2.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 32/7


Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 września 2012 r. w sprawie T-565/08 Corsica Ferries France SAS przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 22 listopada 2012 r. przez Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)

(Sprawa C-533/12 P)

2013/C 32/09

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (przedstawiciele: A. Winckler i F.-C. Laprévote, adwokat)

Druga strona postępowania: Corsica Ferries France SAS, Komisja Europejska, Republika Francuska

Żądania wnoszącej odwołanie

częściowe uchylenie wyroku wydanego przez Sąd w dniu 11 września 2012 r. w sprawie T-565/08 Corsica Ferries France SAS przeciwko Komisji Europejskiej w zakresie, w jakim w wyroku tym stwierdzono nieważność art. 1 akapity drugi i trzeci decyzji Komisji 2009/611/WE z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie środków pomocy C 58/02 (ex N 118/02), jakie Francja przyznała na rzecz Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1), ze względu na to, że: i) Komisja naruszyła prawo i popełniła oczywiste błędy w ocenie w odniesieniu do analizy ujemnej ceny sprzedaży 158 mln EUR, łącznego i jednoczesnego wniesienia przez CGMP wkładu kapitałowego w kwocie 8,75 mln EUR oraz pomocy na rzecz osób fizycznych w kwocie 38,5 mln EUR; oraz ii) dokonana przez Komisję analiza salda końcowego restrukturyzacji w kwocie 15,81 mln EUR została oparta na błędnej przesłance;

obciążenie spółki Corsica Ferries kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie podnosi cztery zarzuty zmierzające do częściowego uchylenia wyroku Sądu.

W pierwszej kolejności, co się tyczy sprzedaży po cenie ujemnej, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd nie tylko błędnie ocenił zakres uznania, jakim Komisja dysponuje przy stosowaniu kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej, ale także naruszył prawo przy wykładni tego kryterium. Sąd przeinaczył decyzję Komisji i nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku uzasadnienia, przyjmując sprzeczną z art. 345 TFUE wykładnię kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej.

W drugiej kolejności, co się tyczy wkładu kapitałowego, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd przeinaczył decyzję Komisji, uznając, że instytucja ta nie wzięła pod uwagę wszystkich istotnych czynników przy ocenie porównywalnego charakteru warunków wnoszenia jednoczesnych prywatnych wkładów kapitałowych.

W trzeciej kolejności, co się tyczy środków pomocy na rzecz osób, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd nie tylko przeinaczył decyzję Komisji, ale także naruszył prawo i nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku uzasadnienia w odniesieniu do korzyści, jaką odniosła SNCM.

W czwartej kolejności wnosząca odwołanie utrzymuje, że w świetle powyższych zarzutów rozumowanie Sądu odnoszące się do salda końcowego restrukturyzacji obliczonego na 15,81 mln EUR jest nieskuteczne.


(1)  DZ.U. 2009, L 225, s. 180.