2.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/7


Odvolanie podané 22. novembra 2012: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 11. septembra 2012 vo veci T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Európska komisia

(Vec C-533/12 P)

2013/C 32/09

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (v zastúpení: A. Winckler a F.-C. Laprévote, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Corsica Ferries France SAS, Európska komisia, Francúzska republika

Návrhy odvolateľky

čiastočne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 11. septembra 2012 vo veci T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Európska komisia, v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím zrušuje článok 1 druhý a tretí pododsek rozhodnutia Komisie 2009/611/ES z 8. júla 2008 o opatreniach C-58/02 (ex N 118/02), ktoré Francúzsko uskutočnilo v prospech Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1) z dôvodov i) že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o jej analýzy zápornej predajnej ceny 158 miliónov eur, spoločného a súbežného kapitálového vkladu spoločenstva CGMP vo výške 8,75 milióna eur a pomoci jednotlivcom vo výške 38,5 milióna eur; a že ii) analýza reštrukturalizačného zostatku v konečnej výške 15,81 milióna eur bola založená na nesprávnom predpoklade, a

zaviazať Corsica Ferries na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody, ktorými odôvodňuje návrh na čiastočné zrušenie rozsudku Všeobecného súdu.

Po prvé, v súvislosti s prevodom za zápornú cenu sa odvolateľka domnieva, že Všeobecný súd nielen že nerešpektoval mieru voľnej úvahy Komisie pri rozhodovaní o použití testu súkromného investora v trhovom hospodárstve, ale pri výklade tohto testu sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Všeobecný súd tým, že test súkromného investora v trhovom hospodárstve vykladal v rozpore s článkom 345 ZFEÚ, skreslil rozhodnutie Komisie a nedodržal svoju povinnosť odôvodnenia.

Po druhé, pokiaľ ide o kapitálový vklad, odvolateľka kritizuje Všeobecný súd, že svojím záverom, že Komisia pri posudzovaní porovnateľnosti investičných podmienok súbežných súkromných kapitálových vkladov nezohľadnila všetky relevantné skutočnosti, skreslil rozhodnutie Komisie.

Po tretie, pokiaľ ide o opatrenia pomoci jednotlivcom, Všeobecný súd nielen že skreslil rozhodnutie Komisie, ale v súvislosti so zvýhodnením, z ktorého mala mať prospech SNCM, sa dopustil aj nesprávneho právneho posúdenia a nedodržal svoje povinnosti uviesť odôvodnenie.

Po štvrté, vzhľadom na vyššie uvedené, je odôvodnenie Všeobecného súdu, pokiaľ ide o reštrukturalizačný zostatok stanovený na 15,81 milióna eur, bezpredmetné.


(1)  Ú. v. EÚ L 225, s. 180.