29.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/92


GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2005/582/GBVB VAN DE RAAD

van 28 juli 2005

houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14, artikel 18, lid 5, en artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 8 december 2003 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2003/872/GBVB (1) vastgesteld houdende verlenging en wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de zuidelijke Kaukasus.

(2)

Op 2 februari 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2005/100/GBVB (2) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2003/872/GBVB tot en met 31 augustus 2005 is verlengd.

(3)

Op 26 april 2005 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2005/330/GBVB (3) vastgesteld houdende wijziging van het mandaat van de SVEU voor de zuidelijke Kaukasus.

(4)

Uit een evaluatie van Gemeenschappelijk Optreden 2003/872/GBVB blijkt dat het mandaat van de SVEU met nog eens zes maanden moet worden verlengd.

(5)

Op 9 juni 2005 heeft het Politiek en Veiligheidscomité overeenstemming bereikt over de volgende stappen in de aanpak door de Europese Unie van de situatie ingevolge de beëindiging van de grenstoezichtsmissie van de OVSE in Georgië, en besloten dat door de taak van de SVEU voor de zuidelijke Kaukasus moet worden uitgebreid.

(6)

Op 9 juni 2005 heeft het Politiek en Veiligheidscomité overeenstemming bereikt over de wijze waarop de Europese Unie de uitvoering van de strategie voor de hervorming van het Georgische strafrechtstelsel zal ondersteunen wanneer de rechtsstaatmissie in Georgië, Eujust Themis, is beëindigd.

(7)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijkerwijs verslechterende situatie, die de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan schaden.

(8)

Derhalve dient het mandaat van de SVEU dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

Het mandaat van de heer Heikki TALVITIE als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de zuidelijke Kaukasus wordt hierbij verlengd tot en met 28 februari 2006.

Artikel 2

Gemeenschappelijk Optreden 2003/872/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

a)

in artikel 3 wordt letter h) vervangen door:

„h)

via een ondersteuningsteam:

de Europese Unie verslag te doen over en een voortdurende evaluatie te bezorgen inzake de grenssituatie, alsmede het wederzijds vertrouwen tussen Georgië en de Russische Federatie te bevorderen, waarbij doeltreffende samenwerking en verbinding met alle desbetreffende actoren wordt gewaarborgd;

de Georgische grenswacht en andere relevante overheidsinstanties in Tbilisi te helpen bij de voorbereiding van een alomvattende hervormingsstrategie;

met de Georgische autoriteiten samen te werken om de communicatie tussen Tbilisi en de grens, met inbegrip van het toezicht, te intensiveren. Daartoe zal nauw worden samengewerkt met de regionale grenswachtcentra tussen Tbilisi en de grens (met uitzondering van Abchazië en Zuid-Ossetië);

toe te zien op de uitvoering door de Georgische autoriteiten en andere actoren van de strategie voor de hervorming van het strafrechtstelsel, met name door ondersteuning van de door de Georgische regering ingestelde stuurgroep.”;

b)

artikel 5, lid 1, wordt als volgt gelezen:

„1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de kosten in verband met het mandaat van de SVEU bedraagt 1 930 000 EUR.”.

Artikel 3

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 september 2005.

Artikel 4

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. STRAW


(1)  PB L 326 van 13.12.2003, blz. 44.

(2)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 74.

(3)  PB L 106 van 27.4.2005, blz. 36.