2.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/7


Överklagande ingett den 22 november 2012 av Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 11 september 2012 i mål T-565/08, Corsica Ferries France SAS mot Europeiska kommissionen

(Mål C-533/12 P)

2013/C 32/09

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (ombud: advokaterna A. Winckler och F.-C. Laprévote)

Övriga parter i målet: Corsica Ferries France SAS, Europeiska kommissionen, Republiken Frankrike

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

delvis upphäva den dom som tribunalen meddelade den 11 september 2012 i mål T-565/08, Corsica Ferries France SAS mot Europeiska kommissionen, i vilken tribunalen ogiltigförklarade artikel 1 andra och tredje styckena i kommissionens beslut 2009/611/EG av den 8 juli 2008 om de åtgärder C 58/02 (f.d. N 118/02) som Frankrike har genomfört till förmån för Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1), eftersom (i) kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktiga bedömningar beträffande det negativa avyttringspriset om 158 miljoner euro, CGMP:s gemensamma och parallella kapitaltillskott om 8,75 miljoner euro och personstödet om 38,5 miljoner euro och eftersom (ii) kommissionen utgick från felaktiga premisser vid sin bedömning av omstruktureringsbeloppet om ett slutligt belopp av 15,81 miljoner euro,

förplikta Corsica Ferries att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar fyra grunder till stöd för sitt yrkande om delvist upphävande av tribunalens dom.

Vad gäller det negativa avyttringspriset gör klaganden som första grund gällande att tribunalen inte bara gjorde en felaktig bedömning av kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av testet avseende en privat investerare som verkar på normala marknadsekonomiska villkor. Tribunalen gjorde dessutom en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av detta begrepp. Tribunalen missuppfattade kommissionens beslut och underlät att fullgöra sin motiveringsskyldighet då den tolkade testet avseende en privat investerare som verkar på normala marknadsekonomiska villkor på ett sätt som strider mot artikel 345 FEUF.

Vad gäller kapitaltillskottet gör klaganden som andra grund gällande att tribunalen missuppfattade kommissionens beslut, då tribunalen fann att kommissionen inte beaktat samtliga relevanta omständigheter då den bedömde jämförbarheten av investeringsvillkoren för privata parallella kapitaltillskott.

Vad gäller personstöden gör klaganden som tredje grund gällande att tribunalen inte bara missuppfattade kommissionens beslut, utan även gjorde en felaktig rättstillämpning och åsidosatte sin motiveringsskyldighet beträffande den förmån som SNCM påstås ha kommit i åtnjutande av.

Mot denna bakgrund gör klaganden som fjärde grund att tribunalens resonemang beträffande det till 15,81 miljoner euro uppskattade omstruktureringsbeloppet saknar verkan.


(1)  EUT L 225, 2009, s. 180.