2.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/7


Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA 22. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 11. septembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-565/08: Corsica Ferries France SAS versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-533/12 P)

2013/C 32/09

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (esindajad: A. Winckler ja advokaat F.-C. Laprévote)

Teised menetlusosalised: Corsica Ferries France SAS, Euroopa Komisjon ja Prantsuse Vabariik

Apellandi nõuded

tühistada osaliselt Üldkohtu 11. septembri 2012. aasta otsus kohtuasjas T-565/08: Corsica Ferries France SAS vs. Euroopa Komisjon osas, milles tühistatakse komisjoni 8. juuli 2008. aasta otsuse 2009/611/EÜ meetmete C-58/02 (ex N 118/02) kohta, mida Prantsusmaa on rakendanud ettevõtte Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) kasuks (1) artikli 1 teine ja kolmas lõik põhjusel, et (i) komisjon on rikkunud õigusnormi ja teinud ilmseid hindamisvigu, kui analüüsis negatiivset müügihinda summas 158 miljoni eurot, CGMP ühist ja samaaegset kapitalisüsti summas 8,75 miljonit eurot ja sotsiaalabi summas 38,5 miljonit eurot; ning (ii) et ümberkorraldamise lõppsumma lõpliku suurusega 15,81 miljonit eurot analüüsimisel lähtus komisjon valest eeldusest;

mõista kohtukulud välja Corsica Ferries’lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab Üldkohtu otsuse osaliseks tühistamiseks neli väidet.

Esiteks, apellant on negatiivse müügihinna osas arvamusel, et Üldkohus mitte ainult ei eiranud hindamisruumi, mis on komisjonil turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori testi kohaldamisel, vaid rikkus selle testi tõlgendamisel ka õigusnormi. Üldkohus moonutas komisjoni otsust ja rikkus põhjendamiskohustust, kasutades turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori testi tõlgendust, mis on vastuolus ELTL artikliga 345.

Teiseks, seoses kapitalisüstiga heidab apellant Üldkohtule ette seda, et viimane moonutas komisjoni otsust, kui leidis, et komisjon ei võtnud samaaegsete kapitalisüstide investeerimistingimuste sarnasuse hindamisel arvesse kõiki asjakohaseid elemente.

Kolmandaks, mis puudutab sotsiaalabimeetmeid, siis Üldkohus mitte ainult ei moonutanud komisjoni otsust, vaid rikkus ka õigusnormi ja põhjenduskohustust seoses SNCM-i väidetava eelisega.

Neljandaks, eeltoodut arvestades on tulemusetu Üldkohtu põhjendused ümberkorraldamise lõppsumma kohta, milleks arvutati 15,81 miljonit eurot.


(1)  ELT 2009, L 225, lk 180.