2.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/7


Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2012 Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. září 2012 ve věci T-565/08, Corsica Ferries France SAS v. Evropská komise

(Věc C-533/12 P)

2013/C 32/09

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (zástupci: A. Winckler a F.-C. Laprévote, advokáti)

Další účastnice řízení: Corsica Ferries France SAS, Evropská komise, Francouzská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

částečně zrušil rozsudek vydaný Tribunálem dne 11. září 2012 ve věci T-565/08, Corsica Ferries France v. Evropská komise v rozsahu, v němž zrušil čl. 1 druhý a třetí pododstavec rozhodnutí Komise 2009/611/ES ze dne 8. července 2008 o opatřeních C 58/02 (ex N 118/02), která provedla Francie ve prospěch společnosti Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1) z důvodu, že (i) se Komise při posuzování záporné prodejní ceny 158 milionů eur, společného a souběžného kapitálového vkladu společnosti CGMP ve výši 8,75 milionů eur a podpor pro jednotlivce ve výši 38,5 milionů eur dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení a že (ii) rozbor bilance restrukturalizace v konečné výši 15,81 milionů eur byl založen na nesprávném předpokladu, a

uložil společnosti Corsica Ferries náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) uvádí čtyři důvody směřující k částečnému zrušení rozsudku Tribunálu.

Zaprvé, v souvislosti s převodem za zápornou cenu se navrhovatelka domnívá, že Tribunál nejenže nerespektoval prostor Komise pro uvážení při použití testu soukromého investora v tržním hospodářství, ale při interpretaci tohoto testu se i dopustil nesprávného právního posouzení. Tribunál tím, že test soukromého investora v tržním hospodářství interpretoval v rozporu s článkem 345 SFEU, zkreslil rozhodnutí Komise a nedostál své povinnosti uvést odůvodnění.

Zadruhé, stran kapitálového vkladu navrhovatelka vytýká Tribunálu, že svým závěrem, že Komise při posuzování srovnatelnosti investičních podmínek souběžných soukromých kapitálových vkladů nezohlednila všechny relevantní skutečnosti, zkreslil rozhodnutí Komise.

Zatřetí, pokud jde o podpory pro jednotlivce, Tribunál nejenže zkreslil rozhodnutí Komise, ale v souvislosti se zvýhodněním, z nějž měla mít prospěch SNCM, se dopustil i nesprávného právního posouzení a nedostál své povinnosti uvést odůvodnění.

Začtvrté, s ohledem na výše uvedené je argumentace Tribunálu k bilanci restrukturalizace vypočítané na 15,81 milionů eur bezpředmětná.


(1)  JO 2009, L 225, p. 180.