13.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 310/12


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 1 август 2012 година

относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Въведение и правно основание

На 3 април 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/ЕО (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“). На 19 април 2012 г. ЕЦБ получи искане от Европейския парламент за становище относно предложения регламент.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание членове 127, параграф 4 и 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, отнасящи се до определянето и осъществяването от ЕЦБ на паричната политика на еврозоната и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи съгласно член 127, параграф 2 от Договора, както и до приноса на ЕЦБ за гладкото провеждане на политики от компетентните органи по отношение на пруденциалния надзор върху кредитните институции и стабилността на финансовата система, съгласно член 127, параграф 5 от Договора. Освен това член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) предвижда, че ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в Съюза и с други страни. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Заедно с Директива 2004/39/ЕО (2) и предложението за регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (3), предложеният регламент ще бъде част от регулаторната рамка за пазарните инфраструктури и местата за търговия. Заради големината, сложността и системната взаимосвързаност на ЦДЦК се счита, че те са системно важни (4), и поради това за тях е необходима цялостна регулаторна рамка за надзор и контрол, която съчетава пруденциални инструменти на макро- и микроравнище. ЕЦБ силно подкрепя предложението на Комисията за засилване на правната рамка, приложима спрямо ЦДЦК, и за хармонизиране на разпоредбите, уреждащи функционирането, лицензирането и надзора на ЦДЦК, както и тези, свързани с емитирането, държането и прехвърлянето на ценни книжа чрез такива ЦДЦК в Съюза (5).

Евросистемата разработва TARGET2 — Securities (T2S) с цел осигуряване на единен механизъм на сетълмент в Европа. Също и в този контекст ЕЦБ силно подкрепя предложения регламент, който ще подобри правните и оперативни условия за трансграничен сетълмент в Съюза като цяло и по-специално в T2S. В този смисъл ЕЦБ препоръчва предложеният регламент и съответните актове за изпълнение да бъдат приети преди пускането на T2S, планирано за месец юни 2015 г.

1.   Приложно поле на регламента

Предложеният регламент определя единни изисквания за сетълмента на финансови инструменти (6). Съгласно Директива 2004/39/ЕО (7)„финансови инструменти“ включва прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар, дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, договори за деривати, финансови договори за разлики и квоти за емисии. В този смисъл ЕЦБ отбелязва, че в предложения регламент терминът „финансови инструменти“ не е дефиниран и че някои части от него се прилагат само за „ценни книжа“ или прехвърлими ценни книжа (8), докато други се прилагат също за инструменти на паричния пазар (9), дялови единици в предприятия за колективно инвестиране и квоти за емисии (10). Освен това предложеният регламент дефинира ЦДЦК като юридически лица, които управляват система за сетълмент на ценни книжа и изпълняват поне още една от основните услуги, посочени в приложението (11). ЕЦБ счита, че и трите основни услуги следва да бъдат регулирани. С оглед на това от съображения за правна яснота ЕЦБ препоръчва допълнителното поясняване на приложното поле на предложения регламент както по отношение на вида инструменти, спрямо които той се прилага, така и на определението за ЦДЦК.

Определението за ЦДЦК следва да бъде изменено, за да се избегне регулаторен арбитраж, произтичащ от създаването от ЦДЦК на две или три юридически лица, които да изпълняват различни основни дейности, без да са обвързани от регламента, приложим спрямо ЦДЦК. ЕЦБ счита, че регламентът следва да се прилага спрямо всяко юридическо лице, което предлага някоя от трите основни услуги, посочени в раздел А от приложението.

2.   Сътрудничество между съответните органи

2.1.

Предложеният регламент определя водеща роля за компетентните надзорни органи и поддържаща роля за членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) като съответни органи по отношение на ЦДЦК. Предвид ролята на централните банки като надзорни органи и/или като емитиращи централни банки, както и предвид факта, че централните банки използват услугите на ЦДЦК за сетълмента на операции по паричната политика, предложеният регламент следва да гарантира, че правомощията на компетентните органи и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) са допълнени и балансирани от адекватното участие на членовете на ЕСЦБ. Централните банки и регулаторите на ценни книжа в Комитета за платежни системи и системи за сетълмент (КПССС) и Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) отчитат важността на регулирането, надзора и контрола върху инфраструктурите на финансовите пазари, включително ЦДЦК (12). ЕЦБ счита, че предложеният регламент следва да съответства на принципите на КПССС — МОКЦК. Между компетентните органи и членовете на ЕСЦБ следва да бъде насърчено ефективно и тясно сътрудничество както от гледна точка на контрола, така и като емитиращи централни банки и без да се засягат правомощията на централните банки (13).

2.2.

Освен това ЕЦБ отбелязва, че в предложения регламент вече са идентифицирани редица области на сътрудничество, и предлага някои допълнителни области, в които счита, че участието на ЕОЦКП — ЕСЦБ също така е необходимо. Нещо повече, ЕЦБ набляга на необходимостта от съвместна работа на ЕОЦКП — ЕСЦБ за разработването на проекти на технически стандарти. Това следва да гарантира, че за членовете на ЕСЦБ няма да е необходимо да разработват допълнителни и потенциално различни изисквания относно мерките за контрол, включително правни актове. В допълнение с това ще бъде избегната необходимостта от непрекъсната оценка на ЦДЦК, участващи в сетълмента на операции по паричната политика, спрямо потребителските стандарти (14), от които в противен случай би се изисквало да изпълнят задълженията на ЕСЦБ. Навременният и адекватен обмен на необходима информация, включително за финансова стабилност, контрол и статистически цели, също е от особено значение в този контекст.

2.3.

Поради това в проекта на регламент следва да бъдат предвидени правила за сътрудничество, даващи възможност на компетентните и на съответните органи да изпълняват задълженията си както на национално равнище, така и в трансграничен контекст, в съответствие с принципите на КПССС — МОКЦК (15). Предложеният регламент следва да благоприятства за цялостен надзор и контрол в трансграничен контекст, предвид очакваното развитие на трансгранични операции и сетълмент, както и на връзки между ЦДЦК — особеност, която ще бъде благоприятствана и дори подпомогната от пускането на общата T2S платформа. Компетентните органи следва да разполагат с възможността да вземат решение относно подходящата форма на договореностите за сътрудничество. С оглед на това може да бъде предвидена възможността за създаване на колегии от органи, особено когато даден ЦДЦК осъществява трансгранична дейност посредством дъщерно дружество или клон или когато предоставянето на трансгранични услуги стане съществено (16).

3.   Пруденциален контрол на макроравнище

Отчетено е, че солидните инфраструктури на финансовите пазари, включително системите за сетълмент на ценни книжа, оказват съществен принос за финансовата стабилност чрез намаляване на системния риск (17). ЕЦБ отбелязва, че пруденциалният контрол на макроравнище от страна на Европейския съвет за системен риск и на съответните национални органи, където е приложимо, следва да бъде осъществяван без да се засягат съответните правомощия на членовете на ЕСЦБ.

4.   Сетълмент с пари на централна банка

Предложеният регламент позволява ЦДЦК да предлага паричен сетълмент с пари на търговските банки, когато сетълментът с пари на централна банка не е целесъобразен и възможен (18). Това е в съответствие с принципите на КПССС — МОКЦК и препоръките на ЕСЦБ — ЕКРЦК (19) и свидетелства за това, че ликвидността на централните банки и парите на търговските банки не са равностойни варианти от гледна точка на риска. Когато на ЦДЦК е разрешено да предлага паричен сетълмент с пари на търговските банки, той следва да е длъжен да установи и наблюдава придържане към строги критерии от страна на кредитните институции, действащи като банка по сетълмента (20). ЕЦБ също така приветства това, че предложеният регламент не регулира достъпа до кредит от централна банка, включително спешна помощ за осигуряване на ликвидност, което е изключително правомощие на централните банки и е пряко свързано с паричната политика.

5.   ЦДЦК и спомагателни услуги от банков тип

5.1.

Предложеният регламент предвижда, че самите ЦДЦК не могат да предоставят никакви спомагателни услуги от банков тип и че вместо това те следва да получат лиценз да изберат една или повече кредитни институции да предоставят някои спомагателни услуги от банков тип, определени в предложения регламент. Чрез дерогация от това обаче и отчитайки определени гаранции, някои ЦДЦК могат да получат ограничен лиценз за предоставянето на такива услуги (21).

5.2.

Това изисква внимателен преглед, за да се гарантира съгласуваност с разпоредбите на Съюза в областта на конкурентното право и със законодателната рамка на системния пруденциален контрол на макро равнище и с банковата законодателна рамка (22), както и подходящо разпределение на задачите между надзорните органи на ЦДЦК и банковите надзорни органи. В този смисъл и както е изтъкнато в предишно становище, ЕЦБ подкрепя системното участие на Европейския банков орган (ЕБО), който да извърши предварителен технически анализ по отношение на банковото законодателство на Съюза (23).

По-специално предложеният регламент прави разграничение между спомагателни услуги от банков тип за участниците в система за сетълмент на ценни книжа, свързани с услуги по сетълмент, от една страна, и спомагателни услуги от банков тип, свързани с други основни или спомагателни услуги, от друга страна (24). Той също така овластява Комисията да приема делегирани актове, за да уточнява тези спомагателни услуги (25). ЕЦБ счита, че разгледаното по-горе разграничение не е ясно и че посочените спомагателни услуги от банков тип следва да се приведат възможно най-много в съответствие с терминологията в европейското банково законодателство.

5.3.

Рамката за предоставянето на спомагателни услуги от банков тип следва се ръководи от подходящо намаляване на рисковете, като същевременно се гарантира ефективността на ЦДЦК при предоставяне на техните услуги. Предвид съществената важност на този въпрос може да бъде оправдана по-широкообхватна оценка на различните възможности за предоставянето на спомагателни услуги от банков тип. Подобна оценка би спомогнала при цялостното определяне на: а) различни рискове, включително рискове, свързани с преструктуриране, както и правни, кредитни, ликвидни, операционни и бизнес рискове, и б) профилите за ефективност, присъщи за тези възможности, и тя би спомогнала при определянето на най-сигурния и най-ефективен модел. ЕЦБ е готова да допринесе за подобна оценка.

Освен това не следва да има каквато и да било несигурност относно точното приложно поле на спомагателните услуги от банков тип, които избраните кредитни институции ще бъдат лицензирани да предоставят (26), пруденциалните изисквания, които ще се прилагат спрямо тях, и степента им на самостоятелност спрямо банковата законодателна рамка (27).

5.4.

Предложеният регламент ограничава услугите, които могат да бъдат предоставяни от избрана кредитна институция, която принадлежи към същата група като ЦДЦК (28). ЕЦБ разбира, че това ограничение е продиктувано от съображения относно риска, по-специално избягването на ефекти от преноса. ЕЦБ препоръчва разширяването на това ограничение спрямо всички кредитни институции, предоставящи банкови услуги, посочени в раздел В от приложението, за участниците в система за сетълмент на ценни книжа, като се имат предвид възможните обратни ефекти на способността на ЦДЦК да продължи да изпълнява функциите си, по-специално тези, основани на механизъм „доставка срещу плащане“, в случай на преструктуриране или неплатежоспособност на кредитната институция.

5.5.

На последно място ЕЦБ счита, че предложената процедура за предоставяне на дерогация е доста сложна и може да бъде опростена, за да се постигне необходимата степен на сигурност и непроменливост. По-специално, за определянето на това дали може да се предостави дерогация или не, следва да се гарантира приемането на обективни критерии, включително количествени критерии, когато е възможно, в допълнение към необходимите качествени критерии, предвидени в предложението.

6.   Съгласуваност с международни стандарти за ЦДЦК

В предложения регламент е отчетено, че регламентът следва да съответства на съществуващите препоръки, разработени от КПССС — МОКЦК (29). Независимо от това съществуват някои несъответствия между принципите на КПССС — МОКЦК и предложения регламент, които ЕЦБ препоръчва да бъдат отстранени. Например изискванията за участие на нива (30) не са отчетени в предложения регламент. Освен това предложеният регламент отбелязва нуждата от управление на рисковете, произтичащи от взаимозависимости (31), само в контекста на операционните рискове (32). Съществуват и несъответствия, отнасящи се до управлението на ликвидния риск (33), т.е. в предложения регламент не е направено разграничение между системите за нетен отложен сетълмент, които предоставят гаранция по сетълмента, и системите за нетен отложен сетълмент, които не предоставят гаранция по сетълмента. Това не е в съответствие с принципите на КПССС — МОКЦК, които изискват системите за нетен отложен сетълмент, които предоставят гаранция по сетълмента, да покриват изцяло кредитни и ликвидни експозиции, докато системите за нетен отложен сетълмент без гаранция по сетълмента трябва да покриват кредитните експозиции към двамата най-големи участници и техните свързани предприятия, и ликвидните експозиции — към най-големия участник и свързаните с него предприятия.

7.   Възлагане на дейности на публични органи

С предложения регламент се въвеждат изисквания, които ЦДЦК трябва да изпълнят, когато възлагат част от дейностите си на външни подизпълнители (34). Направено е изключение за случаите, в които ЦДЦК възлага някои свои дейности на публични органи, при условие че тези договорености се уреждат от подходяща правна, регулаторна и оперативна рамка. ЕЦБ отбелязва, че това изключение покрива настоящия T2S проект, предприет от Евросистемата. ЕЦБ приветства това изключение, с което се отчита, че подобно възлагане на дейности може да доведе до значителни ползи за икономиката, допринася за изпълнението на задачи на Евросистемата и е предмет на рамково споразумение, съдържащо гаранции (35).

8.   Стълкновение на закони

Предложеният регламент предвижда като общо правило, че всички въпроси по отношение на собствеността върху ценни книжа, държани от ЦДЦК, се уреждат от правото на държавата, в която се поддържа сметката за ценни книжа (36). Въпреки че подобно общо правило е съвместимо с подхода, следван в други правни актове на Съюза, за прилагане на правото по мястото на съответния посредник спрямо въпроси по отношение на собствеността върху ценни книжа (37), ЕЦБ силно възразява срещу въвеждането на допълнителни разпоредби за стълкновение на закони, които биха били несъвместими със съществуващи законодателни актове на Съюза и биха могли да окажат влияние върху правната сигурност (38).

В допълнение и както е посочено в предишно становище, въпреки че за ефикасното и сигурно трансгранично държане и прехвърляне на финансови инструменти е важно съществуването на едно ясно и просто правило за стълкновение на закони относно всички аспекти на безналичните ценни книжа, практическото приложение на единния режим на стълкновение на закони за трансграничен клиринг и сетълмент на ценни книжа в Съюза продължава да показва различия между държавите-членки при тълкуването на термина „местоположение на сметка“ (39). В това отношение ЕЦБ счита за необходимо да се постигне хармонизация на различните правни рамки в Съюза за държане на ценни книжа и разпореждане с тях и за упражняването на права, свързани с ценни книжа, в съответствие с окончателния доклад на Групата по правна сигурност (40).

9.   Специфичен режим за преструктуриране на ЦДЦК

Тъй като предложеният регламент не съдържа специфичен изчерпателен режим за преструктурирането на ЦДЦК, ЕЦБ препоръчва приемането на такъв режим.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 1 август 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 окончателен.

(2)  Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1). Понастоящем се преразглежда. Виж предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, COM(2011) 656 окончателен, и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции, COM(2011) 652 окончателен.

(3)  Виж предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции, COM(2010) 484 окончателен.

(4)  Виж параграф 1 от обяснителния меморандум към предложения регламент.

(5)  Виж също отговора на ЕЦБ от 22 март 2011 г. (наричан по-долу „отговорът на ЕЦБ“) на обществената консултация на Комисията относно централните депозитари на ценни книжа и хармонизирането на някои аспекти на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз (наричана по-долу „консултацията на Комисията“). Отговорът на ЕЦБ е достъпен на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.int

(6)  Виж член 1, параграф 1 от предложения регламент.

(7)  Директива 2004/39/ЕО. Предложението на Комисията за отмяна на Директива 2004/39/ЕО (виж бележка под линията номер 3) също включва понятието квоти за емисии.

(8)  Виж член 4, параграф 18 от Директива 2004/39/ЕО.

(9)  Виж член 4, параграф 19 от Директива 2004/39/ЕО.

(10)  Терминът „квоти за емисии“ е дефиниран в предложения регламент чрез позоваване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(11)  Виж член 2, параграф 1, определение 1 от предложения регламент и раздел А от приложението към предложения регламент.

(12)  Виж КПССС — МОКЦК, „Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари“, април 2012 г., достъпни на уебсайта на БМР: http://www.bis.org, по-специално глава 4 (наричани по-долу „принципите на КПССС — МОКЦК“).

(13)  Виж Становище CON/2011/1 на ЕЦБ от 13 януари 2011 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ C 57, 23.2.2011 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(14)  Стандарти за използването на системите за сетълмент на ценни книжа на ЕС при кредитните операции на ЕСЦБ, Европейски паричен институт, януари 1998 г.

(15)  Виж по-специално задължение Д (Сътрудничество с други органи) от принципите на КПССС — МОКЦК.

(16)  Както законодателната рамка на ЕС EMIR и Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1), така и принципите на КПССС — МОКЦК вече предвиждат създаването на колегии.

(17)  Виж Съвет за финансова стабилност, „Намаляване на моралния риск, предизвикан от системно важни финансови институции — препоръки и срокове“, октомври 2010 г., стр. 8.

(18)  Член 37, параграф 2 от предложения регламент.

(19)  Виж в този смисъл принцип номер 9 от принципите на КПССС — МОКЦК и препоръка номер 10 от „Препоръки за системи за сетълмент на ценни книжа и препоръки за централни контрагенти в Европейския съюз“ на ЕСЦБ — ЕКРЦК, май 2009 г. (наричани по-долу „препоръките на ЕСЦБ — ЕКРЦК“).

(20)  Виж в този смисъл принцип номер 9 от принципите на КПССС — МОКЦК и препоръка номер 10 от препоръките на ЕСЦБ — ЕКРЦК.

(21)  Виж по-специално дял IV и раздел В от приложението към предложения регламент.

(22)  Виж Директива 2006/48/ЕО и измененията, които понастоящем са в процес на обсъждане, в компромисните текстове на председателството.

(23)  Виж в този смисъл параграф 3.2 от Становище CON/2012/5 на ЕЦБ от 25 януари 2012 г. относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1).

(24)  Виж раздел В от приложението към предложения регламент.

(25)  Виж член 2, параграф 2 от предложения регламент.

(26)  Виж член 54 от предложения регламент.

(27)  Виж в този смисъл членове 57 и 58 от предложения регламент.

(28)  Виж член 52, параграф 5 от предложения регламент.

(29)  Виж съображение 25 от предложения регламент.

(30)  Виж принцип номер 19 от принципите на КПССС — МОКЦК.

(31)  Виж принцип номер 3 от принципите на КПССС — МОКЦК.

(32)  Член 42, параграф 6 от предложения регламент.

(33)  Виж принцип номер 7 от принципите на КПССС — МОКЦК и член 57 от предложения регламент.

(34)  Виж член 28 от предложения регламент.

(35)  Виж консултацията на Комисията и отговора на ЕЦБ.

(36)  Виж член 46, параграф 1 от предложения регламент.

(37)  Виж член 9 от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45), член 9 от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43), и член 24 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

(38)  Виж член 46, параграф 2 от предложения регламент.

(39)  Виж в този смисъл Становище CON/2008/37 на ЕЦБ от 7 август 2008 г. относно предложение за директива за изменение на Директива 98/26/ЕО и Директива 2002/47/ЕО (ОВ C 216, 23.8.2008 г., стр. 1), параграф 8.

(40)  Виж http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 6

„6.

На 20 октомври 2010 г. Съветът за финансова стабилност (СФС) призова за по-солидни основни пазарни инфраструктури и поиска преразглеждане и усъвършенстване на съществуващите стандарти. Комитетът за платежни системи и системи за сетълмент (КПССС) на Банката за международни разплащания (БМР) и Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) са в процес на приключване на проект за международни стандарти. Те ще заменят препоръките на БМР от 2001 г., които бяха адаптирани на европейско равнище през 2009 г. от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК) под формата на незадължителни насоки.“

„6.

На 20 октомври 2010 г. Съветът за финансова стабилност (СФС) призова за по-солидни основни пазарни инфраструктури и поиска преразглеждане и усъвършенстване на съществуващите стандарти. През април 2012 г. Комитетът за платежни системи и системи за сетълмент (КПССС) на Банката за международни разплащания (БМР) и Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) публикува принципи за инфраструктурите на финансовите пазари. Тези принципи заменят препоръките за системи за сетълмент на ценни книжа на КПССС — МОКЦК от ноември 2001 г., които бяха въведени на равнище Европейски съюз под формата на препоръките за системи за сетълмент на ценни книжа и за централни контрагенти, приети съвместно през май 2009 г. от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).“

Обяснение

С изменението се взема предвид приемането на принципите на КПССС — МОКЦК и се пояснява позоваването на ЕСЦБ — ЕКРЦК.

Изменение 2

Съображение 8

„8.

Една от основните задачи на ЕСЦБ е да насърчава гладкото функциониране на платежните системи. В това отношение членовете на ЕСЦБ упражняват контрол чрез осигуряването на ефикасни и стабилни платежни и клирингови системи. Членовете на ЕСЦБ често действат като агенти по сетълмента за паричното рамо от сделките с ценни книжа. Те са също така значими клиенти на ЦДЦК, които често управляват обезпечаването на операции по паричната политика. Членовете на ЕСЦБ следва да бъдат тясно ангажирани чрез консултации относно лицензирането и надзора на ЦДЦК, признаването на ЦДЦК със седалища в трети държави и одобряването на връзките между отделните ЦДЦК, както и относно определянето на регулаторни стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки. Разпоредбите на настоящия регламент не следва да засягат отговорностите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки (НЦБ) по осигуряването на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и в трети държави.“

„8.

Една от основните задачи на ЕСЦБ е да насърчава гладкото функциониране на платежните системи. В това отношение членовете на ЕСЦБ упражняват контрол чрез осигуряването на ефикасни и стабилни платежни и клирингови системи. Членовете на ЕСЦБ често действат като агенти по сетълмента за паричното рамо от сделките с ценни книжа. Те са също така значими клиенти на ЦДЦК, които често управляват обезпечаването на операции по паричната политика. Членовете на ЕСЦБ следва да бъдат тясно ангажирани и консултирани относно лицензирането и надзора на ЦДЦК, признаването на ЦДЦК със седалища в трети държави и одобряването на връзките между отделните ЦДЦК. За да се избегне появата на паралелни групи от правила, те следва също така да бъдат тясно ангажирани и консултирани при определянето на регулаторни стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки. Разпоредбите на настоящия регламент не засягат отговорностите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки (НЦБ) по осигуряването на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и в трети държави. Достъпът до информация от членовете на ЕСЦБ е от съществено значение за адекватното упражняване на контрол от тяхна страна върху инфраструктурите на финансовите пазари, както и за функцията на емитираща централна банка.

Обяснение

Целта на изменението е да се подчертае важността на тясното и равнопоставено сътрудничество между ЕОЦКП и ЕСЦБ при изготвянето на проектите на технически стандарти. То също така разглежда достъпа до информация на съответните заинтересовани лица. То би подкрепило предложените изменения на член 20.

Изменение 3

Съображение 25

„25.

Предвид глобалния характер на финансовите пазари и системното значение на ЦДЦК е необходимо сближаване в международен план на пруденциалните изисквания, на които се подчиняват ЦДЦК. Разпоредбите на настоящия регламент следва да съответстват на действащите препоръки, разработени от КПССС — МОКЦК и ЕСЦБ — ЕКРЦК. ЕОЦКП следва да отчита действащите стандарти и бъдещото им развитие, когато изготвя или предлага да се преразгледат регулаторните технически стандарти, техническите стандарти за изпълнение и предвидените в регламента насоки и препоръки.“

„25.

Предвид глобалния характер на финансовите пазари и системното значение на ЦДЦК е необходимо сближаване в международен план на пруденциалните изисквания, на които се подчиняват ЦДЦК. Разпоредбите на настоящия регламент следва да съответстват на действащите принципи за инфраструктурите на финансовите пазари на КПССС — МОКЦК и препоръките за системи за сетълмент на ценни книжа и препоръките за централни контрагенти в Европейския съюз на ЕСЦБ — ЕКРЦК. ЕОЦКП следва да отчита действащите стандарти и бъдещото им развитие, когато предлага регулаторните технически стандарти, техническите стандарти за изпълнение и посочените в регламента насоки и препоръки.“

Обяснение

Целта на изменението е да се поясни текстът на това съображение и с него се взема предвид приемането на принципите на КПССС — МОКЦК.

Изменение 4

Съображение 35

„35.

Сигурността на споразуменията за връзка между ЦДЦК следва да отговаря на специални изисквания, за да се даде възможност за достъп на съответните участници до други системи за сетълмент на ценни книжа. Изискването спомагателните услуги от банков тип да се предоставят от отделно юридическо лице не следва да възпрепятства ЦДЦК да получават такива услуги, особено когато те участват в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от друг ЦДЦК. Особено важно е да бъдат изцяло ограничени всички потенциални рискове за ЦДЦК, които произтичат от споразумения за връзка, в т.ч. кредитни, ликвидни, организационни и всички други приложими рискове. При връзки чрез оперативна съвместимост е от значение моментът на въвеждане на нарежданията за превод в системата, моментът на неотменимост на нарежданията за превод и окончателността на преводите на ценни книжа и парични средства да бъдат съответно идентични в свързаните системи за сетълмент на ценни книжа. Същите принципи следва да се прилагат за ЦДЦК, които използват обща инфраструктура от информационни технологии (ИТ) за сетълмент.“

„35.

Сигурността на споразуменията за връзка между ЦДЦК следва да отговаря на специални изисквания, за да се даде възможност за достъп на съответните участници до други системи за сетълмент на ценни книжа. Изискването спомагателните услуги от банков тип да се предоставят от отделно юридическо лице не следва да възпрепятства ЦДЦК да получават такива услуги, особено когато те участват в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от друго ЦДЦК. Особено важно е да бъдат изцяло ограничени всички потенциални рискове за ЦДЦК, които произтичат от споразумения за връзка, в т.ч. кредитни, ликвидни, организационни и всички други приложими рискове. При връзки чрез оперативна съвместимост Директива 98/26/ЕО изисква, доколкото е възможно, системи, които да гарантират, че техните правила са координирани по отношение на момента на въвеждане на нарежданията за превод в системата, момента на неотменимост на нарежданията за превод и окончателността на преводите на ценни книжа и парични средства. Същите принципи следва да се прилагат за ЦДЦК, които използват обща инфраструктура от информационни технологии (ИТ) за сетълмент.“

Обяснение

С изменението се въвежда позоваване на Директива 98/26/ЕО, тъй като съгласно член 3, параграф 4 от нея се изисква системите да координират, доколкото е възможно, правилата на всички съответни системи за оперативна съвместимост. Виж също предложението да се добави нов параграф към член 45 от предложения регламент.

Изменение 5

Член 1, параграф 4 и член 1, параграф 5 (нов)

„4.   Членове 9—18 и член 20, както и разпоредбите на дял IV не се прилагат за членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), за други национални органи на държавите-членки, изпълняващи подобни функции, или национални институции, на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг.“

„4.   Настоящият регламент не се прилага за членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) , , или за национални институции на държавите-членки, на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг.

5.   Независимо от параграф 4, настоящият регламент, с изключение на член 7, параграф 1 и на членове 9—18, 20, 25 и 44, както и на разпоредбите на дял IV, се прилага за членовете на ЕСЦБ, когато управляват система за сетълмент на ценни книжа и предоставят основните услуги, посочени в раздел А от приложението.

Обяснение

ЕЦБ подкрепя общо изключение от законодателството за финансови услуги за членовете на ЕСЦБ. Същевременно ЕЦБ подкрепя прилагането на предложения регламент, с изключението относно изискванията за лицензиране и надзор, уредени в членове 9—18 и 20, както и дял IV, на членовете на ЕСЦБ, които управляват системи за сетълмент на ценни книжа. Целта на изменението е да се уреди това. Освен това позоваването на други национални органи на държавите-членки, изпълняващи подобни функции, е заличено, тъй като то е излишно предвид позоваването на членовете на ЕСЦБ.

Изменение 6

Член 2, параграф 1

„ „централен депозитар на ценни книжа“ („ЦДЦК“) означава юридическо лице, което управлява система за сетълмент на ценни книжа според раздел А, точка 3 от приложението и изпълнява поне още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението;“

„ „централен депозитар на ценни книжа“ („ЦДЦК“) означава юридическо лице, което изпълнява поне една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението;“

Обяснение

С изменението се променя определението за ЦДЦК, за да се избегне регулаторен арбитраж, произтичащ от създаването от ЦДЦК на две или три юридически лица, които да изпълняват различни основни дейности, без да са обвързани от регламент, приложим спрямо ЦДЦК. ЕЦБ счита, че регламентът следва да се прилага спрямо всяко юридическо лице, което предлага някоя от трите основни услуги, посочени в раздел А от приложението.

Изменение 7

Член 3, параграф 1

„1.   Всяко дружество, емитиращо прехвърлими ценни книжа, които са допуснати до търгуване на регулирани пазари, осигурява представянето на тези ценни книжа под формата на безналични ценни книжа, като ги обездвижи чрез емитиране на глобална ценна книга, която представлява цялата емисия, или пряко емитира ценни книжа в дематериализирана форма.“

„1.   Всяко юридическо лице, емитиращо прехвърлими ценни книжа, които са допуснати до търгуване на регулирани пазари, осигурява представянето на тези ценни книжа под формата на безналични ценни книжа, като ги обездвижи чрез емитиране на глобална ценна книга, която представлява цялата емисия, или пряко емитира ценни книжа в дематериализирана форма.“

Обяснение

Прехвърлими ценни книжа могат да бъдат емитирани от дружества и от други юридически лица, като напр. държави-членки, регионални или местни органи на държави-членки или международни публични органи. Предлага се да се разшири приложното поле на член 3, параграф 1 от предложения регламент, така че да включва емитенти, различни от дружества, като терминът „дружество“ се замени с „юридическо лице“. Ако предложението бъде прието, член 4, параграф 1 от предложения регламент следва да бъде съответно изменен.

Изменение 8

Член 6, параграф 4

„4.   Като се консултира с членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи процедурите, които дават възможност за потвърждение на съответните данни за сделки и за извършване на сетълмент, както е посочено в параграфи 1 и 2, и на данните от средствата за мониторинг, разкриващи вероятността от неуспешен сетълмент, както е посочено в параграф 3.

[…]“

„4.   В тясно сътрудничество с членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи процедурите, които дават възможност за потвърждение на съответните данни за сделки и за извършване на сетълмент, както е посочено в параграфи 1 и 2, и на данните от средствата за мониторинг, разкриващи вероятността от неуспешен сетълмент, както е посочено в параграф 3.

[…]“

Обяснение

Целта на изменението е да се гарантира адекватното участие на ЕСЦБ в разработването на проекти на регулаторни стандарти от ЕОЦКП.

Изменение 9

Член 7, параграф 1

„1.   За всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа ЦДЦК установява система за наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент на сделки с финансовите инструменти по член 5, параграф 1. Той представя на компетентния орган и на всяко лице, което има законен интерес, редовни доклади относно броя на случаите на неуспешен сетълмент и свързаните с тях данни, както и всяка друга приложима информация. Компетентните органи предават на ЕОЦКП всяка приложима информация относно неуспешен сетълмент.“

„1.   За всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа ЦДЦК установява система за наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент на сделки с финансовите инструменти по член 5, параграф 1. Той представя на компетентния орган, на органите по член 11, и на всяко лице, което има законен интерес, редовни доклади относно броя на случаите на неуспешен сетълмент и свързаните с тях данни, както и всяка друга приложима информация. Компетентните органи предават на ЕОЦКП всяка приложима информация относно неуспешен сетълмент.“

Обяснение

Целта на предложеното изменение е да се гарантира предоставянето на навременна и адекватна информация както на компетентните органи, така и на членовете на ЕСЦБ.

Изменение 10

Член 8

„1.   Съответният орган на държавата-членка, чието законодателство се прилага за управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, разполага с необходимите компетенции, за да гарантира прилагането на членове 6 и 7 и мониторинга на наложените санкции, в тясно сътрудничество с органите, отговарящи за надзора на регулираните пазари, МСТ, ОСТ и ЦК, посочени в член 7. По-конкретно, органите наблюдават прилагането на санкциите по член 7, параграфи 2 и 4 и на мерките по член 7, параграф 6.

2.   С оглед на осигуряването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза във връзка с членове 6 и 7 от настоящия регламент, ЕОЦКП може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

„1.    Органите, посочени в член 10, , разполагат с необходимите правомощия, за да гарантират прилагането на членове 6 и 7 и мониторинга на наложени санкции, в тясно сътрудничество с органите, отговарящи за надзора на регулираните пазари, МСТ, ОСТ и ЦК, посочени в член 7, и органите по член 11, параграф 1. По-конкретно, органите наблюдават прилагането на санкциите по член 7, параграфи 2 и 4 и на мерките по член 7, параграф 6.

2.   С оглед на осигуряването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза във връзка с членове 6 и 7 от настоящия регламент, ЕОЦКП може да издава, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

Обяснение

Терминът „съответен орган“ не е дефиниран в член 1 от предложения регламент. Целта на изменението на параграф 1 е да се поясни, че органите по член 10 и член 11, параграф 1 следва да гарантират изпълнението на членове 6 и 7. Освен това ЕЦБ отбелязва, че позоваването на приложимото право не е приведено в съответствие с терминологията, използвана в Директива 98/26/ЕО  (2). Целта на предложеното изменение на параграф 2 е да се гарантира адекватното участие на членовете на ЕСЦБ. Член 7, параграф 8, член 15, параграфи 7—8, член 20, параграфи 8—9, член 24, параграф 8, член 27, параграфи 3—4, член 30, параграф 6, член 34, параграф 4, член 35, параграф 6, член 36, параграф 9, член 42, параграф 7, член 44, параграф 3, член 47, параграф 6, член 50, параграф 6,член 51, параграф 5, член 53, параграф 6, член 57, параграф 5 и член 58, параграф 4 следва да бъдат съответно изменени.

Изменение 11

Член 11, параграф 1

„1.   Когато това е изрично посочено в настоящия регламент, в лицензирането и надзора на ЦДЦК участват следните органи:

а)

органът, отговарящ за контрола на управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, в държавата-членка, чието законодателство се прилага към тази система за сетълмент на ценни книжа;

б)

когато е приложимо, онази централна банка в Съюза, в която се извършва паричният сетълмент на управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, или, в случай на сетълмент чрез кредитна институция в съответствие с разпоредбите на дял IV, онази централна банка в Съюза, която емитира съответната валута.“

„1.   Когато това е изрично посочено в настоящия регламент, в лицензирането и надзора на ЦДЦК участват следните органи:

а)

органът, отговарящ за контрола на управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, в държавата-членка, чието законодателство се прилага към тази система за сетълмент на ценни книжа;

б)

когато е приложимо, онази централна банка в Съюза, емитираща валутата, в която се осъществява сетълментът;

в)

когато е приложимо, членът на ЕСЦБ, в който се извършва паричният сетълмент на управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, .“

Обяснение

Целта на изменението е да се поясни ролята на емитиращите централни банки и че под сетълмент с пари на централна банка следва да се разбира сетълмент във валутата, емитирана от тази централна банка.

Изменение 12

Член 12, параграф 1, втора алинея

„С оглед на осигуряването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза, включително сътрудничество между органите по членове 9 и 11 при различните оценки, необходими за прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП може да издава насоки, предназначени за органите по член 9, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

„С оглед на осигуряването на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза, включително сътрудничество между органите по членове 9 и 11 при различните оценки, необходими за прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, може да издава насоки, предназначени за органите по член 9, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

Обяснение

Целта на предложеното изменение е да се гарантира адекватното участие на членовете на ЕСЦБ в изготвянето на насоки на ЕОЦКП в качеството им на органи по член 11 от предложения регламент.

Изменение 13

Член 13

„Органите по членове 9 и 11 уведомяват незабавно ЕОЦКП и се уведомяват взаимно за всякакви извънредни ситуации, свързани с ЦДЦК, включително за всички събития на финансовите пазари, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в която и да било държава-членка, където са установени ЦДЦК или някой от участниците в него.“

Без да се засяга уведомяването по член 6 от Директива 98/26/ЕO, органите по членове 9 и 11 уведомяват незабавно ЕОЦКП, ЕССР и се уведомяват взаимно за всякакви извънредни ситуации, свързани с ЦДЦК, включително за всички събития на финансовите пазари, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху ликвидността на пазара, стабилността на валутата, в която се осъществява сетълментът, сигурността на паричната политика и стабилността на финансовата система в която и да било държава-членка, където са установени ЦДЦК или някой от участниците в него.“

Обяснение

Изменението цели включването на ЕССР с оглед на характера на посочената извънредна ситуация, която може да окаже въздействие върху стабилността на финансовата система. То също така цели да поясни, че стабилността на съответните валути и интегритетът на паричната политика са фактори, от значение за сигурността на ЦДЦК. Процедурата по уведомяване по настоящия член не следва да засяга уведомяването, което се изисква по член 6, параграф 3 от Директива 98/26/ЕO.

Изменение 14

Член 15, параграф 5

„5.   Преди издаване на лиценз на подалия заявление ЦДЦК компетентният орган провежда консултации с компетентните органи на останалите заинтересовани държави-членки в следните случаи:

[…]“

„5.   Преди издаване на лиценз на подалия заявление ЦДЦК компетентният орган провежда консултации с компетентните органи и с органите по член 11 на останалите заинтересовани държави-членки в следните случаи:

[…]“

Обяснение

В принципите на КПССС — МОКЦК е подчертана важността на сътрудничеството между централните банки, надзорните органи и другите съответни органи. Целта на предложеното изменение е да се гарантира такова сътрудничество по отношение на приложимите при издаване на лиценз на ЦДЦК правила. Ако настоящото предложение бъде прието, член 17, параграф 2, член 18, параграф 2, член 22 и член 23 от предложения регламент следва да бъдат съответно изменени.

Изменение 15

Член 17, параграф 1, буква г)

„Лицензиран ЦДЦК подава заявление за допълнителен лиценз до компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, когато желае да възложи на трета страна изпълнението на основна услуга по член 28 или да разшири дейностите си с една или повече от следните дейности:

[…]

г)

установяване на връзка с друг ЦДЦК.“

„Лицензиран ЦДЦК подава заявление за допълнителен лиценз до компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, когато желае да възложи на трета страна изпълнението на основна услуга по член 28 или да разшири дейностите си с една или повече от следните дейности:

[…];

г)

установяване на връзка чрез оперативна съвместимост.“

Обяснение

Предвид административната ѝ тежест, процедурата, уредена в член 17, параграф 1, следва да бъде ограничена до връзки с ЦДЦК чрез оперативна съвместимост. Предлага се също така да бъдат направени подобни изменения на член 45, параграф 2 и член 50, параграф 3 от предложения регламент.

Изменение 16

Член 19, параграф 2

„2.   Централните банки уведомяват незабавно ЕОЦКП за всички ЦДЦК, които те управляват.“

„2.   Членовете на ЕСЦБ уведомяват ЕОЦКП за всяка система за сетълмент на ценни книжа, която те управляват.“

Обяснение

Целта на изменението е да се поясни приложното поле на член 19, параграф 2. В съответствие със съображение 9 и член 1, параграф 4 от предложения регламент, то пояснява, че членовете на ЕСЦБ не управляват ЦДЦК, но могат да управляват система за сетълмент на ценни книжа и да предоставят друга от основните услуги, посочени в раздел А от приложението.

Изменение 17

Член 20

„1.   Най-малко веднъж годишно компетентният орган прави преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦДЦК в съответствие с настоящия регламент, и оценява рисковете, на които ЦДЦК е или може да бъде изложен.

[…]

4.   Преди извършване на прегледа и оценката по параграф 1 компетентният орган своевременно провежда консултации със съответните органи по член 11 относно функционирането на управляваните от ЦДЦК системи за сетълмент на ценни книжа.

5.   Компетентният орган редовно и най-малко веднъж годишно уведомява съответните органи по член 11 за резултатите от прегледа и оценката по параграф 1, включително за коригиращите мерки или санкциите.

[…]“

„1.   Най-малко веднъж годишно компетентният орган прави преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦДЦК в съответствие с настоящия регламент, и оценява рисковете, на които ЦДЦК е или може да бъде изложен или с които е или може да бъде свързан. Компетентният орган има право да събира всякаква съответна информация, необходима за оценката му.

[…]

4.   Преди извършване на прегледа и оценката по параграф 1 компетентният орган своевременно осъществява тясно сътрудничество със съответните органи по член 11 относно функционирането на управляваните от ЦДЦК системи за сетълмент на ценни книжа.

5.   Компетентният орган редовно и предварително обсъжда със съответните органи по член 11 резултатите от прегледа и оценката по параграф 1, включително коригиращите мерки или санкциите.

[…]“

Обяснение

Целта на изменението на параграф 1 е да се гарантира, че компетентните органи събират и получават цялата съответна информация, необходима за оценката и за пруденциалния анализ на макроравнище на рисковете, на които даден ЦДЦК е или може да бъде изложен, включително рисковете, свързани със системната му роля.

Целта на измененията на параграфи 4 и 5 е да се формализира тясното сътрудничество между компетентните органи, надзорните органи и другите съответни органи.

Изменение 18

Член 21, параграф 2

„2.   Всеки ЦДЦК, който желае да предложи услугите си за първи път на територията на друга държава-членка или да промени гамата от предоставяни услуги, съобщава следната информация на компетентния орган на държавата-членка, в която е установен:

а)

държавата-членка, в която възнамерява да извършва дейност;

б)

план за дейността, в който се посочват по-конкретно услугите, които възнамерява да предоставя;

в)

при предоставяне на услуги чрез клон — организационната структура на клона и имената на отговарящите за управлението му лица.“

„2.   Всеки ЦДЦК, който желае да предложи услугите си за първи път на територията на друга държава-членка или да промени гамата от предоставяни услуги, съобщава следната информация на компетентния орган на държавата-членка, в която е установен:

а)

държавата-членка, в която възнамерява да извършва дейност;

б)

план за дейността, в който се посочват по-конкретно услугите, които възнамерява да предоставя, включително валутата или валутите, които обработва;

в)

при предоставяне на услуги чрез клон — организационната структура на клона и имената на отговарящите за управлението му лица.“

Обяснение

ЦДЦК следва да представи информация за валутата или валутите, в които предоставя сетълмент. Тази информация е необходима, за да бъдат определени емитиращите централни банки, които следва да участват в процеса по лицензиране и оценка на този ЦДЦК.

Изменение 19

Член 21, параграф 3

„3.   В срок от три месеца от получаване на информацията по параграф 2 компетентният орган я предава на компетентния орган на приемащата държава-членка, освен ако с оглед на предоставянето на предвидените услуги има основания за съмнение относно адекватността на административната структура или финансовото състояние на ЦДЦК, който желае да предоставя услугите си в приемащата държавата-членка.“

„3.   В срок от три месеца от получаване на информацията по параграф 2 компетентният орган я предава на органите по член 11 и на компетентния орган на приемащата държава-членка, освен ако с оглед на предоставянето на предвидените услуги има основания за съмнение относно адекватността на административната структура или финансовото състояние на ЦДЦК, който желае да предоставя услугите си в приемащата държавата-членка.“

Обяснение

Целта на изменението е да се гарантира, че информацията, посочена в член 21, параграф 2 от предложения регламент, ще бъде предоставяна незабавно и при условията на равнопоставеност и на органите по член 11 от предложения регламент.

Изменение 20

Член 20а Професионална тайна (нов)

[Няма текст]

1.   Задължението за спазване на професионална тайна се прилага спрямо всички лица, които работят или които са работили за органите по членове 10 и 11 и за ЕОЦКП, или за одиторите и експертите, действащи по указание на компетентните органи, ЕОЦКП или ЕССР.

Те нямат право да разгласяват поверителната информация, която биха могли да получат при изпълнението на задълженията си, пред които и да е други лица или органи, освен в резюмиран или обобщен вид, който да не позволява идентифициране на отделните ЦДЦК или други лица, без да се засягат случаите, обхванати от наказателното или данъчното право или от останалите разпоредби на настоящия регламент.

2.   Когато ЦДЦК е обявен в несъстоятелност или се намира в процес на принудителна ликвидация, поверителната информация, която не засяга трети лица, може да бъде разгласявана в граждански или търговски съдебни производства, ако е необходима за провеждането на производствата.

3.   Без да се засягат случаите, обхванати от наказателното и данъчното право, органите по членове 10 и 11, ЕОЦКП, институции или физически или юридически лица, различни от компетентните органи, които получават поверителна информация съгласно настоящия регламент, могат да я използват единствено при изпълнението на задълженията си и за упражняването на функциите си, включително разкриване на информация пред по-висшестоящ орган, а по отношение на компетентните органи — съгласно обхвата на настоящия регламент, или по отношение на други органи, институции или физически или юридически лица — за целите, за които такава информация им е предоставена и/или в контекста на административни или съдебни производства, които са специфично свързани с упражняването на тези функции. Когато ЕОЦКП, компетентният орган или друг орган, институция или лице, което предава информацията, изрази съгласие, органът, който получава информацията, може да я използва за други нетърговски цели.

4.   Всяка поверителна информация, която се получава, обменя или предава съгласно настоящия регламент, е предмет на разпоредбите за професионална тайна, установени в параграфи 1, 2 и 3.

Независимо от това тези условия не препятстват ЕОЦКП или органите по членове 10 и 11, да обменят или предават поверителна информация в съответствие с техните законово установени задачи и с други законодателни актове, приложими към инвестиционни посредници, кредитни институции, пенсионни фондове, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), застрахователни и презастрахователни посредници, застрахователни предприятия, регулирани пазари или пазарни оператори, или по друг начин със съгласието на компетентния орган или друг орган, институция или физическо или юридическо лице, което е съобщило информацията.

5.   Параграфи 1, 2 и 3 не възпрепятстват органите по членове 10 и 11 да обменят или предават в съответствие с националното право поверителна информация, която не е получена от компетентен орган на друга държава-членка.

Обяснение

С настоящото изменение ЕЦБ предлага въвеждането на режим на професионална тайна, сходен със съответните разпоредби в други европейски законодателни актове в областта на финансовите услуги, като напр. EMIR. За тази цел се предлага да бъде добавен нов член 20а.

Изменение 21

Член 20б Обмен на информация (нов)

[Няма текст]

1.   ЕОЦКП, органите по членове 10 и 11 и други заинтересовани органи своевременно си предоставят информацията, необходима за целите на изпълнение на задълженията им.

2.   Органите по членове 10 и 11, другите заинтересовани органи, ЕОЦКП и други институции или физически или юридически лица, получаващи поверителна информация при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент, използват тази информация само при изпълнение на задълженията си.

3.   Компетентните органи предоставят информация на ЕССР и на съответните членове на ЕСЦБ, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните задължения.

Обяснение

С настоящото изменение ЕЦБ предлага въвеждането на режим за обмен на информация, сходен със съответните разпоредби в други европейски законодателни актове в областта на финансовите услуги, като напр. EMIR. За тази цел се предлага да бъде добавен нов член 20б.

Изменение 22

Член 22, параграф 7

„7.   ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за договореностите за сътрудничество, посочени в параграфи 1, 3 и 5.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

„7.   ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за договореностите за сътрудничество, посочени в параграфи 1, 3 и 5.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

Обяснение

Целта на изменението е да се гарантира адекватното участие на членовете на ЕСЦБ в изготвянето на проекти на технически стандарти за изпълнение.

Изменение 23

Член 23, параграф 2

„2.   След консултация с органите, посочени в параграф 3, ЕОЦКП признава установения в трета държава ЦДЦК, подал заявление за разрешение да предоставя услугите, посочени в параграф 1, когато са изпълнени следните условия:

а)

Комисията е приела решение съгласно параграф 6;

б)

ЦДЦК подлежи на ефективен режим на лицензиране и надзор, осигуряващ пълно съответствие с пруденциалните изисквания, приложими в тази трета държава;

в)

между ЕОЦКП и компетентните органи в тази трета държава са установени договорености за сътрудничество съгласно параграф 7.“

„2.   След консултация с органите, посочени в параграф 3, ЕОЦКП признава установения в трета държава ЦДЦК, подал заявление за разрешение да предоставя услугите, посочени в параграф 1, когато са изпълнени следните условия:

а)

Комисията е приела решение съгласно параграф 6;

б)

ЦДЦК подлежи на ефективен режим на лицензиране, надзори контрол или, ако системата за сетълмент на ценни книжа се управлява от централна банка — контрол, осигуряващ пълно съответствие с пруденциалните изисквания, приложими в тази трета държава;

в)

между ЕОЦКП и съответните органи в тази трета държава са установени договорености за сътрудничество съгласно параграф 7.“

Обяснение

Целта на изменението е да се гарантира, че условието по буква б) се прилага спрямо установени в трета държава ЦДЦК, управлявани от централни банки, които подлежат само на контрол, какъвто е случаят понастоящем с някои ЦДЦК, управлявани от НЦБ в Съюза. Параграф 2в) следва да включва централните банки както в качеството им на надзорни органи, така и в качеството им на емитиращи централни банки.

Изменение 24

Член 23, параграф 3

„3.   Когато преценява дали са спазени посочените в параграф 2 условия, ЕОЦКП се консултира с:

а)

компетентните органи на държавите-членки, в които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя услуги като ЦДЦК;

б)

компетентните органи, осъществяващи надзор над установените в Съюза ЦДЦК, с които ЦДЦК от трета държава подържа връзки;

в)

органите, посочени в член 11, параграф 1, буква а);

г)

органа в третата държава, компетентен по отношение лицензирането и надзора на ЦДЦК.“

„3.   Когато преценява дали са спазени посочените в параграф 2 условия, ЕОЦКП се консултира с:

а)

компетентните органи на държавите-членки, в които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя услуги като ЦДЦК;

б)

компетентните органи, осъществяващи надзор над установените в Съюза ЦДЦК, с които ЦДЦК от трета държава подържа връзки;

в)

органите, посочени в член 11, параграф 1, ;

г)

органа в третата държава, компетентен по отношение лицензирането и надзора на ЦДЦК.“

Обяснение

Целта на изменението е да се гарантира участието на съответната емитираща централна банка в оценката на ЕОЦКП в съответствие с принципите на КПССС — МОКЦК.

Изменение 25

Член 25, параграф 5

„5.   ЦДЦК ясно определя ролите и отговорностите на ръководния съвет и предоставя на компетентния орган протоколите от неговите заседания.“

„5.   ЦДЦК ясно определя ролите и отговорностите на ръководния съвет и предоставя на компетентния орган и на одитора протоколите от неговите заседания.“

Обяснение

Изменението осигурява съгласуваност между настоящата разпоредба и член 25, параграф 3 от EMIR.

Изменение 26

Член 28, параграф 5

„5.   Параграфи 1—4 не се прилагат, когато ЦДЦК възлага някои от своите услуги или дейности на публичен орган и когато възлагането на дейности на външни подизпълнители се регулира от специална правна, регулаторна и оперативна рамка, която е била приета и формализирана от публичния орган и съответния ЦДЦК и одобрена от компетентните органи съгласно изискванията, определени в настоящия регламент.“

„5.   Параграфи 1—4 не се прилагат, когато ЦДЦК възлага някои от своите услуги или дейности на публичен орган и когато възлагането на дейности на външни подизпълнители се регулира от специална правна, регулаторна и оперативна рамка, която е била приета и формализирана от публичния орган и съответния ЦДЦК и утвърдена от компетентните органи на съответния ЦДЦК.“

Обяснение

С изменението се правят редакционни предложения. В допълнение на това се предлага заличаването на последната чат от изречението, тъй като в предложения регламент не са уредени никакви специфични изисквания за развитието на тази оперативна рамка.

Изменение 27

Член 35

„1.   ЦДЦК води отчетност и счетоводство за всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа, които във всеки един момент му позволяват незабавно да разграничи по сметките при ЦДЦК ценните книжа на даден участник от ценните книжа на всеки друг участник и, ако е приложимо, от собствените активи на ЦДЦК.

2.   ЦДЦК води отчетност и счетоводство, които позволяват на даден участник да разграничи своите ценни книжа от ценните книжа на клиентите си.

3.   ЦДЦК предлагат воденето на отчетност и счетоводство, позволяващи на даден участник да направи разграничение между ценните книжа на всеки един от своите клиенти, ако това бъде поискано и според изискванията на съответния участник („отделяне на индивидуалния клиент“).

[…]“

„1.   ЦДЦК води отчетност и счетоводство за всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа, които във всеки един момент му позволяват незабавно да отдели по сметките при ЦДЦК ценните книжа на даден участник от ценните книжа на всеки друг участник и, ако е приложимо, от собствените активи на ЦДЦК.

2.   ЦДЦК води отчетност и счетоводство, които позволяват на даден участник да отдели своите ценни книжа от ценните книжа на клиентите си.

3.   ЦДЦК предлагат воденето на отчетност и счетоводство, позволяващи на даден участник да отдели ценните книжа на всеки един от своите клиенти, ако това бъде поискано и според изискванията на съответния участник („отделяне на индивидуалния клиент“).

[…]“

Обяснение

Целта на изменението е да се поясни, че ценните книжа, държани от клиенти, следва да бъдат отделяни от ценните книжа на ЦДЦК и на други клиенти. Това осигурява съгласуваност с принцип 11 от принципите на КПССС — МОКЦК.

Изменение 28

Член 36, параграф 6

„6.   ЦДЦК трябва да постигне окончателност на сетълмента не по-късно от края на работния ден на предвидената дата на сетълмент. По искане на комитета на ползвателите ЦДЦК инсталира системи, които позволяват сетълментът да се извършва в рамките на деня или в реално време.“

„6.   ЦДЦК трябва да постигне окончателност на сетълмента не по-късно от края на работния ден на предвидената дата на сетълмент. По искане на комитета на ползвателите ЦДЦК инсталира операционни процедури, които позволяват сетълментът да се извършва в рамките на деня или в реално време.“

Обяснение

В контекста на предложения регламент терминът „система“ има особено значение, както е дефинирано в член 2 от Директива 98/26/ЕО. Целта на изменението е да бъдат избегнати нежелани тълкувания на термина „система“.

Изменение 29

Член 37, параграф 1

„1.   За трансакции във валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът, ЦДЦК извършва сетълмент на паричните плащания по съответната си система за сетълмент на ценни книжа чрез сметки, открити при централна банка, оперираща в тази валута, когато това е целесъобразно и възможно.“

„1.   За трансакции във валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът, ЦДЦК извършва сетълмент на паричните плащания по съответната си система за сетълмент на ценни книжа чрез сметки, открити при централната банка, която емитира тази валута, когато това е целесъобразно и възможно.“

Обяснение

На базата на гарантирането на сигурността и ефективността на сетълмента и в съответствие с принципите на КПССС — МОКЦК, е необходимо настоящата разпоредба да бъде допълнена, като се предвиди, че за трансакции във валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът, ЦДЦК следва да извършват сетълмент с пари на централната банка, когато това е целесъобразно и възможно. Целта на изменението е да се уточни, че сметките за паричен сетълмент следва да бъдат открити при централната банка, която емитира тази валута, а не при която и да е централна банка, оперираща в тази валута.

Изменение 30

Член 39 от предложения регламент

„ЦДЦК приема стабилна рамка за управление на риска, позволяваща цялостното управление на правните, бизнес, операционните и други рискове.“

„ЦДЦК приема стабилна рамка за управление на риска, позволяваща цялостното управление на правните, бизнес, операционните, системните и други рискове.“

Обяснение

ЦДЦК се считат за системно важни пазарни инфраструктури. По тази причина приложимите спрямо тях пруденциални изисквания следва да имат за цел отчитането на системния риск.

Изменение 31

Член 40, параграф 2

„2.   ЦДЦК изготвя своите правила, процедури и договори, така че да могат да бъдат прилагани във всички съответни юрисдикции, включително в случай на неизпълнение от страна на участник.“

„2.   ЦДЦК изготвя своите правила, процедури и договори, така че да могат да бъдат прилагани в случай на неизпълнение от страна на участник.“

Обяснение

Изменението е редакционно. Приложимост на правила, процедури и договори само по себе си означава, че те могат да бъдат прилагани във всички съответни юрисдикции.

Изменение 32

Член 45, параграф 4

„4.   При временно прехвърляне на ценни книжа между свързани ЦДЦК е забранено обратното прехвърляне на ценни книжа преди първоначалното прехвърляне да стане окончателно.“

„4.   При временно прехвърляне на ценни книжа между свързани ЦДЦК е забранено обратното прехвърляне на ценни книжа или последващото прехвърляне на ценни книжа на трети ЦДЦК преди първоначалното прехвърляне да стане окончателно.“

Обяснение

Изменението цели разрешаване на проблеми, свързани с възможното създаване на ценни книжа, за които временното прехвърляне е отменено и временно прехвърлените ценни книжа са прехвърлени на друг ЦДЦК. Тези рискове са свързани с интегритета на емисията.

Изменение 33

Член 45, параграф 8а (нов)

[Няма текст]

„ЦДЦК предоставя подходящи структури на сметките, позволяващи на участниците, включително на други ЦДЦК, да се свържат със системите му. Структурата на сметката се подпомага от подходящите сетълмент, попечителски и фискални правила.“

Обяснение

Ако не бъдат предложени подходящи структури на сметки от ЦДЦК, към който е свързан друг ЦДЦК, под формата на структури на омнибус сметки напр., правилното функциониране на връзката между тези ЦДЦК не е възможно.

Изменение 34

Член 45, параграф 9

„9.   Като се консултира с членовете на ЕСЦБ, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи предвидените в параграф 3 условия, при които всеки вид споразумение за връзка осигурява адекватна защита на свързаните ЦДЦК и техните участници, особено когато ЦДЦК възнамерява да участва в система засетълмент на ценни книжа, управлявана от друго ЦДЦК, мониторинга и управлението на посочените в параграф 5 допълнителни рискове, произтичащи от използването на посредници, посочените в параграф 6 методи за равнение, случаите, при които сетълментът на принципа доставка срещу плащане посредством връзки е целесъобразен и осъществим, съгласно посоченото в параграф 7, както и методите за оценка на това.“

„9.   В тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи предвидените в параграф 3 условия, при които всеки вид споразумение за връзка осигурява адекватна защита на свързаните ЦДЦК и техните участници, особено когато ЦДЦК възнамерява даучаства в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от друг ЦДЦК, мониторинга и управлението на посочените в параграф 5 допълнителни рискове, произтичащи от използването на посредници, посочените в параграф 6 методи за равнение, случаите, при които сетълментът на принципа доставка срещу плащане посредством връзки е целесъобразен и осъществим, съгласно посоченото в параграф 7, разпоредбите на параграф [8а] относно подходящите структури на сметки, включително съответните договорености, както и методите за оценка на това.“

Обяснение

Целта на изменението е да се предвиди приемането на технически стандарти от ЕОЦКП по отношение на структури на сметки за връзки с ЦДЦК.

Изменение 35

Член 46

„1.   Всички въпроси по отношение на собствеността върху финансови инструменти, държани от ЦДЦК, се уреждат от правото на държавата, в която се поддържа сметката.

2.   Когато сметката се използва за сетълмент чрез система за сетълмент на ценни книжа, се прилага правото, уреждащо въпросната система за сетълмент на ценни книжа.

3.   Когато сметката не се използва за сетълмент чрез система за сетълмент на ценни книжа, се счита, че въпросната сметка се поддържа на мястото, където е обичайното местопребиваване на ЦДЦК според определението по член 19 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Прилагането на правото на всяка държава, посочена в настоящия член, означава прилагане на действащите норми на правото на тази държава, с изключение на нормите на нейното международно частно право.“

„1.   Без да се засягат член 2, буква а) и членове 9 и 10 от Директива 98/26/ЕO, всички въпроси по отношение на собствеността върху финансови инструменти, държани от ЦДЦК, се уреждат от правото на държавата, в която се поддържа сметката. Счита се, че сметката се поддържа на мястото, където е обичайното местопребиваване на ЦДЦК според определението по член 19 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Когато правото на държавата-членка, където се поддържа сметката, се различава от правото, уреждащо системата за сетълмент на ценни книжа, и системата за сетълмент на ценни книжа е определена в съответствие с член 2 от Директива 98/26/ЕO, се прилага правото, уреждащо тази система за сетълмент на ценни книжа.

   

3.   Прилагането на правото на всяка държава, посочена в настоящия член, включва прилагане на действащите норми на правото на тази държава, с изключение на нормите на нейното международно частно право.“

Обяснение

Предложеният регламент урежда изключение от общото правило, установено в член 46, параграф 1, и позволява избор на право по отношение на сметка, използвана за сетълмент в система за сетълмент на ценни книжа. Терминът система за сетълмент на ценни книжа е дефиниран като официално споразумение, регулирано от правото на държава-членка, избрано от участниците  (3). Поради това, тъй като участниците могат да избират приложимото към системата за сетълмент на ценни книжа право, правото, уреждащо дадена система за сетълмент на ценни книжа, както е посочено в член 46, параграф 2 от предложения регламент, зависи от избора на право и може да се различава от правото по мястото, където е установен ЦДЦК. Това създава правна несигурност по отношение на правото, приложимо спрямо сетълмента на ценни книжа по сметките на ЦДЦК. Целта на изменението е да се ограничи приложното поле на избора на право, като същевременно се отчитат определени специфични случаи, в които правото на държавата-членка, в която се поддържат сметките, се различава от правото, уреждащо правилата на системата за сетълмент на ценни книжа.

Изменение 36

Член 52, параграф 2

„2.   […]

След извършване на подробна оценка на въздействието, консултация със съответните предприятия и отчитане настановищата на ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, Комисията приема решение за изпълнение съгласно процедурата по член 66. Комисията обосновава своето решение за изпълнение.

[…]“

„2.   […]

След извършване на подробна оценка на въздействието, консултация със съответния ЦДЦК и отчитанена становищата на ЕБО, ЕОЦКП, ЕЦБ, и на надзорните органи, и оценката на ЕССР, Комисията приема решение за изпълнение съгласно процедурата по член 66. Комисията обосновава своето решение за изпълнение.

[…]“

Обяснение

Изменението пояснява, че съответните предприятия са ЦДЦК и че ЕССР също би могъл да предостави оценката си на Комисията.

Изменение 37

Член 52, параграф 3

„3.   ЦДЦК, който възнамерява да извършва паричен сетълмент на всички или на част от своите системи за сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 37, параграф 2 от настоящия регламент, трябва да получи лиценз да избере за целта лицензирана кредитна институция в съответствие с предвиденото в дял II от Директива 2006/48/ЕО, освен ако въз основа на налични доказателства компетентният орган, посочен в член 53, параграф 1 от настоящия регламент, не докаже, че експозицията на една кредитна институция към риск от концентрация съгласно член 57, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент не е достатъчно ограничена. В такъв случай посоченият в член 53, параграф 1 компетентен орган може да изиска от ЦДЦК да избере повече от една кредитна институция. Избраните кредитни институции се разглеждат като агенти по сетълмента.“

„3.   ЦДЦК, който възнамерява да извършва паричен сетълмент на всички или на част от своите системи за сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 37, параграф 2 от настоящия регламент, трябва да получи лиценз да избере за целта лицензирана кредитна институция в съответствие с предвиденото в дял II от Директива 2006/48/ЕО, освен ако въз основа на налични доказателства компетентният орган, посочен в член 53, параграф 1 от настоящия регламент, не докаже, че експозицията на една кредитна институция към риск от концентрация съгласно член 57, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент не е достатъчно ограничена. В такъв случай посоченият в член 53, параграф 1 компетентен орган може да изиска от ЦДЦК да избере повече от една кредитна институция. Избраните кредитни институции се разглеждат като агенти по сетълмента, както е определено в член 2, буква г) от Директива 98/26/ЕO.

Обяснение

Целта на изменението е да се поясни, че избраната кредитна институция се счита за агент по сетълмента по смисъла на Директива 98/26/ЕО за паричното рамо от сделките с ценни книжа, като по този начин осигурява окончателност на нарежданията за превод, свързани с това парично рамо.

Изменение 38

Член 53, параграф 5

„5.   Като се консултира с членовете на ЕСЦБ, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи информацията, предоставяна на компетентния орган от подалия заявлението ЦДЦК.

[…]“

„5.   В тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ и ЕБО, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи информацията, предоставяна на компетентния орган от подалия заявлението ЦДЦК.

[…]“

Обяснение

Целта на изменението е включването на ЕБО в разработването на проектите на регулаторни стандарти, посочени в член 53, параграф 5, тъй като предметът на тези стандарти е свързан с информация относно кредитни институции.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Виж по-специално Директива 98/26/ЕО, в която позоваването е по-скоро на регулиращо право, отколкото на приложимо право.

(3)  Виж в този смисъл член 2 от Директива 98/26/ЕО, в който позоваването е по-скоро към регулиращо право, отколкото към приложимо право.