10.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 343/9


Prasība, kas celta 2012. gada 28. augustā — Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-399/12)

2012/C 343/11

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — N. Graf Vitzthum un T. Henze)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2012. gada 18. jūnija lēmumu (1);

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savā prasībā Vācijas Federatīvā Republika apstrīd Padomes 2012. gada 18. jūnija lēmumu “Par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem attiecībā uz noteiktām rezolūcijām, par kurām ir jānotiek balsošanai Starptautiskās vīnogulāju un vīna organizācijas (SVO) ietvaros”.

Vācijas Federatīvās Republikas valdība uzskata, ka šajā lēmumā par procesuālu juridisko pamatu ir kļūdaini noteikts LESD 218. panta 9. punkts. Pirmkārt, LESD 218. panta 9. punkts attiecoties tikai uz Savienības nostāju komitejās, kas ir izveidotas atbilstoši starptautiskajiem nolīgumiem, kuru dalībniece ir Savienība. Turpretī LESD 218. panta 9. punkts neesot piemērojams saistībā ar dalībvalstu pārstāvību starptautiskās organizācijās, kurās piedalās tikai pašas dalībvalstis, parakstot starptautiskus līgumus. Otrkārt, LESD 218. panta 9. punkts skarot tikai “lēmumus ar juridiskām sekām”, proti, tiesību aktus, kas ir saistoši atbilstoši starptautiskajam tiesībām. Tomēr SVO rezolūciju gadījumā runa neesot par šāda veida tiesību aktiem.

Turklāt Padomes lēmumam neesot nekāda cita procesuāla juridiskā pamata.


(1)  Padomes Lēmums Nr. 11436/12 “Par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem attiecībā uz noteiktām rezolūcijām, par kurām ir jānotiek balsošanai Starptautiskās vīnogulāju un vīna organizācijas (SVO) ietvaros”.