13.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 310/12


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2012 m. rugpjūčio 1 d.

dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. balandžio 3 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 98/26/EB (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas). 2012 m. balandžio 19 d. ECB taip pat gavo Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto reglamento.

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, susijusių su ECB nustatoma ir įgyvendinama euro zonos pinigų politika bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimu, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 2 dalyje, ir su ECB prisidėjimu prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Be to, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 22 straipsnyje nustatyta, kad ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Kartu su Direktyva 2004/39/EB (2) ir pasiūlymu dėl reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (3), pasiūlytas reglamentas bus teisinės sistemos, reglamentuojančios rinkos infrastruktūras ir prekybos vietas, dalis. Dėl savo dydžio, sudėtingumo ir sisteminių sąsajų CVPD laikomi sistemiškai svarbiais (4); todėl reikalinga priežiūrą išsamiai reglamentuojanti sistema, kurioje derinamos mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimu grindžiamos priemonės. ECB itin remia Komisijos pasiūlymą stiprinti CVPD taikytiną teisinę sistemą bei suderinti CVPD veiklą, veiklos leidimų išdavimą ir priežiūrą reglamentuojančias taisykles, taip pat taisykles, susijusias su vertybinių popierių tokiuose Sąjungos CVPD išleidimu, laikymu ir pervedimu (5).

Eurosistema rengia TARGET2-Securities (T2S), kad Europoje būtų įdiegta bendra atsikaitymų platforma. Šiame kontekste ECB taip pat labai remia pasiūlytą reglamentą, kuris patobulins tarptautinių atsiskaitymų visoje Sąjungoje, o ypač – T2S, teisines ir veiklos sąlygas. Todėl ECB rekomenduoja, kad pasiūlytas reglamentas ir atitinkami įgyvendinantys aktai būtų priimti prieš T2S veikimo pradžią, kuri planuojama 2015 m. birželį.

1.   Reglamento taikymo sritis

Pasiūlytas reglamentas nustato vienodus atsiskaitymo už finansines priemones reikalavimus (6). Pagal Direktyvą 2004/39/EB (7)„finansinės priemonės“ apima perleidžiamus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kolektyvinio investavimo subjektų vienetus, išvestinius susitarimus, finansinius susitarimus dėl skirtumų ir apyvartinius taršos leidimus. ECB pažymi, kad pasiūlytame reglamente „finansinių priemonių“ terminas nėra apibrėžtas ir kad kai kurios jo dalys taikomos tik „vertybiniams popieriams“ arba perleidžiamiems vertybiniams popieriams (8), o kitos taip pat taikomos pinigų rinkos priemonėms (9), kolektyvinio investavimo subjektų vienetams ir apyvartiniams taršos leidimams (10). Be to, pasiūlytame reglamente CVPD apibrėžiami kaip juridiniai asmenys, valdantys vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikiantys bent vieną kitą priede (11) nurodytą pagrindinę paslaugą. ECB mano, kad turėtų būti reglamentuojamos visos trys pagrindinės paslaugos. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio aiškumo, ECB rekomenduoja patikslinti pasiūlyto reglamento taikymo sritį tiek priemonių rūšių, kurioms jis taikomas, tiek CVPD apibrėžties atžvilgiu.

CVPD apibrėžtis turėtų būti pakeista, kad būtų išvengta galimybės rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas, jei CVPD sukurtų du ar tris juridinius asmenis, kurie teiktų skirtingas pagrindines paslaugas, tačiau CVPD taikytinas reglamentas jiems nebūtų taikomas. ECB mano, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas kiekvienam juridiniam asmeniui, teikiančiam bet kurią iš priedo A skirsnyje nurodytų trijų pagrindinių paslaugų.

2.   Bendradarbiavimas tarp institucijų

2.1.

Nustatant už CVPD kompetentingas institucijas, pasiūlytu reglamentu kompetentingoms priežiūros institucijoms suteikiamas dominuojantis vaidmuo, o Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams – pagalbinis vaidmuo. Atsižvelgiant į centrinių bankų kaip priežiūros institucijų ir (arba) kaip emisijos centrinių bankų vaidmenį, taip pat į tai, kad centriniai bankai naudojasi CVPD paslaugomis atsiskaityti už pinigų politikos operacijas, pasiūlytas reglamentas turėtų užtikrinti, kad kompetentingų institucijų ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) įgaliojimai papildo vieni kitus ir yra suderinti tinkamai dalyvaujant ECBS nariams. Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komitete (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) ir Tarptautinėje vertybinių popierių komisijų organizacijoje (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) centriniai bankai ir vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos pripažino finansų rinkos infrastruktūrų, įskaitant CVPD, reglamentavimo ir priežiūros svarbą (12). ECB mano, kad pasiūlytas reglamentas turėtų būti suderintas su CPSS ir IOSCO principais. Skatintinas veiksmingas ir glaudus bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų ir ECBS narių, tiek iš priežiūros perspektyvos, tiek ir kaip emisijos centrinių bankų, kartu nedarant poveikio centrinių bankų įgaliojimams (13).

2.2.

ECB taip pat pažymi, kad pasiūlytame reglamente jau numatyta nemažai bendradarbiavimo sričių; kartu ECB siūlo keletą papildomų sričių, kuriose, jo nuomone, EVPRI ir ECBS dalyvavimas taip pat būtinas. Be to, ECB pabrėžia EVPRI ir ECBS bendro darbo poreikį rengiant techninių standartų projektus. Tai turėtų užtikrinti, kad ECBS nariams nereikės rengti papildomų ir potencialiai skirtingų priežiūros priemonių reikalavimų, įskaitant teisės aktus. Be to, taip būtų išvengta būtinybės nuolat vertinti, ar atsiskaitymuose už pinigų politikos operacijas dalyvaujantys CVPD atitinka vartotojų standartus (14); priešingu atveju tai būtų reikalinga siekiant įvykdyti ECBS teisinius įsipareigojimus. Šiame kontekste ypač svarbu laiku ir tinkamai keistis reikalinga informacija, įskaitant informaciją, kurios reikia finansinio stabilumo, priežiūros ir statistikos tikslais.

2.3.

Todėl pasiūlytame reglamente turėtų būti numatytos bendradarbiavimo taisyklės, leidžiančios kompetentingoms ir atitinkamoms institucijoms atlikti jų pareigas tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje, vadovaujantis CPSS ir IOSCO principais (15). Atsižvelgiant į tikėtiną tarpvalstybinę operacijų ir atsiskaitymų plėtrą, taip pat į sąsajas tarp CVPD – kurios bus toliau plėtojamos ir skatinamos pradėjus veikti T2S bendrai platformai – pasiūlytu reglamentu turėtų būti skatinama išsami tarpvalstybinė priežiūra. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nuspręsti dėl tinkamos bendradarbiavimo priemonių formos. Atsižvelgiant į tai, galėtų būti numatyta galimybė steigti institucijų kolegijas, ypač kai CVPD vykdo tarpvalstybinę veiklą per dukterinę įmonę arba filialą, arba kai teikiamos tarpvalstybinės paslaugos tampa esminėmis (16).

3.   Makrolygio rizikos ribojimo priežiūra

Pripažinta, kad tvirtos finansų rinkos infrastruktūros, įskaitant vertybinių popierių atsiskaitymų sistemas, reikšmingai prisideda prie finansinio stabilumo sumažindamos sisteminę riziką (17). ECB pažymi, kad Europos sisteminės rizikos valdybos ir atitinkamų nacionalinių institucijų atitinkamai vykdoma makrolygio rizikos ribojimo priežiūra turėtų būti atliekama nedarant poveikio ECBS narių atitinkamiems įgaliojimams.

4.   Atsiskaitymai centrinio banko pinigais

Pasiūlytu reglamentu CVPD leidžiama siūlyti piniginius atsiskaitymus komercinio banko pinigais, kai praktiškai neverta ir neįmanoma atsiskaitymus vykdyti centrinio banko pinigais (18). Tai atitinka CPSS ir IOSCO principus bei ECBS ir CESR rekomendacijas (19), patvirtinančias, kad centrinio banko likvidumas ir komercinio banko pinigai nėra lygiavertės galimybės rizikos atžvilgiu. Kai CVPD leidžiama siūlyti piniginius atsiskaitymus komercinio banko pinigais, turėtų būti reikalaujama, kad jis nustatytų griežtus kriterijus kredito įstaigai, veikiančiai kaip atsiskaitymų bankas (20), ir stebėtų, kad ji jų laikytųsi. ECB taip pat pritaria, kad pasiūlytu reglamentu nereguliuojama galimybė gauti centrinio banko kreditą, įskaitant likvidumo pagalbą kritiniu atveju, kuri yra centrinių bankų prerogatyva ir tiesiogiai susijusi su pinigų politika.

5.   CVPD ir bankinės papildomos paslaugos

5.1.

Pasiūlytame reglamente numatyta, kad CVPD negali patys teikti jokių bankinių papildomų paslaugų, o turi gauti leidimą paskirti vieną ar daugiau kredito įstaigų pasiūlytame reglamente apibrėžtoms tam tikroms bankinėms papildomoms paslaugoms teikti. Tačiau tiems CVPD, kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata ir tam tikros apsaugos priemonės, gali būti suteikiamas veiklos leidimas teikti kai kurias iš šių paslaugų (21).

5.2.

Tam būtina atidžiai prižiūrėti, kad būtų užtikrintas Sąjungos konkurencijos taisyklių, sisteminės makrolygio rizikos ribojimo priežiūros bei bankininkystės reglamentavimo sistemų suderinamumas (22); kartu turi būti tinkamai paskirstyti uždaviniai tarp CVPD priežiūros institucijų ir bankų priežiūros institucijų. Šiuo atžvilgiu, kaip pažymėta ir ankstesnėje nuomonėje, ECB pritaria, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) sistemingai dalyvautų imantis bet kokios išankstinės Sąjungos bankininkystės teisės aktų techninės analizės (23).

Konkrečiau, pasiūlytame reglamente su atsiskaitymų paslauga susijusios bankinės papildomos paslaugos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams atskiriamos nuo su kitomis pagrindinėmis arba papildomomis paslaugomis susijusių bankinių papildomų paslaugų (24). Kartu Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų patikslintos šios papildomos paslaugos (25). ECB laikosi nuomonės, kad toks atskyrimas nėra aiškus ir kad nurodytos bankinės papildomos paslaugos turėtų būti kiek įmanoma suderintos su Europos bankininkystės teisės aktų terminologija.

5.3.

Bankinių papildomų paslaugų teikimo sistema turėtų būti nustatyta siekiant tinkamai sumažinti riziką, tačiau kartu išlaikant CVPD teikiamų paslaugų efektyvumą. Atsižvelgiant į ypatingą šio klausimo svarbą, būtų tikslinga atlikti išsamesnį įvairių teikiamų bankinių papildomų paslaugų vertinimą. Toks vertinimas būtų naudingas visapusiškai apibrėžiant a) įvairaus pobūdžio rizikas, įskaitant riziką, susijusią su problemų sprendimu, taip pat teisinę, kredito, likvidumo, operacinę ir verslo rizikas, ir b) įvairių paslaugų efektyvumo pobūdį; tai padėtų nustatyti saugiausią ir veiksmingiausią modelį. ECB pasirengęs prisidėti prie tokio vertinimo.

Be to, neturėtų būti neaiškumų dėl bankinių papildomų paslaugų, kurias galėtų teikti paskirtos kredito įstaigos, tikslios apimties (26), dėl joms taikomų rizikos ribojimo reikalavimų ir dėl jų savarankiškumo bankininkystės reglamentavimo sistemoje (27).

5.4.

Pasiūlytu reglamentu apribojamos paslaugos, kurias gali teikti paskirta kredito įstaiga, priklausanti tai pačiai įmonių grupei kaip ir CVPD (28). ECB supranta, kad šį apribojimą lemia rizikos ribojimo motyvai, ypač norint išvengti paplitimo poveikio. ECB rekomenduoja, kad šis apribojimas būtų taikomas visoms kredito įstaigoms, kurios priedo C skirsnyje išvardytas bankines paslaugas teikia vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams, siekiant atsižvelgti į galimą neigiamą poveikį CVPD gebėjimui toliau vykdyti savo funkcijas, ypač tas, kurios grindžiamos vienalaikiu vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo mechanizmu, kuris galėtų kilti kredito įstaigos problemų sprendimo ir nemokumo atveju.

5.5.

Galiausiai ECB mano, kad pasiūlyta leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo procedūra yra gana sudėtinga ir galėtų būti supaprastinta siekiant reikiamo aiškumo ir vienodumo. Visų pirma, sprendžiant, ar taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, be pasiūlyme jau numatytų būtinųjų kokybinių kriterijų, turėtų būti nustatyti objektyvūs kriterijai, įskaitant, jei įmanoma, kiekybinius kriterijus.

6.   Suderinamumas su CVPD taikomais pasauliniais standartais

Pasiūlytame reglamente pripažįstama, kad reglamento nuostatos turėtų remtis CPSS ir IOSCO parengtomis galiojančiomis rekomendacijomis (29). Tačiau tarp CPSS ir OISCO principų bei pasiūlyto reglamento yra tam tikrų nesuderinamumų, kuriuos ECB rekomenduoja išspręsti. Pavyzdžiui, pasiūlytame reglamente nėra reglamentuojami reikalavimai dėl skirtingų lygių dalyvavimo (30). Be to, būtinybė valdyti riziką, kuri kyla iš tarpusavio priklausomybės (31), pasiūlytame reglamente minima tik veiklos rizikos (32) atžvilgiu. Taip pat yra nesuderinamumų, susijusių su likvidumo rizikos valdymu (33), t. y. pasiūlytame reglamente atidėtųjų grynųjų atsiskaitymų sistemos (deferred net settlement systems, DNS), kurios teikia atsiskaitymų garantijas, neatskiriamos nuo tų DNS, kurios jų neteikia. Tai neatitinka CPSS ir IOSCO principų, pagal kuriuos atsiskaitymų garantijas teikiančios DNS turi visiškai padengti kredito ir likvidumo rizikas, o atsiskaitymų garantijų neteikiančios DNS turi padengti kredito riziką dviem didžiausiems dalyviams ir jų kontroliuojamoms įmonėms, o likvidumo riziką – didžiausiam dalyviui ir jo kontroliuojamoms įmonėms.

7.   Veiklos perdavimas viešiesiems subjektams

Pasiūlytame reglamente nustatomi reikalavimai, kuriuos CVPD turi atitikti perduodami dalį savo veiklos (34). Išimtis taikoma situacijoms, kai CVPD perduoda kai kurias savo operacijas viešiesiems subjektams, jei tas perdavimas reglamentuojamas specialioje teisinėje, reguliacinėje ir veiklos sistemoje. ECB pažymi, kad ši išimtis apimtų dabartinį Eurosistemos vykdomą T2S projektą. ECB pritaria šiai išimčiai, kuria atsižvelgiama į tai, kad toks veiklos perdavimas gali duoti ekonomikai daug naudos, juo prisidedama prie Eurosistemos uždavinių vykdymo ir jam taikomas pamatinis susitarimas, kuriame numatytos apsaugos priemonės (35).

8.   Teisės aktų kolizija

Pasiūlytame reglamente numatyta bendra taisyklė, kad visus klausimus, susijusius su CVPD laikomų vertybinių popierių nuosavybės aspektais, reglamentuoja tos šalies, kurioje tvarkoma vertybinių popierių sąskaita, teisė (36). Nors tokia bendra taisyklė dera su kitais Sąjungos teisės aktais, pagal kuriuos vertybinių popierių nuosavybės aspektams taikoma atitinkamo tarpininko vietos teisė (37), ECB kategoriškai nesutinka, kad būtų nustatytos papildomos teisės aktų kolizijos taisyklės, kurios neatitiktų galiojančių Sąjungos teisės aktų bei paveiktų teisinį tikrumą (38).

Be to, kaip pažymėta ir ankstesnėje nuomonėje, nors aiški ir paprasta įstatymų kolizijos taisyklė visiems nematerialiųjų vertybinių popierių aspektams yra svarbi veiksmingam ir saugiam finansinių priemonių laikymui ir pervedimui tarptautiniu mastu, vieno įstatymų kolizijos režimo praktinis taikymas tarptautiniam vertybinių popierių kliringui ir atsiskaitymams Sąjungoje ir toliau atskleidžia „sąskaitos buvimo vietos“ aiškinimo skirtumus valstybėse narėse (39). Šiame kontekste ECB mano, kad būtina suderinti įvairias Sąjungos teisines sistemas, reglamentuojančias vertybinių popierių laikymą ir disponavimą jais bei naudojimąsi vertybiniais popieriais suteikiamomis teisėmis, atsižvelgiant į Teisinio aiškumo grupės (Legal Certainty Group) ataskaitas (40).

9.   Konkrečios taisyklės CVPD problemų sprendimui

Kadangi pasiūlytame reglamente nėra konkrečių, išsamių taisyklių, kurios reglamentuotų CVPD problemų sprendimą, ECB rekomenduoja priimti tokias taisykles.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. rugpjūčio 1 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2012) 73 galutinis.

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1). Šiuo metu peržiūrima. Žr. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (KOM(2011) 656 galutinis) ir pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) (KOM(2011) 652 galutinis).

(3)  Žr. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (KOM(2010) 484 galutinis).

(4)  Žr. pasiūlyto reglamento aiškinamojo memorandumo 1 dalį.

(5)  Taip pat žr. 2011 m. kovo 22 d. ECB tarnybų atsakymą (toliau – ECB atsakymas) į Komisijos viešąją konsultaciją dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl kai kurių vertybinių popierių atsiskaitymo aspektų derinimo Europos Sąjungoje (toliau – Komisijos konsultacija). ECB atsakymą galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.int

(6)  Žr. pasiūlyto reglamento 1 straipsnio 1 dalį.

(7)  Direktyva 2004/39/EB. Komisijos pasiūlymas panaikinti Direktyvą 2004/39/EB (žr. 3 išnašą) taip pat apima apyvartinius taršos leidimus.

(8)  Žr. Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 18 dalį.

(9)  Žr. Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 19 dalį.

(10)  Pasiūlytame reglamente apyvartiniai taršos leidimai apibrėžiami darant nuorodą į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(11)  Žr. pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir priedo A skirsnį.

(12)  Žr. 2012 m. balandžio mėn. CPSS ir IOSCO finansų rinkos infrastruktūrų principus (Principles for financial market infrastructures), ypač 4 skyrių (toliau – CPSS ir IOSCO principai), kuriuos galima rasti Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) interneto svetainėje http://www.bis.org

(13)  Žr. 2011 m. sausio 13 d. ECB nuomonę CON/2011/1 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL C 57, 2011 2 23, p. 1). Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(14)  1998 m. sausio mėn. Europos pinigų instituto „ES vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimo ECBS kredito operacijose standartai“ (Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations).

(15)  Ypač žr. CPSS ir IOSCO principų E atsakomybę (bendradarbiavimas su kitomis institucijomis).

(16)  ES Europos rinkos infrastruktūros reglamento teisinėje sistemoje, Direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1) ir CPSS ir IOSCO principuose jau numatytas kolegijų įsteigimas.

(17)  Žr. 2010 m. spalio mėn. Finansinio stabilumo valdybos dokumentą „Sistemiškai svarbių finansinių institucijų keliamos moralinės rizikos sumažinimas: rekomendacijos ir tvarkaraštis“ (Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — recommendations and time lines), p. 8.

(18)  Pasiūlyto reglamento 37 straipsnio 2 dalis.

(19)  Šiuo požiūriu žr. CPSS ir IOSCO principų 9 principą bei ECBS ir CESR 10 rekomendaciją iš 2009 m. gegužės mėn. „Rekomendacijų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms ir rekomendacijų centrinėms pagrindinėms sandorių šalims Europos Sąjungoje“ (Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union) (toliau – ECBS ir CESR rekomendacijos).

(20)  Šiame kontekste žr. CPSS ir IOSCO principų 9 principą ir ECBS ir CESR rekomendacijų 10 rekomendaciją.

(21)  Ypač žr. pasiūlyto reglamento IV antraštinę dalį ir priedo C skirsnį.

(22)  Žr. Direktyvą 2006/48/EB ir šiuo metu pirmininkaujančios valstybės narės siūlomuose kompromisiniuose aktuose svarstomus dalinius pakeitimus.

(23)  Žr. 2012 m. sausio 25 d. ECB nuomonės CON/2012/5 dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (OL C 105, 2012 4 11, p. 1) 3.2 dalį.

(24)  Žr. pasiūlyto reglamento priedo C skirsnį.

(25)  Žr. pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 2 dalį.

(26)  Žr. pasiūlyto reglamento 54 straipsnį.

(27)  Šiuo klausimu žr. pasiūlyto reglamento 57 ir 58 straipsnius.

(28)  Žr. pasiūlyto reglamento 52 straipsnio 5 dalį.

(29)  Žr. pasiūlyto reglamento 25 konstatuojamąją dalį.

(30)  Žr. CPSS ir IOSCO principų 19 principą.

(31)  Žr. CPSS ir IOSCO principų 3 principą.

(32)  Pasiūlyto reglamento 42 straipsnio 6 dalis.

(33)  Žr. CPSS ir IOSCO principų 7 principą ir pasiūlyto reglamento 57 straipsnį.

(34)  Žr. pasiūlyto reglamento 28 straipsnį.

(35)  Žr. Komisijos konsultaciją ir ECB atsakymą.

(36)  Žr. pasiūlyto reglamento 46 straipsnio 1 dalį.

(37)  Žr. 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45) 9 straipsnį, 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43) 9 straipsnį ir 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (OL L 125, 2001 5 5, p. 15) 24 straipsnį.

(38)  Žr. pasiūlyto reglamento 46 straipsnio 2 dalį.

(39)  Šiuo klausimu žr. 2008 m. rugpjūčio 7 d. ECB nuomonės CON/2008/37 dėl pasiūlymo dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/26/EB ir Direktyvą 2002/47/EB (OL C 216, 2008 8 23, p. 1) 8 punktą.

(40)  Žr. http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi daliniai pakeitimai (1)

1     pakeitimas

6 konstatuojamoji dalis

„(6)

2010 m. spalio 20 d. Finansinio stabilumo taryba paragino kurti tvirtesnes pagrindines rinkos infrastruktūras ir paprašė persvarstyti ir patobulinti esamus standartus. Tarptautinių atsiskaitymų banko Mokėjimo ir atsiskaitymų sistemų komitetas (angl. CPSS) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO) baigia rengti pasaulinių standartų projektą. Jie pakeis 2001 m. Tarptautinių atsiskaitymų banko rekomendacijas, kurias Europos lygmeniu neprivalomomis gairėmis 2009 m. pritaikė Europos centrinių bankų sistema (ECBS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR);“

„(6)

2010 m. spalio 20 d. Finansinio stabilumo taryba paragino kurti tvirtesnes pagrindines rinkos infrastruktūras ir paprašė persvarstyti ir patobulinti esamus standartus. 2012 m. balandžio mėn. Tarptautinių atsiskaitymų banko Mokėjimo ir atsiskaitymų sistemų komitetas (angl. CPSS) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO) paskelbė finansų rinkos infrastruktūros principus. Šie principai pakeičia 2001 m. lapkričio mėn. CPSS ir IOSCO rekomendacijas vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoms, kurias Sąjungos lygmeniu įgyvendino 2009 m. gegužės mėn. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (angl. CESR) bendrai priimtomis rekomendacijomis vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms ir pagrindinėms sandorių šalims;“

Paaiškinimas

Pakeitime atsižvelgiama į CPSS ir IOSCO principų priėmimą ir paaiškinama nuoroda į ECBS ir CESR.

2     pakeitimas

8 konstatuojamoji dalis

„(8)

vienas iš pagrindinių ECBS uždavinių – skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Šiuo atžvilgiu ECBS nariai vykdo priežiūrą užtikrindami veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas. ECBS nariai dažnai veikia kaip atsiskaitymų tarpininkai vykdant atsiskaitymo už vertybinių popierių sandorius piniginę dalį. Be to, jie yra svarbūs CVPD klientai, kurie dažnai valdo pinigų politikos operacijų užtikrinimą. ECBS nariai turėtų aktyviai dalyvauti ir su jais turėtų būti konsultuojamasi išduodant CVPD veiklos leidimus ir vykdant jų priežiūrą, pripažįstant trečiosios šalies CVPD ir tvirtinant CVPD sąsajas. Be to, jie turėtų aktyviai dalyvauti ir su jais turėtų būti konsultuojamasi rengiant techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas. Šio reglamento nuostatomis neturėtų būti daroma poveikio Europos Centrinio Banko (ECB) ir nacionalinių centrinių bankų atsakomybei užtikrinti veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas Sąjungoje ir kitose šalyse;“

„(8)

vienas iš pagrindinių ECBS uždavinių – skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Šiuo atžvilgiu ECBS nariai vykdo priežiūrą užtikrindami veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas. ECBS nariai dažnai veikia kaip atsiskaitymų tarpininkai vykdant atsiskaitymo už vertybinių popierių sandorius piniginę dalį. Be to, jie yra svarbūs CVPD klientai, kurie dažnai valdo pinigų politikos operacijų užtikrinimą. ECBS nariai turėtų aktyviai dalyvauti ir su jais turėtų būti konsultuojamasi išduodant CVPD veiklos leidimus ir vykdant jų priežiūrą, pripažįstant trečiosios šalies CVPD ir tvirtinant CVPD sąsajas. Be to, kad neatsirastų kitų taisyklių rinkinių, jie turėtų aktyviai dalyvauti ir su jais turėtų būti konsultuojamasi rengiant techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas. Šio reglamento nuostatomis nedaromas poveikis Europos Centrinio Banko (ECB) ir nacionalinių centrinių bankų atsakomybei užtikrinti veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas Sąjungoje ir kitose šalyse. Kad ECBS nariai galėtų tinkamai atlikti finansų rinkos infrastruktūrų priežiūrą ir vykdyti emisijos centrinio banko funkcijas, jiems ypač svarbu gauti reikiamą informaciją;“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama pabrėžti EVPRI ir ECBS glaudaus ir lygiaverčio bendradarbiavimo svarbą rengiant techninių standartų projektus. Juo taip pat aptariama atitinkamų suinteresuotųjų šalių prieiga prie informacijos. Taip paremiami siūlomi 20 straipsnio daliniai pakeitimai.

3     pakeitimas

25 konstatuojamoji dalis

„(25)

dėl pasaulinio finansų rinkų pobūdžio ir CVPD svarbos sistemai būtina užtikrinti tarptautinę jiems taikomų rizikos ribojimo reikalavimų konvergenciją. Šio reglamento nuostatos turėtų remtis CPSS, IOSCO, ECBS ir CESR parengtomis galiojančiomis rekomendacijomis. Į esamus standartus ir jų būsimus pakeitimus EVPRI turėtų atsižvelgti rengdama arba siūlydama persvarstyti šiuo reglamentu reikalaujamus techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas;“

„(25)

dėl pasaulinio finansų rinkų pobūdžio ir CVPD svarbos sistemai būtina užtikrinti tarptautinę jiems taikomų rizikos ribojimo reikalavimų konvergenciją. Šio reglamento nuostatos turėtų remtis galiojančiais CPSS ir IOSCO principais finansų rinkos infrastruktūroms ir ECBS ir CESR rekomendacijomis vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoms bei rekomendacijomis pagrindinėms sandorių šalims Europos Sąjungoje. Į esamus standartus ir jų būsimus pakeitimus EVPRI turėtų atsižvelgti siūlydama šiiame reglamente nurodytus techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, taip pat gaires ir rekomendacijas;“

Paaiškinimas

Šiuo daliniu pakeitimu siekiama paaiškinti šios konstatuojamosios dalies tekstą bei atsižvelgiama į CPSS ir IOSCO principų priėmimą.

4     pakeitimas

35 konstatuojamoji dalis

„(35)

CVPD tarpusavio sąsajų saugai reikėtų taikyti specialius reikalavimus, kad būtų sudarytos sąlygos atitinkamiems jų dalyviams turėti prieigą prie kitų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų. Reikalavimas papildomas bankines paslaugas teikti atskirame juridiniame subjekte neturėtų drausti CVPD gauti tokių paslaugų, visų pirma, jei jie yra kito CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviai. Ypač svarbu, kad dėl sąsajos susitarimų kylanti galima rizika, kaip antai kredito, likvidumo, organizacinė ar bet kokia kita svarbi CVPD kylanti rizika, būtų visiškai sumažinta. Svarbu, kad sąveikaujančią sąsają įdiegusiose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose pervedimo pavedimų įvedimo į sistemą momentai būtų identiški, pervedimo pavedimai būtų neatšaukiami ir vertybinių popierių bei piniginių lėšų pervedimas būtų baigtinis. Tokie patys principai turėtų būti taikomi CVPD, kurie naudoja bendrą atsiskaitymų informacinių technologijų (IT) infrastruktūrą;“

„(35)

CVPD tarpusavio sąsajų saugai reikėtų taikyti specialius reikalavimus, kad būtų sudarytos sąlygos atitinkamiems jų dalyviams turėti prieigą prie kitų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų. Reikalavimas papildomas bankines paslaugas teikti atskirame juridiniame subjekte neturėtų drausti CVPD gauti tokių paslaugų, visų pirma, jei jie yra kito CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviai. Ypač svarbu, kad dėl sąsajos susitarimų kylanti galima rizika, kaip antai kredito, likvidumo, organizacinė ar bet kokia kita svarbi CVPD kylanti rizika, būtų visiškai sumažinta. Sąveikaujančios sąsajos kontekste Direktyva 98/26/EB reikalauja, kad sistemos kiek įmanoma užtikrintų, jog jų taisyklės būtų suderintos pervedimo pavedimų įvedimo į sistemą momentų, pervedimo pavedimų neatšaukiamumo ir vertybinių popierių bei piniginių lėšų pervedimo baigtinumo požiūriu. Tokie patys principai turėtų būti taikomi CVPD, kurie naudoja bendrą atsiskaitymų informacinių technologijų (IT) infrastruktūrą;“

Paaiškinimas

Pakeitimu įvedama nuoroda į Direktyvą 98/26/EB, kurios 3 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad sistemos kiek įmanoma užtikrintų, kad visų susijusių sąveikaujančių sistemų taisyklės būtų suderintos. Taip pat žr. pasiūlymą pasiūlyto reglamento 45 straipsnį papildyti nauja dalimi.

5     pakeitimas

1 straipsnio 4 dalis ir 1 straipsnio 5 dalis (nauja)

„4.   9–18 ir 20 straipsniai ir IV antraštinės dalies nuostatos netaikomos Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams, kitoms valstybių narių nacionalinėms įstaigoms, atliekančioms panašias funkcijas, arba valstybių narių viešosioms įstaigoms, valdančioms valstybės skolą ar dalyvaujančioms ją valdant.“

„4.   Šis reglamentas netaikoma Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams, , arba valstybių narių viešosioms įstaigoms, valdančioms valstybės skolą ar dalyvaujančioms ją valdant.

5.   Nepaisant 4 dalies, šis reglamentas, išskyrus 7 straipsnio 1 dalį ir 9–18, 20, 25 ir 44 straipsnius, taip pat IV antraštinės dalies nuostatas, taikomas ECBS nariams, kai jie valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikia priedo A skirsnyje nurodytas pagrindines paslaugas.

Paaiškinimas

ECB pritaria, kad, kaip bendra išimtis, ECBS nariams būtų netaikomi finansinių paslaugų teisės aktai. Kartu ECB pritaria tam, kad pasiūlytas reglamentas, išskyrus 9–18 ir 20 straipsniuose bei IV antraštinėje dalyje nurodytus veiklos leidimo išdavimo ir priežiūros reikalavimus, būtų taikomas ECBS nariams, kurie valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas. Siūlomu pakeitimu siekiama tai nustatyti. Be to, panaikinama nuoroda į kitų valstybių narių nacionalines įstaigas, atliekančias panašias funkcijas, kadangi, paminėjus ECBS narius, ši nuoroda nebereikalinga.

6     pakeitimas

2 straipsnio 1 dalis

„(1)   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– juridinis asmuo, valdantis priedo A skirsnio 3 punkte nurodytą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikiantis bent vieną kitą priedo A skirsnyje nurodytą pagrindinę paslaugą;“

„(1)   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– juridinis asmuo, teikiantis bent vieną priedo A skirsnyje nurodytų pagrindin paslaugų;“

Paaiškinimas

Pakeitimu pakeičiama CVPD termino apibrėžtis, kad būtų išvengta galimybės rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas, nes CVPD gali sukurti du ar tris juridinius asmenis skirtingoms pagrindinėms paslaugoms teikti, kad jiems nebūtų taikomas CVPD taikomas reglamentas. ECB mano, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas kiekvienam juridiniam asmeniui, teikiančiam bet kurią iš priedo A skirsnyje nurodytų trijų pagrindinių paslaugų.

7     pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis

„1.   Bet kuri bendrovė, leidžianti perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose, imasi priemonių tokiems vertybiniams popieriams pateikti nematerialia forma juos imobilizuojant pagal bendro skolinio įsipareigojimo liudijimą už visą emisiją arba po tiesioginio vertybinių popierių išleidimo dematerializuota forma.“

„1.   Bet kuris juridinis asmuo, leidžiantis perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose, imasi priemonių tokiems vertybiniams popieriams pateikti nematerialia forma juos imobilizuojant pagal bendro skolinio įsipareigojimo liudijimą už visą emisiją arba po tiesioginio vertybinių popierių išleidimo dematerializuota forma.“

Paaiškinimas

Perleidžiamuosius vertybinius popierius gali išleisti bendrovės ir kiti juridiniai asmenys, pavyzdžiui, valstybės narės, valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijos, arba viešieji tarptautiniai subjektai. Siūloma praplėsti pasiūlyto reglamento 3 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, kad ji būtų taikoma ne tik bendrovėms, bet ir kitiems emitentams, sąvoką „bendrovė“ pakeičiant „juridinis asmuo“. Jei šis pasiūlymas būtų priimtas, atitinkamai turėtų būti pakeista ir pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 1 dalis.

8     pakeitimas

6 straipsnio 4 dalis

„4.   Konsultuodamasi su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariais Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina 1 ir 2 dalyse nurodytų procedūrų, kurios sudaro sąlygas patvirtinti svarbius sandorių aspektus ir palengvina atsiskaitymą, ir 3 dalyje nurodytų stebėsenos priemonių, kuriomis nustatomas tikėtinas neatsiskaitymas, aspektus.

[…]“

„4.   Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariais Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina 1 ir 2 dalyse nurodytų procedūrų, kurios sudaro sąlygas patvirtinti svarbius sandorių aspektus ir palengvina atsiskaitymą, ir 3 dalyje nurodytų stebėsenos priemonių, kuriomis nustatomas tikėtinas neatsiskaitymas, aspektus.

[…]“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą ECBS narių dalyvavimą EVPRI rengiant techninių reguliavimo standartų projektus.

9     pakeitimas

7 straipsnio 1 dalis

„1.   Kiekvienai valdomai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai CVPD nustato sistemą, kuri stebi neatsiskaitymo už 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių sandorius atvejus. Jis teikia reguliarias ataskaitas kompetentingai institucijai ir bet kuriam teisėtą interesą turinčiam asmeniui apie neatsiskaitymo atvejų skaičių ir išsamius duomenis ir bet kurią kitą svarbią informaciją. Kompetentingos institucijos bet kuria svarbia informacija apie neatsiskaitymo atvejus dalijasi su EVPRI.“

„1.   Kiekvienai valdomai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai CVPD nustato sistemą, kuri stebi neatsiskaitymo už 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių sandorius atvejus. Jis teikia reguliarias ataskaitas kompetentingai institucijai, 11 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir bet kuriam teisėtą interesą turinčiam asmeniui apie neatsiskaitymo atvejų skaičių ir išsamius duomenis ir bet kurią kitą svarbią informaciją. Kompetentingos institucijos bet kuria svarbia informacija apie neatsiskaitymo atvejus dalijasi su EVPRI.“

Paaiškinimas

Pasiūlytu pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ir kompetentingoms institucijoms, ir ECBS nariams būtų laiku teikiama tinkama informacija.

10     pakeitimas

8 straipsnis

„1.   Valstybės narės, kurios teisė taikoma CVPD valdomai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, atitinkama institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su institucijomis, kurių kompetencijai priklauso 7 straipsnyje nurodytų reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir pagrindinių sandorio šalių priežiūra, yra kompetentinga užtikrinti, kad būtų taikomi 6 ir 7 straipsniai, ir stebėti skirtas baudas. Visų pirma, institucijos stebi 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų baudų ir 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų priemonių taikymą.

2.   Siekdama Sąjungoje užtikrinti nuoseklią, veiksmingą ir produktyvią priežiūros praktiką, susijusią su šio reglamento 6 ir 7 straipsniais, EVPRI gali teikti gaires pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.“

„1.   10 straipsnyje nurodytos institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su institucijomis, kurių kompetencijai priklauso 7 straipsnyje nurodytų reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir pagrindinių sandorio šalių priežiūra, ir su 11 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis, turi užtikrinti, kad būtų taikomi 6 ir 7 straipsniai, ir stebėti skirtas baudas. Visų pirma, šios institucijos stebi 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų baudų ir 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų priemonių taikymą.

2.   Siekdama Sąjungoje užtikrinti nuoseklią, veiksmingą ir produktyvią priežiūros praktiką, susijusią su šio reglamento 6 ir 7 straipsniais, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS narėmis, gali teikti gaires pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.“

Paaiškinimas

Sąvoka „atitinkama institucija“ pasiūlyto reglamento 1 straipsnyje nėra apibrėžta. Šio straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiama paaiškinti, kad 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos turėtų užtikrinti 6 ir 7 straipsnių laikymąsi. ECB taip pat pažymi, kad terminas „taikoma teisė“ nėra suderintas su Direktyvoje 98/26/EB  (2) naudojama terminologija. Šio straipsnio 2 dalies pakeitimu siekiama užtikrinti ECBS narių tinkamą dalyvavimą. Atitinkamai turėtų būti pakeistos 7 straipsnio 8 dalis, 15 straipsnio 7 ir 8 dalys, 20 straipsnio 8 ir 9 dalys, 24 straipsnio 8 dalis, 27 straipsnio 3 ir 4 dalys, 30 straipsnio 6 dalis, 34 straipsnio 4 dalis, 35 straipsnio 6 dalis, 36 straipsnio 9 dalis, 42 straipsnio 7 dalis, 44 straipsnio 3 dalis, 47 straipsnio 6 dalis, 50 straipsnio 6 dalis, 51 straipsnio 5 dalis, 53 straipsnio 6 dalis, 57 straipsnio 5 dalis ir 58 straipsnio 4 dalis.

11     pakeitimas

11 straipsnio 1 dalis

„1.   Kai konkrečiai nurodyta šiame reglamente, išduodant CVPD veiklos leidimus ir vykdant jų priežiūrą dalyvauja šios institucijos:

a)

institucija, atsakinga už CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos priežiūrą valstybėje narėje, kurios teisė taikoma tai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai;

b)

kai taikoma, Sąjungos centrinis bankas, kurio knygose vykdoma CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymo piniginė dalis arba, kai atsiskaitymas vykdomas per kredito įstaigą pagal IV antraštinę dalį, Sąjungos centrinis bankas, leidžiantis atitinkamą valiutą.“

„1.   Kai konkrečiai nurodyta šiame reglamente, išduodant CVPD veiklos leidimus ir vykdant jų priežiūrą dalyvauja šios institucijos:

a)

institucija, atsakinga už CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos priežiūrą valstybėje narėje, kurios teisė taikoma tai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai;

b)

, Sąjungos centrinis bankas, išleidžiantis valiutą, kuria vyksta atsiskaitymas;

c)

kai tinkama, ECBS narys, kurio knygose vykdoma CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymo piniginė dalis .“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti emisijos centrinių bankų vaidmenį bei tai, kad atsiskaitymas centrinio banko pinigais turėtų būti suprantamas kaip atsiskaitymas to centrinio banko išleidžiama valiuta.

12     pakeitimas

12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

„Siekdama Sąjungoje užtikrinti nuoseklią, veiksmingą ir produktyvią priežiūros praktiką, įskaitant 9 ir 11 straipsniuose nurodytų institucijų bendradarbiavimą atliekant įvairius vertinimus, būtinus šiam reglamentui taikyti, EVPRI gali teikti 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms skirtas gaires pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.“

„Siekdama Sąjungoje užtikrinti nuoseklią, veiksmingą ir produktyvią priežiūros praktiką, įskaitant 9 ir 11 straipsniuose nurodytų institucijų bendradarbiavimą atliekant įvairius vertinimus, būtinus šiam reglamentui taikyti, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, gali teikti 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms skirtas gaires pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.“

Paaiškinimas

Pasiūlytu pakeitimu siekiama užtikrinti ECBS narių, kaip pasiūlyto reglamento 11 straipsnyje nurodytų institucijų, tinkamą dalyvavimą EVPRI rengiant gaires.

13     pakeitimas

13 straipsnis

„9 ir 11 straipsniuose nurodytos institucijos nedelsdamos informuoja EVPRI ir vienos kitas apie kritinę padėtį, kuri susijusi su CVPD, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių bet kurios valstybės narės, kurioje įsteigtas minėtas CVPD arba vienas iš jo dalyvių, rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui.“

Nedarant poveikio Direktyvos 98/26/EB 6 straipsnyje numatytam informavimui, 9 ir 11 straipsniuose nurodytos institucijos nedelsdamos informuoja EVPRI, ESRV ir vienos kitas apie kritinę padėtį, kuri susijusi su CVPD, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių bet kurios valstybės narės, kurioje įsteigtas minėtas CVPD arba vienas iš jo dalyvių, rinkos likvidumui, valiutos, kuria vyksta atsiskaitymas, stabilumui, pinigų politikos vientisumui ir finansų sistemos stabilumui.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama įtraukti ESRV, kadangi straipsnyje aptariama kritinė padėtis gali paveikti finansų sistemos stabilumą. Juo taip pat siekiama paaiškinti, kad atitinkamos valiutos stabilumas ir pinigų politikos vientisumas yra CVPD stabilumui svarbūs veiksniai. Šiame straipsnyje nurodyta informavimo tvarka neturėtų daryti poveikio informavimui pagal Direktyvos 98/26/EB 6 straipsnio 3 dalį.

14     pakeitimas

15 straipsnio 5 dalis

„5.   Kompetentinga institucija, prieš išduodama paraišką teikiančiam CVPD veiklos leidimą, konsultuojasi su kitos susijusios valstybės narės kompetentingomis institucijomis, kai:

[…]“

„5.   Kompetentinga institucija, prieš išduodama paraišką teikiančiam CVPD veiklos leidimą, konsultuojasi su kitos susijusios valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir 11 straipsnyje nurodytoms institucijoms, kai:

[…]“

Paaiškinimas

CPSS ir IOSCO principai pabrėžia centrinių bankų, priežiūros institucijų ir kitų atitinkamų institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pasiūlytu pakeitimu siekiama užtikrinti tokį bendradarbiavimą dėl taisyklių, taikomų CVPD veiklos leidimui išduoti. Jei šiam pasiūlymui būtų pritarta, atitinkamai reikėtų pakeisti pasiūlyto reglamento 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 22 ir 23 straipsnius.

15     pakeitimas

17 straipsnio 1 dalies d punktas

„Veiklos leidimą gavęs CVPD valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, kompetentingai institucijai teikia prašymą leisti pagrindinės paslaugos teikimą perduoti trečiajam asmeniui pagal 28 straipsnį arba išplėsti savo veiklos sritį viena ar daugiau iš šių paslaugų:

[…]

d)

CVPD sąsajos įdiegimu.“

„Veiklos leidimą gavęs CVPD valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, kompetentingai institucijai teikia prašymą leisti pagrindinės paslaugos teikimą perduoti trečiajam asmeniui pagal 28 straipsnį arba išplėsti savo veiklos sritį viena ar daugiau iš šių paslaugų:

[…];

d)

sąveikaujančios sąsajos įdiegimu.“

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į administracinę naštą, 17 straipsnio 1 dalyje numatyta procedūra turėtų būti taikoma tik sąveikaujančioms CVPD sąsajoms. Taip pat siūloma atitinkamus pakeitimus padaryti pasiūlyto reglamento 45 straipsnio 2 dalyje ir 50 straipsnio 3 dalyje.

16     pakeitimas

19 straipsnio 2 dalis

„2.   Centriniai bankai nedelsdami informuoja EVPRI apie visus valdomus CVPD.“

„2.   ECBS nariai informuoja EVPRI apie visas valdomas vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti 19 straipsnio 2 dalies taikymo sritį. Kaip nurodyta pasiūlyto reglamento 9 konstatuojamojoje dalyje ir 1 straipsnio 4 dalyje, juo paaiškinama, kad ECBS nariai nevaldo CVPD, tačiau gali valdyti vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikti kitas priedo A skirsnyje nurodytas pagrindines paslaugas.

17     pakeitimas

20 straipsnis

„1.   Kompetentinga institucija bent kartą per metus peržiūri CVPD taikomą tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus tikrindama atitiktį šiam reglamentui ir įvertina riziką, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD.

[…]

4.   Atlikdama 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, kompetentinga institucija anksti konsultuojasi su 11 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis dėl CVPD valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimo.

5.   Reguliariai ir bent kartą per metus kompetentinga institucija 11 straipsnyje nurodytas atitinkamas institucijas informuoja apie 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus ar baudas.

[…]“

„1.   Kompetentinga institucija bent kartą per metus peržiūri CVPD taikomą tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus tikrindama atitiktį šiam reglamentui ir įvertina riziką, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD, arba yra su juo susijusi. Kompetentinga institucija turi teisę rinkti visą atitinkamą informaciją, reikalingą tam įvertinti.

[…]

4.   Atlikdama 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, kompetentinga institucija anksti glaudžiai bendradarbiauja su 11 straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis dėl CVPD valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimo.

5.   Reguliariai ir iš anksto kompetentinga institucija aptaria su 11 straipsnyje nurodytomis atitinkamomis institucijomis 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus ar baudas.

[…]“

Paaiškinimas

1 dalies pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos rinktų ir gautų visą atitinkamą informaciją, reikalingą rizikai, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD, įvertinti ir išanalizuoti rizikos ribojimo makrolygiu aspektu, įskaitant su jų sisteminiu vaidmeniu susijusią riziką.

4 ir 5 dalies pakeitimais siekiama įforminti glaudų kompetentingų institucijų, priežiūros institucijų ir kitų atitinkamų institucijų bendradarbiavimą.

18     pakeitimas

21 straipsnio 2 dalis

„2.   Kiekvienas CVPD, norintis pirmą kartą pradėti teikti paslaugas kitos valstybės narės teritorijoje ar pakeisti teikiamų paslaugų įvairovę, valstybės narės, kurioje yra įsteigtas, kompetentingai institucijai praneša šią informaciją:

a)

valstybę narę, kurioje ketina užsiimti veikla;

b)

veiklos programą, kurioje konkrečiai nurodo paslaugas, kurias ketina teikti;

c)

filialo atveju – filialo organizacinę struktūrą ir už filialo valdymą atsakingų asmenų pavardes.“

„2.   Kiekvienas CVPD, norintis pirmą kartą pradėti teikti paslaugas kitos valstybės narės teritorijoje ar pakeisti teikiamų paslaugų įvairovę, valstybės narės, kurioje yra įsteigtas, kompetentingai institucijai praneša šią informaciją:

a)

valstybę narę, kurioje ketina užsiimti veikla;

b)

veiklos programą, kurioje konkrečiai nurodo paslaugas, kurias ketina teikti, įskaitant valiutą ar valiutas, kuriomis jis atlieka operacijas;

c)

filialo atveju – filialo organizacinę struktūrą ir už filialo valdymą atsakingų asmenų pavardes.“

Paaiškinimas

CVPD turėtų teikti informaciją apie tai, kokia valiuta ar valiutomis jis atlieka atsiskaitymus. Ši informacija yra būtina siekiant nustatyti emisijos centrinius bankus, kurie turėtų dalyvauti CVPD veiklos leidimų išdavimo ir vertinimo procese.

19     pakeitimas

21 straipsnio 3 dalis

„3.   Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos, kompetentinga institucija persiunčia ją priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, nebent, atsižvelgdama į numatomų paslaugų teikimą, ji turi priežasčių abejoti CVPD, norinčio teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, administracinės struktūros arba finansinės būklės tinkamumu.“

„3.   Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos, kompetentinga institucija persiunčia ją priimančiosios valstybės narės 11 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir kompetentingai institucijai, nebent, atsižvelgdama į numatomų paslaugų teikimą, ji turi priežasčių abejoti CVPD, norinčio teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, administracinės struktūros arba finansinės būklės tinkamumu.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad pasiūlyto reglamento 11 straipsnyje nurodytoms institucijoms taip pat nedelsiant ir lygiaverčiai būtų teikiama pasiūlyto reglamento 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

20     pakeitimas

20a straipsnis „Profesinė paslaptis“ (naujas)

[Teksto nėra]

1.   Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, dirbantiems arba dirbusiems 10 ir 11 straipsniuose nurodytose institucijose ir EVPRI, arba kompetentingų institucijų, EVPRI ar ESRV nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams.

Konfidenciali informacija, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, negali būti atskleista jokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad nebūtų galima nustatyti atskiro CVPD arba bet kurio kito asmens, nedarant poveikio baudžiamosios arba mokesčių teisės reglamentuojamiems atvejams arba kitų šio reglamento nuostatų taikumui.

2.   Paskelbus CVPD bankrotą arba jį priverstinai likviduojant, su trečiosiomis šalimis nesusijusi konfidenciali informacija gali būti atskleista civilinių ar komercinių bylų nagrinėjimo atveju, jeigu tai būtina norint išnagrinėti bylą.

3.   Nedarant poveikio baudžiamosios teisės arba mokesčių teisės reglamentuojamiems atvejams, 10 ir 11 straipsniuose nurodytos institucijos, EVPRI, kitos įstaigos, fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie gauna konfidencialią informaciją pagal šį reglamentą, gali ją naudoti tik atlikdami savo pareigas ir vykdydami savo funkcijas, įskaitant informacijos atskleidimą aukštesniam organui. Kompetentingų institucijų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, arba kitų institucijų, įstaigų arba fizinių ar juridinių asmenų atveju šią informaciją galima naudoti tuo tikslu, kuriuo ji jiems suteikta, arba administracine arba teismine tvarka nagrinėjant bylas, susijusias su minėtų funkcijų vykdymu (arba abiem atvejais). Jei EVPRI, kompetentinga institucija arba kita institucija, įstaiga arba asmuo, perduodantis informaciją, sutinka, šią informaciją gaunanti institucija ją gali naudoti kitais nekomerciniais tikslais.

4.   Bet kokiai konfidencialiai informacijai, kuri gauta, kuria apsikeista arba kuri perduota pagal šį reglamentą, taikomos 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos profesinės paslapties sąlygos.

Tačiau šiomis sąlygomis nedraudžiama EVPRI arba 10 ir 11 straipsniuose nurodytoms kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija arba ją perduoti pagal teisės aktuose nustatytus jų uždavinius ir kitus teisės aktus, taikomus investicinėms įmonėms, kredito įstaigoms, pensijų fondams, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondų valdytojams (AIFV), draudimo ir perdraudimo tarpininkams, draudimo įmonėms, reguliuojamosioms rinkoms arba rinkų operatoriams arba kitiems subjektams, jeigu kompetentinga institucija ar kita institucija, įstaiga arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris perdavė šią informaciją, tam pritaria.

5.   1, 2 ir 3 dalys netrukdo 10 ir 11 straipsniuose nurodytoms institucijoms pagal nacionalinę teisę keistis konfidencialia informacija, kuri gauta ne iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, arba ją perduoti.

Paaiškinimas

Šiuo pakeitimu ECB siūlo numatyti profesinės paslapties reikalavimus, panašius į atitinkamas kitų Europos finansinių paslaugų teisės aktų nuostatas, pavyzdžiui, EMIR. Todėl siūloma įterpti naują 20a straipsnį.

21     pakeitimas

20b straipsnis „Keitimasis informacija“ (naujas)

[Teksto nėra]

1.   EVPRI, 10 ir 11 straipsniuose nurodytos institucijos ir kitos atitinkamos institucijos be nepagrįstos gaišaties viena kitai teikia informaciją, būtiną jų pareigoms atlikti.

2.   10 ir 11 straipsniuose nurodytos institucijos, kitos atitinkamos institucijos, EVPRI ir kitos įstaigos arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie vykdydami savo pareigas pagal šį reglamentą gauna konfidencialią informaciją, ją naudoja tik atlikdami savo pareigas.

3.   Kompetentingos institucijos perduoda informaciją ESRV ir atitinkamiems ECBS nariams, kai tokia informacija jiems svarbi atliekant savo pareigas.

Paaiškinimas

Šiuo pakeitimu ECB siūlo nustatyti keitimosi informacija reikalavimus, panašius į atitinkamas kitų Europos finansinių paslaugų teisės aktų nuostatas, pavyzdžiui, EMIR. Todėl siūloma įterpti naują 20b straipsnį.

22     pakeitimas

22 straipsnio 7 dalis

„7.   EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus ir juose nustato 1, 3 ir 5 dalyse nurodytų bendradarbiavimo susitarimų standartines formas, šablonus ir procedūras.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.“

„7.   EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus ir juose nustato 1, 3 ir 5 dalyse nurodytų bendradarbiavimo susitarimų standartines formas, šablonus ir procedūras.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ECBS nariai tinkamai dalyvautų rengiant techninių įgyvendinimo standartų projektus.

23     pakeitimas

23 straipsnio 2 dalis

„2.   Pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis EVPRI pripažįsta trečiojoje šalyje įsteigtą CVPD, pateikusį pripažinimo paraišką, kad galėtų teikti 1 dalyje nurodytas paslaugas, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

Komisija priėmė sprendimą pagal 6 dalį;

b)

CVPD taikoma veiksminga veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros tvarka, kuria užtikrinama, kad laikomasi visų toje trečiojoje šalyje taikomų rizikos ribojimo reikalavimų;

c)

pagal 7 dalį sudaryti EVPRI ir tos trečiosios šalies kompetentingų institucijų bendradarbiavimo susitarimai.“

„2.   Pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis EVPRI pripažįsta trečiojoje šalyje įsteigtą CVPD, pateikusį pripažinimo paraišką, kad galėtų teikti 1 dalyje nurodytas paslaugas, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

Komisija priėmė sprendimą pagal 6 dalį;

b)

CVPD taikoma veiksminga veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros tvarka, arba, jei vertybinių popierių atsiskaitymų sistemą valdo centrinis bankas – priežiūros tvarka, kuria užtikrinama, kad laikomasi visų toje trečiojoje šalyje taikomų rizikos ribojimo reikalavimų;

c)

pagal 7 dalį sudaryti EVPRI ir tos trečiosios šalies atitinkamų institucijų bendradarbiavimo susitarimai.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad b punkto sąlyga būtų taikoma centrinių bankų valdomiems trečiųjų šalių CVPD, kuriems taikoma tik priežiūros tvarka – kaip kad šiuo metu yra su kai kuriais Sąjungoje NCB valdomais CVPD. 2 dalies c punktas turėtų apimti centrinius bankus ir kaip priežiūros institucijas, ir kaip emisijos centrinius bankus.

24     pakeitimas

23 straipsnio 3 dalis

„3.   Vertindama, ar laikomasi 2 dalyje nurodytų sąlygų, EVPRI konsultuojasi su:

a)

valstybių narių, kuriose trečiosios šalies CVPD ketina teikti CVPD paslaugas, kompetentingomis institucijomis;

b)

kompetentingomis institucijomis, prižiūrinčiomis Sąjungoje įsteigtus CVPD, su kuriais trečiosios šalies CVPD yra įdiegęs sąsajas;

c)

11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis institucijomis;

d)

trečiosios šalies institucija, kurios kompetencijai priklauso CVPD veiklos leidimų išdavimas ir priežiūra.“

„3.   Vertindama, ar laikomasi 2 dalyje nurodytų sąlygų, EVPRI konsultuojasi su:

a)

valstybių narių, kuriose trečiosios šalies CVPD ketina teikti CVPD paslaugas, kompetentingomis institucijomis;

b)

kompetentingomis institucijomis, prižiūrinčiomis Sąjungoje įsteigtus CVPD, su kuriais trečiosios šalies CVPD yra įdiegęs sąsajas;

c)

11 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis;

d)

trečiosios šalies institucija, kurios kompetencijai priklauso CVPD veiklos leidimų išdavimas ir priežiūra.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad atitinkamas emisijos centrinis bankas dalyvautų EVPRI atliekamame vertinime, kaip nustatyta CPSS ir IOSCO principuose.

25     pakeitimas

25 straipsnio 5 dalis

„5.   CVPD aiškiai apibrėžia valdybos vaidmenis ir atsakomybę ir kompetentingai institucijai leidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais.“

„5.   CVPD aiškiai apibrėžia valdybos vaidmenis ir atsakomybę ir kompetentingai institucijai bei auditoriui leidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais.“

Paaiškinimas

Pakeitimu ši nuostata suderinama su EMIR 27 straipsnio 3 dalimi.

26     pakeitimas

28 straipsnio 5 dalis

„5.   1–4 dalys netaikomos, jei CVPD kai kurias savo paslaugas ar veiklą perduoda viešajam subjektui ir jei tas perdavimas reglamentuojamas specialioje teisinėje, reguliacinėje ir veiklos sistemoje, dėl kurios bendrai susitarė ir kurią įformino viešasis subjektas ir atitinkamas CVPD ir kuriai pritarė kompetentingos institucijos remdamosi šiame reglamente nustatytais reikalavimais.“

„5.   1–4 dalys netaikomos, jei CVPD kai kurias savo paslaugas ar veiklą perduoda viešajam subjektui ir jei tas perdavimas reglamentuojamas specialioje teisinėje, reguliacinėje ir veiklos sistemoje, dėl kurios bendrai susitarė ir kurią įformino viešasis subjektas ir atitinkamas CVPD ir kuriai patvirtino atitinkamo CVPD kompetentingos institucijos .“

Paaiškinimas

Pakeitimu siūlomi redakcinio pobūdžio pakeitimai. Be to, siūloma išbraukti paskutinę sakinio dalį, kadangi pasiūlytame reglamente nėra nustatytų specialių reikalavimų šios veiklos sistemos plėtojimui.

27     pakeitimas

35 straipsnis

„1.   Kiekvienos valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu CVPD saugo įrašus ir ataskaitas, kurie sudarytų sąlygas bet kuriuo metu nedelsiant CVPD turimose sąskaitose atskirti vieno dalyvio vertybinius popierius nuo kito dalyvio vertybinių popierių ir prireikus nuo CVPD nuosavo turto.

2.   CVPD saugo įrašus ir ataskaitas, kurie sudaro sąlygas dalyviui atskirti savo vertybinius popierius nuo savo klientų vertybinių popierių.

3.   CVPD siūlo saugoti įrašus ir ataskaitas, kurie sudaro sąlygas dalyviui atskirti kiekvieno iš savo klientų vertybinius popierius, jei ir kaip reikalauja tas dalyvis (atskiro kliento atskyrimas).

[…]“

[ECB pasiūlymas netaikomas tekstui lietuvių kalba]

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad klientų vertybiniai popieriai turėtų būti atskirti nuo CVPD ir kitų klientų vertybinių popierių. Tai atitinka CPSS ir IOSCO principų 11 principą.

28     pakeitimas

36 straipsnio 6 dalis

„6.   CVPD atsiskaitymo baigtinumą užtikrina ne vėliau kaip numatytos atsiskaitymo dienos darbo pabaigoje. Naudotojų komitetui paprašius, jis įdiegia sistemas, kurios leidžia atsiskaitymus įvykdyti tą pačią dieną arba realiu laiku.“

„6.   CVPD atsiskaitymo baigtinumą užtikrina ne vėliau kaip numatytos atsiskaitymo dienos darbo pabaigoje. Naudotojų komitetui paprašius, jis įdiegia veiklos procedūras, kurios leidžia atsiskaitymus įvykdyti tą pačią dieną arba realiu laiku.“

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento kontekste sąvoka „sistema“ turi konkrečią reikšmę, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnyje. Šiuo pakeitimu siekiama išvengti bet kokių nenumatytų sąvokos „sistema“ aiškinimų.

29     pakeitimas

37 straipsnio 1 dalis

„1.   Sandoriams, kurių valiuta yra šalies, kurioje vyksta atsiskaitymas, valiuta, CVPD savo atitinkamos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos piniginius atsiskaitymus, kai praktiškai verta ir įmanoma, vykdo per sąskaitas, atidarytas centriniame banke, kuris dirba su tokia valiuta.“

„1.   Sandoriams, kurių valiuta yra šalies, kurioje vyksta atsiskaitymas, valiuta, CVPD savo atitinkamos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos piniginius atsiskaitymus, kai praktiškai verta ir įmanoma, vykdo per sąskaitas, atidarytas tokios valiutos emisijos centriniame banke, .“

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti atsiskaitymų saugumą ir efektyvumą bei atsižvelgiant į CPSS ir IOSCO principus, šią nuostatą reikia papildyti nuostata, kad sandoriams, kurių valiuta yra šalies, kurioje vyksta atsiskaitymas valiuta, CVPD turėtų, kai praktiškai verta ir įmanoma, vykdyti atsiskaitymus centrinio banko pinigais. Pakeitimu siekiama sukonkretinti, kad piniginių atsiskaitymų sąskaitos turėtų būti atidaromos ne bet kuriame centriniame banke, kuris vykdo atsiskaitymus tokia valiuta, o valiutos emisijos centriniame banke.

30     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 39 straipsnis

„CVPD patvirtina patikimą rizikos valdymo sistemą teisinei, verslo, operacinei ir kitai rizikai visapusiškai valdyti.“

„CVPD patvirtina patikimą rizikos valdymo sistemą teisinei, verslo, operacinei, sisteminei ir kitai rizikai visapusiškai valdyti.“

Paaiškinimas

CVPD laikomi sistemiškai svarbiomis rinkos infrastruktūromis. Todėl jiems taikomi rizikos ribojimo reikalavimai turėtų būti skirti ir sisteminei rizikai apriboti.

31     pakeitimas

40 straipsnio 2 dalis

„2.   CVPD taisyklių, procedūrų ir sutarčių struktūra yra tokia, kad būtų galima užtikrinti jų vykdymą visose atitinkamos jurisdikcijos teritorijose, taip pat ir dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo atveju.“

„2.   CVPD taisyklių, procedūrų ir sutarčių struktūra yra tokia, kad būtų galima užtikrinti jų vykdymą dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo atveju.“

Paaiškinimas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas. Taisyklių, procedūrų ir sutarčių vykdymas jau reiškia, kad jie vykdomi visose atitinkamose jurisdikcijose.

32     pakeitimas

45 straipsnio 4 dalis

„4.   Jei tarp sąsają įdiegusių CVPD atliekamas preliminarus vertybinių popierių pervedimas, draudžiama dar kartą pervesti vertybinius popierius, kol pirmasis pervedimas netampa baigtinis.“

„4.   Jei tarp sąsają įdiegusių CVPD atliekamas preliminarus vertybinių popierių pervedimas, arba toliau pervedama trečiajam CVPD, draudžiama dar kartą pervesti vertybinius popierius, kol pirmasis pervedimas netampa baigtinis.“

Paaiškinimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamos problemos, susijusios su galimu vertybinių popierių sukūrimu, kai preliminarus pervedimas atšaukiamas ir preliminariai pervesti vertybiniai popieriai pervedami į kitą CVPD. Ši rizika yra susijusi su problemos vientisumu.

33     pakeitimas

45 straipsnio 8a dalis (nauja)

[Teksto nėra]

„CVPD suetikia dalyviams, įskaitant kitus CVPD, tinkamas sąskaitų struktūras, kad jie galėtų prisijungti prie jo sistemų. Sąskaitų struktūros turi būti paremtos tinkamomis atsiskaitymo, saugojimo ir fiskalinėmis priemonėmis.“

Paaiškinimas

Jeigu CVPD, su kuriuo kitas CVPD turi sąsają, nepasiūlys tinkamų sąskaitų struktūrų, pavyzdžiui, bendrųjų sąskaitų struktūrų forma, sąsaja tarp šių CVPD negalės tinkamai veikti.

34     pakeitimas

45 straipsnio 9 dalis

„9.   Konsultuodamasi su ECBS nariais EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina 3 dalyje numatytas sąlygas, kuriomis kiekvienos rūšies sąsajos susitarime numatoma tinkama sąsają įdiegusių CVPD ir jų dalyvių apsauga, ypač kai vienas CVPD ketina dalyvauti kito CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, 5 dalyje nurodytos papildomosrizikos, kylančios dėl tarpininkų naudojimo, stebėseną ir valdymą, 6 dalyje nurodyto sutikrinimo metodus, atvejus, kai vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimas atsiskaitymui pasinaudojant sąsaja yra praktiškas ir fiziškai įmanomas, kaip numatyta 7 dalyje, ir jų vertinimo metodus.“

„9.   Glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina 3 dalyje numatytas sąlygas, kuriomis kiekvienos rūšies sąsajos susitarime numatoma tinkama sąsają įdiegusių CVPD ir jų dalyvių apsauga, ypač kai vienas CVPD ketina dalyvauti kito CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, 5dalyje nurodytos papildomos rizikos, kylančios dėl tarpininkų naudojimo, stebėseną ir valdymą, 6 dalyje nurodyto sutikrinimo metodus, atvejus, kai vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimas atsiskaitymui pasinaudojant sąsaja yra praktiškas ir fiziškai įmanomas, kaip numatyta 7 dalyje, 8a dalies nuostatą dėl tinkamų sąskaitų struktūrų, įskaitant atitinkamus priemones, ir jų vertinimo metodus.“

Paaiškinimas

Šiuo pakeitimu siekiama numatyti, kad EVPRI rengia techninius standartus CVPD sąsajų sąskaitų struktūroms.

35     pakeitimas

46 straipsnis

„1.   Visus klausimus, susijusius su CVPD laikomų finansinių priemonių nuosavybės aspektais, reglamentuoja tos šalies, kurioje tvarkoma sąskaita, teisė.

2.   Jei sąskaita naudojama atsiskaitymams vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, taikoma teisė yra ta, kuri reglamentuoja tą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą.

3.   Jei sąskaita nenaudojama atsiskaitymams vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, daroma prielaida, kad ta sąskaita tvarkoma toje vietoje, kur yra CVPD įprasta gyvenamoji vieta, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/200824 19 straipsnyje.

4.   Šiame straipsnyje įpareigojimas taikyti šalies teisę apima įpareigojimą taikyti toje šalyje galiojančias teisės normas, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas.“

„1.   Nedarant poveikio Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio a punktui, 9 ir 10 straipsniams, visus klausimus, susijusius su CVPD laikomų finansinių priemonių nuosavybės aspektais, reglamentuoja tos šalies, kurioje tvarkoma sąskaita, teisė. Laikoma, kad sąskaita tvarkoma toje vietoje, kurioje yra CVPD įprasta gyvenamoji vieta, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 19 straipsnyje.

2.   Tais atvejais, kai valstybės narės, kurioje yra tvarkoma sąskaita, teisė skiriasi nuo teisės, reglamentuojančios vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, o apie vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą buvo pranešta pagal Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnį, taikoma teisė yra ta, kuri reglamentuoja tą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą.

   

3.   Šiame straipsnyje įpareigojimas taikyti šalies teisę apima įpareigojimą taikyti toje šalyje galiojančias teisės normas, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas.“

Paaiškinimas

Pasiūlytame reglamente numatyta 46 straipsnio 1 dalyje nustatytos pagrindinės taisyklės išimtis, kuria leidžiama pasirinkti, kokia teisė taikoma bet kokios sąskaitos, kuri buvo naudojama atsiskaitymams vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, atžvilgiu. Sąvoka „vertybinių popierių atsiskaitymo sistema“ apibrėžiama kaip oficialus susitarimas, kurį reglamentuoja dalyvių pasirinktos valstybės narės teisė  (3). Todėl, kadangi dalyviai gali pasirinkti vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai taikytiną teisę, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą reglamentuojanti teisė, kaip nurodyta pasiūlyto reglamento 46 straipsnio 2 dalyje, priklausys nuo pasirinktos teisės ir gali skirtis nuo CVPD įsteigimo vietos teisės. Tai sukuria teisinį netikrumą dėl vertybiniams popieriams, kurių atsiskaitymas vykdomas CVPD sąskaitose, taikytinos teisės. Pakeitimu siekiama apriboti teisės pasirinkimo galimybę, kartu atsižvelgiant į tam tikrus konkrečius atvejus, kai valstybės narės, kurioje yra tvarkoma sąskaita, teisė skiriasi nuo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisykles reglamentuojančios teisės.

36     pakeitimas

52 straipsnio 2 dalis

„2.   […]

Atlikusi išsamų poveikio vertinimą, pasikonsultavusi su atitinkamomis įmonėmis ir atsižvelgusi į EBI, EVPRI irECB nuomones, Komisija priima įgyvendinimo sprendimą 66 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija nurodo priimamo įgyvendinimo sprendimo priežastis.

[…]“

„2.   […]

Atlikusi išsamų poveikio vertinimą, pasikonsultavusi su atitinkamais CVPD ir atsižvelgusi įEBI, EVPRI, ECB ir priežiūros institucijų nuomones bei į ESRV įvertinimą, Komisija priima įgyvendinimo sprendimą 66 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija nurodo priimamo įgyvendinimo sprendimo priežastis.

[…]“

Paaiškinimas

Pakeitimu paaiškinama, kad „atitinkamos įmonės“ yra CVPD ir kad ERSV taip pat turėtų teikti jų įvertinimą Komisijai.

37     pakeitimas

52 straipsnio 3 dalis

„3.   CVPD, ketinantis visos arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymo piniginę dalį vykdyti pagal šio reglamento 37 straipsnio 2 dalį, gauna veiklos leidimą šiuo tikslu paskirti veiklos leidimą gavusią kredito įstaigą, kaip numatyta Direktyvos 2006/48/EB II antraštinėje dalyje, nebent šio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija remdamasi turimais įrodymais įrodo, kad vienai kredito įstaigai kylančios rizikos pagal šio reglamento 57 straipsnio 3 ir 4 dalis koncentracija nėra pakankamai sumažinta. Pastaruoju atveju šio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija gali reikalauti, kad CVPD paskirtų daugiau nei vieną kredito įstaigą. Paskirtos kredito įstaigos laikomos atsiskaitymų tarpininkais.“

„3.   CVPD, ketinantis visos arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymo piniginę dalį vykdyti pagal šio reglamento 37 straipsnio 2 dalį, gauna veiklos leidimą šiuo tikslu paskirti veiklos leidimą gavusią kredito įstaigą, kaip numatyta Direktyvos 2006/48/EB II antraštinėje dalyje, nebent šio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija remdamasi turimais įrodymais įrodo, kad vienai kredito įstaigai kylančios rizikos pagal šio reglamento 57 straipsnio 3 ir 4 dalis koncentracija nėra pakankamai sumažinta. Pastaruoju atveju šio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija gali reikalauti, kad CVPD paskirtų daugiau nei vieną kredito įstaigą. Paskirtos kredito įstaigos laikomos atsiskaitymų tarpininkais, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio d punkte.“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad paskirta kredito įstaiga laikoma atsiskaitymų tarpininku, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB jai vykdant atsiskaitymo už vertybinių popierių sandorius piniginę dalį, tokiu būdu užtikrinant su šia pinigine dalimi susijusių pavedimų baigtinumą.

38     pakeitimas

53 straipsnio 5 dalis

„5.   Konsultuodamasi su ECBS nariais EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina informaciją, kurią paraišką teikiantis CVPD pateikia kompetentingai institucijai.

[…]“

„5.   Glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir EBI EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose patikslina informaciją, kurią paraišką teikiantis CVPD pateikia kompetentingai institucijai.

[…]“

Paaiškinimas

Pakeitimu siekiama įtraukti EBI rengiant 53 straipsnyje 5 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartų projektus, nes šių standartų reguliavimo dalykas susijęs informacija apie kredito įstaigas.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Žr. Direktyvą 98/26/EB, kurioje minima ne taikoma teisė, o reglamentuojantys teisės aktai/taisyklės.

(3)  Šiuo klausimu žr. Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnį, kuriame minima ne taikytina, o reglamentuojanti teisė.