10.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 343/9


Žaloba podaná 28. augusta 2012 — Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie

(Vec C-399/12)

2012/C 343/11

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: N. Graf Vitzthum a T. Henze, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil rozhodnutie Rady z 18. júna 2012 (1) za neplatné,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou Spolková republika Nemecko napáda rozhodnutie Rady z 18. júna 2012, „ktorým sa určuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať, pokiaľ ide o určité rezolúcie, o ktorých sa má hlasovať v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV)“.

Podľa názoru spolkovej vlády došlo pri prijatí tohto rozhodnutia k nesprávnemu právnemu posúdeniu, keď sa jeho právnym základom stal článok 218 ods. 9 ZFEÚ. Článok 218 ods. 9 ZFEÚ sa týka výlučne prijímania pozícií Únie v orgánoch, ktoré boli zriadené na základe medzinárodných dohôd, ktorých je Únia členom. Článok 218 ods. 9 ZFEÚ naopak nepripúšťa nijaký vplyv na zastupovanie členských štátov v orgánoch medzinárodných organizácií, ktorých členmi sú na základe medzinárodných dohôd iba členské štáty. Ďalej sa článok 218 ods. 9 ZFEÚ týka iba „aktov s právnymi účinkami“, teda medzinárodne záväzných aktov. Pri rezolúciách OIV však o takéto právne akty nejde.

Pre rozhodnutie Rady nemožno okrem toho nájsť ani iný právny základ.


(1)  Dokument Rady č. 11436/12, „ktorým sa určuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať, pokiaľ ide o určité rezolúcie, o ktorých sa má hlasovať v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV)“.