2.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/7


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 11. septembra spriedumu lietā T-565/08 Corsica Ferries France SAS/Eiropas Komisija 2012. gada 22. novembrī iesniedza Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA

(Lieta C-533/12 P)

2013/C 32/09

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (pārstāvji — A. Winckler un F.-C. Laprévote, avocat)

Pārējās lietas dalībnieces: Corsica Ferries France SAS, Eiropas Komisija, Francijas Republika

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

daļēji atcelt Vispārējās tiesas 2012. gada 11. septembra spriedumu lietā T-565/08 Corsica Ferries France SAS/Eiropas Komisija, ciktāl ar to atceļ 1. panta otro un trešo daļu Komisijas 2008. gada 8. jūlija Lēmumā 2009/611/EK par pasākumiem C 58/02 (ex N 118/02), ko Francija veikusi par labu Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1), pamatojot ar to, (i) ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamas kļūdas novērtējumā, kas attiecas uz tās negatīvās cenas 158 miljonu EUR apmērā analīzi, ieguldījumu kapitālā kopīgi un vienlaicīgi ar CGMP 8,75 miljonu EUR apmērā analīzi un atbalstu indivīdiem 38,5 miljonu EUR apmērā analīzi, un (ii) ka Komisijas restrukturizācijas saldo galīgās summas 15,81 miljona EUR apmērā analīze bija pamatota ar kļūdainu pieņēmumu;

piespriest Corsica Ferries atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja norāda četrus pamatus par Vispārējās tiesas sprieduma daļēju atcelšanu.

Pirmkārt, kas attiecas uz īpašuma tiesību nodošanu par negatīvu cenu, prasītāja uzskata, ka Vispārējā tiesa ne tikai nav ievērojusi rīcības brīvību, kura ir Komisijai, lai piemērotu privātā ieguldītāja tirgus ekonomikā testu, bet ir arī pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot šo testu. Vispārējā tiesa ir sagrozījusi Komisijas lēmumu un nav izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu, piemērojot privātā ieguldītāja tirgus ekonomikā testa interpretāciju, kas ir pretrunā LESD 345. pantam.

Otrkārt, kas attiecas uz ieguldījumu kapitālā, prasītāja pārmet Vispārējai tiesai Komisijas lēmuma sagrozīšanu, uzskatot, ka tā nav ņēmusi vērā atbilstošo elementu kopumu savā vienlaicīga privātā kapitāla ieguldījuma nosacījumu salīdzinošā rakstura vērtējumā.

Treškārt, kas attiecas uz atbalsta pasākumiem indivīdiem, Vispārējā tiesa esot ne tikai sagrozījusi Komisijas lēmumu, bet esot arī pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un neesot izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu attiecībā uz priekšrocību, kas esot bijusi SNCM.

Ceturtkārt un ņemot vērā iepriekš minēto, Vispārējās tiesas pamatojums par restrukturizācijas saldo, kas aprēķināts 15,81 miljona EUR apmērā, esot neefektīvs.


(1)  OV 2009, L 225, 180. lpp.