4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 109/2012

от 15 юни 2012 година

за изменение на приложение ХI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество), приложение XIX (Защита на потребителите) и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 и член 101 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XI към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2012 от 30 април 2012 г. (1)

(2)

Приложение XIX към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/2012 от 30 март 2012 г. (2)

(3)

Протокол 37 към Споразумението беше изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/2012 от 30 март 2012 г. (3)

(4)

Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (4) следва да бъде включена в Споразумението.

(5)

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (5), поправена в ОВ L 263, 6.10.2010 г., стр. 15, следва да бъде включена в Споразумението.

(6)

За доброто функциониране на Споразумението Протокол 37 към него следва да бъде изменен, така че да включи Контактния комитет за аудиовизуални медийни услуги, учреден с Директива 2010/13/ЕС, и приложение XI следва да бъде изменено с цел уточняване на процедурите за асоцииране към този комитет.

(7)

Директива 2010/13/ЕС отменя Директива 89/552/ЕИО на Съвета (6), която е включена в Споразумението и поради това следва да отпадне от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точка 5п (Директива 89/552/ЕИО на Съвета) от приложение XI към Споразумението се заменя със следното:

32010 L 0013: Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1), поправена в ОВ L 263, 6.10.2010 г., стр. 15.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

а)

в член 1, параграф 1, буква н), подточка iii) след думата „Съюза“ се добавят думите „или държава от ЕАСТ“;

б)

към член 1, параграф 1, буква н), подточка iii) се добавя следната алинея:

„Ако дадена договаряща страна реши да сключи споразумение, свързано с аудиовизуалния сектор, тя информира за това Съвместния комитет на ЕИП. По искане на която и да е от договарящите страни могат да бъдат провеждани консултации относно съдържанието на подобни споразумения.“;

в)

в член 2, параграф 5 думите „членове 49—55 от Договора за функционирането на Европейския съюз“ се четат „членове 31—35 от Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

Подробни условия за асоциирането на Лихтенщайн, Исландия и Норвегия в съответствие с член 101 от настоящото споразумение:

Всяка държава от ЕАСТ може да определи един представител на компетентния орган, определен от всяка държава от ЕАСТ, който да участва в заседанията на Контактния комитет за аудиовизуални медийни услуги, упоменат в член 29 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Европейската комисия информира своевременно участниците за датите на заседанията на Контактния комитет и им предава съответната информация.“

Член 2

В точка 7е (Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIX към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32007 L 0065: Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).“

Член 3

Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 12 (Контактен комитет за дейности по телевизионно разпространение (Директива 89/552/ЕИО на Съвета) се заличава.

2.

Вмъква се следната точка:

„35.

Контактен комитет за аудиовизуални медийни услуги (Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета).“

Член 4

Текстовете на директиви 2007/65/ЕО и 2010/13/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на 16 юни 2012 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (7).

Член 6

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Изпълняващ длъжността председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 248, 13.9.2012 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 207, 2.8.2012 г., стр. 48.

(3)  ОВ L 207, 2.8.2012 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.

(7)  С отбелязани конституционни изисквания.