2.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/7


Pritožba, ki jo je Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA vložila 22. novembra 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2012 v zadevi Corsica Ferries France SAS proti Evropski komisiji (T-565/08)

(Zadeva C-533/12 P)

2013/C 32/09

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (zastopnika: A. Winckler in F.-C. Laprévote, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Corsica Ferries France SAS, Evropska komisija, Francoska republika

Predloga

Sodba Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2012 v zadevi Corsica Ferries France SAS proti Evropski komisiji (T-565/08) naj se – v delu v katerem se člen 1, drugi in tretji odstavek, Odločbe Komisije 2009/611/ES z dne 8. julija 2008 o ukrepih C 58/02 (ex N 118/02), ki jih je Francija izvedla v korist Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1), razglasi za ničen – delno razveljavi, in sicer (i) ker je Komisija napačno uporabila pravo in storila očitne napake pri presoji, kar zadeva njene analize negativne prodajne cene 158 milijonov EUR, skupnega in sočasnega kapitalskega vložka družbe CGMF v znesku 8,75 milijona EUR in pomoči za osebe v znesku 38,5 milijona EUR, in (ii) ker je analiza preostanka za prestrukturiranje s strani Komisije v končnem znesku 15,81 milijona EUR temeljila na napačni predpostavki;

družbi Corsica Ferries naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja štiri razloge, s katerimi želi doseči delno razveljavitev sodbe Splošnega sodišča.

Prvič, pritožnica v zvezi s prodajo po negativni ceni meni, da Splošno sodišče ne le, da ni upoštevalo diskrecijske pravice, ki jo ima Komisija za uporabo preizkusa zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu, temveč je tudi napačno uporabilo pravo pri razlagi tega preizkusa. Splošno sodišče je s tem, da je sprejelo takšno razlago preizkusa zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu, ki je v nasprotju s členom 345 PDEU, izkrivilo Odločbo Komisije in ni izpolnilo obveznosti obrazložitve.

Drugič, pritožnica v zvezi s kapitalskim vložkom Splošnemu sodišču očita, da je s tem, ker je menilo, da Komisija pri presoji primerljivosti naložbenih pogojev sočasnih zasebnih kapitalskih vložkov ni upoštevala vseh upoštevnih dejavnikov, izkrivilo Odločbo Komisije.

Tretjič, Splošno sodišče naj bi v zvezi z ukrepi pomoči za osebe ne le izkrivilo Odločbo Komisije, temveč naj bi tudi napačno uporabilo pravo in naj ne bi izpolnilo obveznosti obrazložitve glede prednosti, ki naj bi je bila deležna družba SNCM.

Četrtič in glede na zgoraj navedeno, razlogovanje Splošnega sodišča v zvezi s preostankom za prestrukturiranje, izračunanim v višini 15,81 milijona EUR, naj bi bilo brezpredmetno.


(1)  UL 2009, L 225, str. 180.