13.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 310/12


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 1 päivänä elokuuta 2012,

ehdotuksesta asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti Euroopan unionin neuvostolta 3 päivänä huhtikuuta 2012 pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivin 98/26/EY (1) muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’). EKP vastaanotti Euroopan parlamentilta 19 päivänä huhtikuuta 2012 pyynnön antaa lausunto samasta ehdotetusta asetuksesta.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka liittyvät EKP:n euroalueen rahapolitiikan määrittelemiseen ja toteuttamiseen ja maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämiseen perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä EKP:n rooliin myötävaikuttaa luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisen viranomaisen politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Lisäksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 22 artiklan mukaan EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa sekä suhteessa muihin maihin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Ehdotettu asetus tulee yhdessä direktiivin 2004/39/EY (2) ja OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevan asetusehdotuksen (3) kanssa muodostamaan markkinainfrastruktuureita ja kauppapaikkoja koskevan sääntelykehyksen osan. Arvopaperikeskuksia pidetään koko järjestelmän kannalta tärkeinä kokonsa, monimutkaisuutensa ja järjestelmän sisäisten yhteyksiensä takia (4), ja siksi niitä on koskettava kattava valvontakehys, joka sisältää makro- ja mikrotason vakauden valvonnan välineitä. EKP kannattaa voimakkaasti komission ehdotusta vahvistaa arvopaperikeskuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä ja yhdenmukaistaa sekä arvopaperikeskusten toimintaa, toimilupaa ja valvontaa koskevia sääntöjä että arvopaperikeskuksien välityksellä tapahtuvaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun, säilytykseen ja siirtoon unionissa liittyviä sääntöjä (5).

Eurojärjestelmä kehittää TARGET2-Securities-ohjelmaa (T2S) tavoitteenaan toteuttaa Euroopan yhteinen arvopaperitoimitusväline. Myös tästä syystä EKP kannattaa voimakkaasti ehdotettua asetusta, jolla edistetään rajat ylittävien arvopaperitoimitusten juridisia ja toiminnallisia edellytyksiä unionissa yleisellä ja erityisesti T2S:n tasolla. Tässä suhteessa EKP suosittelee, että ehdotettu asetus ja sitä koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ennen T2S:n suunniteltua käyttöönottopäivää kesäkuussa 2015.

1.   Asetuksen soveltamisala

Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan rahoitusvälinetoimitusta koskevat yhdenmukaiset vaatimukset (6). Direktiivin 2004/39/EY (7) mukaan ”rahoitusvälineisiin” kuuluu siirtokelpoiset arvopaperit, rahamarkkinainstrumentit, yhteissijoitusyritysten osuudet, johdannaissopimukset, hinnanerosopimukset ja päästöoikeudet. EKP panee tässä yhteydessä merkille, että ehdotetussa asetuksessa ei määritellä ”rahoitusvälineitä”, ja että osa siitä soveltuu vain ”arvopapereihin” tai siirtokelpoisiin arvopapereihin (8), kun taas osa soveltuu myös rahoitusmarkkinainstrumentteihin (9), yhteissijoitusyritysten osuuksiin ja päästöoikeuksiin (10). Lisäksi ehdotetussa asetuksessa arvopaperikeskukset määritellään oikeushenkilöiksi, jotka ylläpitävät arvopapereiden selvitysjärjestelmiä ja tarjoavat vähintään yhtä liitteessä lueteltua ydinpalvelua (11). EKP:n näkemyksen mukaan kaikkien kolmen ydinpalvelun tulisi kuulua sääntelyn alaan. Tätä taustaa vasten ja oikeustilan selkeyden vuoksi, EKP suosittelee ehdotetun asetuksen soveltamisalan selkiyttämistä; selkiyttämistarve koskee sekä soveltamisalaan kuuluvia instrumentteja että arvopaperikeskuksen määritelmää.

Koska arvopaperikeskus voi ydintoimintojensa toteuttamiseen perustaa kaksi tai kolme oikeushenkilöä, jotka eivät kuulu arvopaperikeskuksiin sovellettavan sääntelyn piiriin, arvopaperikeskuksen määritelmää tulisi muuttaa sääntelyerojen hyväksikäytön estämiseksi. EKP katsoo, että kunkin oikeushenkilön, joka tarjoaa yhtä tai useampaa liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelua, tulisi kuulua asetuksen soveltamisalaan.

2.   Viranomaisten välinen yhteistyö

2.1

Ehdotetussa asetuksessa tärkein rooli annetaan toimivaltaisille kansallisille valvontaviranomaisille ja täydentävä rooli Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsenille toimivaltaisina viranomaisina suhteessa arvopaperikeskuksiin. Ottaen huomioon keskuspankkien roolin valvojina ja/tai liikkeeseenlaskevina keskuspankkeina sekä sen, että keskuspankit käyttävät arvopaperikeskusten palveluja rahapoliittisten operaatioidensa selvittämiseen, ehdotetussa asetuksessa tulisi toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) toimivallan täydennyksenä ja vastapainona varmistaa EKPJ:n jäsenten mukanaolo asianmukaisella tavalla. Keskuspankit ja arvopaperimarkkinavalvojat maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteassa (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) ja kansainvälisessä arvopaperimarkkinavalvojien järjestössä (International Organistion of Securities Commissions, IOSCO) ovat painottaneet finanssimarkkinoiden infrastruktuurien – arvopaperikeskukset mukaan luettuina – sääntelyn, valvonnan ja yleisvalvonnan tärkeyttä (12). EKP katsoo, että ehdotetun asetuksen tulisi olla yhdenmukainen CPSS:n ja IOSCO:n suositusten kanssa. Toimivaltaisten viranomaisten ja EKPJ:n jäsenten välistä tehokasta ja tiivistä yhteistyötä tulisi edistää, sekä yleisvalvonnan että keskuspankkien liikkeeseenlaskijaroolin näkövinkkelistä, tämän kuitenkaan rajoittamatta keskuspankkien toimivaltaa (13).

2.2

EKP panee merkille, että ehdotetussa asetuksessa yksilöidään jo nyt useita yhteistyön osa-alueita, ja ehdottaa lisää osa-alueita, joissa EAMV:n ja EKPJ:n mukanaoloa pidetään välttämättömänä. Lisäksi EKP painottaa tarvetta EAMV:n ja EKPJ:n väliselle yhteistyölle teknisten sääntelystandardien luonnosten laatimisessa. Tällaisella yhteistyöllä voidaan varmistaa, ettei EKPJ:n jäsenten tarvitse kehittää omia, ja mahdollisesti poikkeavia, vaatimuksia yleisvalvontatoimenpiteitä varten, esim. säädöksiä. Lisäksi tällä vältettäisiin tarve arvioida jatkuvasti, täyttävätkö rahapoliittisten operaatioiden selvittämiseen osallistuvat arvopaperikeskukset käyttäjävaatimukset (14) – tällainen jatkuva arviointi on muussa tapauksessa välttämätöntä EKPJ:n oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tässä yhteydessä tarpeellisen tiedon oikea-aikainen ja riittävä vaihto on myös erityisen tärkeää; tämä koskee esim. vakaus-, yleisvalvonta- ja tilastotarkoituksia palvelevia tietoja.

2.3

Ehdotetussa asetuksessa tulisi näin ollen vahvistaa yhteistyötä koskevat säännöt, joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voisivat kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla täyttää velvollisuutensa CPSS:n ja IOSCO:n suositusten mukaisesti (15). Ehdotetulla asetuksella tulisi edistää kattavaa valvontaa ja yleisvalvontaa rajat ylittävällä tasolla ottaen huomioon rajat ylittävien toimien ja toimituksen odotettavissa oleva kehitys sekä arvopaperikeskusten väliset linkit, joita T2S-alustan käyttöönotto tulee helpottamaan ja jopa edistämään. Toimivaltaisilla viranomaisilla tulisi olla mahdollisuus päättää yhteistyöjärjestelyiden asianmukaisesta muodosta. Tätä taustaa vasten viranomaiskollegioiden perustaminen voisi olla mahdollinen vaihtoehto, erityisesti kun arvopaperikeskus osallistuu rajat ylittävään toimintaan tytäryhtiön tai sivukonttorin välityksellä tai kun rajat ylittäviä palvelujen tarjoamisesta tulee laajuudeltaan merkittävää (16).

3.   Makrotason vakauden valvonta

Finanssimarkkinoiden vahvojen infrastruktuurien, arvopaperien selvitysjärjestelmät mukaan luettuina, on todettu tukevan osaltaan merkittävästi rahoitusjärjestelmän vakautta vähentämällä järjestelmäriskiä (17). EKP huomauttaa, että Euroopan järjestelmäriskikomitean ja asianomaisten kansallisten viranomaisten harjoittama makrotason vakauden valvonta ei rajoita EKPJ:n jäsenten toimivaltaa.

4.   Keskuspankkirahassa tapahtuva toimitus

Ehdotetussa asetuksessa sallitaan arvopaperikeskusten tarjoavan arvopaperikaupan selvitystä liikepankkirahassa, jos selvitys keskuspankkirahassa ei ole käytännöllistä ja mahdollista (18). Tämä on CPSS:n ja IOSCO:n sekä EKPJ:n ja CESR:n suositusten mukaista (19), mikä osoittaa, etteivät keskuspankin likviditeetti ja liikepankkiraha ole riskin kannalta yhtäläisiä vaihtoehtoja. Jos arvopaperikeskuksella on oikeus tarjota toimitusta liikepankkirahassa, sillä tulisi olla velvollisuus vahvistaa tiukat kriteerit maksupankkeina toimiville luottolaitoksille ja valvoa näiden kriteerien noudattamista (20). EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetussa asetuksessa ei säännellä keskuspankkien myöntämien luottojen saantia, maksuvalmiuden turvaamiseksi annettu hätärahoitus mukaan luettuna; keskuspankkien myöntämät luotot kuuluvat keskuspankkien toimivaltaan ja liittyvät suoraan rahapolitiikkaan.

5.   Arvopaperikeskukset ja pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut

5.1

Ehdotetun asetuksen mukaan arvopaperikeskukset eivät voi itse tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluita ja niille tulisi sen sijaan antaa lupa nimetä yksi tai useampia luottolaitoksia tarjoamaan ehdotetussa asetuksessa määriteltyjä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluita. Kuitenkin, poikkeuksena ja tietyt suojatoimet huomioon ottaen, joillekin arvopaperikeskuksille voidaan myöntää rajoitettu toimivalta tällaisten palveluiden tarjoamiseksi (21).

5.2

Tämä vaatii tarkkaa arviota unionin kilpailusääntöjen, järjestelmän makrotason vakauden valvonnan ja pankkilainsäädäntöjen yhdenmukaisuuden turvaamiseksi (22) sekä tehtävien asianmukaista jakamista arvopaperikeskuksia valvovien viranomaisten ja pankkivalvontaviranomaisten välillä. Tässä yhteydessä ja kuten aiemmassa lausunnossa on korostettu, EKP puoltaa Euroopan pankkiviranomaisen järjestelmällistä mukanaoloa unionin pankkilainsäädäntöön liittyvässä etukäteisessä teknisessä analyysissä (23).

Ehdotetussa asetuksessa erotellaan selvityspalveluihin liittyvät pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut arvopaperien selvitysjärjestelmään osallistuville ja muihin ydin- tai oheispalveluihin liittyvät pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut (24). Siinä myös siirretään komissiolle valtuudet hyväksyä näitä oheispalveluita tarkentavia delegoituja säädöksiä (25). EKP katsoo, että edellä mainittu erottelu ei ole selkeä ja että edellä viitattujen pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia Euroopan pankkilainsäädännön terminologian kanssa.

5.3

Pankkipalvelujen oheispalveluita koskevan säännöksen tavoitteena tulisi olla riskien välttäminen ja samalla sen varmistaminen, että arvopaperikeskukset voivat tarjota palvelujaan tehokkaasti. Koska asia on tärkeä, kattavampi arviointi pankkipalvelujen oheispalvelujen tarjoamiseen eri vaihtoehdoista saattaisi olla perusteltua. Tällainen arvio olisi avuksi, kun määritellään kattavasti a) erilaiset riskit, kriisinratkaisuun liittyvään uudelleenjärjestelyyn perustuvat riskit sekä oikeudelliset, luotto-, likviditeetti-, toiminnalliset ja liiketoimintariskit mukaan luettuina ja b) näihin vaihtoehtoihin liittyvät tehokkuusprofiilit; lisäksi se olisi avuksi turvallisimman ja tehokkaimman vaihtoehdon määrittämisessä. EKP on valmis myötävaikuttamaan tällaiseen arvioon.

Ei myöskään saisi olla minkäänlaista epävarmuutta siitä, mitä pankkipalvelujen oheispalveluita nimetty luottolaitos saa tarjota (26), mitä toiminnan vakautta koskevia vaatimuksia niihin sovelletaan tai siitä, minkä tasoista niiden riippumattomuus suhteessa pankkilainsäädäntöön on (27).

5.4

Ehdotetussa asetuksessa rajoitetaan niitä palveluita, joita samaan konserniin arvopaperikeskuksen kanssa kuuluvat nimetyt luottolaitokset voivat tarjota (28). EKP ymmärtää, että tämä rajoitus johtuu riskinäkökohdista ja eritoten heijastusvaikutusten välttämisestä. EKP suosittelee tämän rajoituksen laajentamista kaikkiin luottolaitoksiin, jotka tarjoavat liitteessä olevassa C jaksossa lueteltuja pankkipalveluita arvopaperien selvitysjärjestelmään osallistuville, koska tällaisen luottolaitoksen selvitys- tai maksukyvyttömyysmenettely voisi vaikuttaa haitallisesti arvopaperikeskuksen kykyyn jatkaa toimintojensa toteuttamista; tämä koskee erityisesi toimitus maksua vastaan -mekanismiin perustuvia toimintoja.

5.5

Lopuksi EKP katsoo, että ehdotettu poikkeusten myöntämistä koskeva menettely on vaikeaselkoinen ja että sitä olisi hyvä yksinkertaistaa tarvittavan varmuuden ja yhdenmukaisuuden asteen saavuttamiseksi. Erityisesti EKP katsoo, että ehdotettuun asetukseen sisältyvien laadullisten kriteerien lisäksi poikkeusten myöntämisen ja epäämisen tulisi perustua myös objektiivisiin kriteereihin, joihin tulisi aina mahdollisuuksien mukaan sisältyä määrällisiä kriteerejä.

6.   Yhdenmukaisuus arvopaperikeskuksia kokevien kansainvälisten standardien kanssa

Ehdotetussa asetuksessa on otettu huomioon tarve noudattaa voimassa olevia CPSS:n ja IOSCO:n suosituksia (29). Ehdotetun asetuksen ja CPSS:n ja IOSCO:n suositusten välillä on kuitenkin joitain epäjohdonmukaisuuksia, ja EKP suosittelee niihin puuttumista. Ehdotetussa asetuksessa ei esimerkiksi ole moniportaista osallistumista koskevia vaatimuksia (30). Lisäksi ehdotetussa asetuksessa mainitaan tarve hallita sidossuhteista (31) johtuvia riskejä ainoastaan toiminnallisen riskin (32) yhteydessä. Ehdotettu asetus sisältää myös epäjohdonmukaisuuksia koskien likviditeettiriskin hallintaa (33), sillä ehdotetussa asetuksessa ei erotella tosistaan selvitystakuun tarjoavia DNS-nettoselvitysjärjestelmiä (deferred net settlement system, DNS) ja DNS-nettoselvitysjärjestelmiä, jotka eivät tarjoa takuuta. Tämä on ristiriidassa CPSS:n ja IOSCO:n suositusten kanssa, joissa edellytetään selvitystakuuta tarjoavien DNS-nettoselvitysjärjestelmien kattavan luotto- ja likviditeettiriskin täysin, kun taas DNS-nettoselvitysjärjestelmien, jotka eivät tarjoa selvitystakuuta, on katettava kahden suurimman osallistujan ja niiden tytäryhtiöiden luottoriski sekä suurimman osallistujan ja sen tytäryhtiöiden likviditeettiriski.

7.   Ulkoistaminen julkisyhteisöille

Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, jotka arvopaperikeskusten on täytettävä niiden ulkoistaessa osan toiminnoistaan (34). Arvopaperikeskukselle voidaan myöntää poikkeus, kun se ulkoistaa tiettyjä toimintojaan julkisyhteisölle edellyttäen, että järjestelyä ohjataan asianmukaisella oikeudellisella, sääntelyyn liittyvällä ja hallinnollisella kehyksellä. EKP panee merkille, että tämä poikkeus kattaisi eurojärjestelmän T2S-projektin sen nykyisessä muodossa. EKP suhtautuu myönteisesti tähän poikkeukseen, jolla otetaan huomioon, että ulkoistaminen voi johtaa merkittäviin hyötyihin taloudelle ja edistää eurojärjestelmän tehtävien hoitamista sekä kuuluu turvalausekkeita sisältävän kehyssopimuksen soveltamisalaan (35).

8.   Lainvalinta

Ehdotetun asetuksen mukaan pääsääntönä on, että arvopaperikeskuksen hallussa oleviin arvopapereihin liittyvät omistusoikeudelliset kysymykset ratkaistaan sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa arvopaperitiliä ylläpidetään (36). Vaikka kyseinen pääsääntö on yhdenmukainen arvopapereiden omistusoikeudellisia näkökohtia koskevien unionin säädösten kanssa, joiden nojalla sovellettava laki määräytyy asianmukaisen välittäjän sijaintipaikan mukaan (37), EKP vastustaa vahvasti uusien lainvalintasääntöjen käyttöön ottamista, sillä tämä ei olisi yhdenmukaista nykyisen unionin lainsäädännön kanssa ja vaikuttaisi oikeusvarmuuteen (38).

Lisäksi, kuten aiemmassa lausunnossa on korostettu, vaikka selkeät ja yksinkertaiset lainvalintasäännöt ovat tärkeitä kaikille arvo-osuusmuotoisille arvopapereille rahoitusvälineiden tehokkaan ja turvallisen rajat ylittävän hallinnan ja siirtämisen kannalta, yhteisen lainvalintajärjestelmän käytännön soveltaminen rajat ylittävään arvopaperiselvitykseen ja -toimitukseen unionissa osoittaa edelleen jäsenvaltioiden väliset erot koskien tulkintaa ”tilin sijaintipaikasta” (39). Tässä yhteydessä EKP pitää välttämättömänä yhdenmukaistaa unionin arvopaperien hallintaa ja luovuttamista sekä arvopapereihin liittyvien oikeuksien käyttöä koskeva laaja säännöstö oikeusvarmuuskysymysten asiantuntijaryhmän (the Legal Certainty Group) loppuraportin kanssa (40).

9.   Arvopaperikeskusten kriisinhallintajärjestelmää koskevat erityissäännökset

EKP suosittelee arvopaperikeskusten kriisinhallintaa koskevan kattavan järjestelmän käyttöönottamista, koska ehdotettu asetus ei sisällä tällaista järjestelmää.

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä elokuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 final.

(2)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1). Asetusta tarkistetaan parhaillaan. Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, COM(2011) 656 final, ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, COM(2011) 652 final.

(3)  Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä, COM(2010) 484 final.

(4)  Ks. ehdotetun asetuksen perustelut, 1 kohta.

(5)  Ks. myös 22 päivänä maaliskuuta 2011 annettu EKP:n vastaus komission julkiseen kuulemiseen arvopaperikeskuksista ja arvopaperitoimitusten tiettyjen osa-alueiden yhdenmukaistamisesta Euroopan unionissa (jäljempänä ’komission julkinen kuuleminen’). EKP:n vastaus on saatavilla EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.int

(6)  Ks. ehdotetun asetuksen 1 artiklan 1 kohta.

(7)  Direktiivi 2004/39/EY. Komission ehdotukseen direktiivin 2004/39/EY kumoamiseksi (ks. alaviite 3) sisältyy myös päästöoikeuksien käsite.

(8)  Ks. direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 18 kohta.

(9)  Ks. direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 19 kohta.

(10)  Päästöoikeudet määritellään ehdotetussa asetuksessa viittauksella kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(11)  Ks. ehdotetun asetuksen liitteessä olevan A jakson 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta.

(12)  Ks. CPSS-IOSCO, ”Principles for financial market infrastructures”, huhtikuu 2012, saatavilla BIS:n verkkosivuilla http://www.bis.org, erityisesti 4 kappale (jäljempänä ’CPSS:n ja IOSCO:n suositukset’).

(13)  Ks. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 13 päivänä tammikuuta 2011 annettu EKP:n lausunto CON/2011/1 (EUVL C 57, 23.2.2011, s. 1). Kaikki EKP:n lausunnot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu

(14)  ”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”, Euroopan rahapoliittinen instituutti, tammikuu 1998.

(15)  Ks. erityisesti CPSS:n ja IOSCO:n suositukset ”Responsibility E (Cooperation with other authorities)”.

(16)  Sekä EU:n EMIR lainsäädäntökehys ja luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1) että CPSS:n ja IOSCO:n suositukset mahdollistavat jo kollegioiden perustamisen.

(17)  Ks. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, ”Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — recommendations and time lines”, lokakuu 2010, s. 8.

(18)  Ehdotetun asetuksen 37 artiklan 2 kohta.

(19)  Ks. tässä yhteydessä CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 9 suositus sekä EKPJ:n ja CESR:n Euroopan unionin arvokaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä ja keskusvastapuolia koskevien suositusten (Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union) 10 suositus, toukokuu 2009 (jäljempänä ’EKPJ:n ja CESR:n suositukset’).

(20)  Ks. tässä yhteydessä CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 9 suositus sekä EKPJ:n ja CESR:n suositusten 10 suositus.

(21)  Ks. erityisesti ehdotetun asetuksen liitteessä olevat C jakso ja IV osasto.

(22)  Ks. direktiivi 2006/48/EY ja tällä hetkellä valmisteilla olevat muutokset puheenjohtajavaltion kompromissiteksteissä.

(23)  Ks. tässä yhteydessä ehdotuksesta direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 25 tammikuuta 2012 annetun EKP:n lausunnon CON/2012/5 (EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1) 3.2 kohta.

(24)  Ks. ehdotetun asetuksen liitteessä oleva C jakso.

(25)  Ks. ehdotetun asetuksen 2 artiklan 2 kohta.

(26)  Ks. ehdotetun asetuksen 54 artikla.

(27)  Ks. tässä yhteydessä ehdotetun asetuksen 57 ja 58 artiklat.

(28)  Ks. ehdotetun asetuksen 52 artiklan 5 kohta.

(29)  Ks. ehdotetun asetuksen johdanto-osan 25 kappale.

(30)  Ks. CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 19 suositus.

(31)  Ks. CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 3 suositus.

(32)  Ehdotetun asetuksen 42 artiklan 6 kohta.

(33)  Ks. CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 7 suositus ja ehdotetun asetuksen 57 artikla.

(34)  Ks. ehdotetun asetuksen 28 artikla..

(35)  Ks. komission julkinen kuuleminen ja EKP:n vastaus.

(36)  Ks. ehdotetun asetuksen 46 artiklan 1 kohta.

(37)  Ks. selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45) 9 artikla, rahoitusvakuusjärjestelyistä 6 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43) 9 artikla ja luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15) 24 artikla.

(38)  Ks. ehdotetun asetuksen 46 artiklan 2 kohta.

(39)  Ks. tässä yhteydessä ehdotuksesta direktiiviksi direktiivien 98/26/EY ja 2002/47/EY muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2008 annetun EKP:n lausunnon CON/2008/37 (EUVL C 216, 23.8.2008, s. 1), 8 kohta.

(40)  Ks. http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan 6 perustelukappale

”6.

Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (FSB) kehotti 20 päivänä lokakuuta 2010 lujittamaan keskeisiä markkinainfrastruktuureja sekä tarkistamaan ja parantamaan nykyisiä standardeja. Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea (CPSS) ja Kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (IOSCO) viimeistelevät parhaillaan luonnoksia maailmanlaajuisiksi standardeiksi. Näillä standardeilla on tarkoitus korvata vuonna 2001 annetut BIS:n suositukset, jotka Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR) hyväksyivät Euroopan tasolla ei-sitovien suuntaviivojen muodossa.”

”6.

Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (FSB) kehotti 20 päivänä lokakuuta 2010 lujittamaan keskeisiä markkinainfrastruktuureja sekä tarkistamaan ja parantamaan nykyisiä standardeja. Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea (CPSS) ja Kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (IOSCO) julkaisivat huhtikuussa 2012 finanssimarkkinoiden infrastruktuureja koskevat suosituksensa. Näillä suosituksilla korvataan marraskuussa 2001 annetut CPSS:n ja IOSCO:n arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevat suositukset, jotka Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR) toteuttivat unionin tasolla arvopaperien selvitysjärjestelmiä ja keskusvastapuolia koskevilla suosituksilla, jotka hyväksyttiin yhdessä toukokuussa 2009.

Perustelu

Muutoksella otetan huomioon CPSS:n ja IOSCO:n suositusten hyväksymisen ja selkeytetään viittausta EKPJ:ään ja CESR:ään.

Muutos 2

Johdanto-osan 8 perustelukappale

”8.

Yksi EKPJ:n perustehtävistä on edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa. Tätä varten EKPJ:n jäsenet toteuttavat yleisvalvontaa varmistamalla, että määritys- ja maksujärjestelmät toimivat tehokkaasti ja vakaasti. EKPJ:n jäsenet toimivat usein selvitysosapuolina arvopaperitapahtumien maksuvelvoitteiden toteutuksessa. Ne ovat myös tärkeitä asiakkaita arvopaperikeskuksille, jotka hoitavat usein vakuuksien käytön rahapolitiikan operaatioissa. EKJP:n jäsenten tiivis mukanaolo olisi varmistettava kuulemalla niitä toimilupien myöntämisestä arvopaperikeskuksille, näiden keskusten valvonnasta, kolmansien maiden arvopaperikeskusten tunnustamisesta sekä arvopaperikeskusten välisten linkkien hyväksymisestä. Niitä olisi kuultava myös teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien laadinnasta ja täytäntöönpanosta sekä ohjeiden ja suositusten antamisesta. Tämän asetuksen säännökset eivät saisi rajoittaa Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien velvollisuuksia varmistaa määritys- ja maksujärjestelmien tehokkuus ja vakaus unionissa sekä muissa maissa.”

”8.

Yksi EKPJ:n perustehtävistä on edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa. Tätä varten EKPJ:n jäsenet toteuttavat yleisvalvontaa varmistamalla, että määritys- ja maksujärjestelmät toimivat tehokkaasti ja vakaasti. EKPJ:n jäsenet toimivat usein selvitysosapuolina arvopaperitapahtumien maksuvelvoitteiden toteutuksessa. Ne ovat myös tärkeitä asiakkaita arvopaperikeskuksille, jotka hoitavat usein vakuuksien käytön rahapolitiikan operaatioissa. EKJP:n jäsenten tiivis mukanaolo olisi varmistettava ja niitä tulisi kuulla toimilupien myöntämisestä arvopaperikeskuksille, näiden keskusten valvonnasta, kolmansien maiden arvopaperikeskusten tunnustamisesta sekä arvopaperikeskusten välisten linkkien hyväksymisestä. Jotta vältettäisiin useamman rinnakkaisen sääntökokonaisuuden syntyminen, niiden olisi oltava tiiviisti mukana ja niitä olisi kuultava myös kun teknis sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja laaditaan ja pannaan täytäntöön sekä kun ohjeita ja suosituksia annetaan. Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien velvollisuuksia varmistaa määritys- ja maksujärjestelmien tehokkuus ja vakaus unionissa sekä muissa maissa. EKPJ:n jäsenten tiedonsaanti on keskeinen tekijä sekä niiden finanssimarkkinoiden infrastruktuureiden yleisvalvonnan asianmukaiseksi toteuttamiseksi että liikkeeseen laskevan keskuspankin toiminnan kannalta.

Perustelu

Muutoksella pyritään korostamaan EAMV:n ja EKPJ:n tiiviin ja tasapuolisen yhteistyön tärkeyttä teknisten sääntelystandardien luonnosten laadinnassa. Se käsittää myös asianomaisten sidosryhmien tiedonsaannin. Sillä tuetaan ehdotettujen muutosten tekemistä 20 artiklaan.

Muutos 3

Johdanto-osan 25 perustelukappale

”25.

Ottaen huomioon finanssimarkkinoiden globaali luonne sekä arvopaperikeskusten merkitys koko järjestelmälle on tarpeen varmistaa, että arvopaperikeskusten toiminnan vakautta koskevat vaatimukset lähenevät toisiaan kansainvälisellä tasolla. Tämän asetuksen säännöksissä olisi noudatettava CPSS:n ja IOSCO:n sekä EKPJ:n ja CESR:n laatimia suosituksia. EAMV:n olisi otettava voimassa olevat standardit ja niiden myöhemmät muutokset huomioon, kun se laatii tässä asetuksessa edellytettyjä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, ohjeita ja suosituksia tai ehdottaa niiden tarkistamista.”

”25.

Ottaen huomioon finanssimarkkinoiden globaali luonne sekä arvopaperikeskusten merkitys koko järjestelmälle on tarpeen varmistaa, että arvopaperikeskusten toiminnan vakautta koskevat vaatimukset lähenevät toisiaan kansainvälisellä tasolla. Tämän asetuksen säännöksissä olisi noudatettava CPSS:n ja IOSCO:n finanssimarkkinoiden infrastruktuureja koskevia suosituksia, EKPJ:n ja CESR:n arvopaperin selvitysjärjestelmiä koskevia suosituksia sekä Euroopan unionin keskusvastapuolia koskevia suosituksia. EAMV:n olisi otettava voimassa olevat standardit ja niiden myöhemmät muutokset huomioon, kun se laatii ehdotuksen koskien tässä asetuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, ohjeita ja suosituksia .”

Perustelu

Muutoksella pyritään selkeyttämään johdanto-osan perustelukappaleen tekstiä ja ottaamaan huomioon CPSS:n ja IOSCO:n suositusten hyväksymisen.

Muutos 4

Johdanto-osan 35 perustelukappale

”35.

Arvopaperikeskusten välisten linkkijärjestelyjen luotettavuudelle olisi asetettava erityisvaatimukset, jotta mahdollistettaisiin arvopaperikeskuksen osallistujien pääsy muihin arvopapereiden selvitysjärjestelmiin. Vaatimus, jonka mukaan pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja on tarjottava erillisessä oikeushenkilössä, ei saisi estää arvopaperikeskuksia saamasta tällaisia palveluja varsinkaan, jos ne ovat toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujia. Erityisen tärkeää on, että linkkijärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä, kuten luotto- tai likviditeettiriskejä, organisatorisia riskejä tai muita arvopaperikeskuksille aiheutuvia merkityksellisiä riskejä, vähennetään täysimittaisesti. Yhteentoimivien linkkien osalta on tärkeää, että linkitetyissä järjestelmissä on samat ajankohdat sille, milloin siirtomääräykset tulevat järjestelmään, milloin siirtomääräyksiä ei voida enää peruuttaa ja milloin arvopapereiden ja käteisvarojen siirrot ovat lopullisia. Samoja periaatteita olisi sovellettava arvopaperikeskuksiin, jotka käyttävät yhteistä tietoteknistä toimitusinfrastruktuuria.”

”35.

Arvopaperikeskusten välisten linkkijärjestelyjen luotettavuudelle olisi asetettava erityisvaatimukset, jotta mahdollistettaisiin arvopaperikeskuksen osallistujien pääsy muihin arvopapereiden selvitysjärjestelmiin. Vaatimus, jonka mukaan pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja on tarjottava erillisessä oikeushenkilössä, ei saisi estää arvopaperikeskuksia saamasta tällaisia palveluja varsinkaan, jos ne ovat toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujia. Erityisen tärkeää on, että linkkijärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä, kuten luotto- tai likviditeettiriskejä, organisatorisia riskejä tai muita arvopaperikeskuksille aiheutuvia merkityksellisiä riskejä, vähennetään täysimittaisesti. Yhteentoimivien linkkien osalta ,direktiivi 98/26/EY edellyttää järjestelmiä varmistamaan, siinä määrin kuin mahdollista, että niiden säännöt on sovitettu yhteen koskien ajankohtia sille, milloin siirtomääräykset tulevat järjestelmään, milloin siirtomääräyksiä ei voida enää peruuttaa ja milloin arvopapereiden ja käteisvarojen siirrot ovat lopullisia. Samoja periaatteita olisi sovellettava arvopaperikeskuksiin, jotka käyttävät yhteistä tietoteknistä toimitusinfrastruktuuria.”

Perustelu

Muutos sisältää viittauksen direktiiviin 98/26/EY, sillä kyseisen direktiivin 3 artiklan 4 kohta edellyttää järjestelmien sovittavan yhteen, siinä määrin kuin mahdollista, kaikkien asianomaisten yhteentoimivien järjestelmien säännöt. Ks. myös ehdotus uuden alakohdan lisäämiseksi ehdotetun asetuksen 45 artiklaan.

Muutos 5

1 artiklan 4 kohta ja 1 artiklan 5 kohta (uusi)

”4.   Asetuksen 9–18 artiklaa, 20 artiklaa ja IV osaston säännöksiä ei sovelleta Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniin, muihin vastaavanlaista toimintaa harjoittaviin kansallisiin elimiin tai muihin kansallisiin julkisiin elimiin, joiden vastuulla on julkisen velan hoitaminen tai jotka osallistuvat sen hoitoon.”

”4.   Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniin, tai muihin kansallisiin julkisiin elimiin, joiden vastuulla on julkisen velan hoitaminen tai jotka osallistuvat sen hoitoon.

5.   Sen estämättä mitä 4 alakohdassa säädetään, tämä asetus, 7 artiklan 1 kohtaa ja 9-18, 20, 25 ja 44 artiklaa ja IV osaston säännöksiä lukuun ottamatta, soveltuu EKPJ:n jäseniin, kun nämä ylläpitävät arvopaperien selvitysjärjestelmää ja tarjoavat liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelua.

Perustelu

EKP tukee yleisen poikkeuksen myöntämistä rahoituspalvelulainsäädännöstä EKPJ:n jäsenille. EKP tukee myös ehdotetun asetuksen soveltamista, 9–18 ja 20 artiklassa sekä IV osastossa säädettyjä toimilupa- ja valvontavaatimuksia lukuun ottamatta, EKPJ:n jäseniin, jotka ylläpitävät arvopaperien selvitysjärjestelmää. Muutoksella pyritään tähän. Lisäksi viittaus muihin vastaavanlaista toimintaa harjoittaviin kansallisiin elimiin poistetaan, sillä se on tarpeeton, koska on lisätty viittaus EKPJ:n jäseniin.

Muutos 6

2 artiklan 1 kohta

” ”arvopaperikeskuksella” oikeushenkilöä, joka ylläpitää liitteessä olevan A jakson 3 kohdassa lueteltua arvopapereiden selvitysjärjestelmää ja tarjoaa ainakin yhtä muuta liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelu;”

” ”arvopaperikeskuksella” oikeushenkilöä, joka tarjoaa ainakin yhtä liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelua;”

Perustelu

Muutoksella arvopaperikeskuksen määritelmä muutetaan, jotta vältettäisiin sääntelyerojen hyväksikäytön mahdollisuus, joka syntyisi, jos arvopaperikeskus perustaisi eri ydinpalvelujen toteuttamista varten kaksi tai kolme oikeushenkilöä, jotka eivät kuuluisi arvopaperikeskuksiin sovellettavan sääntelyn soveltamisalaan. EKP katsoo, että liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelua tarjoavan oikeushenkilön tulee kuulua asetuksen soveltamisalaan.

Muutos 7

3 artiklan 1 kohta

”1.   Yhtiöiden, jotka laskevat liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon pysäytysjärjestelmässä, jossa lasketaan liikkeeseen koko liikkeeseenlaskua edustava global note -todistus, tai lasketaan liikkeeseen suoraan arvo-osuusmuodossa.”

”1.   Oikeushenkilöiden, jotka laskevat liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon pysäytysjärjestelmässä, jossa lasketaan liikkeeseen koko liikkeeseenlaskua edustava global note -todistus, tai lasketaan liikkeeseen suoraan arvo-osuusmuodossa.”

Perustelu

Sekä yhtiöt että muut oikeushenkilöt voivat laskea liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita: tällaisia oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden aluehallinto- tai kunnalliset viranomaiset taikka kansainväliset julkisyhteisöt. Ehdotetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös muita liikkeeseenlaskijoita kuin yhtiöitä korvaamalla ”yhtiö””oikeushenkilöllä”. Jos tämä muutos hyväksytään, tulee 4 artiklan 1 kohtaa muuttaa vastaavasti.

Muutos 8

6 artiklan 4 kohta

”4.   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) neuvottelee Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsenten kanssa ja laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen yksityiskohtaisesti menettelyt, joilla voidaan vahvistaa yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista ja helpottaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua toimitusta, ja tarkentaakseen yksityiskohtaisesti seurantavälineet, joilla voidaan tunnistaa 3 kohdassa tarkoitetut todennäköiset toimituspuutteet.

[…]”

”4.   Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) laatii tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsenten kanssa teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen yksityiskohtaisesti menettelyt, joilla voidaan vahvistaa yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista ja helpottaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua toimitusta, ja tarkentaakseen yksityiskohtaisesti seurantavälineet, joilla voidaan tunnistaa 3 kohdassa tarkoitetut todennäköiset toimituspuutteet.

[…]”

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan EKPJ:n asianmukaisen mukanaolon EAMV:n teknisten sääntelystandardien luonnosten laatimisessa.

Muutos 9

7 artiklan 1 kohta

”1.   Arvopaperikeskuksen on vahvistettava kussakin ylläpitämässään arvopapereiden selvitysjärjestelmässä järjestelmä, jolla seurataan 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä tehtyjen kauppojen toimituspuutteita. Sen on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ja kaikille henkilöille, joiden oikeutettua etua asia koskee, säännölliset raportit toimituspuutteiden määrästä ja yksityiskohdista sekä muut mahdolliset merkitykselliset tiedot. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle mahdolliset merkitykselliset tiedot toimituspuutteista.”

”1.   Arvopaperikeskuksen on vahvistettava kussakin ylläpitämässään arvopapereiden selvitysjärjestelmässä järjestelmä, jolla seurataan 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä tehtyjen kauppojen toimituspuutteita. Sen on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, 11 artiklassa tarkoitetuille viranomaisille ja kaikille henkilöille, joiden oikeutettua etua asia koskee, säännölliset raportit toimituspuutteiden määrästä ja yksityiskohdista sekä muut mahdolliset merkitykselliset tiedot. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle mahdolliset merkitykselliset tiedot toimituspuutteista.”

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella pyritään varmistamaan, että sekä toimivaltaiset viranomaiset että EKPJ:n jäsenet saavat oikea-aikaista ja asianmukaista tietoa.

Muutos 10

8 artikla

”1.   Asianomainen viranomainen siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään, on toimivaltainen varmistamaan, että 6 ja 7 artiklaa sovelletaan, ja seuraamaan asetettuja seuraamuksia läheisessä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia valvomaan 7 artiklassa tarkoitettuja säänneltyjä markkinoita, monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä, organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä ja keskusvastapuolia. Viranomaisten on erityisesti seurattava 7 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltamista ja 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista.

2.   Jotta varmistettaisiin valvontakäytänteiden johdonmukaisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus unionissa tämän asetuksen 6 ja 7 artiklan suhteen, EAMV voi antaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaista ohjeistusta.”

”1.   , 10 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ovat toimivaltaisia varmistamaan, että 6 ja 7 artiklaa sovelletaan, ja seuraamaan asetettuja seuraamuksia läheisessä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia valvomaan 7 artiklassa tarkoitettuja säänneltyjä markkinoita, monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä, organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä ja keskusvastapuolia sekä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia. Viranomaisten on erityisesti seurattava 7 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltamista ja 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista.

2.   Jotta varmistettaisiin valvontakäytänteiden johdonmukaisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus unionissa tämän asetuksen 6 ja 7 artiklan suhteen, EAMV voi antaa, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaista ohjeistusta.”

Perustelu

Käsitettä ”asianomainen viranomainen” ei ole määritelty ehdotetun asetuksen 1 artiklassa. Muutoksella 1 kohtaan pyritään selkeyttämään, että 10 artiklan ja 11 artiklan 1 kohdassa viitattujen viranomaisten tulee varmistaa 6 ja 7 artiklan noudattaminen. EKP panee myös merkille, että viittaus sovellettavaan lakiin ei ole yhdenmukainen direktiivissä 98/26/EY käytetyn terminologian kanssa  (2). 2 kohtaan ehdotetulla muutoksella pyritään varmistamaan EKPJ:n jäsenten asianmukainen mukanaolo. 7 artiklan 8 kohtaa, 15 artiklan 7 ja 8 kohtaa, 20 artiklan 8 ja 9 kohtaa, 24 artiklan 8 kohtaa, 27 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 30 artiklan 6 kohtaa, 34 artiklan 4 kohtaa, 35 artiklan 6 kohtaa, 36 artiklan 9 kohtaa, 42 artiklan 7 kohtaa, 44 artiklan 3 kohtaa, 47 artiklan 6 kohtaa, 50 artiklan 6 kohtaa, 51 artiklan 5 kohtaa, 53 artiklan 6 kohtaa, 57 artiklan 5 kohtaa sekä 58 artiklan 4 kohtaa tulisi muuttaa vastaavasti.

Muutos 11

11 artiklan 1 kohta

”1.   Seuraavien viranomaisten on oltava mukana arvopaperikeskusten toimilupien ja lupien myöntämisessä ja arvopaperikeskusten valvonnassa, kun tässä asetuksessa niin nimenomaisesti todetaan:

a)

viranomainen, joka vastaa arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän valvonnasta siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädäntöä arvopapereiden selvitysjärjestelmään sovelletaan;

b)

tapauksen mukaan se keskuspankki unionissa, jonka tilien kautta maksusuoritukset käsitellään arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, tai jos toimitus tapahtuu luottolaitoksen välityksellä IV osaston mukaisesti, se unionin keskuspankki, joka on laskenut liikkeeseen kyseisen valuutan.”

”1.   Seuraavien viranomaisten on oltava mukana arvopaperikeskusten toimilupien ja lupien myöntämisessä ja arvopaperikeskusten valvonnassa, kun tässä asetuksessa niin nimenomaisesti todetaan:

a)

viranomainen, joka vastaa arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän valvonnasta siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädäntöä arvopapereiden selvitysjärjestelmään sovelletaan;

b)

se keskuspankki unionissa, joka laskee liikkeeseen valuutan, jossa toimitus tapahtuu;

c)

tarpeen vaatiessa se EKPJ:n jäsen, jonka tilien kautta maksusuoritukset käsitellään arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, .”

Perustelu

Tällä muutoksella pyritään selkeyttämään liikkeeseenlaskevan keskuspankin rooli sekä se, että toimitus keskuspankkirahassa tulisi ymmärtää toimitukseksi kyseisen keskuspankin liikkeeseenlaskemassa valuutassa.

Muutos 12

12 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

”EAMV voi antaa 9 artiklassa tarkoitetuille viranomaisille suunnattua, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaista ohjeistusta, jotta varmistettaisiin valvontakäytänteiden johdonmukaisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus unionissa, myös 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten välinen yhteistyö tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeellisissa arvioinneissa.”

”EAMV voi antaa, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa, 9 artiklassa tarkoitetuille viranomaisille suunnattua, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaista ohjeistusta, jotta varmistettaisiin valvontakäytänteiden johdonmukaisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus unionissa, myös 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten välinen yhteistyö tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeellisissa arvioinneissa.”

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella pyritään varmistamaan EKPJ:n jäsenten asianmukainen mukanaolo EAMV:n suositusten valmistelussa ehdotetun asetuksen 11 artiklassa tarkoitettuina viranomaisina.

Muutos 13

13 artikla

”Edellä 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten on viipymättä ilmoitettava EAMV:lle ja toinen toisilleen arvopaperikeskukseen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, johon arvopaperikeskus tai jokin sen osallistujista on sijoittautunut.”

Direktiivin 98/26/EY 6 artiklassa viitattua ilmoitusta rajoittamatta, edellä 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten on viipymättä ilmoitettava EAMV:lle, EJRK:lle ja toinen toisilleen arvopaperikeskukseen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin, sen valuutan vakauteen, jossa toimitus tapahtuu, rahapolitiikan luotettavuuteen ja rahoitusjärjestelmän vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, johon arvopaperikeskus tai jokin sen osallistujista on sijoittautunut.”

Perustelu

Muutoksella pyritään EJRK:n mukanaolon varmistamiseen, ottaen huomioon kyseessä olevan hätätilanteen luonteen, joka voi vaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen. Sillä pyritään myös selkeyttämään, että asianomaisten valuuttojen vakaus ja rahapolitiikan luotettavuus ovat arvopaperikeskusten turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän artiklan mukainen tiedottamismenettely ei rajoita direktiivin 98/26/EY 6 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

Muutos 14

15 artiklan 5 kohta

”5.   Ennen kuin toimivaltainen viranomainen voi myöntää toimilupaa hakevalle arvopaperikeskukselle toimiluvan, sen on kuultava asianomaisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia seuraavissa tapauksissa:

[…]”

”5.   Ennen kuin toimivaltainen viranomainen voi myöntää toimilupaa hakevalle arvopaperikeskukselle toimiluvan, sen on kuultava asianomaisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia ja 11 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia seuraavissa tapauksissa:

[…]”

Perustelu

CPSS:n ja IOSCO:n suosituksissa korostetaan keskuspankkien, valvontaviranomaisten ja muiden asianomaisten viranomaisten välisen yhteistyön tärkeyttä. Ehdotetulla muutoksella pyritään varmistamaan, että tällaista yhteistyötä sovelletaan myös arvopaperikeskusten toimilupaa koskeviin sääntöihin. Jos tämä ehdotus hyväksytään, tulee 17 artiklan 2 kohtaa, 18 artiklan 2 kohtaa, 22 artiklaa ja 23 artiklaa muuttaa vastaavasti.

Muutos 15

17 artiklan 1 kohta d alakohta

”Toimiluvan saaneen arvopaperikeskuksen on esitettävä sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle lupahakemus, jos se haluaa ulkoistaa jonkin ydinpalvelun kolmannelle osapuolelle 28 artiklan nojalla tai laajentaa toimintaansa niin, että se harjoittaa yhtä tai useampaa seuraavista:

[…]

d)

arvopaperikeskusten välisen linkin perustaminen.”

”Toimiluvan saaneen arvopaperikeskuksen on esitettävä sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle lupahakemus, jos se haluaa ulkoistaa jonkin ydinpalvelun kolmannelle osapuolelle 28 artiklan nojalla tai laajentaa toimintaansa niin, että se harjoittaa yhtä tai useampaa seuraavista:

[…];

d)

yhteentoimivan linkin perustaminen.”

Perustelu

Hallinnollinen taakka huomioon ottaen, 17 artiklan 1 kohdan mukainen menettely tulisi rajoittaa arvopaperikeskusten yhteentoimiviin linkkeihin. Samanlaisten muutosten tekemistä ehdotetaan myös ehdotetun asetuksen 45 artiklan 2 kohtaan ja 50 artiklan 3 kohtaan.

Muutos 16

19 artiklan 2 kohta

”2.   Keskuspankkien on viipymättä ilmoitettava EAMV:lle ylläpitämistään arvopaperikeskuksista.”

”2.   EKPJ:n jäsenten on ilmoitettava EAMV:lle ylläpitämistään arvopaperien selvitysjärjestelmistä.”

Perustelu

Muutoksella pyritään selkeyttämään 19 artiklan 2 kohdan soveltamisala. Sillä selvennetään, että EKPJ:n jäsenet eivät ylläpidä arvopaperikeskuksia, mutta voivat ylläpitää arvopaperien selvitysjärjestelmää ja tarjota muuta liitteessä olevassa A jaksossa lueteltua ydinpalvelua ehdotetun asetuksen johdanto-osan 9 perustelukappaleen ja 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Muutos 17

20 artikla

”1.   Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua.

[…]

4.   Kun toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun ja arvioinnin, sen on varhaisessa vaiheessa kuultava 11 artiklassa tarkoitettuja muita asiaan liittyviä viranomaisia arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän toiminnasta.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti ja ainakin kerran vuodessa ilmoitettava 11 artiklassa tarkoitetuille muille asiaan liittyville viranomaisille 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun ja arvioinnin tuloksista, myös mahdollisista korjaavista toimista tai seuraamuksista.

[…]”

”1.   Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen arvopaperikeskuksen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu, voi altistua tai jotka liittyvät siihen. Toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta kerätä kaikki tämän arvioinnin tekemisen kannalta tarpeellinen tieto.

[…]

4.   Kun toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun ja arvioinnin, sen on varhaisessa vaiheessa toimittava tiiviissä yhteistyössä 11 artiklassa tarkoitettujen muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän toiminnasta.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti ja etukäteen neuvoteltava 11 artiklassa tarkoitettujen muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun ja arvioinnin tuloksista, myös mahdollisista korjaavista toimista tai seuraamuksista.

[…]”

Perustelu

1 kohtaa koskevalla muutoksella pyritään varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät ja vastaanottavat kaiken sen riskin arvioinnin ja makrotason vakauden valvonnan kannalta välttämättömän tiedon riskeistä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua; sen järjestelmäriskin kannalta merkittävään rooliin liittyvät riskit mukaan luettuna.

4 ja 5 kohtaa koskevilla muutoksilla pyritään virallistamaan tiivis yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja muiden asianomaisten viranomaisten välillä.

Muutos 18

21 artiklan 2 kohta

”2.   Arvopaperikeskuksen, joka haluaa aloittaa palvelujen tarjoamisen toisen jäsenvaltion alueella tai joka aikoo muuttaa tarjoamiensa palvelujen valikoimaa, on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltio, jossa se aikoo toimia;

b)

toimintaohjelma, jossa esitetään erityisesti palvelut, joita se aikoo tarjota;

c)

jos kyseessä on sivuliike, sivuliikkeen organisaatiorakenne ja sivuliikkeen johtamisesta vastaavien henkilöiden nimet.”

”2.   Arvopaperikeskuksen, joka haluaa aloittaa palvelujen tarjoamisen toisen jäsenvaltion alueella tai joka aikoo muuttaa tarjoamiensa palvelujen valikoimaa, on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltio, jossa se aikoo toimia;

b)

toimintaohjelma, jossa esitetään erityisesti palvelut, joita se aikoo tarjota, sen käsittelemä valuutta tai valuutat mukaan luettuna;

c)

jos kyseessä on sivuliike, sivuliikkeen organisaatiorakenne ja sivuliikkeen johtamisesta vastaavien henkilöiden nimet.”

Perustelu

Arvopaperikeskuksen tulisi toimittaa tiedot valuutasta tai valuutoista, joissa se tarjoaa toimitusta. Tämä tieto on välttämätöntä sen keskuspankin määrittämiseksi, jonka tulisi olla mukana kyseisen arvopaperikeskuksen toimilupa- ja arviointimenettelyssä.

Muutos 19

21 artiklan 3 kohta

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava kyseiset tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jollei – ottaen huomioon, millaista palveluntarjontaa suunnitellaan – sillä ole syytä epäillä, ettei arvopaperikeskuksen, joka haluaa tarjota palvelujaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, hallinnollinen rakenne tai taloudellinen tilanne ole riittävä.”

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava kyseiset tiedot 11 artiklassa tarkoitetuille viranomaisille ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jollei – ottaen huomioon, millaista palveluntarjontaa suunnitellaan – sillä ole syytä epäillä, ettei arvopaperikeskuksen, joka haluaa tarjota palvelujaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, hallinnollinen rakenne tai taloudellinen tilanne ole riittävä.”

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että ehdotetun asetuksen 11 artiklassa tarkoitetut viranomaiset saavat myös ehdotetun asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedon välittömästi ja tasapuolisesti.

Muutos 20

20a artikla Salassapitovelvollisuus (uusi)

[Ei tekstiä]

1.   Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten tai EAMV:n palveluksessa taikka toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n tai EJRK:n valtuutuksella toimivien tilintarkastajien ja asiantuntijoiden palveluksessa.

Näiden henkilöiden näissä tehtävissä saamia luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista kenellekään toiselle henkilölle tai viranomaiselle muutoin kuin tiivistetysti tai kootusti niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä arvopaperikeskusta tai muuta henkilöä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tapauksiin, jotka kuuluvat rikos- tai vero-oikeuden tai tämän asetuksen muiden säännösten soveltamisalaan.

2.   Kun arvopaperikeskus on asetettu konkurssiin tai pakolliseen selvitystilaan, luottamuksellisia tietoja, jotka eivät koske kolmansia osapuolia, voidaan ilmaista siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä, jos se on tarpeen menettelyn toteuttamiseksi.

3.   Tämän asetuksen nojalla luottamuksellisia tietoja saavilla 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuilla viranomaisilla, EAMV:lla, elimillä sekä muilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä kuin toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus käyttää saamiaan tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa hoitamiseen ja toimintojensa toteuttamiseen, mukaan lukien tietojen antaminen ylemmälle viranomaiselle, kun kyseessä ovat toimivaltaiset viranomaiset, ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseen tai, kun kyseessä ovat muut viranomaiset, elimet taikka luonnolliset tai oikeushenkilöt, sitä tarkoitusta varten, johon kyseisiä tietoja niille toimitettiin tai kyseisten tehtävien hoitoon nimenomaan liittyvän hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn yhteydessä, tai näihin molempiin tarkoituksiin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tapauksiin, jotka kuuluvat rikos- tai vero-oikeuden soveltamisalaan. Tiedot vastaanottava viranomainen saa kuitenkin käyttää niitä muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin EAMV:n, toimivaltaisen viranomaisen tai tiedot antavan muun viranomaisen, elimen tai henkilön suostumuksella.

4.   Tämän asetuksen nojalla saatuja, vaihdettuja tai toimitettuja luottamuksellisia tietoja koskee 1, 2 ja 3 kohdassa säädetty salassapitovelvollisuus.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä EAMV:tä tai 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia vaihtamasta tai toimittamasta tehtäviensä ja muun sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, eläkerahastoihin, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyrityksiin), vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, vakuutusyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin sovellettavan lainsäädännön mukaisia tai muuten tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen tai elimen tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suostumuksella annettuja luottamuksellisia tietoja.

5.   Edellä oleva 1, 2 ja 3 kohta ei estä 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia vaihtamasta tai toimittamasta kansallisen oikeuden mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

Perustelu

Tällä muutoksella EKP ehdottaa otettavaksi käyttöön salassapitovelvollisuusjärjestelmän, joka vastaa muun Euroopan finanssipalvelulainsäädännön, kuten johdannaiskauppoja koskevan asetusehdotuksen, säännöksiä. Tätä varten ehdotetaan uuden 20a artiklan lisäämistä.

Muutos 21

20b artikla Tiedonvaihto (uusi)

[Ei tekstiä]

1.   EAMV:n, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten ja muiden asianomaisten viranomaisten on viipymättä toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

2.   Edellä 10 ja 11 artiklassa tarkoitetut viranomaiset, muut asianomaiset viranomaiset, EAMV sekä muut elimet ja luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka saavat luottamuksellisia tietoja hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään, saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan tehtäviensä hoidon yhteydessä.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot EJRK:lle ja EKPJ:n jäsenille, jos ne ovat näiden tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia.

Perustelu

Tällä muutoksella EKP ehdottaa otettavaksi käyttöön tiedonvaihtoa koskevan järjestelmän, joka vastaa muun Euroopan finanssipalvelulainsäädännön, kuten johdannaiskauppoja koskevan asetusehdotuksen, säännöksiä. Tätä varten ehdotetaan uuden 20b artiklan lisäämistä.

Muutos 22

22 artiklan 7 kohta

”7.   EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiolomakkeiden, -mallien ja -menettelyjen luomiseksi 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä varten.

EAMV toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

”7.   EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiolomakkeiden, -mallien ja -menettelyjen luomiseksi 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä varten.

EAMV toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että EKPJ:n jäsenet otetaan asianmukaisesti mukaan teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laadintaan.

Muutos 23

23 artiklan 2 kohta

”2.   Kuultuaan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia EAMV tunnustaa kolmanteen maahan sijoittautuneen arvopaperikeskuksen, joka on hakenut tunnustusta tarjotakseen 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

komissio on antanut 6 kohdan mukaisen päätöksen;

b)

arvopaperikeskukseen sovelletaan tehokkaita toimiluvan myöntämistä ja valvontaa koskevia menettelyjä, joilla varmistetaan kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavien, toiminnan vakautta koskevien vaatimusten täydellinen noudattaminen;

c)

EAMV:n ja kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten välille on luotu yhteistoimintajärjestelyt 7 kohdan mukaisesti.”

”2.   Kuultuaan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia EAMV tunnustaa kolmanteen maahan sijoittautuneen arvopaperikeskuksen, joka on hakenut tunnustusta tarjotakseen 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

komissio on antanut 6 kohdan mukaisen päätöksen;

b)

arvopaperikeskukseen sovelletaan tehokkaita toimiluvan myöntämistä, valvontaa ja yleisvalvontaa koskevia menettelyjä, tai, jos keskuspankki ylläpitää arvopaperien selvitysjärjestelmää, yleisvalvontaa koskevia menettelyjä, joilla varmistetaan kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavien, toiminnan vakautta koskevien vaatimusten täydellinen noudattaminen;

c)

EAMV:n ja kyseisen kolmannen maan asianomaisen viranomaisten välille on luotu yhteistoimintajärjestelyt 7 kohdan mukaisesti.”

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että b kohdan mukainen ehto soveltuu keskuspankkien ylläpitämiin kolmansien maiden arvopaperikeskuksiin, jotka ovat ainoastaan yleisvalvonnan alaisia, kuten on asian laita joidenkin kansallisten keskuspankkien unionissa ylläpitämien arvopaperikeskuksien kohdalla. Keskuspankkien tulisi kuulua 2 kohdan c alakohtaan sekä niiden toteuttaessa yleisvalvontatehtäviään että liikkeeseenlaskevina keskuspankkeina.

Muutos 24

23 artiklan 3 kohta

”3.   Arvioidessaan, täyttyvätkö 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, EAMV kuulee seuraavia tahoja:

a)

sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota arvopaperikeskuksen palveluja;

b)

toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat niitä unioniin sijoittautuneita arvopaperikeskuksia, joiden kanssa kolmannen maan arvopaperikeskus on perustanut linkkejä;

c)

11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut viranomaiset;

d)

kolmannen maan viranomainen, joka on toimivaltainen toimilupien myöntämisessä arvopaperikeskuksille ja arvopaperikeskusten valvonnassa.”

”3.   Arvioidessaan, täyttyvätkö 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, EAMV kuulee seuraavia tahoja:

a)

sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota arvopaperikeskuksen palveluja;

b)

toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat niitä unioniin sijoittautuneita arvopaperikeskuksia, joiden kanssa kolmannen maan arvopaperikeskus on perustanut linkkejä;

c)

11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset;

d)

kolmannen maan viranomainen, joka on toimivaltainen toimilupien myöntämisessä arvopaperikeskuksille ja arvopaperikeskusten valvonnassa.”

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että asianomainen liikkeeseenlaskeva keskuspankki otetaan CPSS:n ja IOSCO:n suositusten mukaisesti mukaan EAMV:n arviointiin.

Muutos 25

25 artiklan 5 kohta

”5.   Arvopaperikeskuksen on määritettävä hallituksen tehtävät ja vastuualueet selkeästi ja annettava hallituksen kokousten pöytäkirjat toimivaltaisen viranomaisen saataville.”

”5.   Arvopaperikeskuksen on määritettävä hallituksen tehtävät ja vastuualueet selkeästi ja annettava hallituksen kokousten pöytäkirjat toimivaltaisen viranomaisen ja tilintarkastajan saataville.”

Perustelu

Muutos yhdenmukaistaa tämän säännöksen johdannaiskauppoja koskevan asetusehdotuksen 25 artiklan 3 kohdan kanssa.

Muutos 26

28 artikla 5 kohta

”5.   Tämän artiklan 1–4 kohtaa ei sovelleta, jos arvopaperikeskus ulkoistaa osan palveluistaan tai toiminnoistaan julkisyhteisölle ja jos ulkoistamista hallinnoidaan varta vasten luodulla oikeudellisella, sääntelyyn liittyvällä ja hallinnollisella kehyksellä, jonka julkisyhteisö ja arvopaperikeskus ovat yhteisesti sopineet ja virallistaneet ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän asetuksen vaatimusten perusteella hyväksyneet.”

”5.   Tämän artiklan 1–4 kohtaa ei sovelleta, jos arvopaperikeskus ulkoistaa osan palveluistaan tai toiminnoistaan julkisyhteisölle ja jos ulkoistamista hallinnoidaan varta vasten luodulla oikeudellisella, sääntelyyn liittyvällä ja hallinnollisella kehyksellä, jonka julkisyhteisö ja arvopaperikeskus ovat yhteisesti sopineet ja virallistaneet ja jonka kyseisen arvopaperikeskuksen toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet.”

Perustelu

Muutoksella muutetaan tekstiä. Lisäksi ”tämän asetuksen vaatimusten perusteella” ehdotetaan poistettavaksi, sillä ehdotetussa asetuksessa ei esitetä erityisiä vaatimuksia tämän toiminnallisen kehyksen laatimiseksi.

Muutos 27

35 artikla

”1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä kussakin ylläpitämässään arvopapereiden selvitysjärjestelmässä tiedot ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella se voi milloin tahansa viipymättä tunnistaa ja erottaa tileillään yhden osallistujan arvopaperit toisen osallistujan arvopapereista sekä tapauksen mukaan omista omaisuuseristään.

2.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tietoja ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella osallistuja voi tunnistaa ja erottaa omat arvopaperinsa asiakkaidensa arvopapereista.

3.   Arvopaperikeskuksen on tarjouduttava säilyttämään tietoja ja ylläpitämään tilejä, joiden perusteella osallistuja voi tunnistaa ja erottaa kunkin asiakkaansa arvopaperit, jos ja niin kuin kyseinen osallistuja edellyttää (”yksilöllinen asiakaserottelu”).

[…]”

”1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä kussakin ylläpitämässään arvopapereiden selvitysjärjestelmässä tiedot ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella se voi milloin tahansa viipymättä erotella tileillään yhden osallistujan arvopaperit toisen osallistujan arvopapereista sekä tapauksen mukaan omista omaisuuseristään.

2.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tietoja ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella osallistuja voi erotella omat arvopaperinsa asiakkaidensa arvopapereista.

3.   Arvopaperikeskuksen on tarjouduttava säilyttämään tietoja ja ylläpitämään tilejä, joiden perusteella osallistuja voi erotella kunkin asiakkaansa arvopaperit, jos ja niin kuin kyseinen osallistuja edellyttää (”yksilöllinen asiakaserottelu”).

[…]”

Perustelu

Muutoksella pyritään selkeyttämään se, että asiakkaiden arvopaperit tulisi erotella arvopaperikeskusten ja muiden asiakkaiden arvopapereista. Tämä on yhdenmukaista CPSS:n ja IOSCO:n suositusten 11 suosituksen kanssa.

Muutos 28

36 artikla 6 kohta

”6.   Arvopaperikeskuksen on saatava selvitys loppuun viimeistään työpäivän lopussa sovittuna toimituspäivänä. Sen on käyttäjien komiteansa pyynnöstä asennettava järjestelmät, jotka mahdollistavat päivänsisäisen tai reaaliaikaisen toimituksen.”

”6.   Arvopaperikeskuksen on saatava selvitys loppuun viimeistään työpäivän lopussa sovittuna toimituspäivänä. Sen on käyttäjien komiteansa pyynnöstä asennettava toimintamenettelyt, jotka mahdollistavat päivänsisäisen tai reaaliaikaisen toimituksen.”

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa termillä ”järjestelmä” on erityinen direktiivin 98/26/EY 2 artiklassa määritelty merkitys. Muutoksella pyritään välttämään termin ”järjestelmä” väärä tulkinta.

Muutos 29

37 artikla 1 kohta

”1.   Jos kaupat tehdään sen maan valuutassa, jossa toimitus tapahtuu, arvopaperikeskuksen on käsiteltävä kunkin arvopapereiden selvitysjärjestelmänsä käteismaksut sellaisten tilien kautta, jotka on avattu kyseisellä valuutalla toimivassa keskuspankissa, aina kun tämä on käytännöllistä ja mahdollista.”

”1.   Jos kaupat tehdään sen maan valuutassa, jossa toimitus tapahtuu, arvopaperikeskuksen on käsiteltävä kunkin arvopapereiden selvitysjärjestelmänsä käteismaksut sellaisten tilien kautta, jotka on avattu kyseisessä valuutassa liikkeeseenlaskevassa keskuspankissa, aina kun tämä on käytännöllistä ja mahdollista.”

Perustelu

Arvopaperitoimituksen tehokkuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi sekä CPSS:n ja IOSCO:n suositusten mukaisesti tähän säännökseen tulisi lisätä, että arvopaperikeskusten on toteutettava arvopaperitapahtuman maksuvelvoitteet keskuspankkirahassa niiden kauppojen osalta, jotka tehdään sen maan valuutassa, jossa toimitus tapahtuu, aina kun tämä on käytännöllistä ja mahdollista. Muutoksella pyritään tarkentamaan, että selvitystilit tulisi avata kyseisen valuutan liikkeeseenlaskeneessa keskuspankissa, eikä missä tahansa kyseisellä valuutalla toimivassa keskuspankissa.

Muutos 30

39 artikla

”Arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön moitteeton riskienhallintajärjestelmä hallitakseen kattavasti oikeudellisia, liiketoiminnallisia, operatiivisia ja muita riskejä.”

”Arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön moitteeton riskienhallintajärjestelmä hallitakseen kattavasti oikeudellisia, liiketoiminnallisia, operatiivisia, järjestelmäriskejä ja muita riskejä.”

Perustelu

Arvopaperikeskuksia pidetään järjestelmäriskin kannalta tärkeinä markkinainfrastruktuureina. Tästä syystä niihin sovellettavien vakausvaatimusten tulisi pyrkiä vastaamaan järjestelmäriskiin.

Muutos 31

40 artikla 2 kohta

”2.   Arvopaperikeskuksen on suunniteltava sääntönsä, menettelynsä ja sopimuksensa niin, että ne voidaan panna täytäntöön kaikilla kyseeseen tulevilla lainkäyttöalueilla, myös osallistujan laiminlyödessä velvollisuutensa.”

”2.   Arvopaperikeskuksen on suunniteltava sääntönsä, menettelynsä ja sopimuksensa niin, että ne voidaan panna täytäntöön osallistujan laiminlyödessä velvollisuutensa.”

Perustelu

Muutos on tekninen. Sääntöjen, menettelyjen ja sopimusten täytäntöönpano viittaa jo itsessään siihen, että ne voidaan panna täytäntöön kaikilla kyseeseen tulevilla lainkäyttöalueilla.

Muutos 32

45 artikla 4 kohta

”4.   Jos arvopapereita siirretään linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten välillä tilapäisesti, on kiellettyä siirtää arvopapereita uudelleen ennen kuin ensimmäisestä siirrosta on tullut lopullinen.”

”4.   Jos arvopapereita siirretään linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten välillä tilapäisesti, on kiellettyä siirtää arvopapereita uudelleen tai edelleen kolmanteen arvopaperikeskukseen ennen kuin ensimmäisestä siirrosta on tullut lopullinen.”

Perustelu

Tällä muutoksella pyritään ratkaisemaan arvopaperien mahdolliseen luomiseen liittyvät ongelmat silloin, kun tilapäinen siirto peruutetaan ja tilapäisesti siirretyt arvopaperit siirretään kolmanteen arvopaperikeskukseen. Nämä riskit liittyvät liikkeeseenlaskun jatkuvaan eheyteen.

Muutos 33

45 artikla 8a kohta (uusi)

[Ei tekstiä]

Arvopaperikeskuksen on ylläpidettävä asianmukaisia tilirakenteita, jotka mahdollistavat osallistujien, muut arvopaperikeskukset mukaan luettuina, liittymisen järjestelmiinsä. Tilirakennetta on tuettava asianmukaisilla selvitykseen, säilytykseen ja verotukseen liittyvillä järjestelyillä.

Perustelu

Arvopaperikeskusten välisten linkkien sujuva toiminta ei ole mahdollista, jollei arvopaperikeskus tarjoa asianmukaisia tilirakenteita siihen linkitetyille arvopaperikeskuksille, esim. yhteissäilytystilirakenteiden muodossa.

Muutos 34

45 artikla 9 kohta

”9.   EAMV neuvotellee EKPJ:n jäsenten kanssa ja laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joilla kukin linkkijärjestelyn tyyppi antaa riittävän suojan linkillä yhdistetyille arvopaperikeskuksille ja niiden osallistujille, erityisesti kun arvopaperikeskus aikoo osallistua toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään, 5 kohdassa tarkoitetun, välittäjien käytöstä johtuvien lisäriskienseurannan ja hallinnan, 6 kohdassa tarkoitetut täsmäytysmenetelmät, 7 kohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa toimitus maksua vastaan -periaatteella tapahtuva toteutus linkkien välityksellä on käytännöllistä ja mahdollista, sekä käytettävät arviointimenetelmät.”

”9.   EAMV neuvotellee laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa ja laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joilla kukin linkkijärjestelyn tyyppi antaa riittävän suojan linkillä yhdistetyille arvopaperikeskuksille ja niiden osallistujille, erityisesti kun arvopaperikeskus aikoo osallistua toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään, 5 kohdassa tarkoitetun, välittäjienkäytöstä johtuvien lisäriskien seurannan ja hallinnan, 6 kohdassa tarkoitetut täsmäytysmenetelmät, 7 kohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa toimitus maksua vastaan -periaatteella tapahtuva toteutus linkkien välityksellä on käytännöllistä ja mahdollista, 8a kohdan säännökset asianmukaisista tilirakenteista, asianmukaiset järjestelyt mukaan luettuina, sekä käytettävät arviointimenetelmät.”

Perustelu

Muutoksen tarkoitus on antaa EAMV:lle toimivalta hyväksyä tekniset sääntelystandardit linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskuksien tilirakenteisiin.

Muutos 35

46 artikla

”1.   Kysymyksiin, jotka koskevat arvopaperikeskuksen hallussaan pitämiin rahoitusvälineisiin liittyviä omistusoikeudellisia näkökohtia, sovelletaan sen maan lakia, jossa arvopaperitiliä ylläpidetään.

2.   Jos tiliä käytetään arvopaperitoimitukseen arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, sovelletaan lakia, jolla kyseistä arvopapereiden selvitysjärjestelmää säännellään.

3.   Jos tiliä ei käytetä arvopaperitoimitukseen arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, katsotaan, että kyseistä tiliä ylläpidetään paikassa, jossa arvopaperikeskus sijaitsee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 19 artiklassa määritellyllä tavalla.

4.   Kun tämän artiklan nojalla on sovellettava tietyn maan lakia, sovelletaan kyseisessä maassa voimassa olevia oikeussääntöjä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.”

”1.   Direktiivin 98/26/EY 2 artiklan a kohtaa ja 9 ja 10 artiklaa rajoittamatta kysymyksiin, jotka koskevat arvopaperikeskuksen hallussaan pitämiin rahoitusvälineisiin liittyviä omistusoikeudellisia näkökohtia, sovelletaan sen maan lakia, jossa arvopaperitiliä ylläpidetään. Tiliä katsotaan ylläpidettävän paikassa, jossa arvopaperikeskus sijaitsee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 19 artiklassa määritellyllä tavalla.

2.   Jos jäsenvaltion, jossa arvopaperitiliä ylläpidetään, lainsäädäntö eroaa arvopaperien selvitysjärjestelmään sovellettavasta laista ja arvopaperien selvitysjärjestelmä on nimetty direktiivin 98/26/EY 2 artiklan mukaisesti, sovelletaan arvopaperien selvitysjärjestelmään sovellettavaa lakia.

   

3.   Kun tämän artiklan nojalla on sovellettava tietyn maan lakia, sovelletaan kyseisessä maassa voimassa olevia oikeussääntöjä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.”

Perustelu

Ehdotettuun asetukseen sisältyy poikkeus 46 artiklan 1 kohdan mukaisesta pääsäännöstä; lisäksi ehdotettu asetus mahdollistaa arvopaperien selvitysjärjestelmässä arvopaperitoimitukseen käytettyyn tiliin liittyvän lain valinnan. Arvopaperien selvitysjärjestelmä määritellään viralliseksi järjestelyksi, johon sovelletaan osallistujien valitseman jäsenvaltion lakia  (3). Koska osallistujat voivat valita arvopaperien selvitysjärjestelmään sovellettavan lain tästä seuraa, että ehdotetun asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperien selvitysjärjestelmään sovellettava laki kuuluu lainvalinnan alaan ja voi olla eri kuin arvopaperikeskuksen sijoittautumispaikan laki. Tämä heikentää arvopaperikeskusten tilillä olevien arvopaperien toimitukseen sovellettavaan lakiin kohdistuvaa oikeusvarmuutta. Muutoksella pyritään rajoittamaan lainvalinnan soveltamisalaa ottaen huomioon erityistilanteet, joissa sen jäsenvaltion laki, jossa tilejä ylläpidetään, on muu kuin arvopaperien selvitysjärjestelmään sovellettava laki.

Muutos 36

52 artikla 2 kohta

”2.   […]

Komissio tekee yksityiskohtaisen arvion vaikutuksista, kuulee asianomaisia yrityksiä ja ottaa huomioon EPV:n,EAMV:n ja EKP:n lausunnot sekä antaa sen jälkeen täytäntöönpanopäätöksen noudattaen 66 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

[…]”

”2.   […]

Komissio tekee yksityiskohtaisen arvion vaikutuksista, kuulee asianomaisia arvopaperikeskuksia ja ottaahuomioon EPV:n, EAMV:n, EKP:n ja valvontaviranomaisten lausunnot ja EJRK:n arvion sekä antaa sen jälkeen täytäntöönpanopäätöksen noudattaen 66 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

[…]”

Perustelu

Muutoksella pyritään selkeyttämään, että asianomaiset yritykset ovat arvopaperikeskuksia ja että EJRK toimittaisi myös arvionsa komissiolle.

Muutos 37

52 artikla 3 kohta

”3.   Jos arvopaperikeskus aikoo käsitellä maksusuoritukset koko arvopapereiden selvitysjärjestelmässään tai sen osassa tämän asetuksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on haettava lupaa nimetä tähän tarkoitukseen direktiivin 2006/48/EY II osaston nojalla toimiluvan saanut luottolaitos, paitsi jos tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen osoittaa käytettävissä olevan näytön perusteella, ettei yhteen luottolaitokseen kohdistuvaa, tämän asetuksen 57 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen riskien keskittymistä ole vähennetty riittävästi. Jäljempänä 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tuolloin vaatia arvopaperikeskusta nimeämään useamman kuin yhden luottolaitoksen. Nimettyjä luottolaitoksia pidetään selvitysosapuolina.”

”3.   Jos arvopaperikeskus aikoo käsitellä maksusuoritukset koko arvopapereiden selvitysjärjestelmässään tai sen osassa tämän asetuksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on haettava lupaa nimetä tähän tarkoitukseen direktiivin 2006/48/EY II osaston nojalla toimiluvan saanut luottolaitos, paitsi jos tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen osoittaa käytettävissä olevan näytön perusteella, ettei yhteen luottolaitokseen kohdistuvaa, tämän asetuksen 57 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen riskien keskittymistä ole vähennetty riittävästi. Jäljempänä 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tuolloin vaatia arvopaperikeskusta nimeämään useamman kuin yhden luottolaitoksen. Nimettyjä luottolaitoksia pidetään direktiivin 98/26/EY 2 artiklan d kohdassa määriteltyinä selvitysosapuolina.”

Perustelu

Muutoksella pyritään selkeyttämään, että nimettyä luottolaitosta on pidettävä selvitysosapuolena arvopaperitapahtumien maksuvelvoitteiden toteutuksessa direktiivin 98/26/EY mukaisesti ja se tarjoaa täten lopullisuutta kyseisiin maksuvelvoitteisiin liittyville siirtomääräyksille.

Muutos 38

53 artikla 5 kohta

”5.   EAMV neuvottelee EKPJ:n jäsenten kanssa ja laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen, mitä tietoja lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

[…]”

”5.   EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n ja EPV:n jäsenten kanssa teknisten sääntelystandardien luonnoksia tarkentaakseen, mitä tietoja lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

[…]”

Perustelu

Muutoksella pyritään EPV:n mukanaoloon 53 atiklan 5 kohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnosten laadinnassa, sillä näiden sääntelystandardien asiasisältö liittyy luottolaitoksia koskeviin tietoihin.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Tämä alaviite ei koske suomenkielistä versiota.

(3)  Ks. tässä yhteydessä direktiivi 98/26/EY, jossa käytetään ”sovellettavan lain” käsitettä.