că acel cont este păstrat acolo unde CSD are reședința obișnuită, astfel cum este stabilit la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

2.   În cazul în care legislația statului membru în care este administrat contul este diferită de legislația aplicabilă sistemului de decontare a instrumentelor financiare, iar sistemul de decontare a instrumentelor financiare a fost desemnat în conformitate cu articolul 2 din Directiva 98/26/CE, legislația aplicabilă este legislația care reglementează sistemul respectiv de decontare a instrumentelor financiare.

   

(3)   Aplicarea legislației oricărei țări menționate în prezentul articol include aplicarea normelor de drept în vigoare în țara respectivă, cu excepția normelor de drept internațional privat”.

Explicație

Regulamentul propus prevede o excepție de la regula principală stabilită la articolul 46 alineatul (1) și permite alegerea legii aplicabile unui cont utilizat pentru decontare în cadrul unui sistem de decontare a instrumentelor financiare. Noțiunea de sistem de decontare a instrumentelor financiare este definită ca un acord formal reglementat de legea unui stat membru care a fost ales de către participanți  (3). În consecință, întrucât participanții sunt în măsură să aleagă legea aplicabilă unui sistem de decontare a instrumentelor financiare, legea care reglementează un sistem de decontare a instrumentelor financiare, astfel cum este prevăzută la articolul 46 alineatul (2) din regulamentul propus, face obiectul unei alegeri a legii și poate fi diferită de legea de la locul de stabilire a CSD. Această situație dă naștere unei lipse de securitate juridică în ceea ce privește legea aplicabilă instrumentelor financiare decontate prin intermediul conturilor unui CSD. Modificarea urmărește să limiteze sfera alegerii legii, punând la dispoziție anumite cazuri specifice în care legea statului membru în care sunt păstrate conturile este diferită de legea care reglementează normele aplicabile sistemului de decontare a instrumentelor financiare.

Modificarea 36

Articolul 52 alineatul (2)

„(2)   […]

În urma unei evaluări detaliate a impactului și a unei consultări a societăților vizate, precum și după luarea înconsiderare a avizelor ABE, AEVMP și BCE, Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 66. Comisia trebuie să precizeze motivele deciziei sale de punere în aplicare.

[…]”

„(2)   […]

În urma unei evaluări detaliate a impactului și a unei consultări a CSD vizați, precum și dupăluarea în considerare a avizelor ABE, AEVMP, BCE și ale autorităților de supraveghere și a evaluării CERS, Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 66. Comisia trebuie să precizeze motivele deciziei sale de punere în aplicare.

[…]”

Explicație

Modificarea clarifică faptul că întreprinderile vizate sunt CSD și că CERS pune, de asemenea, la dispoziția Comisiei evaluarea sa.

Modificarea 37

Articolul 52 alineatul (3)

„(3)   Un CSD care intenționează să deconteze etapa în numerar a întregului său sistem de decontare a instrumentelor financiare sau a unei părți a acestuia, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din prezentul regulament, trebuie să obțină autorizația de a desemna în acest scop o instituție de credit autorizată, astfel cum se prevede la titlul II din Directiva 2006/48/CE, cu excepția cazului în care autoritatea competentă menționată la articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament demonstrează, pe baza dovezilor disponibile, că expunerea unei instituții de credit la concentrarea riscurilor, conform articolului 57 alineatele (3) și (4) din prezentul regulament, nu este atenuată suficient. În acest din urmă caz, autoritatea competentă menționată la articolul 53 alineatul (1) poate cere CSD să desemneze mai mult de o instituție de credit. Instituțiile de credit desemnate sunt considerate agenți de decontare.”

„(3)   Un CSD care intenționează să deconteze etapa în numerar a întregului său sistem de decontare a instrumentelor financiare sau a unei părți a acestuia, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din prezentul regulament, trebuie să obțină autorizația de a desemna în acest scop o instituție de credit autorizată, astfel cum se prevede la titlul II din Directiva 2006/48/CE, cu excepția cazului în care autoritatea competentă menționată la articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament demonstrează, pe baza dovezilor disponibile, că expunerea unei instituții de credit la concentrarea riscurilor, conform articolului 57 alineatele (3) și (4) din prezentul regulament, nu este atenuată suficient. În acest din urmă caz, autoritatea competentă menționată la articolul 53 alineatul (1) poate cere CSD să desemneze mai mult de o instituție de credit. Instituțiile de credit desemnate sunt considerate agenți de decontare, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (d) din Directiva 98/26/CE”.

Explicație

Modificarea urmărește să clarifice că o instituție de credit desemnată trebuie considerată agent de decontare în înțelesul Directivei 98/26/CE în ceea ce privește etapa în numerar a tranzacțiilor cu instrumente financiare, asigurând astfel finalizarea ordinelor de transfer aferente etapei în numerar respective.

Modificarea 38

Articolul 53 alineatul (5)

„(5)   AEVMP elaborează, în consultare cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile pe care CSD solicitante trebuie să le furnizeze autorității competente.

[…]”

„(5)   AEVMP elaborează, în strânsă colaborare cu membrii SEBC și ABE, proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile pe care CSD solicitante trebuie să le furnizeze autorității competente.

[…]”

Explicație

Modificarea urmărește implicarea ABE în elaborarea proiectelor de standarde de reglementare menționate la articolul 53 alineatul (5), întrucât obiectul acestor standarde constă în informații referitoare la instituțiile de credit.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  A se vedea în special Directiva 98/26/CE care se referă la legea de reglementare, iar nu la legea aplicabilă.

(3)  A se vedea în această privință articolul 2 din Directiva 98/26/CE care se referă la legea de reglementare, iar nu la legea aplicabilă.