2.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/7


Appel iværksat den 22. november 2012 af Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. september 2012 i sag T-565/08, Corsica Ferries France SAS mod Europa-Kommissionen

(Sag C-533/12 P)

2013/C 32/09

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (ved A. Winckler og advokat F.-C. Laprévote)

De andre parter i appelsagen: Corsica Ferries France SAS, Europa-Kommissionen og Den Franske Republik

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Delvis ophævelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. september 2012 i sag T-565/08, Corsica Ferries France SAS mod Europa-Kommissionen, idet den annullerer artikel 1, stk. 2 og 3, i Kommissionens beslutning 2009/611/EF af 8. juli 2008 om de støtteforanstaltninger, Frankrig har iværksat til fordel for Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) — C 58/02 (ex N 118/02) (1) med den begrundelse, (i) at Kommissionen har begået en retlig fejl og anlagt et åbenbart urigtigt skøn hvad angår dens analyser af den negative salgspris på 158 mio. EUR, af CGMP’S fælles og samtidige kapitaltilførsel på 8,75 mio. EUR og af støtten til enkeltpersoner på 38,5 mio. EUR, og (ii) at Kommissionens analyse af omstruktureringsrestbeløbet på i alt 15,81 mio. EUR var baseret på en ukorrekt forudsætning.

Corsica Ferrries tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for påstanden om delvis ophævelse af Rettens dom fremsat fire anbringender.

Hvad for det første angår salget til en negativ pris er det appellantens opfattelse, at Retten ikke blot har tilsidesat den skønsmargen, som Kommissionen råder over med hensyn til anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip, men også har begået en retlig fejl i forhold til fortolkningen af dette princip. Retten har foretaget en ukorrekt gengivelse af Kommissionens beslutning og har ikke opfyldt sin begrundelsespligt ved at anlægge en fortolkning af det markedsøkonomiske investorprincip, som er i strid med artikel 345 TEUF.

Hvad for det andet angår kapitaltilførslen foreholder appellanten Retten at have foretaget en ukorrekt gengivelse af Kommissionens beslutning, da den fandt, at denne ikke har taget hensyn til samtlige relevante forhold ved sin vurdering af sammenligneligheden af investeringsvilkårene for samtidige private kapitaltilførsler.

Hvad for det tredje angår støtten til enkeltpersoner har Retten ikke blot foretaget en urigtig gengivelse af Kommissionens beslutning, men har også begået en retlig fejl og undladt at opfylde sin begrundelsespligt hvad angår den fordel, som SNCM skulle have nydt godt af.

For det fjerde og henset til det foregående er Rettens argumentation vedrørende omstruktureringsrestbeløbet beregnet til 15,81 mio. EUR uvirksom.


(1)  EUT 2009 L 225, s. 180.