2.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/7


Valitus, jonka Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA on tehnyt 22.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-565/08, Corsica Ferries France SAS v. Euroopan komissio, 11.9.2012 antamasta tuomiosta

(Asia C-533/12 P)

2013/C 32/09

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (edustajat: asianajajat A. Winckler ja F.-C. Laprévote)

Muut osapuolet: Corsica Ferries France SAS, Euroopan komissio ja Ranskan tasavalta

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-565/08, Corsica Ferries France SAS vastaan Euroopan komissio, 11.9.2012 antama tuomio on kumottava osittain siltä osin kuin sillä kumotaan toimenpiteistä C 58/2002 (ex N 118/2002), jotka Ranska on toteuttanut Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) -meriliikenneyhtiön hyödyksi, 8.7.2008 tehdyn komission päätöksen 2009/611/EY (1) 1 artiklan toinen ja kolmas kohta sillä perusteella, että (i) komissio oli tehnyt oikeudellisen virheen ja ilmeisiä arviointivirheitä analysoidessaan 158 miljoonan euron suuruista negatiivista myyntihintaa, CGMP:n suorittamaa yhteistä ja samanaikaista 8,75 miljoonan euron suuruista pääomasijoitusta ja 38,5 miljoonan euron suuruisia henkilötukia, ja että (ii) komission tekemä analyysi rakenneuudistuksen loppusummasta, jonka lopullinen määrä oli 15,81 miljoonaa euroa, perustui virheelliseen lähtökohtaan

Corsica Ferries on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa neljään valitusperusteeseen, joilla pyritään unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion osittaiseen kumoamiseen.

Valittaja toteaa ensinnäkin negatiivisesta myyntihinnasta, että unionin yleinen tuomioistuin on paitsi jättänyt ottamatta huomioon harkintavallan, joka komissiolla on sovellettaessa markkinatalouden ehdoin toimivaa yksityistä sijoittajaa koskevaa testiä, myös tehnyt oikeudellisen virheen kyseistä testiä tulkittaessa. Unionin yleinen tuomioistuin on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon komission päätöksen ja jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan omaksumalla markkinatalouden ehdoin toimivaa yksityistä sijoittajaa koskevasta testistä SEUT 345 artiklan kanssa ristiriidassa olevan tulkinnan.

Valittaja moittii pääomasijoituksen osalta toiseksi unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon komission päätöksen, koska se on katsonut, ettei komissio ollut ottanut huomioon kaikki merkityksellisiä seikkoja arvioidessaan samanaikaisia yksityisiä pääomasijoituksia koskevien investointiedellytysten vertailukelpoisuutta.

Siltä osin kuin on kyse henkilötuista unionin yleinen tuomioistuin on kolmanneksi valittajan mukaan paitsi ottanut vääristyneellä tavalla huomioon komission päätöksen, myös tehnyt oikeudellisen virheen ja jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan sen edun osalta, jonka SNCM on väitetysti saanut.

Valittajan mukaan unionin yleisen tuomioistuimen päättely, joka koskee rakenneuudistuksen loppusummaa, jonka määräksi on laskettu 15,81 miljoonaa euroa, on neljänneksi edellä esitetyn perusteella tehoton.


(1)  EUVL 2009, L 225, s. 180.