2.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 32/7


A Törvényszék (negyedik tanács) T-565/08. sz., Corsica Ferries France SAS kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott ítélete ellen a Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA által 2012. november 22-én benyújtott fellebbezés

(C-533/12. P. sz. ügy)

2013/C 32/09

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (képviselők: A. Winckler és F.-C. Laprévote ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Corsica Ferries France SAS, Európai Bizottság, Francia Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-565/08. sz., Corsica Ferries France kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott ítéletet abban a részében, amelyben — azzal az indokkal, hogy (i) a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibát vétett a 158 millió euró negatív eladási ár, a CGMP által nyújtott együttes és egyidejű, 8,75 millió euró összegű tőkejuttatás, valamint a 38,5 millió euró összegű személyi támogatások elemzése során; és hogy (ii) a 15,81 millió euró végső összegű szerkezetátalakítási egyenlegre vonatkozó bizottsági elemzés téves feltevésen alapult — megsemmisíti a Franciaország által a Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) javára végrehajtott C 58/2002. (ex N 118/2002.) sz. intézkedésekről szóló, 2008. július 8-i 2009/611/EK bizottsági határozat (1) 1. cikkének második és harmadik bekezdését;

a Corsica Ferries-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező négy jogalapot hoz fel a Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezése iránt.

Elsősorban a negatív eladási ár ellenében történő átruházás tekintetében a fellebbező úgy véli, hogy nemcsak arról van szó, hogy a Törvényszék nem ismerte el a Bizottság mérlegelési mozgásterét arra vonatkozóan, hogy a piacgazdasági feltételek mellett eljáró magánbefektető kritériumát alkalmazza, hanem jogi szempontból még tévesen is értelmezte e kritériumot. A Törvényszék — mivel az EUMSZ 345. cikkével ellentétesen értelmezte a piacgazdasági feltételek mellett eljáró magánbefektető kritériumát — elferdítette a Bizottság határozatát, és indokolási kötelezettségét sem teljesítette.

Másodsorban a tőkejuttatás kapcsán a fellebbező azt kifogásolja, hogy a Törvényszék elferdítette a Bizottság határozatát, mivel úgy ítélte meg, hogy a Bizottság az egyidejű magán tőkejuttatások befektetési feltételeinek összehasonlíthatóságának megítélése során nem vett figyelembe minden releváns körülményt.

Harmadsorban a fellebbező szerint a személyi támogatásokra vonatkozó intézkedések kapcsán a Törvényszék nem csupán elferdítette a Bizottság határozatát, hanem tévesen alkalmazta a jogot és indokolási kötelezettségét sem teljesítette azon előny tekintetében, amelyben az SNCM részesült.

Negyedsorban és a fentiekre tekintettel a fellebbező szerint hatástalan a Törvényszék azon érvelése, amely a 15,81 millió euró összegben kimutatott szerkezetátalakítási egyenlegre vonatkozik.


(1)  HL 2009. L 225., 180. o.