13.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 310/12


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 1ης Αυγούστου 2012

αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 3 Απριλίου 2012 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»). Στις 19 Απριλίου 2012 η ΕΚΤ έλαβε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ από την ΕΚΤ και την προαγωγή της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών κατά το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης, καθώς και τη συμβολή της ΕΚΤ στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος δυνάμει του άρθρου 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Περαιτέρω, το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») προβλέπει ότι η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις και ότι η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Μαζί με την οδηγία 2004/39/ΕΚ (2) και την πρόταση κανονισμού για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (3), ο προτεινόμενος κανονισμός θα αποτελέσει μέρος του κανονιστικού πλαισίου για τις υποδομές των αγορών και τους τόπους διαπραγμάτευσης. Λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και της συστημικής τους διασύνδεσης, τα ΚΑΤ θεωρούνται συστημικής σημασίας (4) και, ως εκ τούτου, απαιτούν ένα άρτιο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου που να συνδυάζει μικροπροληπτικά και μακροπροληπτικά εργαλεία. Η ΕΚΤ υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής για ενδυνάμωση του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου όσον αφορά τα ΚΑΤ και εναρμόνιση των κανόνων που στηρίζουν τη λειτουργία, αδειοδότηση και εποπτεία τους, καθώς και των κανόνων που αφορούν την έκδοση, κατοχή και μεταβίβαση αξιογράφων μέσω των ΚΑΤ στην Ένωση (5).

Με το σύστημα TARGET2-Securities (T2S), το οποίο τελεί υπό ανάπτυξη, το Ευρωσύστημα επιδιώκει τη δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού διακανονισμού για την Ευρώπη. Και στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ υποστηρίζει σθεναρά τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος θα ενισχύσει τους νομικούς και λειτουργικούς όρους του διασυνοριακού διακανονισμού γενικά στην Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα στο T2S. Εν προκειμένω η ΕΚΤ συνιστά την έκδοση του προτεινόμενου κανονισμού και των σχετικών πράξεων εφαρμογής πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του T2S τον Ιούνιο του 2015.

1.   Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για το διακανονισμό χρηματοοικονομικών μέσων (6). Κατά την οδηγία 2004/39/ΕΚ (7), ο όρος «χρηματοοικονομικά μέσα» περιλαμβάνει τις κινητές αξίες, τα μέσα χρηματαγοράς, τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τις συμβάσεις παραγώγων, τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (financial contracts for differences) και τα δικαιώματα εκπομπής. Η ΕΚΤ σημειώνει εν προκειμένω ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν ορίζει τα «χρηματοοικονομικά μέσα» και ότι ορισμένα τμήματά του εφαρμόζονται μόνο στα «αξιόγραφα» ή τις κινητές αξίες (8), ενώ άλλα εφαρμόζονται και στα μέσα χρηματαγοράς (9), στα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και στα δικαιώματα εκπομπής (10). Εξάλλου, ο προτεινόμενος κανονισμός ορίζει τα ΚΑΤ ως νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται ορισμένο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και εκτελούν τουλάχιστον μία ακόμη βασική υπηρεσία εκ των αναφερόμενων στο παράρτημα (11). Η ΕΚΤ έχει την άποψη ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν και οι τρεις βασικές υπηρεσίες. Ενόψει τούτου, και για λόγους νομικής σαφήνειας, η ΕΚΤ συνιστά την περαιτέρω αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού όσον αφορά τον τύπο των μέσων στα οποία έχει εφαρμογή, αλλά και τον ορισμό των ΚΑΤ.

Ο ορισμός των ΚΑΤ θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να αποτρέπεται το κανονιστικό αρμπιτράζ που θα ευνοούσε η δημιουργία, από ένα ΚΑΤ, δύο ή τριών νομικών οντοτήτων για την εκτέλεση διαφορετικών βασικών δραστηριοτήτων, χωρίς αυτές να υπόκεινται στις ρυθμίσεις του κανονισμού που εφαρμόζονται στα ΚΑΤ. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι στις ρυθμίσεις του κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται κάθε νομικό πρόσωπο που προσφέρει οποιαδήποτε από τις τρεις βασικές υπηρεσίες του τμήματος Α του παραρτήματος.

2.   Συνεργασία μεταξύ των αρχών

2.1.

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιφυλάσσει πρωταρχικό ρόλο στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και επικουρικό ρόλο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ως αρχές σχετικές με τη λειτουργία των ΚΑΤ. Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των κεντρικών τραπεζών ως φορέων επίβλεψης ή/και ως κεντρικών τραπεζών έκδοσης και τη χρήση από αυτές των υπηρεσιών των ΚΑΤ για σκοπούς διακανονισμού των πράξεων νομισματικής πολιτικής, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) συμπληρώνονται και εξισορροπούνται με την προσήκουσα συμμετοχή των μελών του ΕΣΚΤ. Οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς κινητών αξιών που μετέχουν στην Επιτροπή Συστημάτων και Διακανονισμού (Committee of Payment and Settlement Systems — CPSS) και στο Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κινητών Αξιών (International Organisation of Securities Commissions — IOSCO) έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ρύθμισης, της εποπτείας και του ελέγχου όσον αφορά τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ (12). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές των CPSS-IOSCO. Η αποτελεσματική και στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των μελών του ΕΣΚΤ θα πρέπει να προαχθεί τόσο για σκοπούς επίβλεψης όσο και λόγω της ιδιότητας των τελευταίων ως κεντρικών τραπεζών έκδοσης, με την επιφύλαξη πάντως των εξουσιών των κεντρικών τραπεζών (13).

2.2.

Η ΕΚΤ σημειώνει περαιτέρω ότι ο προτεινόμενος κανονισμός ήδη αναγνωρίζει μια σειρά τομέων συνεργασίας και προτείνει κάποιους επιπλέον τομείς, στους οποίους επίσης θεωρεί ότι η συμμετοχή αυτή των ΕΑΚΑΑ-ΕΣΚΤ απαιτείται. Εξάλλου, η ΕΚΤ τονίζει την ανάγκη συνεργασίας των ΕΑΚΑΑ-ΕΣΚΤ για την κατάρτιση σχεδίων τεχνικών προτύπων. Τούτο αναμένεται ότι θα διασφαλίσει πως τα μέλη του ΕΣΚΤ δεν θα χρειάζεται να θεσπίζουν πρόσθετες, και ενδεχομένως διαφορετικές, απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα επίβλεψης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών πράξεων. Ακόμη, θα εξέλειπε η ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης της συμμετοχής των ΚΑΤ στο διακανονισμό των πράξεων νομισματικής πολιτικής με βάση τα πρότυπα χρήστη (14), αξιολόγηση η οποία υπό άλλες συνθήκες θα απαιτείτο για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που θεσπίζει το ΕΣΚΤ. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό έχει η έγκαιρη και κατάλληλη ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επίβλεψης και στατιστικής.

2.3.

Επομένως το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να προβλέπει κανόνες συνεργασίας που να επιτρέπουν στις αρμόδιες και σχετικές αρχές να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές των CPSS-IOSCO (15). Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη διεξοδική εποπτεία και επίβλεψη σε διασυνοριακό πλαίσιο, ενόψει της αναμενόμενης ανάπτυξης διασυνοριακών πράξεων και του διασυνοριακού διακανονισμού, καθώς και συνδέσεων (links) μεταξύ των ΚΑΤ, χαρακτηριστικού που θα διευκολυνθεί, και μάλιστα θα ενισχυθεί, με την ενεργοποίηση της κοινής πλατφόρμας του T2S. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την ευχέρεια να αποφασίζουν ως προς την εκάστοτε ενδεδειγμένη μορφή του πλαισίου συνεργασίας. Εν προκειμένω, η δυνατότητα σύστασης σωμάτων αρχών θα μπορούσε να εξετάζεται ιδίως όταν ένα ΚΑΤ μετέχει σε διασυνοριακή δραστηριότητα μέσω θυγατρικής ή υποκαταστήματος ή στις περιπτώσεις που η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών καθίσταται ουσιώδης (16).

3.   Μακροπροληπτική επίβλεψη

Αναγνωρίζεται ότι οι εύρωστες υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων, συμβάλλουν ουσιωδώς στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μειώνοντας το συστημικό κίνδυνο (17). Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η άσκηση μακροπροληπτικής επίβλεψης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και από τις σχετικές εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, θα πρέπει να τελεί υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων εξουσιών των μελών του ΕΣΚΤ.

4.   Διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιτρέπει στα ΚΑΤ να παρέχουν διακανονισμό σε μετρητά μέσω εμπορικών τραπεζών, όταν ο διακανονισμός με χρήμα κεντρικής τράπεζας δεν είναι πρακτικός και εφικτός (18). Τούτο συνάδει με τις αρχές των CPSS-IOSCO και τις συστάσεις των ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ (19) και αποδεικνύει ότι η ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών και το χρήμα των εμπορικών τραπεζών δεν αποτελούν ισοδύναμες επιλογές από άποψη κινδύνου. Στις περιπτώσεις που ορισμένο ΚΑΤ επιτρέπεται να παρέχει διακανονισμό σε μετρητά μέσω εμπορικών τραπεζών, θα πρέπει να απαιτείται η θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για το πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως τράπεζα διακανονισμού και να παρακολουθείται η συμμόρφωση με αυτά (20). Η ΕΚΤ επίσης επικροτεί το ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν ρυθμίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας παροχής ρευστότητας, η οποία αποτελεί προνόμιο των κεντρικών τραπεζών και συνδέεται άμεσα με τη νομισματική πολιτική.

5.   ΚΑΤ και επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου

5.1.

Ο προτεινόμενος κανονισμός ορίζει ότι τα ίδια τα ΚΑΤ δεν μπορούν να παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου και ότι θα πρέπει, αντ’ αυτού, να εξουσιοδοτούνται να ορίζουν ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση ορισμένων επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που προβλέπονται σε αυτόν. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και εφόσον υφίστανται συγκεκριμένα εχέγγυα, ορισμένο ΚΑΤ μπορεί να λαμβάνει περιορισμένη άδεια για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών (21).

5.2.

Τούτο απαιτεί προσεκτική επανεξέταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, τη συστημική μακροπροληπτική επίβλεψη και τα τραπεζικά νομοθετικά πλαίσια (22), καθώς και μια ενδεδειγμένη κατανομή καθηκόντων μεταξύ των αρχών εποπτείας των ΚΑΤ και των τραπεζικών εποπτικών αρχών. Εν προκειμένω, όπως υπογραμμίζει και σε προηγούμενη γνώμη της, η ΕΚΤ υποστηρίζει τη συστηματική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στη διεξαγωγή πρότερης τεχνικής ανάλυσης αναφορικά με τη τραπεζική νομοθεσία της Ένωσης (23).

Πιο συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος κανονισμός διακρίνει μεταξύ, αφενός, των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αφορούν τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού και, αφετέρου, των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που σχετίζονται με άλλες βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες (24). Επίσης, αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη εξειδίκευση των εν λόγω επικουρικών υπηρεσιών (25). Η ΕΚΤ έχει την άποψη ότι η παραπάνω διάκριση μεταξύ επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου δεν είναι σαφής και ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατό περισσότερο με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή τραπεζική νομοθεσία.

5.3.

Το πλαίσιο παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ως γνώμονα τον ενδεδειγμένο μετριασμό των κινδύνων και ταυτόχρονα να διαφυλάσσει την αποτελεσματικότητα των ΚΑΤ κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Η καθοριστική σημασία του ζητήματος αυτού καθιστά ενδεχομένως απαραίτητη μια διεξοδικότερη αξιολόγηση των διάφορων δυνατοτήτων όσον αφορά την παροχή επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών. Μια τέτοια αξιολόγηση θα συνέβαλλε στον σαφή καθορισμό α) των διαφορετικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που βασίζονται στην εξυγίανση, καθώς και των νομικών και πιστωτικών κινδύνων, των κινδύνων ρευστότητας και των λειτουργικών και επιχειρησιακών κινδύνων, και β) του βαθμού αποτελεσματικότητας των εν λόγω δυνατοτήτων, ενώ θα βοηθούσε στον καθορισμό του ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου μοντέλου. Η ΕΚΤ είναι προετοιμασμένη να συμβάλει σε μια τέτοια αξιολόγηση.

Περαιτέρω, δεν πρέπει να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το ακριβές αντικείμενο των επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών τις οποίες έχουν την άδεια να παρέχουν τα οριζόμενα πιστωτικά ιδρύματα (26), τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας στις οποίες αυτά υπόκεινται, καθώς και το βαθμό αυτονομίας τους έναντι του τραπεζικού νομοθετικού πλαισίου (27).

5.4.

Ο προτεινόμενος κανονισμός περιορίζει τις υπηρεσίες που παρέχει ορισμένο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ΚΑΤ (28). Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι ο εν λόγω περιορισμός βασίζεται σε πτυχές που αφορούν τον κίνδυνο, και συγκεκριμένα στην αποφυγή δευτερογενών επιπτώσεων. Η ΕΚΤ συνιστά την επέκταση του εν λόγω περιορισμού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες του καταλόγου του τμήματος Γ του παραρτήματος για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στην ικανότητα του ΚΑΤ να συνεχίσει να επιτελεί τις λειτουργίες του, ιδίως όσες βασίζονται σε μηχανισμό παράδοσης έναντι πληρωμής, σε περίπτωση εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος.

5.5.

Τέλος, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη διαδικασία για τη χορήγηση παρέκκλισης είναι μάλλον σύνθετη και θα μπορούσε να απλοποιηθεί προς επίτευξη του αναγκαίου βαθμού βεβαιότητας και ομοιομορφίας. Συγκεκριμένα, προκειμένου να καθορίζεται αν η χορήγηση παρέκκλισης επιτρέπεται ή όχι, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων, κατά περίπτωση και ποσοτικών, πέραν των αναγκαίων ποιοτικών κριτηρίων που προβλέπονται στην πρόταση.

6.   Συνοχή με παγκόσμια πρότυπα για τα ΚΑΤ

Ο προτεινόμενος κανονισμός αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις υφιστάμενες συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις CPSS-IOSCO (29). Ωστόσο, παρατηρούνται κάποιες ανακολουθίες μεταξύ των αρχών των CPSS-IOSCO και του προτεινόμενου κανονισμού, τη ρύθμιση των οποίων συνιστά η ΕΚΤ. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις για κλιμακωτή συμμετοχή (30) δεν ρυθμίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Περαιτέρω, ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρει την ανάγκη διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από τις αλληλεξαρτήσεις (31) μόνο στο πλαίσιο του λειτουργικού κινδύνου (32). Ανακολουθίες παρατηρούνται επίσης αναφορικά με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (33), υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν διακρίνει μεταξύ των συστημάτων προθεσμιακού καθαρού διακανονισμού (DNS) που παρέχουν εγγύηση διακανονισμού και εκείνων που δεν την παρέχουν. Τούτο δεν συνάδει με τις αρχές των CPSS-IOSCO που απαιτούν την πλήρη κάλυψη τυχόν έκθεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κίνδυνο ρευστότητας ή πιστωτικό κίνδυνο από τα DNS που παρέχουν εγγύηση διακανονισμού, σε αντίθεση με τα DNS που δεν παρέχουν εγγύηση διακανονισμού, τα οποία πρέπει να καλύπτουν τυχόν έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από την αθέτηση υποχρέωσης των δύο μεγαλύτερων συμμετεχόντων και των συνδεόμενων με αυτούς, καθώς και τυχόν έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτει από την αθέτηση υποχρέωσης του μεγαλύτερου συμμετέχοντα και των συνδεόμενων με αυτόν.

7.   Εξωτερική ανάθεση σε δημόσιες οντότητες

Ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει προϋποθέσεις που τα ΚΑΤ πρέπει να πληρούν όταν προβαίνουν σε εξωτερική ανάθεση μέρους των δραστηριοτήτων τους (34). Εξαίρεση προβλέπεται για περιπτώσεις στις οποίες ένα ΚΑΤ προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση σε δημόσιες οντότητες ορισμένων από τις λειτουργίες του, εφόσον η σχετική συμφωνία διέπεται από το κατάλληλο νομικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο. Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η εν λόγω εξαίρεση θα κάλυπτε το υπό εξέλιξη έργο του T2S που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα. Η ΕΚΤ επικροτεί αυτή την εξαίρεση, η οποία λαμβάνει υπόψη ότι η εν λόγω εξωτερική ανάθεση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία, συμβάλλει στην εκτέλεση των σκοπών του Ευρωσυστήματος και αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας-πλαισίου που περιέχει εχέγγυα (35).

8.   Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει ως γενικό κανόνα ότι οποιοδήποτε ζήτημα αφορά πτυχές της κυριότητας επί των χρηματοοικονομικών μέσων που διακρατεί ορισμένο ΚΑΤ διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός αξιογράφων (36). Ενώ ο εν λόγω γενικός κανόνας συνάδει με την προσέγγιση που ακολουθείται σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης και που συνίσταται στην εφαρμογή του δικαίου του τόπου του οικείου φορέα διαμεσολάβησης σε πτυχές κυριότητας επί των αξιογράφων (37), η ΕΚΤ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην εισαγωγή των πρόσθετων κανόνων περί του εφαρμοστέου δικαίου που θα ήταν ανακόλουθοι με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και θα επηρέαζαν αρνητικά την ασφάλεια δικαίου (38).

Επιπλέον, όπως άλλωστε υπογραμμίστηκε και σε προηγούμενη γνώμη, ενώ είναι σημαντικό για την αποτελεσματική και ασφαλή διασυνοριακή διακράτηση και μεταβίβαση χρηματοοικονομικών μέσων να υπάρχει ένας σαφής και απλός κανόνας περί του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση σύγκρουσης νομοθεσιών, ο οποίος να καταλαμβάνει όλες τις πτυχές των τίτλων σε λογιστική μορφή, η πρακτική εφαρμογή ενός ενιαίου καθεστώτος σύγκρουσης νομοθεσιών όσον αφορά το διασυνοριακό διακανονισμό και το συμψηφισμό αξιογράφων στην Ένωση εξακολουθεί να φέρνει στην επιφάνεια διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στην ερμηνεία του «τόπου τήρησης του λογαριασμού» (39). Εν προκειμένω η ΕΚΤ θεωρεί αναγκαία την εναρμόνιση των διαφόρων νομικών πλαισίων της Ένωσης για την κατοχή και διάθεση των αξιογράφων και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά σύμφωνα με την τελική έκθεση της ομάδας για την ασφάλεια δικαίου (Legal Certainty Group) (40).

9.   Ειδικό καθεστώς εξυγίανσης των ΚΑΤ

Επειδή ο προτεινόμενος κανονισμός δεν περιέχει κάποιο συγκεκριμένο, άρτιο καθεστώς εξυγίανσης των ΚΑΤ, η ΕΚΤ συνιστά την υιοθέτηση ενός τέτοιου καθεστώτος.

Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 1 Αυγούστου 2012.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 τελικό.

(2)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1). Τελεί υπό αναθεώρηση. Βλ. την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM(2011) 656 τελικό, και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, COM(2011) 652 τελικό.

(3)  Βλ. την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, COM(2010) 484 τελικό.

(4)  Βλ. παράγραφο 1 της αιτιολογικής έκθεσης του προτεινόμενου κανονισμού.

(5)  Βλ. επίσης την απάντηση των υπηρεσιών της ΕΚΤ της 22ας Μαρτίου 2011 (εφεξής η «απάντηση της ΕΚΤ») στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής η «διαβούλευση της Επιτροπής»). Η απάντηση της ΕΚΤ είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.int).

(6)  Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού.

(7)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ. Η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (βλ. υποσημείωση 3) ενσωματώνει επίσης την έννοια των δικαιωμάτων εκπομπής.

(8)  Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 18 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

(9)  Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 19 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

(10)  Τα δικαιώματα εκπομπής ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό κατά παραπομπή στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(11)  Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 1 και τμήμα Α του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού.

(12)  Βλ. CPSS-IOSCO, «Principles for financial market infrastructures» (Αρχές για τις υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών), Απρίλιος 2012. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) (http://www.bis.org), συγκεκριμένα το κεφάλαιο 4 (εφεξής οι «αρχές των CPSS-IOSCO»).

(13)  Βλ. γνώμη της ΕΚΤ CON/2011/1 της 13ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ C 57 της 23.2.2011, σ. 1). Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

(14)  «Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations» (Πρότυπα όσον αφορά τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων της ΕΕ στις πιστοδοτικές πράξεις του ΕΣΚΤ), Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, Ιανουάριος 1998.

(15)  Βλ. ιδίως την Υποχρέωση E (Συνεργασία με άλλες αρχές) των αρχών των CPSS-IOSCO.

(16)  Τόσο το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ EMIR όσο και η οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1) και οι αρχές των CPSS-IOSCO ήδη προβλέπουν τη σύσταση σωμάτων.

(17)  Βλ. Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — recommendations and time lines» (Μείωση των ηθικών κινδύνων που συνεπάγονται τα σημαντικά από συστημικής άποψης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — συστάσεις και προθεσμίες), Οκτώβριος 2010, σ. 8.

(18)  Άρθρο 37 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.

(19)  Βλ. την αρχή 9 των αρχών των CPSS-IOSCO και τη σύσταση 10 του κειμένου σχετικών συστάσεων των ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ με τίτλο «Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union» (Συστάσεις για τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συστάσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Μάιος 2009 (εφεξής οι «συστάσεις των ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ»).

(20)  Βλ. την αρχή 9 των αρχών των CPSS-IOSCO και σύσταση 10 των συστάσεων των ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ.

(21)  Βλ. ιδίως τον τίτλο IV και το τμήμα Γ του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού.

(22)  Βλ. την οδηγία 2006/48/ΕΚ και τις τροποποιήσεις που τελούν υπό συζήτηση στα συμβιβαστικά κείμενα της προεδρίας.

(23)  Βλ. την παράγραφο 3.2 της γνώμης CON/2012/5 της ΕΚΤ της 25ης Ιανουαρίου 2012 αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και με πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ C 105 της 11.4.2012, σ. 1).

(24)  Βλ. τμήμα Γ του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού.

(25)  Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.

(26)  Βλ. άρθρο 54 του προτεινόμενου κανονισμού.

(27)  Βλ. τα άρθρα 57 και 58 του προτεινόμενου κανονισμού.

(28)  Βλ. άρθρο 52 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού.

(29)  Βλ. αιτιολογική σκέψη 25 του προτεινόμενου κανονισμού.

(30)  Βλ. αρχή 19 των αρχών των CPSS-IOSCO.

(31)  Βλ. αρχή 3 των αρχών των CPSS-IOSCO.

(32)  Άρθρο 42 παράγραφος 6 του προτεινόμενου κανονισμού.

(33)  Βλ. αρχή 7 των αρχών CPSS-IOSCO και άρθρο 57 του προτεινόμενου κανονισμού.

(34)  Βλ. άρθρο 28 του προτεινόμενου κανονισμού.

(35)  Βλ. τη διαβούλευση της Επιτροπής και την απάντηση της ΕΚΤ.

(36)  Βλ. άρθρο 46 παρ. 1 του προτεινόμενου κανονισμού.

(37)  Βλ. άρθρο 9 της οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45), το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43), και το άρθρο 24 της οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15).

(38)  Βλ. άρθρο 46 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.

(39)  Βλ. τη γνώμη της ΕΚΤ υπ’ αριθ. CON/2008/37 της 7ης Αυγούστου 2008 σχετικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ (ΕΕ C 216 της 23.8.2008, σ. 1), παράγραφος 8.

(40)  Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Αιτιολογική σκέψη 6

«6.

Στις 20 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απηύθηνε έκκληση για αρτιότερες βασικές υποδομές της αγοράς και ζήτησε την αναθεώρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων προτύπων. Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης σχεδίων παγκόσμιων προτύπων. Τα σχέδια αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν τις συστάσεις της ΤΔΔ του 2011, οι οποίες υιοθετήθηκαν μέσω μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2009 από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Ευρωπαϊκών Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ).»

«6.

Στις 20 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απηύθυνε έκκληση για αρτιότερες βασικές υποδομές της αγοράς και ζήτησε την αναθεώρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων προτύπων. Τον Απρίλιο 2012 η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) (IOSCO) διατύπωσαν αρχές για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι αρχές αυτές αντικαθιστούν τις συστάσεις των CPSS-IOSCO για τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων του Νοεμβρίου 2011, οι οποίες ίσχυαν σε επίπεδο Ένωσης μέσω των συστάσεων για τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που υιοθετήθηκαν από κοινού το Μάιο του 2009 από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Ευρωπαϊκών Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ).»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση λαμβάνει υπόψη την υιοθέτηση των αρχών των CPSS-IOSCO και καθιστά σαφή την αναφορά στους ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ.

Τροποποίηση 2

Αιτιολογική σκέψη 8

«8.

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του ΕΣΚΤ ασκούν εποπτικά καθήκοντα διασφαλίζοντας αποτελεσματικά και άρτια συστήματα εκκαθάρισης και πληρωμών. Τα μέλη του ΕΣΚΤ συχνά ενεργούν ως διακανονιστές για το σκέλος των μετρητών των συναλλαγών αξιογράφων. Επίσης, είναι σημαντικοί πελάτες των ΚΑΤ, που συχνά διαχειρίζονται την ασφάλιση των πράξεων νομισματικής πολιτικής. Τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας στη διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας των ΚΑΤ, αναγνώρισης ΚΑΤ τρίτων χωρών και χορήγησης άδειας για τις συνδέσεις των ΚΑΤ. Θα πρέπει επίσης να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας στη θέσπιση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕθνΚΤ) για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και άρτιων συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών εντός της Ένωσης και σε άλλες χώρες.»

«8.

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του ΕΣΚΤ ασκούν εποπτικά καθήκοντα διασφαλίζοντας αποτελεσματικά και άρτια συστήματα εκκαθάρισης και πληρωμών. Τα μέλη του ΕΣΚΤ συχνά ενεργούν ως διακανονιστές για το σκέλος των μετρητών των συναλλαγών αξιογράφων. Επίσης, είναι σημαντικοί πελάτες των ΚΑΤ, που συχνά διαχειρίζονται την ασφάλιση των πράξεων νομισματικής πολιτικής. Τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, και να συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας των ΚΑΤ, αναγνώρισης ΚΑΤ τρίτων χωρών και χορήγησης άδειας για τις συνδέσεις των ΚΑΤ. Προκειμένου να αποτρέπεται η θέσπιση παράλληλων συνόλων κανόνων θα πρέπει επίσης να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο και να συμμετέχουν στη θέσπιση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕθνΚΤ) για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και άρτιων συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών εντός της Ένωσης και σε άλλες χώρες. Η πρόσβαση των μελών του ΕΣΚΤ σε πληροφόρηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη δέουσα άσκηση από αυτά της εποπτείας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και για τη λειτουργία μιας κεντρικής τράπεζας έκδοσης.»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης είναι να υπογραμμίσει τη σημασία της στενής και ισότιμης συνεργασίας των ΕΑΚΑΑ και ΕΣΚΤ κατά την προετοιμασία σχεδίων τεχνικών προτύπων. Επίσης ρυθμίζει την πρόσβαση των οικείων ενδιαφερομένων στην πληροφόρηση. Αναμένεται ότι θα ενισχύσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 20.

Τροποποίηση 3

Αιτιολογική σκέψη 25

«25.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών αγορών και τη συστημική σημασία των ΚΑΤ, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί διεθνής σύγκλιση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας στις οποίες υπόκεινται. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υφιστάμενες συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις CPSS-IOSCO και ΕΣΚΤ-ΕΕΡΑΑΚΑ. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξετάσει τα υφιστάμενα πρότυπα και τη μελλοντική τους εξέλιξη κατά την κατάρτιση ή την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση των κανονιστικών τεχνικών και εκτελεστικών προτύπων, καθώς και των κατευθυντηρίων γραμμών και των συστάσεων που απαιτούνται στον παρόντα κανονισμό.»

«25.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών αγορών και τη συστημική σημασία των ΚΑΤ, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί διεθνής σύγκλιση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας στις οποίες υπόκεινται. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υφιστάμενες αρχές των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις συστάσεις των ΕΣΚΤ-ΕΕΡΑΑΚΑ για τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, καθώς και τις συστάσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξετάσει τα υφιστάμενα πρότυπα και τη μελλοντική τους εξέλιξη κατά την υποβολή πρότασης για τα κανονιστικά τεχνικά και εκτελεστικά πρότυπα, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη διασάφηση του κειμένου της παρούσας αιτιολογικής σκέψης και λαμβάνει υπόψη την υιοθέτηση των αρχών των CPSS-IOSCO.

Τροποποίηση 4

Αιτιολογική σκέψη 35

«35.

Η ασφάλεια των συμφωνιών διασύνδεσης μεταξύ των ΚΑΤ θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των αντίστοιχων συμμετεχόντων τους σε άλλα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων. Η απαίτηση να παρέχονται επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου από χωριστή νομική οντότητα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα ΚΑΤ να είναι αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως όταν είναι συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μετριάζεται πλήρως κάθε δυνητικός κίνδυνος που απορρέει από τις ρυθμίσεις σύνδεσης, όπως πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, οργανωτικός κίνδυνος ή κάθε άλλος σχετικός κίνδυνος για τα ΚΑΤ. Όσον αφορά τις συνδέσεις διαλειτουργικότητας, είναι σημαντικό τα συνδεδεμένα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων να έχουν πανομοιότυπους χρόνους εισαγωγής των εντολών μεταβίβασης στο σύστημα και οι εντολές μεταβίβασης και οι μεταβιβάσεις αξιογράφων και μετρητών να είναι αμετάκλητες. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών για τον διακανονισμό.»

«35.

Η ασφάλεια των συμφωνιών διασύνδεσης μεταξύ των ΚΑΤ θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των αντίστοιχων συμμετεχόντων τους σε άλλα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων. Η απαίτηση να παρέχονται επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου από χωριστή νομική οντότητα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα ΚΑΤ να είναι αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως όταν είναι συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μετριάζεται πλήρως κάθε δυνητικός κίνδυνος που απορρέει από τις ρυθμίσεις σύνδεσης, όπως πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, οργανωτικός κίνδυνος ή κάθε άλλος σχετικός κίνδυνος για τα ΚΑΤ. Όσον αφορά τις συνδέσεις διαλειτουργικότητας, η οδηγία 98/26/ΕΚ απαιτεί τα συστήματα να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι οι κανόνες τους συντονίζονται αναφορικά με τους χρόνους εισαγωγής των εντολών μεταβίβασης στο σύστημα και ότι οι εντολές μεταβίβασης και οι μεταβιβάσεις αξιογράφων και μετρητών είναι αμετάκλητες. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών για τον διακανονισμό.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση κάνει αναφορά στην οδηγία 98/26/ΕΚ, καθώς το άρθρο 3 παράγραφος 4 αυτής απαιτεί τα συστήματα να συντονίζουν κατά το δυνατόν τους κανόνες όλων των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων. Βλ. επίσης την πρόταση για προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 45 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 1 παράγραφος 4 και άρθρο 1 παράγραφος 5 (νέο)

«4.   Τα άρθρα 9 έως 18 και 20, καθώς και οι διατάξεις του τίτλου IV, δεν εφαρμόζονται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), σε άλλους εθνικούς φορείς των κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες ή σε δημόσιους φορείς των κρατών μελών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν σε αυτή.»

«4.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ή σε δημόσιους φορείς των κρατών μελών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν σε αυτή.

5.   Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 4, ο παρών κανονισμός, με την εξαίρεση του άρθρου 7 παράγραφος 1 και των άρθρων 9 έως 18, 20, 25 και 44, καθώς και των διατάξεων του τίτλου IV, εφαρμόζεται στα μέλη του ΕΣΚΤ όταν διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και ασκούν τις βασικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του τμήματος Α του παραρτήματος.»

Αιτιολογία

Για τα μέλη του ΕΣΚΤ η ΕΚΤ υποστηρίζει μια γενική εξαίρεση από τη νομοθεσία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η ΕΚΤ υποστηρίζει την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού στα μέλη του ΕΣΚΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, με την εξαίρεση των απαιτήσεων για την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 18 και στο άρθρο 20, καθώς και στον τίτλο IV. Με την τροποποίηση επιδιώκεται να ρυθμιστεί αυτή η πτυχή. Επιπροσθέτως, η αναφορά στους εθνικούς φορείς άλλων κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες διαγράφεται ως περιττή, εφόσον γίνεται αναφορά στα μέλη του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 6

Άρθρο 2 παράγραφος 1

«ως “κεντρικό αποθετήριο τίτλων” (“ΚΑΤ”) νοείται ένα νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που αναφέρεται στο τμήμα Α σημείο 3 του παραρτήματος και εκτελεί τουλάχιστον μία ακόμη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο τμήμα Α του παραρτήματος·»

«ως “κεντρικό αποθετήριο τίτλων” (“ΚΑΤ”) νοείται ένα νομικό πρόσωπο που εκτελεί τουλάχιστον μία από τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος·»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση μεταβάλλει τον ορισμό των ΚΑΤ, προς αποτροπή του κανονιστικού αρμπιτράζ που θα συνεπαγόταν η δημιουργία, από ορισμένο ΚΑΤ, δύο ή τριών νομικών οντοτήτων για την εκτέλεση διαφορετικών βασικών δραστηριοτήτων, χωρίς να υπόκεινται στις ρυθμίσεις του κανονισμού που εφαρμόζονται στα ΚΑΤ. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι στις ρυθμίσεις του κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται κάθε νομικό πρόσωπο που προσφέρει οποιαδήποτε από τις τρεις βασικές υπηρεσίες του τμήματος Α του παραρτήματος.

Τροποποίηση 7

Άρθρο 3 παράγραφος 1

«1.   Κάθε εταιρεία που εκδίδει κινητές αξίες οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές μεριμνά για τη μετατροπή των εν λόγω αξιών σε μορφή λογιστικής εγγραφής ως ακινητοποίηση μέσω της έκδοσης ενιαίου τίτλου, ο οποίος εκπροσωπεί ολόκληρη την έκδοση, ή μετά από άμεση έκδοση των αξιών σε άυλη μορφή.»

«1.   Κάθε νομική οντότητα που εκδίδει κινητές αξίες οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές μεριμνά για τη μετατροπή των εν λόγω αξιών σε μορφή λογιστικής εγγραφής ως ακινητοποίηση μέσω της έκδοσης ενιαίου τίτλου, ο οποίος εκπροσωπεί ολόκληρη την έκδοση, ή μετά από άμεση έκδοση των αξιών σε άυλη μορφή.»

Αιτιολογία

Τις κινητές αξίες μπορούν να εκδίδουν εταιρείες αλλά και άλλες νομικές οντότητες, όπως κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών ή δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί. Προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού, προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλους εκδότες εκτός από τις εταιρείες, δια της αντικατάστασης του όρου «εταιρεία» με τον όρο «νομική οντότητα». Εφόσον η παρούσα πρόταση γίνει δεκτή, το άρθρο 4 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως.

Τροποποίηση 8

Άρθρο 6 παράγραφος 4

«4.   Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που επιτρέπουν την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων των συναλλαγών και που διευκολύνουν τον διακανονισμό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα στοιχεία των εργαλείων παρακολούθησης για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

[…]»

«4.   Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που επιτρέπουν την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων των συναλλαγών και που διευκολύνουν τον διακανονισμό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα στοιχεία των εργαλείων παρακολούθησης για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

[…]»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής του ΕΣΚΤ στην κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών προτύπων από την ΕΑΚΑΑ.

Τροποποίηση 9

Άρθρο 7 παράγραφος 1

«Για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται, το ΚΑΤ καθιερώνει ένα σύστημα που παρακολουθεί τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Υποβάλλει τακτικές αναφορές στην αρμόδια αρχή και σε οποιοδήποτε πρόσωπο με νόμιμα συμφέροντα όσον αφορά τον αριθμό και τα στοιχεία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με την ΕΑΚΑΑ τυχόν πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού.»

«Για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται, το ΚΑΤ καθιερώνει ένα σύστημα που παρακολουθεί τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Υποβάλλει τακτικές αναφορές στην αρμόδια αρχή, στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 και σε οποιοδήποτε πρόσωπο με νόμιμα συμφέροντα όσον αφορά τον αριθμό και τα στοιχεία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με την ΕΑΚΑΑ τυχόν πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού.»

Αιτιολογία

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της παροχής έγκαιρης και κατάλληλης πληροφόρησης τόσο προς τις αρμόδιες αρχές όσο και προς τα μέλη του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 10

Άρθρο 8

«Η σχετική αρχή του κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση ενός ΚΑΤ είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 και για την παρακολούθηση των επιβαλλόμενων προστίμων, σε στενή συνεργασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ρυθμιζόμενων αγορών, των ΠΜΔ, των ΟΜΔ και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που αναφέρονται στο άρθρο 7. Συγκεκριμένα, οι αρχές παρακολουθούν την εφαρμογή των προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6.

2.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης σε σχέση με τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

«Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10 είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 και για την παρακολούθηση τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, σε στενή συνεργασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ρυθμιζόμενων αγορών, των ΠΜΔ, των ΟΜΔ και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Συγκεκριμένα, οι αρχές παρακολουθούν την εφαρμογή των προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6.

2.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης σε σχέση με τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Αιτιολογία

Ο όρος «σχετική αρχή» δεν ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η τροποποίηση στην παράγραφο 1 αποσκοπεί στο να καταστεί σαφές ότι οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 παράγραφος 1 θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα άρθρα 6 και 7. Η ΕΚΤ σημειώνει περαιτέρω ότι η αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο δεν ευθυγραμμίζεται με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην οδηγία 98/26/ΕΚ  (2). Η προτεινόμενη τροποποίηση στην παράγραφο 2 αποσκοπεί στη διασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής των μελών του ΕΣΚΤ. Τα άρθρα 7 παράγραφος 8, 15 παράγραφοι 7 και 8, 20 παράγραφοι 8 και 9, 24 παράγραφος 8, 27 παράγραφοι 3 και 4, 30 παράγραφος 6, 34 παράγραφος 4, 35 παράγραφος 6, 36 παράγραφος 9, 42 παράγραφος 7, 44 παράγραφος 3, 47 παράγραφος 6, 50 παράγραφος 6, 51 παράγραφος 5, 53 παράγραφος 6, 57 παράγραφος 5 και 58 παράγραφος 4 πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως.

Τροποποίηση 11

Άρθρο 11 παράγραφος 1

«1.   Οι ακόλουθες αρχές συμμετέχουν στην αδειοδότηση και την εποπτεία των ΚΑΤ στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στον παρόντα κανονισμό:

α)

η αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται το ΚΑΤ στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται στο εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·

β)

εάν συντρέχει περίπτωση, η κεντρική τράπεζα της Ένωσης στα βιβλία της οποίας διακανονίζεται το σκέλος των μετρητών ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ ή, σε περίπτωση διακανονισμού μέσω πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τον τίτλο IV, η κεντρική τράπεζα της Ένωσης που εκδίδει το σχετικό νόμισμα.»

«1.   Οι ακόλουθες αρχές συμμετέχουν στην αδειοδότηση και την εποπτεία των ΚΑΤ στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στον παρόντα κανονισμό:

α)

η αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται το ΚΑΤ στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται στο εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·

β)

, η κεντρική τράπεζα της Ένωσης που εκδίδει το νόμισμα στο οποίο τελείται ο διακανονισμός·

γ)

όπου συντρέχει περίπτωση, το μέλος του ΕΣΚΤ στα βιβλία του οποίου διακανονίζεται το σκέλος των μετρητών ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ .»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το ρόλο των κεντρικών τραπεζών έκδοσης και ότι ο διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να νοείται ως διακανονισμός στο νόμισμα που εκδίδεται από την εν λόγω τράπεζα.

Τροποποίηση 12

Άρθρο 12 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 στις διάφορες αξιολογήσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 9, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 στις διάφορες αξιολογήσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 9, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Αιτιολογία

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής των μελών του ΕΣΚΤ, ως αρχών εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, στην προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ.

Τροποποίηση 13

Άρθρο 13

«Οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ και η μία την άλλη σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με ένα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου έχει την έδρα του το ΚΑΤ ή ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό.»

«Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ, το ΕΣΣΚ και η μία την άλλη σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με ένα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς, στη σταθερότητα ενός νομίσματος στο οποίο τελείται ο διακανονισμός, στην ακεραιότητα της νομισματικής πολιτικής και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου έχει την έδρα του το ΚΑΤ ή ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη συμμετοχή του ΕΣΣΚ λόγω της φύσης της έκτακτης κατάστασης στην οποία αναφέρεται, η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφές ότι η σταθερότητα των σχετικών νομισμάτων και η ακεραιότητα της νομισματικής πολιτικής αποτελούν παράγοντες σχετικούς με την ασφάλεια των ΚΑΤ. Η διαδικασία πληροφόρησης του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη της κοινοποίησης κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/26/ΕΚ.

Τροποποίηση 14

Άρθρο 15 παράγραφος 5

«5.   Η αρμόδια αρχή, προτού χορηγήσει άδεια στο αιτούν ΚΑΤ, συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές του άλλου εμπλεκόμενου κράτους μέλους, στις εξής περιπτώσεις:

[…]»

«5.   Η αρμόδια αρχή, προτού χορηγήσει άδεια στο αιτούν ΚΑΤ, συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 του άλλου εμπλεκόμενου κράτους μέλους, στις εξής περιπτώσεις:

[…]»

Αιτιολογία

Οι αρχές των CPSS-IOSCO υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες, τους επόπτες και τις λοιπές σχετικές αρχές. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εν λόγω συνεργασίας αναφορικά με τους εφαρμοστέους κανόνες για την αδειοδότηση των ΚΑΤ. Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα πρόταση, τα άρθρα 17 παράγραφος 2, 18 παράγραφος 2, 22 και 23 του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως.

Τροποποίηση 15

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

«Ένα ΚΑΤ που διαθέτει άδεια λειτουργίας υποβάλλει αίτημα άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του, όποτε επιθυμεί να αναθέσει εξωτερικά μια βασική υπηρεσία σε τρίτους δυνάμει του άρθρου 28 ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω τομείς:

[…]

δ)

δημιουργία οποιασδήποτε σύνδεσης ΚΑΤ.»

«Ένα ΚΑΤ που διαθέτει άδεια λειτουργίας υποβάλλει αίτημα άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του, όποτε επιθυμεί να αναθέσει εξωτερικά μια βασική υπηρεσία σε τρίτους δυνάμει του άρθρου 28 ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω τομείς:

[…]

δ)

δημιουργία οποιασδήποτε διαλειτουργικής σύνδεσης .»

Αιτιολογία

Δεδομένου του διοικητικού της φόρτου, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις διαλειτουργικές συνδέσεις ΚΑΤ. Η εφαρμογή παρόμοιων τροποποιήσεων προτείνεται επίσης για τα άρθρα 45 παράγραφος 2 και 50 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροποποίηση 16

Άρθρο 19 παράγραφος 2

«2.   Οι κεντρικές τράπεζες ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ σχετικά με οποιοδήποτε ΚΑΤ διαχειρίζονται.»

«2.   Τα μέλη του ΕΣΚΤ ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με οποιοδήποτε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων διαχειρίζονται.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 19 παράγραφος 2. Συνακόλουθα προς την αιτιολογική σκέψη 9 και το άρθρο 1 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού, καθιστά σαφές ότι τα μέλη του ΕΣΚΤ δεν διαχειρίζονται ΚΑΤ, αλλά μπορούν να διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και να εκτελούν κάποια άλλη βασική υπηρεσία από τις αναφερόμενες στον κατάλογο του τμήματος Α του παραρτήματος.

Τροποποίηση 17

Άρθρο 20

«1.   Η αρμόδια αρχή, τουλάχιστον επί ετησίας βάσεως, επανεξετάζει τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, και αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ.

[…]

4.   Κατά την εκτέλεση της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή συμβουλεύεται εγκαίρως τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων τα οποία διαχειρίζεται το ΚΑΤ.

5.   Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διορθωτικών ενεργειών ή προστίμων.

[…]»

«1.   Η αρμόδια αρχή, τουλάχιστον επί ετησίας βάσεως, επανεξετάζει τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, και αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, ή με τους οποίους συνδέεται το ΚΑΤ. Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται να συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγησή της.

[…]

4.   Κατά την εκτέλεση της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται στενά με τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 εγκαίρως σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων τα οποία διαχειρίζεται το ΚΑΤ.

5.   Η αρμόδια αρχή συζητά τακτικά και εκ των προτέρων με, , τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διορθωτικών ενεργειών ή προστίμων.

[…]»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης της παραγράφου 1 είναι να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν και λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και την μακροπροληπτική ανάλυση των κινδύνων στους οποίους ένα ΚΑΤ εκτίθεται ή μπορεί να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τον συστημικό του ρόλο.

Οι τροποποιήσεις στις παραγράφους 4 και 5 αποσκοπούν στην τυπική επικύρωση της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των εποπτικών φορέων και των λοιπών σχετικών αρχών.

Τροποποίηση 18

Άρθρο 21 παράγραφος 2

«2.   Οποιοδήποτε ΚΑΤ επιθυμεί να παράσχει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή να αλλάξει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του:

α)

το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες·

β)

πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που θα αναφέρει συγκεκριμένα τις υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει·

γ)

σε περίπτωση υποκαταστήματος, την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος και τα ονόματα των υπεύθυνων προσώπων για τη διοίκηση του υποκαταστήματος.»

«2.   Οποιοδήποτε ΚΑΤ επιθυμεί να παράσχει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή να αλλάξει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του:

α)

το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες·

β)

πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που θα αναφέρει συγκεκριμένα τις υπηρεσίες τις οποίες σκοπεύει να παρέχει, συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος ή των νομισμάτων που επεξεργάζεται·

γ)

σε περίπτωση υποκαταστήματος, την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος και τα ονόματα των υπεύθυνων προσώπων για τη διοίκηση του υποκαταστήματος.»

Αιτιολογία

Το ΚΑΤ πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία παρέχει διακανονισμό. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να καθοριστούν οι κεντρικές τράπεζες έκδοσης που θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης και αξιολόγησης του εν λόγω ΚΑΤ.

Τροποποίηση 19

Άρθρο 21 παράγραφος 3

«3.   Εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εκτός εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στο κράτος μέλος υποδοχής.»

«3.   Εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εκτός εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στο κράτος μέλος υποδοχής.»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης είναι να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού παρέχονται αμέσως και επί ίσοις όροις και στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροποποίηση 20

Άρθρο 20α Επαγγελματικό απόρρητο (νέο)

[Δεν υπάρχει κείμενο]

«1.   Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 και της ΕΑΚΑΑ, ή για ελεγκτές και εμπειρογνώμονες εντεταλμένους από τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ, ή το ΕΣΣΚ.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να περιέλθουν σε αυτά τα πρόσωπα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που να μην επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου ΚΑΤ ή άλλου προσώπου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην ποινική νομοθεσία ή στη φορολογία ή στις λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε περίπτωση που το ΚΑΤ έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση, εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν αφορούν τρίτους μπορούν να κοινολογούνται στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

3.   Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην ποινική ή φορολογική νομοθεσία, οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, η ΕΑΚΑΑ, οι φορείς ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρμόδιων αρχών που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης πληροφοριών σε ανώτερο φορέα, προκειμένου περί των αρμόδιων αρχών, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή, προκειμένου περί των λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων, για τον σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν οι σχετικές πληροφορίες ή στο πλαίσιο των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών ή και τα δύο. Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της ΕΑΚΑΑ, της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής, φορέα ή προσώπου που διαβιβάζει τις πληροφορίες, η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς.

4.   Οιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους όρους περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν εμποδίζουν την ΕΑΚΑΑ, ή τις αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τα κανονιστικά τους καθήκοντα και με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ή άλλης αρχής ή του φορέα ή του φυσικού ή του νομικού προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες.

5.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εμποδίζουν τις αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν ληφθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.»

Αιτιολογία

Με την παρούσα τροποποίηση η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή καθεστώτος επαγγελματικού απορρήτου παρόμοιου με αυτό των αντίστοιχων προβλέψεων στη νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως στον κανονισμό EMIR. Για τον σκοπό αυτόν προτείνεται η εισαγωγή ενός νέου άρθρου 20α.

Τροποποίηση 21

Άρθρο 20β Ανταλλαγή πληροφοριών (νέο)

[Δεν υπάρχει κείμενο]

«1.   Η ΕΑΚΑΑ, οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 και άλλες σχετικές αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2.   Οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, άλλες σχετικές αρχές, η ΕΑΚΑΑ και άλλοι φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τις χρησιμοποιούν μόνο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν πληροφορίες στο ΕΣΣΚ και στα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ, όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.»

Αιτιολογία

Με την παρούσα τροποποίηση η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή καθεστώτος ανταλλαγής πληροφοριών παρόμοιου με αυτό των αντίστοιχων προβλέψεων στη νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως στον κανονισμό EMIR. Για τον σκοπό αυτόν προτείνεται η εισαγωγή ενός νέου άρθρου 20β.

Τροποποίηση 22

Άρθρο 22 παράγραφος 7

«7.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 5.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

«7.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 5.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα μέλη του ΕΣΚΤ συμμετέχουν δεόντως στην προετοιμασία των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων.

Τροποποίηση 23

Άρθρο 23 παράγραφος 2

«2.   Κατόπιν διαβούλευσης με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει ένα ΚΑΤ που έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα και έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 6·

β)

το ΚΑΤ υπόκειται σε αποτελεσματική αδειοδότηση και εποπτεία που διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας στην εν λόγω τρίτη χώρα·

γ)

έχουν συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των αρμόδιων αρχών στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με την παράγραφο 7.»

«2.   Κατόπιν διαβούλευσης με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει ένα ΚΑΤ που έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα και έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 6·

β)

το ΚΑΤ υπόκειται σε αποτελεσματική αδειοδότηση εποπτεία και επίβλεψη ή, αν το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων διαχειρίζεται κεντρική τράπεζα, επίβλεψη, που διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας στην εν λόγω τρίτη χώρα·

γ)

έχουν συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των σχετικών αρχών στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με την παράγραφο 7.»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης είναι να διασφαλίσει ότι ο όρος υπό β) εφαρμόζεται σε ΚΑΤ τρίτων χωρών που διαχειρίζονται κεντρικές τράπεζες που υπόκεινται σε επίβλεψη μόνο, όπως συμβαίνει ήδη με κάποια ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΕθνΚΤ στην Ένωση. Η παράγραφος 2 στοιχείο γ) θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κεντρικές τράπεζες υπό την ιδιότητά τους τόσο ως εποπτών όσο και ως κεντρικών τραπεζών έκδοσης.

Τροποποίηση 24

Άρθρο 23 παράγραφος 3

«3.   Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η ΕΑΚΑΑ πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με:

α)

τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία το ΚΑΤ της τρίτης χώρας σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες ΚΑΤ·

β)

τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν ΚΑΤ που έχουν έδρα στην Ένωση, με τα οποία έχει δημιουργήσει συνδέσεις ένα ΚΑΤ τρίτης χώρας·

γ)

τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)

την αρχή της τρίτης χώρας που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ΚΑΤ.»

«3.   Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η ΕΑΚΑΑ πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με:

α)

τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία το ΚΑΤ της τρίτης χώρας σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες ΚΑΤ·

β)

τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν ΚΑΤ που έχουν έδρα στην Ένωση, με τα οποία έχει δημιουργήσει συνδέσεις ένα ΚΑΤ τρίτης χώρας·

γ)

τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ·

δ)

την αρχή της τρίτης χώρας που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ΚΑΤ.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η σχετική κεντρική τράπεζα έκδοσης συμμετέχει στην αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις αρχές των CPSS-IOSCO.

Τροποποίηση 25

Άρθρο 25 παράγραφος 5

«5.   Το ΚΑΤ καθορίζει σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.»

«5.   Το ΚΑΤ καθορίζει σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και του ελεγκτή τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει την παρούσα πρόβλεψη με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR.

Τροποποίηση 26

Άρθρο 28 παράγραφος 5

«5.   Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, εάν το ΚΑΤ αναθέτει ορισμένες από τις υπηρεσίες ή δραστηριότητές του σε δημόσια οντότητα και εάν η εν λόγω ανάθεση διέπεται από ειδικό νομικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί και επικυρωθεί από κοινού από τη δημόσια οντότητα και το σχετικό ΚΑΤ και έχει συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αρχές βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.»

«5.   Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, εάν το ΚΑΤ αναθέτει ορισμένες από τις υπηρεσίες ή δραστηριότητές του σε δημόσια οντότητα και εάν η εν λόγω ανάθεση διέπεται από ειδικό νομικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί και επικυρωθεί από κοινού από τη δημόσια οντότητα και το σχετικό ΚΑΤ και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του σχετικού ΚΑΤ

Αιτιολογία

Η τροποποίηση εισάγει προτάσεις διατύπωσης. Επιπροσθέτως, προτείνεται η διαγραφή του τελευταίου μέρους της πρότασης, καθώς δεν προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις στον προτεινόμενο κανονισμό για την ανάπτυξη του εν λόγω λειτουργικού πλαισίου.

Τροποποίηση 27

Άρθρο 35

«1.   Για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται, το ΚΑΤ τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που του επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διακρίνει, στους λογαριασμούς με το ΚΑΤ, μεταξύ των αξιογράφων των διαφόρων συμμετεχόντων στο ΚΑΤ και, εάν συντρέχει περίπτωση, μεταξύ αυτών και των στοιχείων ενεργητικού του ιδίου του ΚΑΤ.

2.   Το ΚΑΤ τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν σε κάθε συμμετέχοντα να διακρίνει τα αξιόγραφά του από τα αξιόγραφα των πελατών του.

3.   Κάθε ΚΑΤ προσφέρεται να τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν σε κάθε συμμετέχοντα να διακρίνει μεταξύ των αξιογράφων καθενός από τους πελάτες του, εάν και όπως απαιτείται από τον συμμετέχοντα («διαχωρισμός μεμονωμένων πελατών»).

[…]»

«1.   Για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται, το ΚΑΤ τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που του επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διαχωρίζει, στους λογαριασμούς με το ΚΑΤ, μεταξύ των αξιογράφων των διαφόρων συμμετεχόντων στο ΚΑΤ και, εάν συντρέχει περίπτωση, μεταξύ αυτών και των στοιχείων ενεργητικού του ιδίου του ΚΑΤ.

2.   Το ΚΑΤ τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν σε κάθε συμμετέχοντα να διαχωρίζει τα αξιόγραφά του από τα αξιόγραφα των πελατών του.

3.   Κάθε ΚΑΤ προσφέρεται να τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν σε κάθε συμμετέχοντα να διαχωρίζει μεταξύ των αξιογράφων καθενός από τους πελάτες του, εάν και όπως απαιτείται από τον συμμετέχοντα («διαχωρισμός μεμονωμένων πελατών»).

[…]»

Αιτιολογία

Σκοπός της τροποποίησης είναι να καταστήσει σαφές ότι τα αξιόγραφα που κατέχουν πελάτες πρέπει να διαχωρίζονται από τα αξιόγραφα του ΚΑΤ και των άλλων πελατών. Τούτο συνάδει με το άρθρο 11 των αρχών των CPSS-IOSCO.

Τροποποίηση 28

Άρθρο 36 παράγραφος 6

«6.   Το ΚΑΤ εξασφαλίζει το αμετάκλητο του διακανονισμού το αργότερο κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού. Κατόπιν αιτήματος από την επιτροπή χρηστών, εγκαθιστά συστήματα που επιτρέπουν ενδοημερήσιο διακανονισμό ή διακανονισμό σε πραγματικό χρόνο.»

«6.   Το ΚΑΤ εξασφαλίζει το αμετάκλητο του διακανονισμού το αργότερο κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού. Κατόπιν αιτήματος από την επιτροπή χρηστών, εγκαθιστά λειτουργικές διαδικασίες που επιτρέπουν ενδοημερήσιο διακανονισμό ή διακανονισμό σε πραγματικό χρόνο.»

Αιτιολογία

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού ο όρος «σύστημα» έχει συγκεκριμένη έννοια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 98/26/ΕΚ. Η τροποποίηση αποσκοπεί στην αποφυγή των όποιων παρερμηνειών του όρου «σύστημα».

Τροποποίηση 29

Άρθρο 37 παράγραφος 1

«1.   Για συναλλαγές εκφρασμένες στο νόμισμα της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα ο διακανονισμός, ένα ΚΑΤ διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του αντίστοιχου συστήματος διακανονισμού αξιογράφων μέσω λογαριασμών σε κεντρική τράπεζα που διενεργεί πράξεις στο εν λόγω νόμισμα όποτε αυτό είναι εφικτό και πρακτικό.»

«1.   Για συναλλαγές εκφρασμένες στο νόμισμα της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα ο διακανονισμός, ένα ΚΑΤ διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του αντίστοιχου συστήματος διακανονισμού αξιογράφων μέσω λογαριασμών στην κεντρική τράπεζα έκδοσης του εν λόγω νομίσματος όποτε αυτό είναι εφικτό και πρακτικό.»

Αιτιολογία

Επί τη βάσει της διαφύλαξης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού και σε αρμονία με τις αρχές των CPSS-IOSCO, είναι αναγκαία η συμπλήρωση της παρούσας ρύθμισης, με την πρόβλεψη ότι για συναλλαγές εκφρασμένες στο νόμισμα της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα ο διακανονισμός τα ΚΑΤ θα πρέπει να διακανονίζουν σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, όποτε αυτό είναι πρακτικό και εφικτό. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί διακανονισμού τοις μετρητοίς ανοίγονται στην κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος και όχι σε οποιαδήποτε τράπεζα διενεργεί πράξεις στο εν λόγω νόμισμα.

Τροποποίηση 30

Άρθρο 39 του προτεινόμενου κανονισμού

«Το ΚΑΤ θεσπίζει ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νομικού, του επιχειρηματικού, του λειτουργικού και άλλων κινδύνων.»

«Το ΚΑΤ θεσπίζει ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νομικού, του επιχειρηματικού, του λειτουργικού, του συστημικού και άλλων κινδύνων.»

Αιτιολογία

Τα ΚΑΤ θεωρούνται σημαντικές υποδομές της αγοράς από συστημικής άποψης. Για τον λόγο αυτόν οι εφαρμοστέες σε αυτά απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου.

Τροποποίηση 31

Άρθρο 40 παράγραφος 2

«2.   Το ΚΑΤ σχεδιάζει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν να επιβληθούν σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντος.»

«2.   Το ΚΑΤ σχεδιάζει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντος.»

Αιτιολογία

Πρόκειται για τροποποίηση διατύπωσης. Η εκτελεστότητα των κανόνων, των διαδικασιών και των συμβάσεων ήδη σημαίνει την εκτελεστότητα σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες.

Τροποποίηση 32

Άρθρο 45 παράγραφος 4

«4.   Σε περίπτωση προσωρινής μεταβίβασης αξιογράφων μεταξύ συνδεδεμένων ΚΑΤ, απαγορεύεται η αναμεταβίβαση αξιογράφων πριν καταστεί οριστική η πρώτη μεταβίβαση.»

«4.   Σε περίπτωση προσωρινής μεταβίβασης αξιογράφων μεταξύ συνδεδεμένων ΚΑΤ, απαγορεύεται η αναμεταβίβαση ή η περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτο ΚΑΤ αξιογράφων πριν καταστεί οριστική η πρώτη μεταβίβαση.»

Αιτιολογία

Η παρούσα τροποποίηση ρυθμίζει προβλήματα σχετικά με την πιθανή σύσταση αξιογράφων σε περίπτωση που μια προσωρινή μεταβίβαση ματαιώνεται και μεταβιβάζονται σε άλλο ΚΑΤ τα προσωρινώς μεταβιβασθέντα αξιόγραφα. Οι εν λόγω κίνδυνοι αφορούν στην ακεραιότητα της έκδοσης.

Τροποποίηση 33

Άρθρο 45 παράγραφος 8α (νέο)

[Δεν υπάρχει κείμενο]

«Το ΚΑΤ παρέχει τις κατάλληλες δομές των λογαριασμών προκειμένου να διευκολύνει τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των άλλων ΚΑΤ, να συνδέονται με τα συστήματά του. Η δομή του λογαριασμού υποστηρίζεται από τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακανονισμού, θεματοφυλακής καθώς και δημοσιονομικές.»

Αιτιολογία

Η κανονική λειτουργία της σύνδεσης (link) μεταξύ ΚΑΤ είναι δυνατή μόνο εφόσον το ΚΑΤ που συνδέεται με άλλο ΚΑΤ παρέχει κατάλληλα συστήματα λογαριασμών, π.χ. υπό μορφή συλλογικών λογαριασμών.

Τροποποίηση 34

Άρθρο 45 παράγραφος 9

«9.   Η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των οποίων κάθε είδος ρύθμισης σύνδεσης παρέχει επαρκή προστασία για τα συνδεδεμένα ΚΑΤ και τους συμμετέχοντές τους, ιδίως όταν ένα ΚΑΤ σκοπεύει να συμμετάσχει στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο τελείυπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ, την παρακολούθηση και διαχείριση των πρόσθετων κινδύνων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και προκύπτουν από την προσφυγή σε διαμεσολαβητές, τις μεθόδους αντιστοίχισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, τις περιπτώσεις στις οποίες ο διακανονισμός DVP μέσω συνδέσεων είναι πρακτικός και εφικτός, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 και τις μεθόδους αξιολόγησης των ανωτέρω.»

«9.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, βάσει των οποίων κάθε είδος ρύθμισης σύνδεσης παρέχει επαρκή προστασία για τα συνδεδεμένα ΚΑΤ και τους συμμετέχοντές τους, ιδίως όταν ένα ΚΑΤ σκοπεύει να συμμετάσχει στο σύστημα διακανονισμούαξιογράφων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ, την παρακολούθηση και διαχείριση των πρόσθετων κινδύνων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5και προκύπτουν από την προσφυγή σε διαμεσολαβητές, τις μεθόδους αντιστοίχισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, τις περιπτώσεις στις οποίες ο διακανονισμός DVP μέσω συνδέσεων είναι πρακτικός και εφικτός, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7, τις προβλέψεις της παραγράφου [8α] σχετικά με τις κατάλληλες δομές των λογαριασμών συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ρυθμίσεων και τις μεθόδους αξιολόγησης των ανωτέρω.»

Αιτιολογία

Ο σκοπός της τροποποίησης είναι η πρόβλεψη της θέσπισης τεχνικών προτύπων από την ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις δομές των λογαριασμών για τις συνδέσεις των ΚΑΤ.

Τροποποίηση 35

Άρθρο 46

«1.   Οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει όσον αφορά την ιδιοκτησία χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα ΚΑΤ διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός.

2.   Εάν ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για διακανονισμό σε ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό που διέπει το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.

3.   Εάν ο λογαριασμός δεν χρησιμοποιείται για διακανονισμό σε ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, ο εν λόγω λογαριασμός θεωρείται ότι τηρείται στον τόπο όπου βρίσκεται η συνήθης διαμονή του ΚΑΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.   Η εφαρμογή του δικαίου χώρας, η οποία προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο, σημαίνει την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων δικαίου στη χώρα αυτή, εκτός από τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.»

«1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 στοιχείο α), 9 και 10 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει όσον αφορά την ιδιοκτησία χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα ΚΑΤ διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Ο εν λόγω λογαριασμός θεωρείται ότι τηρείται στον τόπο όπου βρίσκεται η συνήθης διαμονή του ΚΑΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.   Εάν το δίκαιο του κράτους μέλους όπου τηρείται ο λογαριασμός διαφέρει από το δίκαιο που διέπει το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, και το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο εκείνο που διέπει το εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.

   

3.   Η εφαρμογή του δικαίου χώρας, η οποία προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο, σημαίνει την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων δικαίου στη χώρα αυτή, εκτός από τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.»

Αιτιολογία

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει μία εξαίρεση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 46 παράγραφος 1 και επιτρέπει επιλογή δικαίου σε σχέση με κάθε λογαριασμό που χρησιμοποιείται για διακανονισμό σε ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων. Η έννοια του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων ορίζεται ως τυπική συμφωνία που διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους που επιλέγουν οι συμμετέχοντες  (3). Κατά συνέπεια, εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, το δίκαιο που διέπει ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού, υπόκειται σε επιλογή δικαίου και μπορεί να διαφέρει από το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης του ΚΑΤ. Τούτο δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με τα αξιόγραφα που διακανονίζονται στους λογαριασμούς ενός ΚΑΤ. Η τροποποίηση αποσκοπεί στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της επιλογής δικαίου και στην ταυτόχρονη πρόβλεψη ειδικών συνθηκών όταν το δίκαιο του κράτους μέλους όπου τηρούνται οι λογαριασμοί διαφέρει από το δίκαιο που διέπει τους κανόνες του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων.

Τροποποίηση 36

Άρθρο 52 παράγραφος 2

«2.   […]

Μετά από λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων, διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις και αφού λάβει υπόψη τιςγνώμες της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΚΤ, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 66. Η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους έκδοσης της εκτελεστικής της απόφασης.

[…]»

«2.   […]

Μετά από λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων, διαβούλευση με το σχετικό ΚΑΤ και αφού λάβει υπόψητις γνώμες της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ, της ΕΚΤ, και των εποπτικών αρχών και την αξιολόγηση του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 66. Η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους έκδοσης της εκτελεστικής της απόφασης.

[…]»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση καθιστά σαφές ότι οι σχετικές επιχειρήσεις είναι ΚΑΤ, καθώς και ότι το ΕΣΣΚ θα παρέχει επίσης την αξιολόγησή του στην Επιτροπή.

Τροποποίηση 37

Άρθρο 52 παράγραφος 3

«3.   Το ΚΑΤ που σκοπεύει να διακανονίζει το σκέλος των μετρητών όλου ή μέρους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει άδεια να ορίσει για τον σκοπό αυτόν ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εκτός εάν η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού αποδείξει, βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ότι το άνοιγμα ενός πιστωτικού ιδρύματος στη συγκέντρωση των κινδύνων δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού δεν είναι επαρκώς μετριασμένο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 δύναται να απαιτήσει από το ΚΑΤ να ορίσει περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα. Τα ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα θεωρούνται διακανονιστές.»

«3.   Το ΚΑΤ που σκοπεύει να διακανονίζει το σκέλος των μετρητών όλου ή μέρους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει άδεια να ορίσει για τον σκοπό αυτόν ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εκτός εάν η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού αποδείξει, βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ότι το άνοιγμα ενός πιστωτικού ιδρύματος στη συγκέντρωση των κινδύνων δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού δεν είναι επαρκώς μετριασμένο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 δύναται να απαιτήσει από το ΚΑΤ να ορίσει περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα. Τα ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα θεωρούνται διακανονιστές όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί να καταστήσει σαφές ότι ένα ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να θεωρείται διακανονιστής με την έννοια της οδηγίας 98/26/ΕΚ για το σκέλος των μετρητών των συναλλαγών αξιογράφων, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν αμετάκλητες τις σχετικές με το εν λόγω σκέλος μετρητών εντολές μεταβίβασης.

Τροποποίηση 38

Άρθρο 53 παράγραφος 5

«5.   Η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή.

[…]»

«5.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και την ΕΑΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή.

[…]»

Αιτιολογία

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη συμμετοχή της ΕΑΤ στην κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών προτύπων που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 5, καθώς το αντικείμενο των εν λόγω προτύπων σχετίζεται με πληροφορίες σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.

(2)  Βλ. συγκεκριμένα την οδηγία 98/26/ΕΚ, που αναφέρεται στο δίκαιο που διέπει και όχι στο εφαρμοστέο δίκαιο.

(3)  Βλ. το άρθρο 2 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, που αναφέρεται στο δίκαιο που διέπει και όχι στο εφαρμοστέο δίκαιο.