1999R0976 — DA — 28.12.2005 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 976/1999

af 29. april 1999

om kravene til gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande

(EFT L 120, 8.5.1999, p.8)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 807/2003 af 14. april 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2242/2004 af 22. december 2004

  L 390

21

31.12.2004

►M3

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2112/2005 af 21. november 2005

  L 344

23

27.12.2005
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 976/1999

af 29. april 1999

om kravene til gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelandeRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes nærmere regler for gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik i tredjelande skal bidrage til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande;

(2)

Rådet har samtidig med denne forordning vedtaget Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder ( 3 );

(3)

det er inden for rammerne af eksisterende programmer vedrørende samarbejde med tredjelande, herunder Tacis, Phare, Meda og forordningen om genopbygning af Bosnien-Hercegovina, og inden for rammerne af fremtidigt samarbejde af denne art, der gennemføres på basis af EF-traktatens artikel 235, nødvendigt at gennemføre aktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande;

(4)

i henhold til artikel F, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union skal Unionen respektere de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner som generelle principper for fællesskabsretten;

(5)

Fællesskabets indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper bygger på respekten for principperne om menneskerettighedernes almengyldighed og udelelighed, hvilke danner hovedhjørnestenen i det internationale system til sikring af menneskerettighederne;

(6)

Fællesskabets indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper er baseret på de generelle principper, som er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

(7)

Fællesskabet erkender, at alle menneskerettighederne er indbyrdes afhængige; de fremskridt, der er gjort på det økonomiske og sociale område og inden for borgerlige og politiske rettigheder, bør støtte hinanden indbyrdes;

(8)

i denne forordnings forstand bør respekten for den humanitære folkeret ligeledes betragtes som en del af menneskerettighederne; der henvises herved til Genéve-konventionerne af 1949 og tillægsprotokollen hertil af 1977, Genéve-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og konventionen af 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab samt en række andre retsinstrumenter inden for den internationale aftale- eller sædvaneret;

(9)

i den resolution om menneskerettigheder, demokrati og udvikling, som Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, vedtog den 28. november 1991, fastlægges retningslinjer, fremgangemåder og konkrete handlingsplaner med henblik på at fremme de borgerlige og politiske rettigheder sideløbende med de økonomiske og sociale rettigheder gennem en politisk repræsentativ styreform, der hviler på respekten for menneskerettighederne;

(10)

Fællesskabets indsats til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper tager udgangspunkt i en positiv og konstruktiv holdning, idet menneskerettighederne og de demokratiske principper betragtes som et emne af fælles interesse for Fællesskabet og dets partnere, og som et led i dialogen med disse udgør et element, der kan give anledning til initiativer til fremme af respekten for disse rettigheder og principper;

(11)

denne positive holdning bør udmønte sig i gennemførelsen af foranstaltninger til støtte af demokratiseringsprocessen, styrkelse af retsstaten og udvikling af et civilt, pluralistisk og demokratisk samfund samt i iværksættelsen af tillidsskabende foranstaltninger, der bl.a. tager sigte på at forebygge konflikter, understøtte fredsbestræbelser og bekæmpe straffrihed;

(12)

de finansielle instrumenter, der benyttes til at støtte positive foranstaltninger i de enkelte lande, bør anvendes i nær sammenhæng med de geografisk baserede programmer og integreres i de andre udviklingsinstrumenter, så der opnås størst mulig virkning og effektivitet;

(13)

det er tillige nødvendigt at sikre sig, at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions udenrigspolitik som helhed, herunder med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

(14)

disse foranstaltninger bør primært tage sigte på diskriminerede, fattige og dårligt stillede, børn, kvinder, flygtninge, indvandrere, mindretal, fordrevne, oprindelige folkeslag, fanger og torturofre;

(15)

Fællesskabets støtte til demokratisering og overholdelse af retsstatsprincipperne inden for rammerne af en politisk styreform, der respekterer den enkeltes grundlæggende frihedsrettigheder, bidrager til at virkeliggøre de mål, der er anført i de forskellige aftaler, som Det Europæiske Fællesskab har indgået med sine partnere, og hvori respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper udgør et forhold af væsentlig betydning i forbindelserne parterne imellem;

(16)

det er af afgørende betydning at sikre foranstaltningernes kvalitet, virkning og kontinuitet, bl.a. ved at gøre det muligt at iværksætte flerårige programmer til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper i samarbejde med de berørte landes myndigheder på partnerskabsbasis, idet der tages hensyn til hvert lands særlige behov;

(17)

en effektiv og sammenhængende indsats forudsætter, at der tages hensyn til de særlige træk ved indsatsen til fordel for menneskerettighederne og de demokratiske principper, og at dette udmøntes i fastlæggelsen af smidige, gennemsigtige og hurtige beslutningsprocedurer med hensyn til finansiering af aktioner og projekter på dette område;

(18)

Fællesskabet bør kunne reagere hurtigt i presserende eller særlig vigtige situationer, så man styrker fællesskabsindsatsens troværdighed og effektivitet på området for fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper i de lande, hvor sådanne situationer opstår;

(19)

specielt med hensyn til procedurerne for bevilling af tilskud og vurdering af projekter bør der tages hensyn til de særlige træk, der kendetegner modtagerne af fællesskabsstøtte på dette område, nemlig deres aktiviteters almennyttige karakter, de risici, som deres — ofte frivillige — medarbejdere løber i undertiden fjendtligtsindede områder, og disse organisationers begrænsede spillerum med hensyn til at kunne trække på egne midler;

(20)

udviklingen af det civile samfund bør navnlig give sig konkret udslag i, at der opstår nye aktører, og at disse organiserer sig, og som følge heraf kan Fællesskabet se sig foranlediget til i tredjelande, som modtager støtte, at yde finansiel støtte til partnere, som ikke kan fremvise tidligere erfaring på området;

(21)

beslutningerne om ydelse af finansiel støtte til projekter til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper skal træffes på en upartisk måde under overholdelse af princippet om at undgå enhver forskelsbehandling som følge af racemæssige, religiøse, kulturelle, sociale eller etniske forskelle, for så vidt angår de organisationer, der modtager fællesskabsstøtte, og de personer eller persongrupper, som disse projekter tager sigte på, og disse beslutninger må ikke styres af politiske hensyn;

(22)

der bør fastsættes nærmere bestemmelser for iværksættelse og forvaltning af den fællesskabsstøtte til fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper, der finansieres over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget;

(23)

gennemførelsen af disse aktioner vil bidrage til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål; traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af de pågældende aktioner end artikel 235;

(24)

der anføres i denne forordning et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 ( 4 ) for hele programmets varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:KAPITEL I

Mål

Artikel 1

Formålet med denne forordning er at fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande.

De i denne forordning omhandlede aktioner gennemføres i tredjelande eller har tilknytning til situationer, der opstår i tredjelande.

Artikel 2

De procedurer, der er fastsat i denne forordning, gælder for aktioner på de områder, som er omfattet af artikel 3 og 4 og gennemføres inden for rammerne af eksisterende programmer vedrørende samarbejde med tredjelande, herunder Tacis ( 5 ), Phare ( 6 ), Meda ( 7 ) og forordningen om genopbygning af Bosnien-Hercegovina ( 8 ), samt for eventuelt fremtidige fællesskabssamarbejdsaktioner vedrørende tredjelande på disse områder, bortset fra udviklingssamarbejdsaktioner, der gennemføres med hjemmel i artikel 235 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 3

Det Europæiske Fællesskab yder inden for rammerne af artikel 1 og 2 og i overensstemmelse med Den Europæiske Unions udenrigspolitik som helhed, teknisk og finansiel bistand til aktioner, der bl.a. har til formål:

1) at fremme og forsvare menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og andre internationale instrumenter vedrørende udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten, især:

a) at fremme og beskytte de borgerlige og politiske rettigheder

b) at fremme og beskytte de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

c) at fremme og beskytte diskrimineredes, fattiges og dårligt stilledes menneskerettigheder og dermed bidrage til at afhjælpe fattigdom og social udstødelse

d) at støtte mindretal, etniske grupper og oprindelige folkeslag

e) at støtte lokale, nationale, regionale eller internationale institutioner, herunder ikke-statslige organisationer (ngo'er), der er aktive på området for beskyttelse, fremme eller forsvar af menneskerettighederne

f) at støtte rehabiliteringscentre for torturofre og organisationer, der yder konkret hjælp til ofre for krænkelser af menneskerettighederne eller hjælper med til at forbedre forholdene på steder, hvor folk berøves deres frihed, med det formål at hindre tortur og mishandling

g) at støtte undervisning, uddannelse og oplysning på menneskerettighedsområdet

h) at støtte aktioner med henblik på at føre tilsyn med menneskerettighederne, herunder uddannelse af observatører

i) at fremme lige muligheder for mænd og kvinder og ikke-diskriminerende praksis, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af racisme og fremmedhad

j) at fremme og beskytte de grundlæggende frihedsrettigheder som nævnt i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, især meningsfrihed, ytringsfrihed og samvittighedsfrihed samt retten til at udtrykke sig på sit modersmål;

2) at fremme demokratiseringsprocessen, især:

a) at fremme og styrke retsstaten og navnlig at støtte den dømmende magts uafhængighed og konsolidering samt at støtte et fængselsvæsen med respekt for mennesket; at støtte forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige reformer; at støtte initiativer til fordel for afskaffelse af dødsstraffen

b) at fremme magtens deling, navnlig den dømmende og den lovgivende magts uafhængighed over for den udøvende magt, samt at støtte institutionelle reformer

c) at fremme pluralisme både politisk og i det civile samfund ved at styrke de institutioner, som er nødvendige for at sikre samfundets pluralistiske karakter, herunder ngo'er, samt fremme mediernes uafhængighed og ansvarlighed og støtte pressefriheden og respekten for foreningsfrihed

d) at fremme god regeringsførelse, navnlig ved at støtte ansvarlighed i forvaltningen samt forebyggelse og bekæmpelse af korruption

e) at fremme befolkningernes deltagelse i beslutningsprocessen både på nationalt, regionalt og lokalt plan, især ved at fremme mænds og kvinders lige deltagelse i det civile samfund, i det økonomiske liv og i politik

f) at støtte valgprocesserne, navnlig ved at støtte uafhængige valgkommissioner, yde materiel, teknisk og juridisk bistand til forberedelse af valg, herunder optælling, foranstaltninger med henblik på at fremme særlige gruppers, navnlig kvinders, deltagelse i valgprocessen, samt ved at uddanne observatører

g) at støtte nationale bestræbelser på at adskille det civile og militære ansvar og at give civilt og militært personale oplysning om og uddannelse i respekt for menneskerettighederne;

▼M2

h) at støtte bestræbelser på at fremme etableringen af grupper af demokratiske stater i FN-organer, særorganisationer og regionale organisationer;

▼B

3) at støtte aktioner til fremme af respekt for menneskerettighederne og demokratisering til støtte for forebyggelse af konflikter og behandling af disses følger i nært samråd med de kompetente instanser på området, især:

a) at støtte kapacitetsopbygning, herunder etablering af lokale varslingssystemer

b) at støtte foranstaltninger, der tager sigte på at skabe lige muligheder og bygge bro over de eksisterende skillelinjer mellem forskellige persongrupper

c) at støtte foranstaltninger, der gør det lettere at forlige gruppeinteresser på fredelig vis, herunder støtte til tillidsskabende foranstaltninger vedrørende menneskerettigheder og demokratisering for at forebygge konflikter og genindføre fredelige tilstande i samfundet

d) at fremme den humanitære folkeret og respekten for den blandt alle parter i en given konflikt

e) at støtte internationale, regionale eller lokale organisationer, herunder ngo'er, der er aktive på området konfliktforebyggelse og -løsning og behandling af konflikternes følger, herunder at støtte nedsættelsen af internationale ad hoc-kriminalretter og indførelsen af en permanent international kriminalret samt foranstaltninger, der tager sigte på rehabilitering og reintegration af ofre for menneskerettighedskrænkelser.

Artikel 4

Fællesskabets støtte til disse mål kan omfatte finansiering af:

1) kampagner til bevidstgørelse, oplysning og uddannelse af de pågældende aktører og af den brede offentlighed

2) foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne fastlægge og forberede projekterne, dvs.:

a) forundersøgelser og projektvurderinger

b) udveksling af fagkundskab og erfaringer mellem europæiske organisationer og organisationer i tredjelande

c) omkostninger ved udbud, navnlig vurdering af tilbud samt udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med projekter

d) finansiering af generelle undersøgelser vedrørende Fællesskabets indsats inden for de i forordningen omhandlede områder;

3) gennemførelse af projekter:

a) faglig bistand samt udenlandsk og lokalt personale, der skal medvirke til gennemførelse af projekterne

b) anskaffelse og/eller levering af varer eller materiel, der er absolut nødvendige for iværksættelse af aktionerne, hvilket under ekstraordinære omstændigheder og i behørigt begrundede tilfælde kan indbefatte køb eller leasing af lokaler

c) hvor det er relevant, en målrettet indsats for at gøre opmærksom på, at der er tale om fællesskabsaktioner;

4) foranstaltninger til opfølgning, revision og evaluering af Fællesskabets aktioner;

5) aktiviteter, hvor den brede offentlighed i de berørte lande får forklaret formål og resultater af disse foranstaltninger samt den administrative og tekniske bistand, der udføres til gensidig fordel for Kommissionen og modtageren.KAPITEL II

Procedurer for ydelse af støtte

Artikel 5

1.  De partnere, der kan modtage finansiel støtte i henhold til denne forordning, er de regionale og internationale organisationer, de ikke-statslige organisationer, de offentlige nationale, regionale og lokale forvaltninger og instanser og de på fællesskabsplan etablerede organisationer samt offentlige og private institutter og initiativtagere. ►M2  I forbindelse med EU-valgobservationsmissioner og »amicus curiae«-sager kan fysiske personer modtage finansiel støtte i henhold til denne forordning. ◄ ►M3  Ud over de i henhold til de heri gældende regler fastlægges berettigelsen til kontrakter om gavebistand i henhold til reglerne om berettigelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. 2112/2005 af 21. november 2005 om adgang til EU’s eksterne bistand ( 9 ). ◄

2.  De aktioner, der finansieres af Fællesskabet i henhold til denne forordning, iværksættes af Kommissionen, enten på opfordring af en af de i stk. 1 nævnte partnere eller på Kommissionens eget initiativ.

▼M3

Artikel 6

Det Europæiske Fællesskabs støtte kan ydes til de i artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere, der har hjemsted i et land, der modtager støtte fra Fællesskabet i henhold til denne forordning, såvel som i henhold til forordning (EF) nr. 2112/2005. Nævnte hjemsted skal udgøre det faktiske center for alle beslutninger vedrørende de aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning. Undtagelsesvis kan et sådant hjemsted befinde sig i et andet tredjeland.

▼B

Artikel 7

Uanset den institutionelle og politiske sammenhæng, som de i artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere udøver deres aktiviteter i, tages der først og fremmest hensyn til følgende elementer ved afgørelsen af, om en partner kan få adgang til fællesskabsfinansiering:

a) dens engagement med hensyn til uden forskelsbehandling at forsvare, respektere og fremme menneskerettighederne og de demokratiske principper

b) dens erfaringer på området for fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper

c) dens administrative og finansielle kapacitet

d) dens faglige og logistiske kapacitet i forhold til den planlagte aktion

e) i påkommende tilfælde resultaterne af de aktioner, der eventuelt tidligere er iværksat, især dem, som har opnået finansiering fra Fællesskabets side

f) dens evne til at etablere et samarbejde med andre aktører i det civile samfund i de pågældende tredjelande og til at kanalisere bistanden til lokale organisationer, der har et ansvar over for det civile samfund.

Artikel 8

1.  Der ydes kun støtte til de i artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere, såfremt de forpligter sig til at overholde de bevillings- og gennemførelsesbetingelser, som Kommissionen har fastsat, og som partnerne kontraktligt er bundet af.

2.  Ethvert projekt, der modtager fællesskabsstøtte, skal gennemføres i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i Kommissionens finansieringsafgørelse.

▼M2

3.  Fællesskabets finansiering i henhold til denne forordning har form af tilskud eller kontrakter. Inden for rammerne af aktioner i henhold til artikel 2 rekrutteres medlemmer af EU-valgobservationsmissioner, der betales over menneskerettigheds- og demokratiseringsbevillingerne, i overensstemmelse med de procedurer, som Kommissionen har fastlagt.

▼B

4.  For så vidt de aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, fører til indgåelse af finansieringsaftaler mellem Fællesskabet og modtagerlandene, anføres det i disse aftaler, at Fællesskabet ikke finansierer udgifter til dækning af skatter, afgifter og told.

▼M3

Artikel 9

1.  Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om berettigelse og undtagelserne derfra, jf. denne forordning såvel som forordning (EF) nr. 2112/2005.

2.  Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges yderligere i henhold til reglerne om oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. 2112/2005.

▼B

Artikel 10

1.  Af hensyn til sammenhængen og komplementariteten og for at sikre en optimal effektivitet for samtlige aktioners vedkommende kan Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne træffe alle de for samordningen nødvendige foranstaltninger.

2.  Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1 tilskynder Kommissionen under alle omstændigheder til:

a) etablering af en ordning for udveksling og systematisk analyse af oplysninger om de finansierede aktioner og de aktioner, som Fællesskabet og medlemsstaterne påregner at finansiere

b) en koordinering på stedet af gennemførelsen af aktionerne i form af regelmæssige møder til udveksling af oplysninger mellem Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter i modtagerlandet

c) fremme af en konsekvent politik for humanitær bistand og så vidt muligt integrering af hensynet til beskyttelse af menneskerettighederne i forbindelse med ydelse af humanitær bistand.KAPITEL III

Procedurer for gennemførelsen af aktioner

Artikel 11

▼M2

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2005-2006 på 78 mio. EUR.

▼B

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

▼M2

Artikel 12

1.  Kommissionen vedtager rammerne for programmering og fastlæggelse af fællesskabsaktiviteter.

Rammerne består navnlig af:

a) flerårige vejledende programmer og årlige ajourføringer af disse programmer

b) årlige arbejdsprogrammer.

I særlige situationer kan specifikke foranstaltninger, der ikke er omfattet af et årligt arbejdsprogram, godkendes.

2.  Kommissionen udarbejder en årlig beretning om programmeringen for det følgende år for hver enkelt region og sektor og aflægger derefter beretning til Europa-Parlamentet om gennemførelsen.

Kommissionen er ansvarlig for i overensstemmelse med denne forordning og kravene om fleksibilitet at forvalte og tilpasse de årlige arbejdsprogrammer, som er blevet fastlagt som led i den overordnede flerårige ramme. De afgørelser, der træffes, skal afspejle Den Europæiske Unions prioriteter såvel som dens overordnede mål om befæstelse af demokratiet og retsstatsprincipperne samt respekten for menneskerettighederne og udformes i overensstemmelse med de enkelte programmers særlige karakter. Kommissionen holder Europa-Parlamentet fuldt underrettet om forvaltnings- og tilpasningsprocesserne.

3.  Kommissionen gennemfører fællesskabsaktioner i henhold til denne forordning i henhold til gældende budgetmæssige og andre procedurer, særlig procedurerne i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Artikel 13

1.  De i artikel 12, stk. 1, omhandlede instrumenter vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 2.

I tilfælde, hvor ændringer af de i artikel 12, stk. 1, litra b), omhandlede årlige arbejdsprogrammer ikke overstiger 20 % af det samlede beløb, der er tildelt dem, eller ikke væsentligt ændrer karakteren af projekterne eller programmerne deri, vedtager Kommissionen disse ændringer. Den underretter det i artikel 14, stk. 1, omhandlede udvalg.

2.  Uanset artikel 15 vedtages finansieringsafgørelser om projekter og programmer, som ikke er omfattet af årlige arbejdsprogrammer, og som har en værdi af over 1 mio. EUR, i overensstemmelse med den i artikel 14, stk. 2, omhandlede procedure.

▼M1

Artikel 14

1.  Kommissionen bistås af et udvalg benævnt »Udvalget for Menneskerettigheder og Demokrati«, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 975/1999.

▼M2

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og artikel 7, stk. 1, 2 og 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF ( 10 ), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 30 dage.

▼M1

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

▼B

Artikel 15

1.  Kommissionen kan finansiere presserende foranstaltninger for et beløb på højst 2 mio. EUR. En presserende foranstaltning anses for påkrævet i de tilfælde, hvor der er tale om øjeblikkelige og uforudseelige behov i forbindelse med en brat afbrydelse af den demokratiske proces eller en pludselig opstået krisesituation eller usædvanlig og overhængende fare, der berører hele eller en del af et lands befolkning, og som udgør en alvorlig trussel mod sikringen af den enkelte persons grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder.

2.  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger, der opfylder disse betingelser, handler Kommissionen efter at have hørt medlemsstaterne på den mest effektive måde. Medlemsstaterne har fem hverdage til at fremsætte indvendinger. Hvis der er indvendinger, behandler det i artikel 14 nævnte udvalg spørgsmålet på næste møde.

3.  Kommissionen underretter det i artikel 14 nævnte udvalg om alle de presserende foranstaltninger, der finansieres i henhold til disse bestemmelser, på dettes næste møde.

Artikel 16

Udvalget kan undersøge ethvert generelt eller specielt spørgsmål vedrørende Fællesskabets støtte på dette område og bør også spille en nyttig rolle med hensyn til at forbedre sammenhængen i Den Europæiske Unions menneskerettigheds- og demokratiseringsaktioner over for tredjelande. ►M2  ————— ◄

Artikel 17

1.  Kommissionen foretager regelmæssigt evalueringer af de aktioner, Fællesskabet finansierer i henhold til denne forordning, med henblik på at få fastslået, om målene for disse aktioner er nået, og med henblik på at angive retningslinjer for en effektivisering af de fremtidige aktioner. Kommissionen forelægger udvalget et sammendrag af disse evalueringer, der om nødvendigt kan drøftes i udvalget. Evalueringsrapporterne stilles til rådighed for de medlemsstater, der ønsker det.

2.  På anmodning af medlemsstaterne kan Kommissionen med disses deltagelse ligeledes foretage evalueringer af resultaterne af de fællesskabsaktioner og -programmer, der er omfattet af denne forordning.

▼M2

Artikel 18

Enhver aftale eller kontrakt, der indgås i henhold til denne forordning, skal udtrykkelig indeholde en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til at foretage kontrol af dokumenter og på stedet af alle kontrahenter og underleverandører, der har modtaget fællesskabsmidler. Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 ( 11 ) finder anvendelse.

▼B

Artikel 19

1.  Senest en måned efter, at Kommissionen har truffet sin afgørelse, underretter den medlemsstaterne om de godkendte aktioner og projekter, med angivelse af udgiften hertil, deres art, modtagerlandet og de involverede partnere.

2.  Efter hvert regnskabsår forelægger Kommissionen en årsberetning for Europa-Parlamentet og Rådet, der omfatter et sammendrag af de aktioner, der er blevet finansieret i løbet af regnskabsåret.

Sammendraget indeholder bl.a. oplysninger om de partnere, sammen med hvilke de i artikel 1 omhandlede aktioner er blevet iværksat.

Beretningen omfatter også en oversigt over de eksterne evalueringer, der er blevet foretaget, og om nødvendigt indeholder den forslag om særlige aktioner.

Artikel 20

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en samlet vurdering af de aktioner, Fællesskabet har finansieret i henhold til denne forordning, eventuelt med passende forslag til, hvad der skal ske med denne forordning fremover.

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes indtil den ►M2  31. december 2006 ◄ .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EFT C 282 af 18.9.1997, s. 14.

( 2 ) Udtalelse afgivet den 14. april 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

( 3 ) Se side 1 i denne Tidende.

( 4 ) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 4.

( 5 ) Forordning (EØF) nr. 2157/91 (EFT L 201 af 24.7.1991, s. 2). Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1279/96 (EFT L 165 af 4.7.1996, s. 1).

( 6 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11). Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 753/96 (EFT L 103 af 26.4.1996, s. 5).

( 7 ) Forordning (EØF) nr. 1763/92 (EFT L 181 af 1.7.1998. s. 5). Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1488/96 (EFT L 189 af 30.7.1996. s. 1).

( 8 ) Forordning (EØF) nr. 753/96 (EFT L 103 af 26.4.1996, s. 5).

( 9 ) EFT L 344 af 27.12.2005, s. 23.

( 10 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23

( 11 ) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.